Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 91/2010 (23.7.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

2572

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/71

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 14. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05. i 40/07.) u članku 2. stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Financijske isprave su:

– pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji prema propisima o računovodstvu, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvještaja,

– pripadajuća revizorska izvješća ako godišnji financijski izvještaji podliježu reviziji, a propisana je obveza objavljivanja revizorskih izvješća,

– pojedinačno godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće ako je posebnim propisima propisana obveza objavljivanja tih izvješća.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 5. dodaje se rečenica koja glasi: »U glavnoj knjizi naznačit će se da postoji prijevod.«

U stavku 9. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ministar pravosuđa može donijeti poseban naputak o vođenju zbirke isprava u elektroničkom obliku – digitalne zbirke isprava, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronički oblik.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa razgledati podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis te u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava, osim isprava glede kojih je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena preslika, odnosno prijepis isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima za određeno vremensko razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja izvatka.

(5) Registarski sud ne smije od osoba koje traže uvid u glavnu knjigu i isprave, odnosno prijepis, presliku podataka, izvadak ili potvrdu zahtijevati da navede razlog ili svrhu radi koje to traži.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se naslov i članak 4.a koji glase:

»Dostupnost podataka

Članak 4.a

(1) Državnim tijelima mora se osigurati dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi i zbirci isprava elektroničkim putem.

(2) Hrvatskoj gospodarskoj komori i drugim osobama osigurat će se dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi elektroničkom komunikacijskom mrežom ili putem medija za prijenos podataka, uz naknadu a na njihov zahtjev.

(3) Način i uvjete, te iznos naknade iz stavka 2. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske propisat će odlukom.

(4) Dostupnost jedinstvenoj bazi podataka za Republiku Hrvatsku mora se omogućiti 24 sata dnevno.«

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »ovlašteni su« dodaju se riječi: »podnositi prijave za upis u registar elektroničkim putem te«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Javni bilježnici kojima su dostupni podaci u glavnoj knjizi imaju iste ovlasti i obveze kao ovlašteni sudski službenici.«

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »zahtjevom« dodaju se riječi: »za upis podataka ili zahtjevom za promjenu upisanih podataka«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijava se podnosi sudu u roku od 15 dana od dana kada se ispune propisane pretpostavke za upis, ako zakonom nije drugačije propisano.«

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Upis ima pravni učinak prema subjektu upisa sljedećeg dana od dana upisa u registar, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

(2) Upis ima pravni učinak prema trećima od dana javne objave upisa.

(3) Nitko se ne može pozivati na to da mu nisu poznati podaci upisani u glavnu knjigu registra koji su objavljeni na način propisan ovim Zakonom.

(4) Ako su podaci o upisu u registar netočno objavljeni, treći se može pozvat na ono što je objavljeno, osim ako je znao da objavljeni podaci ne odgovaraju onome što je upisano u sudskom registru.

(5) Treći se mogu pozivati na isprave i podatke koji nisu objavljeni, osim ako se za njihov učinak zahtijeva da ih se objavi.

(6) Svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru glede pravno odlučnih podataka i činjenica koji se sukladno zakonima upisuju u sudski registar, osim one osobe kojoj se dokaže da joj je bilo poznato da se stvarno stanje glede tih podataka razlikuje od stanja upisa u registru. U pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ni isprave iz objave ako dokaže da za njih nije mogla znati.

(7) Osoba koja je u dobroj vjeri ne može trpjeti štetu zbog toga što se glede pravno odlučnih podataka i činjenica pouzdala u stanje upisa u sudskom registru.

(8) Za pravni promet koji se ostvaruje preko podružnice mjerodavni su podaci o njoj upisani u sudskom registru u kojem je ona upisana i koje objavi registarski sud.«

Članak 8.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje o upisu provodi se nakon što ga registarski sudac elektronički potpiše u glavnoj knjizi vođenoj na računalu i vlastoručno potpiše ispis za glavnu knjigu vođenu u pisanom obliku, osim ako se rješenjem izričito ne odredi da će se rješenje provesti tek nakon pravomoćnosti ili ako je zakonom propisano da se upis u registar obavlja po pravomoćnosti rješenja.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postoje stavak 2.

Članak 9.

U članku 16. stavku 4. iza riječi »revizija,« dodaju se riječi: »osim revizije iz članka 382. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08. i 123/08.) pod uvjetima iz stavka 3. tog članka, kao«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. brišu se.

Članak 11.

U članku 18. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Smatra se da je upis objavljen istekom dana kada izađu Narodne novine u kojima je objavljen.

