Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN 90/2010 (21.7.2010.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2558

Hrvatska odvjetnička komora je na Skupštini održanoj 3. srpnja 2010. godine, na temelju odredbe članka 41. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09) te članka 61. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 74/09), donijela

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

Iza članka 39. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, br. 74/09) dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

(1) Pismena Komore odvjetniku se dostavljaju na adresu sjedišta odvjetničkog ureda ili pisarnice koja je prijavljena Komori.

(2) Ako je dostava pismena odvjetniku na način iz stavka 1. ovog članka nemoguća, dostava će se obaviti javnom objavom.

(3) Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem pismena na oglasnu ploču Komore. Objava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave.

(4) Odredbe ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način i na odvjetnička društva i zajedničke odvjetničke urede.«

Članak 2.

U članku 69. stavku 1. iza riječi: »i pri Vijeću odvjetničkih komora Europske unije (CCBE),« dodaju se riječi: »predsjednik Komisije za međunarodne odnose«.

Članak 3.

U članku 70. stavku 1. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. osniva Komisiju za međunarodne odnose i imenuje njezina predsjednika i članove.«

Dosadašnje točke 11. do 28. postaju točke 12. do 29.

Članak 4.

Iza članka 140. dodaje se novi članak 141. i novi dio glave XI. Statuta koji glase:

»Članak 141.

(1) Odluke, pozivi, podnesci i drugi dopisi dostavljaju se u pravilu poštom, na adresu sjedišta odvjetničkog ureda odnosno pisarnice, upisane u Imeniku odvjetnika, dok poziv za glavnu raspravu ili druge pozive sud može i usmeno dati osobi koja se nalazi pred sudom, što će se zabilježiti u zapisniku o glavnoj raspravi, čime se dostava smatra pravovaljanom.

(2) Ako se okrivljeniku ne može dostaviti odluka na koju postoji pravo žalbe na dosadašnju adresu jer nije javila promjenu adrese ili je na adresi koju je prije toga dala sudu nije moguće pronaći, ili je očito da izbjegava primitak ignorirajući obavijest o primitku pošiljke ili na drugi način, dostava će se obaviti na adresu sjedišta odvjetničkog ureda odnosno pisarnice, upisane u Imeniku odvjetnika.

Ako dostava ne uspije niti na toj adresi, dostava će se obaviti isticanjem odluke na oglasnoj ploči suda. Protekom roka za žalbu odluka će postati pravomoćna.

(3) Ako se okrivljeniku ili drugoj stranci u postupku ne može na dosadašnju adresu dostaviti poziv ili žalba, jer nije javila promjenu adrese ili je na adresi koju je prije toga dala sudu nije moguće pronaći, ili je očito da izbjegava primitak ignorirajući obavijest o primitku pošiljke ili na drugi način, dostava će se obaviti na adresu sjedišta odvjetničkog ureda odnosno pisarnice upisane u Imeniku odvjetnika.

Ako dostava ne uspije niti na toj adresi, dostava će se obaviti isticanjem poziva ili žalbe na oglasnoj ploči suda. Protekom roka od osam dana od dana isticanja smatra se da je dostava pravovaljana.

(4) Odluke, pozivi, podnesci i drugi dopisi mogu se dostavljati i elektroničkim putem u skladu s posebnim aktom Komore.

4. Disciplinski nalog

Članak 142.

(1) Disciplinski nalog kao posebna odluka o disciplinskoj odgovornosti odvjetnika ili odvjetničkog vježbenika može se izdati nakon pokretanja disciplinskog postupka za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

(2) Disciplinskim nalogom se mogu izreći disciplinske mjere: ukor i novčana kazna, te odrediti naknada paušalne svote troškova za izdavanje disciplinskog naloga.

(3) U postupku izdavanja disciplinskog naloga na odgovarajući se način primjenjuju ostale odredbe ovog Statuta ako odredbama o postupku za izdavanje disciplinskog naloga nije nešto drugačije određeno.

