Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-300/2010 od 7. srpnja 2010.

NN 90/2010 (21.7.2010.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-300/2010 od 7. srpnja 2010.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2566

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Davor Krapac, Ivan Matija, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnio M. B. iz O., na sjednici održanoj 7. srpnja 2010., jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Hrvatska odvjetnička komora dužna je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim tijelom pod poslovnim brojem: 2781/2004 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od dva (2) mjeseca, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe M. B. iz O., A. R. 1, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 11.400,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositelj je 18. siječnja 2010. podnio ustavnu tužbu radi duljine postupka, koji se vodio pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske pod poslovnim brojem: Ur-19/09, odnosno ranije pred Hrvatskom odvjetničkom komorom (u daljnjem tekstu: HOK) povodom njegova zahtjeva za upis u Imenik odvjetnika, smatrajući da mu je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje odluke u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske. U trenutku podnošenja ustavne tužbe spis se nalazio, povodom izjavljenog priziva, pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. U trenutku donošenja ove odluke postupak je u tijeku (ponovno) pred prvostupanjskim tijelom HOK-a.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u presliku spisa HOK-a broj: 2781/2004, utvrdio činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Podnositelj je 15. srpnja 2004., zaprimljenim 19. srpnja 2004., po četvrti puta (prvi zahtjev – 4. rujna 1996., drugi zahtjev – 28. veljače 2000., treći zahtjev – 2. srpnja 2001.), podnio HOK-u zahtjev za upis u Imenik odvjetnika.

Dopisom od 19. srpnja 2004. HOK je zatražio od Riječkog odvjetničkog zbora mišljenje o zahtjevu podnositelja.

Dopisom od 25. kolovoza 2004. podnositelj je dopunio svoj zahtjev.

HOK je dopisom od 26. kolovoza 2004. zatražio mišljenje o zahtjevu podnositelja od Odvjetničkog zbora Istre.

Dopis predsjednika Odvjetničkog zbora Istre zaprimljen je faksom 1. rujna 2004. kod HOK-a.

Izvršni odbor HOK-a donio je rješenje broj: 2781/2004 od 8. studenoga 2004., kojim se odbija zahtjev podnositelja za upis u Imenik odvjetnika.

Podnositelj je na navedeno rješenje uložio žalbu 29. studenoga 2004. Upravnom odboru HOK-a.

Podnositelj je podneskom od 29. travnja 2005. požurio postupanje HOK-a po žalbi.

Upravni odbor HOK-a donio je rješenje broj: 2781/2004-2 od 11. prosinca 2004., kojim je žalbu podnositelja odbio.

Podnositelj je 31. siječnja 2006. podnio prigovor Vrhovnom sudu Republike Hrvatske gdje je isti zaprimljen 2. veljače 2006.

Vrhovni sud Republike Hrvatske dopisom od 22. kolovoza 2006. požurio je postupanje HOK-a po dopisu od 27. veljače 2006.

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je presudu broj: Ur-2/06-2 od 18. listopada 2006., kojom je prihvatio prigovor podnositelja, poništio rješenja HOK-a i vratio predmet HOK-u na ponovni postupak.

Podnositelj je 14. studenoga 2006. dostavio podnesak s prilozima HOK-u.

Izvršni odbor HOK-a je rješenjem broj: 2781/2004 od 5. ožujka 2007., ponovno odbio zahtjev podnositelja za upis u Imenik odvjetnika HOK-a.

Podnositelj je 12. travnja 2007. uložio žalbu na rješenje Izvršnog odbora HOK-a od 5. ožujka 2007.

Upravni odbor HOK-a je rješenjem broj: 2781/2004 od 24. svibnja 2007., odbio žalbu podnositelja.

Podnositelj je 26. lipnja 2007., zaprimljenim kod Vrhovnog suda 28. lipnja 2007., podnio prigovor protiv rješenja Upravnog odbora HOK-a od 24. svibnja 2007.

Vrhovni sud Republike Hrvatske dopisom od 1. kolovoza 2007. zatražio je od HOK-a dostavu spisa. Spis HOK-a zaprimljen je na Vrhovnom sudu 5. rujna 2007.

