Rješenje kojim se društvu Raiffeisen bonus, društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

NN 90/2010 (21.7.2010.), Rješenje kojim se društvu Raiffeisen bonus, društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2549

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), i članka 12. stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu društva Raiffeisen Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje, Zagreb, Radnička cesta 43 i društva Raiffeisen consulting društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje, Zagreb, Petrinjska 59, osnivača društva Raiffeisen bonus, društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju »u osnivanju« Zagreb, Radnička cesta 43, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. donijela je

RJEŠENJE

I. Društvu Raiffeisen bonus, društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, Radnička cesta 43, izdaje se dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

II. Društvo Raiffeisen bonus, društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, Radnička cesta 43, dužno je u roku od tri dana od dana primitka rješenja o upisu osnivanja u sudski registar trgovačkog suda dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga presliku rješenja o upisu osnivanja društva.

VI. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453– 2/10-37/28

Urbroj: 326-112-10-2

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.