Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

NN 90/2010 (21.7.2010.), Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

HRVATSKI SABOR

2538

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOGA PEDAGOŠKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Članak 1.

U Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, br. 63/08.) u članku 2. podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– učenik s teškoćama u razvoju – učenik kojemu je utvrđen primjereni oblik školovanja;«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»– škole koje provode nastavu u zdravstvenim ustanovama,«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Osnovna škola ima najmanje osam razrednih odjela, najmanje po jedan razredni odjel od I. do VIII. razreda, što osigurava cjelovitost osmogodišnjega obveznog školovanja.

(2) Iznimno, zbog posebnih okolnosti, škola s otežanim uvjetima rada i posebna odgojno-obrazovna ustanova može imati manji broj razreda, odnosno može ustrojiti kombinirane razredne odjele.

(3) Optimalna škola koja radi u jednoj smjeni prema ovome standardu je osnovna škola od 16 do 20 razrednih odjela s podjednakim brojem razrednih odjela svakog razreda.

(4) Matična osnovna škola s područnim školama ili područnim odjelima može se ustrojiti s najmanje 150 učenika osim osnovnih škola s otežanim uvjetima rada, osnovnih škola koje provode odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se ostvaruje posebni program (za učenike s teškoćama) ili dislociranih škola, privatnih škola s pravom javnosti ili zbog nekih drugih specifičnosti na zahtjev osnivača i uz suglasnost nadležnoga ministarstva.

(5) Rad osnovne škole ostvaruje se u jednoj smjeni: poludnevno, produljeno ili cjelodnevno. Taj rad omogućuje optimalno ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva različitim oblicima nastavnih, izvannastavnih i slobodnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave te pravilnom izmjenom rada, odmora i prehrane učenika.

(6) Škola u kojoj se odgojno-obrazovni rad ostvaruje u dvije smjene može imati najviše 32 razredna odjela.

(7) Škola s više od 32 razredna odjela može organizirati rad samo uz suglasnost nadležnoga ministarstva.«.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Optimalan je broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U kombinirani razredni odjel od tri i četiri razreda može biti uključen 1 učenik s teškoćama ako za to postoje opravdani razlozi.«.

Članak 6.

U članku 11. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Nastava se u produženom boravku organizira u prijepodnevnim satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave.«.

Članak 7.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osnovni standard školskog prostora u pravilu treba osigurati rad škole u jednoj smjeni do stvaranja potrebnih uvjeta, a iznimno u dvije smjene. Ovisno o predvidivim demografskim, gospodarskim i urbanističkim kretanjima na upisnom području škole te utjecaju ovih kretanja na mrežu škola, nadležno ministarstvo izdaje suglasnost na idejne projekte za izgradnju novih škola, kao i dogradnju i rekonstrukciju postojećih škola za rad u jednoj ili dvije smjene.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Normative za izgradnju i opremanje prostora osnovnih škola u skladu s ovim Standardom donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje. Normativi za izgradnju i opremanje osnovnih škola moraju biti primjenjivi za projekt izgradnje novih škola te dogradnju i rekonstrukciju postojećih škola koje rade u jednoj ili dvije smjene.«.

Članak 8.

U članku 22. iza podstavka 1.2.1. dodaje se točka 1.2.1.a koja glasi:

»1.2.1.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik, a koja ima zajednički kabinet za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik.«.

Iza podstavka 1.2.2. dodaje se točka 1.2.2.a koja glasi:

»1.2.2.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za fiziku, kemiju i prirodu te biologiju, a koja ima zajednički kabinet za fiziku, kemiju i prirodu te biologiju.«.

Iza podstavka 1.2.3. dodaje se točka 1.2.3.a koja glasi:

»1.2.3.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za geografiju i povijest koje imaju zajednički kabinet za geografiju i povijest.«.

Članak 9.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Učionica mora osigurati uvjete za rad učitelja za optimalno 20 te najviše 28 učenika u razrednom odjelu. Površina učionice je izračunana prema pretpostavljenom proračunskom broju učenika od najviše 28 učenika u razrednom odjelu i iznosi 58 m2 za razrednu nastavu, visine 3,0 do 3,2 m. Površina učionice je 2,5 m2 po učeniku, a izračunana je prema pretpostavljenome proračunskom broju od 24 učenika u razrednome odjelu te iznosi 60 m2, visine 3,0 do 3,2 m. Propisani standard u postojećim školama postiže se prilagođavanjem broja učenika.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Specijalizirane učionice za jezično i društveno područje imaju 54 m2. Specijalizirane učionice za nastavu likovne i glazbene kulture, prirode, biologije, kemije, fizike i tehničke kulture dimenzioniraju se prema pretpostavljenome proračunskom broju učenika pa za najviše 28 učenika imaju 70 m2.«.

Članak 10.

Članak 40. briše se.

Članak 11.

Članak 41. briše se.

Članak 12.

U Prilogu – Koeficijent izvodljivosti standarda, u tabličnom prikazu koeficijenata izvodljivosti, redovi 15., 18. i 31. tabličnog prikaza mijenjaju se i glase:

Stručni suradnici: pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-
-rehabilitacijskog profila, knjižničar i zdravstveni radnik (članak 14. stavci 2. i 3.)

3

Mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi (članci od 21. do 26.) – za nove škole

3

Prehrana učenika (članak 38.)

2

Briše se red 33. koji glasi:

Poduka plivanja i vožnje biciklom (članci 40. i 41.)

0

Dodaju se redovi koji glase:

Uvjeti za ustrojavanje matičnih i područnih škola, odnosno područnih odjela 

3

Ostali radnici (članak 15.)

Članak 13.

Ove Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 600-01/10-01/05

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.