Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN 90/2010 (21.7.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2543

Na temelju članka 7. stavka 8. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU O PROIZVODU KOJI JE OPASAN ZA POTROŠAČE

Članak 1.

U članku 10. riječi: »osim odredbi članka 3. podstavka 3. i 4« zamjenjuju se riječima: »osim odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 4. i 5«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »Pravilnika« stavlja se točka, a riječi:«, a podatke iz odjeljka 6. dužni su dostaviti kad prikupe podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za postojanje opasnosti.« brišu se.

Članak 3.

U članku 7. stavku 5. riječi: » nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »nadležnim (inspekcijskim) tijelima iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/57

Urbroj: 526-05-02-03/1-10-3

Zagreb, 7. srpnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.