Rješenje kojim se društvu Factum društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Varaždin, izdaje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

NN 90/2010 (21.7.2010.), Rješenje kojim se društvu Factum društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Varaždin, izdaje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2548

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), i članka 12. stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Snježane Hrastovec iz Varaždina, Kneza Trpimira 55b, osnivača društva Factum društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju »u osnivanju«, Varaždin, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. donijela je

RJEŠENJE

I. Društvu Factum, društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Varaždin, izdaje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

II. Društvo Factum, društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osgiuranju, Varaždin, dužno je u roku od tri dana od dana primitka rješenja o upisu osnivanja u sudski registar trgovačkog suda dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga presliku rješenja o upisu osnivanja društva.

III. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453– 2/10-37/29

Urbroj: 326-112-10-2

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.