Rješenje kojim se investicijskom društvu Finesa Capital d.d., sa sjedištem u Varaždinu, odobrava proširenje odobrenja za rad

NN 90/2010 (21.7.2010.), Rješenje kojim se investicijskom društvu Finesa Capital d.d., sa sjedištem u Varaždinu, odobrava proširenje odobrenja za rad

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2545

Na temelju odredbi članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 13. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08 i 74/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu izdavanja proširenja odobrenja za rad investicijskom društvu Finesa Capital d.d., sa sjedištem u Varaždinu, Ivana Kukuljevića 25, za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga, na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Investicijskom društvu Finesa Capital d.d., sa sjedištem u Varaždinu, Ivana Kukuljevića 25, odobrava se proširenje odobrenja za rad klasa: UP/I-451– 4/09– 2/40, urbroj: 326-111/10-14, od 18. veljače 2010. godine, tako da se na neodređeno vrijeme izdaje odobrenje za rad za pružanje pomoćne usluge iz članka 5. stavak 2. točka 7. Zakona o tržištu kapitala:

– investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge iz članka 5. Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.

2. Investicijskom društvu Finesa Capital d.d., sa sjedištem u Varaždinu, Ivana Kukuljevića 25, odobrava se proširenje odobrenja za rad, na način da investicijske usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge, za koje ima odobrenje za rad, može obavljati i u odnosu na financijske instrumente iz članka 3. stavak 1. točka 2. podtočka d. Zakona o tržištu kapitala.

3. Podaci iz ovog rješenja upisuju se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 112.

4. Izreka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: UP/I-451-4/10-2/10

Urbroj: 326-111/10-3

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.