Članak 143.

(1) Disciplinski nalog ovlašten je izdati predsjednik Vijeća Disciplinskog suda, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da je disciplinski tužitelj podnio optužnicu,

– da Disciplinsko vijeće Disciplinskog suda nije donijelo rješenje sukladno članku 130. stavku 2. točki 1., 2., 3. i 4. Statuta.

Članak 144.

(1) Disciplinski nalog se izdaje u pisanom obliku, a sadržava sve što i presuda kojom se okrivljeni proglašava krivim prema odredbi članka 136. i 137. Statuta.

(2) U obrazloženju disciplinskog naloga ukratko će se navesti samo dokazi koji opravdavaju njegovo izdavanje.

(3) Disciplinski nalog sud dostavlja okrivljeniku, njegovu branitelju ako ga ima i tužitelju.

Članak 145.

(1) Protiv disciplinskog naloga okrivljenik i njegov branitelj mogu u roku od osam dana podnijeti prigovor.

(2) Okrivljenik može odustati od pravodobno podnesenog prigovora prije nego je disciplinski nalog stavljen izvan snage.

Članak 146.

(1) Prigovor obvezno sadrži naznaku disciplinskog naloga protiv kojeg se podnosi, ime i prezime podnositelja prigovora, potpis podnositelja prigovora, te osnovu zbog koje se prigovor podnosi.

(2) Prigovor se može podnijeti s osnove poricanja disciplinskog djela ili zbog izrečene disciplinske mjere i/ili određenih troškova. Ako prigovor ne sadrži osnovu ili ona nije jasna, smatrati će se da je prigovor podnesen zbog poricanja disciplinskog djela.

(3) U slučaju kada se prigovor podnosi zbog izrečene disciplinske mjere i/ili određenih troškova, podnositelj je dužan obrazložiti prigovor i podnijeti dokaze o činjenicama na kojima temelji prigovor.

(4) Prigovor koji je pravodobno podnijela ovlaštena osoba odgađa izvršenje disciplinskog naloga. Vijeće disciplinskog suda će po primitku pravodobnog prigovora, koji je podnijela ovlaštena osoba, nakon otvaranja glavne rasprave rješenjem staviti disciplinski nalog izvan snage. Žalba protiv rješenja o stavljanju disciplinskog naloga izvan snage nije dopuštena, a niti je disciplinski sud u obvezi izraditi pisani otpravak rješenja.

Članak 147.

(1) Nepravodoban, nedopušten i nepotpun prigovor odbacit će rješenjem predsjednik Vijeća Disciplinskog suda.

(2) Prigovor je nedopušten ako ga je podnijela neovlaštena osoba.

(3) Prigovor je nepotpun ako ne sadrži potpis podnositelja prigovora ili se iz njegova sadržaja ne može utvrditi na koji se disciplinski nalog odnosi ili tko je podnositelj.

Članak 148.

(1) Protiv rješenja o odbacivanju prigovora disciplinski okrivljeni ima pravo na žalbu u roku od 15 dana.

(2) Rješavajući o žalbi protiv rješenja o odbacivanju prigovora, Viši disciplinski sud može:

– odbaciti žalbu kao nepravodobnu ili nedopuštenu,

– odbiti žalbu kao neosnovanu,

– prihvatiti žalbu, ukinuti prvostupanjsko rješenje i predmet dostaviti izdavatelju disciplinskog naloga na ponovno odlučivanje,

– prihvatiti žalbu, preinačiti prvostupanjsko rješenje i prigovor prihvatiti pravodobnim, dopuštenim i/ili potpunim.«

Članak 5.

Dosadašnji članci 141. do 159. postaju članci 149. do 167., neizmijenjenog sadržaja.

Dosadašnji dijelovi 4. i 5. glave XI. Statuta, postaju dijelovi 5. i 6.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 4500/2010

Zagreb, 3. srpnja 2010.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Leo Andreis, v. r.