Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

NN 90/2010 (21.7.2010.), Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

HRVATSKI SABOR

2537

IZMJENE

DRŽAVNOGA PEDAGOŠKOG STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

Članak 1.

U Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine«, br. 63/08.) u članku 58. iza riječi: »od dana objave u Narodnim novinama« briše se zarez i riječi: »osim odredaba članka 22., 28., 31., 34., 37. i 38. koje stupaju na snagu na dan proteka tri godine te odredaba članka 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. i 51. koje stupaju na snagu na dan proteka pet godina od dana objave ovoga Standarda u Narodnim novinama«.

Članak 2.

U Prilogu – Koeficijent izvodljivosti Državnoga pedagoškog standarda, u tabličnom prikazu koeficijenata izvodljivosti, redovi tabličnog prikaza 2., 4. i 11. mijenjaju se i glase:

Broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini (članak 21.)

2

Broj stručnih suradnika s obzirom na broj odgojno-obrazovnih skupina (članak 31.)

2

Sustav kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe (članak 52.)

0

Članak 3.

Dječji vrtići osnovani prije stupanja na snagu ovih Izmjena Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe dužni su svoju djelatnost uskladiti s odredbama članka 28., 34., 37. i 38. Standarda najkasnije do 31. prosinca 2011.

Dječji vrtići iz stavka 1. ovoga članka dužni su svoju djelatnost uskladiti s odredbama članka 22., 31., 43., 44. 45., 46., 47., 48., 49., 50. i 51. Standarda najkasnije do 31. prosinca 2013.

Članak 4.

Ove Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 600-01/10-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.