Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

NN 90/2010 (21.7.2010.), Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

HRVATSKI SABOR

2539

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOGA PEDAGOŠKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Članak 1.

U Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, br. 63/08.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Matična srednja škola može se ustrojiti s najmanje 8 razrednih odjela i 150 učenika.«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. podstavak 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. Jedan radnik na poslovima čišćenja na svakih 800 m2 zatvorenoga školskog prostora s centralnim grijanjem ili na 700 m2 učioničkog prostora (ili drugoga zatvorenog prostora u kojem se održava nastava) koji se grije na drva ili loživo ulje u svakoj prostoriji. Ukoliko je prostor zatvorenog školskog prostora za najmanje 25% veći, odnosno manji od prethodno utvrđenog, broj izvršitelja utvrđuje se u odgovarajućem omjeru.«.

Podstavak 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. Jedan radnik na poslovima domara i kotlovničara na svakih 3.000 m2 (u školi s vlastitim centralnim grijanjem) koji obavlja i poslove kućnog majstora. Ukoliko škola nema centralno grijanje, ima jednog radnika na poslovima domara koji obavlja i poslove kućnog majstora.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opterećenje učenika praktičnom nastavom u školi i izvan škole ne smije biti veće od 8 sati dnevno, odnosno 40 sati tjedno, osim učenika u prvoj godini obrazovanja kojima opterećenje praktičnom nastavom u školi i izvan škole ne smije biti veće od 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.«.

Članak 4.

U članku 19. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ovisno o predvidivim demografskim, gospodarskim i urbanističkim kretanjima na upisnom području škole te utjecaju ovih kretanja na mrežu škola i programa, nadležno ministarstvo izdaje suglasnost na idejne projekte izgradnje novih kao i dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola za rad u jednoj ili dvije smjene.

(3) Normativi za izgradnju i opremanje škola moraju biti primjenjivi za projekt izgradnje novih te dogradnju i rekonstrukciju postojećih škola koje rade u jednoj ili dvije smjene.«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. iza podstavka 1.1. dodaje se točka 1.1.a koja glasi:

»1.1.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik koje imaju zajednički kabinet za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik.«.

Iza podstavka 1.2. dodaje se točka 1.2.a koja glasi:

»1.2.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za fiziku, kemiju i biologiju koje imaju zajednički kabinet za fiziku, kemiju i biologiju.«.

Iza podstavka 1.3. dodaje se točka 1.3.a koja glasi:

»1.3.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za zemljopis i povijest koje imaju zajednički kabinet za zemljopis i povijest.«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. iza podstavka 1.1. dodaje se točka 1.1.a koja glasi:

»1.1.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik koje imaju zajednički kabinet za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik. Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za zemljopis i povijest koje imaju zajednički kabinet za zemljopis i povijest.«.

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. iza podstavka 1.1. dodaje se točka 1.1.a koja glasi:

»1.1.a Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik koje imaju zajednički kabinet za hrvatski jezik, manjinski jezik i strani jezik. Ovisno o broju razrednih odjela i učenika, nastava se može izvoditi u zajedničkoj učionici za geografiju i povijest koje imaju zajednički kabinet za geografiju i povijest.«.

Članak 8.

U Prilogu – Koeficijent izvodljivosti Standarda, u tabličnom prikazu koeficijenata izvodljivosti, redovi 9. i 10 mijenjaju se i glase:

Stručnjak za održavanje računala i informatičke opreme (članak 8. stavak 4.)

3

Mjerila za prostor i opremu u srednjoj školi (članci od 19. do 42.) – za nove škole

3

Dodaju se redovi 23. i 24. koji glase:

Uvjeti za ustrojavanje matične srednje škole (članak 3. stavak 3.)

3

Broj radnika na pomoćno-tehničkim poslovima (članak 10.)

3

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 600-01/10-01/06

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.