Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

NN 89/2010 (19.7.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2530

Na temelju članka 242. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 67/08 i 48/10), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, broj: 151/08) u članku 3. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.«

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako je vlasnik vozila obrt, u prometnu dozvolu i knjižicu vozila upisuje se OIB vlasnika obrta i matični broj obrta.«

Članak 3.

Iza članka 19. dodaje se članak 19a. koji glasi:

»Članak 19a.

Evidencija iz članka 19. stavka 2. ovog Pravilnika će, za vozila koja su stečena uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti vozila ako se vozilo prvi put registrira u Republici Hrvatskoj ili ako se vozilo koje je već bilo registrirano u Republici Hrvatskoj, registrira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost vozila upisuje se na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.«

Članak 4.

Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi:

»Članak 25a.

Evidencija iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika će, za lake prikolice koje su stečene uz naknadu, sadržavati i podatak o nabavnoj vrijednosti lake prikolice ako se laka prikolica prvi put označava u Republici Hrvatskoj ili ako se laka prikolica koja je već u evidenciji označenih lakih prikolica u Republici Hrvatskoj, evidentira na novog vlasnika.

Nabavna vrijednost lake prikolice upisuje se na informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova na temelju jedinstvene carinske deklaracije, odnosno računa izdanog u Republici Hrvatskoj.«

Članak 5.

U članku 40. stavku 2. iza riječi: »dokaza o vlasništvu« dodaju se riječi: »u nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca«.

Članak 6.

U članku 43. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako se promjenom prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ne mijenja nadležno tijelo koje vozilo vodi u evidenciji, promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila evidentira se u prometnoj dozvoli u prostor za napomenu.«

Članak 7.

U Pravilniku o registraciji vozila (»Narodne novine«, broj 5/05, 19/05, 41/05, 8/06, 130/06, 13/07 i 68/07), u obrascu prometne dozvole (Obrazac 3) koji je njegov sastavni dio, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, ispod riječi »prezime« dodaju se slova: »OIB«, slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«, a u Obrascu 5, riječi: »Godina proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »U prometu od«, a slova: »MB« zamjenjuju se slovima: »OIB«.

Prometne dozvole i knjižice vozila usklađivat će se sa stavkom 1. ovog članka kod prvog tehničkog pregleda vozila nakon popunjenosti prometne dozvole.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 7. koji stupa na snagu 1. rujna 2010. godine.

Broj: 511-01-152-34972/4-2010

Zagreb, 9. srpnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.