Rješenje kojim investicijskom društvu ICF Broker društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, s danom dostave ovog rješenja, prestaje važiti odobrenje za rad

NN 90/2010 (21.7.2010.), Rješenje kojim investicijskom društvu ICF Broker društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, s danom dostave ovog rješenja, prestaje važiti odobrenje za rad

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2546

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članaka 19. stavak 1. točka 3. i 584. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, povodom zahtjeva investicijskog društva ICF Broker društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Investicijskom društvu ICF Broker društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, s danom dostave ovog rješenja, prestaje važiti odobrenje za rad.

2. Podaci iz točke 1. ovog rješenja upisuju se u Registar investicijskih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 19.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-451– 4/09– 2/45 od 21. siječnja 2010. godine, investicijskom društvu ICF Broker društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, (dalje u tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme je izdano odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 2., 3., 5., 6. i 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08 i 74/09; dalje u tekstu: ZTK).

Društvo je 8. lipnja 2010. godine dostavilo obavijest Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o namjeri prestanka pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti i o prijenosu poslovanja na investicijsko društvo HITA-Vrijednosnice d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 2.

Nastavno na navedeno, Društvo je 8. srpnja 2010. godine podnijelo Agenciji zahtjev za oduzimanje odobrenja za rad.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Društvo s društvom HITA-Vrijednosnice d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva 2, i društvom Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, 24. lipnja 2010. godine sklopilo Ugovor o uređenju međusobnih odnosa u pogledu prijenosa ugovora o obavljanju poslova brokerskog društva.

U provedenom postupku Društvo je obavijestilo Agenciju da su:

– novčana sredstva klijenata koji su dali svoju suglasnost za prijenos ugovora o obavljanju brokerskih poslova na društvo HITA-Vrijednosnice d.d, a koja je Društvo držalo na izdvojenom računu, prenesena na posebne račune klijenata kod društva HITA-Vrijednosnice d.d.;

– u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva izvršeni prijenosi vlasničkih pozicija ostalih klijenata registriranih s Društvom, koji nisu dali svoju suglasnost za prijenos ugovora o obavljanju brokerskih poslova na društvo HITA-Vrijednosnice d.d., na slobodne pozicije registrirane s izdavateljem;

– iz knjige naloga povučeni svi nalozi, a ista je zatvorena;

U provedenom postupku utvrđeno je da je s danom 30. lipnja 2010. godine Društvo trajno isključeno iz članstva te korištenja svih usluga koja su mu pripadala kao članu sudioniku Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.. Isto tako, temeljem Odluke Zagrebačke burze d.d., Društvu je 24. lipnja 2010. godine prestalo članstvo na Zagrebačkoj burzi.

O poduzimanju svih navedenih radnji Društvo je Agenciji dostavilo dokaze 8. srpnja 2010. godine.

Odredbom članka 19. stavak 1. točka 3. ZTK-a, propisano je da odobrenje za rad prestaje važiti na vlastiti zahtjev investicijskog društva, danom dostave rješenja Agencije kojim se oduzima predmetno odobrenje.

Slijedom izloženog, Agencija je temeljem prethodno navedene odredbe ZTK-a, odlučila kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 3. ZTK-a, Agencija vodi Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451– 4/10– 2/13

Urbroj: 326-111-10-2

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.