(4) Osim sadržaja upisa objavljuju se i drugi propisani podaci te odluke za koje registarski sud odredi da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar.«

Članak 12.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Registarski sud donošenjem rješenja o upisu svakom subjektu upisa određuje MBS-om elektroničkim putem.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) U slučaju preoblikovanja subjekta upisa u isti registarski uložak i pod istim MBS-om upisuju se podaci propisani za pravno ustrojbeni oblik u koji se subjekt upisa preoblikuje.

(4) Jednom određeni MBS subjektu upisa ne mijenja se niti se može dodijeliti nekom drugom subjektu upisa nakon njegovog prestanka.

(5) Podružnica se označava s MBS-om svog osnivača i svojim podbrojem.

(6) Glavnoj podružnici inozemnog osnivača određuje se MBS na način propisan u stavku 2. ovoga članka.«

Članak 13.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) U registru se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

(2) Podaci koji se upisuju za sve subjekte upisa su:

1. MBS,

2. tvrtka, skraćena tvrtka i prijevod tvrtke, odnosno naziv, skraćeni naziv i prijevod naziva,

3. sjedište – mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj,

4. predmet poslovanja – djelatnosti subjekta upisa,

5. ime i prezime trgovca pojedinca, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje, njihov osobni identifikacijski broj i prebivalište, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala te način zastupanja,

6. podružnice,

7. dan predaje potpune financijske isprave, uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaje, tamo gdje je propisana obveza objavljivanja tih izvješća,

8. zabilježbe,

9. drugi propisani podaci.

(3) Za sve subjekte upisa, osim za trgovca pojedinca, upisuju se sljedeći podaci:

a) pravno ustrojbeni oblik,

b) datum usvajanja osnivačkog akta (statuta, društvenog ugovora, ugovora o osnivanju, izjave o osnivanju ili drugog akta) te datum i kratki sadržaj izmjena i dopuna tih akata,

c) trajanje subjekta upisa, ako je ograničeno,

d) statusne promjene,

e) nastanak razloga za prestanak subjekta upisa,

f) likvidacija,

g) nastavljanje subjekta upisa,

h) stečaj – odluke stečajnog suda,

i) prestanak subjekta upisa.

(4) Osnivači i članovi društva upisuju se u registar ako je to zakonom propisano.

(5) Za osobe iz stavka 4. ovoga članka u registar se upisuju sljedeći podaci: ime i prezime, osobni identifikacijski broj i prebivalište, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala za fizičke osobe, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe.«

Članak 14.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

(1) Kod upisa prokurista upisuje se: ime i prezime prokuriste, prebivalište, osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, vrsta prokure, ograničenje prokure na poslovanje jedne ili više podružnica i opoziv prokure.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka, upisuju se i za privremene upravitelje, likvidatore, privremene stečajne upravitelje i stečajne upravitelje.«

Članak 15.

Članci 25., 26. i 27. brišu su.

Članak 16.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Za trgovca pojedinca osim podataka iz članka 24. stavka 2. upisuju se i podaci iz stavka 3. točke e), h) i i) tog članka ovoga Zakona.

(2) Svojstvo trgovca pojedinca prestaje brisanjem iz registra.

(3) Registarski sud brisat će trgovca pojedinca iz registra na njegov zahtjev, ako po zakonu više ne postoji obveza da u sudskom registru bude upisan kao trgovac pojedinac, a po službenoj dužnosti ako dobije godišnje financijsko izvješće iz kojega proizlazi da više ne ispunjava uvjete za upis u registar propisane zakonom.«

Članak 17.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Za javno trgovačko društvo osim podataka iz članka 24. stavka 2. i 3. ovoga Zakona upisuju se i sljedeći podaci:

1. ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe, za svakog člana društva,

2. promjene društvenog ugovora, tvrtke i sjedišta, predmeta poslovanja,

3. stupanje novoga člana u društvo,

4. prestanak članstva u društvu,

5. promjene ovlasti za zastupanje društva,

6. nastanak razloga za prestanak društva,

7. prestanak društva.«

Članak 18.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Osim podataka koji se upisuju za javno trgovačko društvo za komanditno društvo upisuju se i sljedeći podaci:

1. komanditori – ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe,

2. visina te povećanje i smanjenje uloga svakog komanditora.«

Članak 19.