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je presudu broj: Ur-12/07-2 od 6. prosinca 2007., kojom je prihvatio prigovor podnositelja, poništio rješenja HOK-a i vratio predmet HOK-u na ponovni postupak.

Podneskom od 19. veljače 2008. podnositelj je zatražio od HOK-a postupanje po njegovom zahtjevu za upis u Imenik odvjetnika.

HOK je dopisom od 26. veljače 2008. zatražio mišljenje o zahtjevu podnositelja od Odvjetničkog zbora Istre.

Dopisom od 28. veljače 2008. Odvjetnički zbor Istre obavijestio je HOK o mišljenju za podnositelja.

Dopisom od 28. veljače 2008. HOK je od podnositelja zatražio liječničku svjedodžbu i životopis od 1986.

Podnositelj je traženo dostavio uz dopis od 18. ožujka 2008.

Izvršni odbor HOK-a je rješenjem broj: 2781/2004-2 od 5. svibnja 2008., odbio zahtjev podnositelja za upis u Imenik odvjetnika.

Podnositelj je 15. lipnja 2008. podnio žalbu na navedeno rješenje.

Podnositelj je 18. rujna 2008. požurio postupanje HOK-a po njegovoj žalbi.

Upravni odbor HOK-a rješenjem broj: 2781/2004 od 25. listopada 2008., odbio je žalbu podnositelja.

Podnositelj je 14. studenoga 2008. izjavio priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, putem HOK-a.

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je presudu broj: Ur-16/08 od 16. travnja 2009., kojom je prihvatio priziv podnositelja, poništio rješenja HOK-a te vratio predmet HOK-u na ponovni postupak.

Izvršni odbor HOK-a rješenjem od 1. lipnja 2009. odbio je zahtjev podnositelja za upis u Imenik odvjetnika.

Podnositelj je 15. lipnja 2009. uložio žalbu na predmetno rješenje uz koju je dostavio 'skicu kaznene prijave'.

Upravni odbor HOK-a rješenjem broj: 2781/2004 od 3. srpnja 2009., odbio je žalbu podnositelja.

Podnositelj je 28. rujna 2009. izjavio priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, putem HOK-a.

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je presudu broj: Ur-19/09-2 od 25. veljače 2010., kojom je prihvatio priziv podnositelja, poništio je rješenja HOK-a i vratio predmet na ponovni postupak HOK-u.

Podnositelj je podneskom od 25. ožujka 2010., zaprimljenim u HOK-u 29. ožujka 2010., požurio rad na njegovom zahtjevu.

Dopisom od 3. svibnja 2010. HOK je zatražio od Riječkog odvjetničkog zbora mišljenje o zahtjevu podnositelja o upisu u Imenik odvjetnika.

HOK je dopisom od 4. svibnja 2010. zatražio od podnositelja dodatne podatke koje treba priložiti svom zahtjevu. Podnositelj je sukladno dopisu HOK-a postupio podneskom od 13. svibnja 2010.

HOK je dana 29. lipnja 2010. Riječkom odvjetničkom zboru dostavio na znanje preslike dopisa podnositelja od 30. travnja 2010. i 11. svibnja 2010. godine.

Riječki odvjetnički zbor putem telefaksa dana 2. srpnja 2010. (putem pošte dana 6. srpnja 2010.) dostavio je HOK-u mišljenje i zapisnik povodom ispita podnositelja iz Kodeksa odvjetničke etike i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u predmetu zahtjeva podnositelja za upis u Imenik odvjetnika.

Dana 5. srpnja 2010. održana je sjednica Izvršnog odbora HOK-a na kojoj meritorna odluka nije donesena već je zaključkom podnositelju upućen dopis od 6. srpnja 2010., kojim se traži dopuna zahtjeva.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini (sudskog) postupka mjerodavan je članak 29. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske i članak 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA POSTUPKA PRED TIJELIMA HOK-a I PRED VRHOVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE

Podnositelj je 15. srpnja 2004. podnio po četvrti puta zahtjev HOK-u za upis u Imenik odvjetnika sa sjedištem ureda u B. (kasnije R.).

