Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN 89/2010 (19.7.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2532

Na temelju članka 56. stavka 1. alineje 3. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU[1]

Članak 1.

U Pravilniku o mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine« broj 74/08, 156/08), Prilog I., Poglavlje 1. KRITERIJI SIGURNOSTI HRANE, u stupcu »Mikroorganizmi / njihovi toksini« u točki 1.24 riječi: »Enterobacter sakazakii« zamjenjuju se riječima: »Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)«.

Članak 2.

U Prilogu I., Poglavlje 1. KRITERIJI SIGURNOSTI HRANE, u fusnotu 4., iza riječi »- živi školjkaši« dodaju se riječi »- sol namijenjena za konzumaciju«.

Članak 3.

U Prilogu I., Poglavlje 2., KRITERIJI HIGIJENE U PROCESU PROIZVODNJE, potpoglavlje 2.2. Mlijeko i mliječni proizvodi, točka 2.2.1 mijenja se i glasi:

2.2.1.

Pasterizirano mlijeko i drugi pasterizirani tekući mliječni proizvodi

Enterobateriaceae

5

0

10 cfu/ml

ISO 21528-2

Kraj proizvodnog procesa

Provjera djelotvornosti termičke obrade i prevencije ponovnog zagađenja, kao i kvalitete sirovina

Članak 4.

U Prilogu I., Poglavlje 2., KRITERIJI HIGIJENE U PROCESU PROIZVODNJE, fusnota 2. mijenja se i glasi:

»2Za točku 2.2.1., 2.2.7., 2.2.9. i 2.2.10. m=M«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/167

Urbroj: 525-13-1-0502/10-1

Zagreb, 13. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe (EZ-a) br. 365/2010 kojom se mijenja Uredba (EZ-a) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu u pogledu Enterobacteriaceae u pasteriziranom mlijeku i drugim drugim pasteriziranim tekućim mliječnim proizvodima i Listeria monocytogenes u soli namijenjenoj za konzumaciju