Ustavna tužba podnesena je 18. siječnja 2010. godine. U tom trenutku postupak se vodio pred Vrhovnim sudom povodom podnositeljevog priziva a sukladno članku 60. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/94., 117/08., 50/09., 75/09.). Do tog dana postupak nije okončan.

Postupak se povodom odluke Vrhovnog suda broj: Ur-19/09 od 25. veljače 2010., ponovno vodi (po peti puta u konkretnom predmetu, a po deveti puta sveukupno) pred tijelima HOK-a, pa Ustavni sud utvrđuje da do dana donošenja odluke Ustavnog suda postupak u ovom konkretnom predmetu traje ukupno pet (5) godina, jedanaest (11) mjeseci i dvadest dva (22) dana.

4.2. ZNAČENJE IZRAZA IZ ČLANKA 29. STAVKA 1. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I ČLANKA 6. STAVKA 1. KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

U konkretnom slučaju postupak se vodi radi upisa podnositelja u Imenik odvjetnika HOK-a odnosno radi stjecanja prava na obavljanje odvjetništva sukladno Zakonu o odvjetništvu. Sukladno članku 29. stavku 1. Ustava, članku 6. stavku 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola uz Konvenciju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak, 14/02. i 1/06., u daljnjem tekstu: Konvencija) i praksi Europskog suda za ljudska prava (vidi primjerice H protiv Belgije od 30. studenoga 1987.) HOK se smatra sudištem ('tribunal established by law') kada odlučuje o pravima osobe, u konkretnom slučaju o zahtjevu podnositelja za upis u Imenik odvjetnika.

4.3. POSTUPANJE TIJELA HOK-a I NADLEŽNOG SUDA

Do podnošenja ustavne tužbe tijela HOK-a, Izvršni odbor i Upravni odbor, donijela su ukupno osam rješenja. Postupak se po četvrtom zahtjevu podnositelja vodio pred tijelima HOK-a ukupno četiri (4) godine i još traje.

U povodu prigovora odnosno priziva podnositelja predmet je dostavljan u četiri navrata Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na odlučivanje. Predmet se pred tim sudom ukupno vodio u razdoblju od jedne (1) godine i jedanaest (11) mjeseci (prvi puta u razdoblju osam (8) mjeseci, drugi, treći i četvrti puta svaki u razdoblju od pet (5) mjeseci).

U predmetnom postupku Vrhovni sud je četiri puta poništavao osporene odluke nadležnih tijela HOK-a. U trenutku podnošenja ustavne tužbe (18. siječnja 2010.) predmet se po četvrti puta nalazio pred Vrhovnim sudom koji je odlučio o podnositeljevom prizivu 25. veljače 2010. presudom broj: Ur-19/09, te je isti ponovno prihvatio priziv, ukinuo odbijajuća rješenja HOK-a te predmet vratio HOK-u na ponovni postupak. Nadležna tijela HOK-a nakon toga nisu donijela novo rješenje te se u trenutku donošenja ove odluke Ustavnog suda predmet nalazi pred istima, a koji o podnositeljevom zahtjevu za upis u Imenik odvjetnika nisu odlučili.

4.4. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE
(PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIKA)

Podnositelj ustavne tužbe, kao podnositelj zahtjeva, nije doprinio duljini postupka.

4.5. SLOŽENOST (SUDSKOG) PREDMETA

Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne radi o predmetu čija bi složenost opravdavala duljinu konkretnog postupka.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud – imajući u vidu ukupnu duljinu postupka koji se vodi radi podnositeljevog zahtjeva za upis u Imenik odvjetnika HOK-a, koji po prirodi stvari ima izniman značaj za podnositelja, a posebno činjenicu da se postupak pred Vrhovnim sudom u istom predmetu vodio već četiri puta, a pred HOK-om se vodi od 2004. (iako prvi zahtjev podnositelja datira iz 1996.) te je postupak i dalje u tijeku – ocjenjuje da je podnositelju povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Stoga je, u smislu članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-300/2010

Zagreb, 7. srpnja 2010.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Snježana Bagić, v. r.