Naslov iznad članka 31. mijenja se i glasi: »Podaci koji se upisuju za dioničko društvo«.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za dioničko društvo upisuju se sljedeći podaci:

1. visina temeljnog ili odobrenog kapitala, njegovo povećanje ili smanjenje i s time povezane odluke,

2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, odnosno izvršnih direktora, predsjednika i članova upravnog odbora, njihovo prebivalište i osobni identifikacijski brojevi, a za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

3. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj jedinog dioničara, za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu, te promjene tih podataka ili naznaka da društvo nema samo jednog dioničara,

4. nastavak osnivanja dioničkog društva (datum sklapanja ugovora i datum održavanja glavne skupštine koja ga je odobrila, stvar ili pravo koji se stječu na temelju ugovora i naknada koja se za to daje),

5. prijenos dionica manjinskih dioničara, uz upis odluke o prijenosu dionica upisuje se jedini dioničar,

6. poduzetnički ugovori uz navođenje vrste poduzetničkog ugovora, datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi, njegove izmjene i prestanak ugovora,

7. priključenje, prestanak priključenja i s time povezane odluke,

8. statusne promjene (domaće i prekogranično pripajanje i spajanje, podjela, preoblikovanje) i s time povezane odluke,

9. ništetnost društva,

10. nastavljanje društva,

11. upis sudskih odluka,

12. prijenos imovine:

a) na osobe javnog prava uz naznaku odluke glavne skupštine kojom se odobrava ugovor o prijenosu imovine te upis razloga za prestanak društva,

b) na druge osobe uz naznaku odluke glavne skupštine kojom se odobrava ugovor o prijenosu imovine,

13. ukidanje društva,

14. namjeravano spajanje i pripajanje prijenosom imovine društva na neko društvo kapitala ili na europsko društvo (SE) sa sjedištem u inozemstvu te ispunjenje uvjeta za namjeravano osnivanje Holdinga – SE,

15. ostali podaci propisani zakonom.

(2) Pri povećanju i smanjenju temeljnog kapitala upisuje se:

1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan,

2. povećani temeljni kapital ulozima,

3. odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se izdaju dionice ili osnove na temelju koje se taj iznos izračunava, najnižeg iznosa povećanja tog kapitala ili osnove za utvrđivanje iznosa za koji se izdaju dionice ili najniži iznos za koji se izdaju,

4. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja,

5. odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan i godišnjeg financijskog izvješća na temelju kojeg se taj kapital povećava,

6. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala, uz naznaku datuma javne objave odluke o povećanju temeljnog kapitala,

7. odluka o (redovnom) smanjenju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se temeljni kapital želi smanjiti,

8. smanjenje temeljnog kapitala, iznos smanjenja i iznos temeljnog kapitala nakon smanjenja,

9. odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, iznos smanjenja i ukupni iznos kapitala nakon smanjenja s naznakom poslovne godine kada je kapital smanjen,

10. provedeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala,

11. odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem dionica, iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na povučene dionice i temeljni kapital nakon smanjenja,

12. odluka o smanjenju (ispod najnižeg iznosa) i povećanju temeljnog kapitala,

13. povećanje temeljnog kapitala,

14. ostali podaci propisani posebnim zakonima.«

Članak 20.

U članku 31.a točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»4. ime i prezime zamjenika predsjednika upravnog odbora, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za stranca i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, kada je to potrebno prema Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva – Societas Europea (SE) i Zakonom o uvođenju Europskog društva – Societa Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU),

5. datum predaje godišnjih financijskih izvješća.«

Članak 21.

Iza članka 31.b dodaje se naslov i članak 31.c koji glase:

»Podaci koji se upisuju za društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 31.c

(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za društvo s ograničenom odgovornošću upisuju se slijedeći podaci:

1. ukupni iznos temeljnog kapitala, odobreni kapital, njegovo povećanje ili smanjenje i s time povezane odluke,

2. ime i prezime članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora društva, njihovo prebivalište i osobni identifikacijski brojevi, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

3. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj članova društva, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za stranu pravnu osobu,

4. ako je za očitovanja volje i primanje pismena u ime društva ovlaštena neka osoba navodi se adresa u Republici Hrvatskoj te njezino ime i prezime, osobni identifikacijski broj i prebivalište,

5. nastavak osnivanja društva (datum sklapanja ugovora i datum održavanja skupštine),

6. poduzetnički ugovori uz navođenje vrste poduzetničkog ugovora, datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi, njegove izmjene i prestanak ugovora,

7. priključenje, prestanak priključenja i s time povezane odluke,

8. statusne promjene (domaće i prekogranično pripajanje i spajanje, podjela, preoblikovanje) i s time povezane odluke i upisi,

9. ništetnost društva,

10. nastavljanje društva,

11. drugi propisani podaci.

(2) Pri povećanju i smanjenju temeljnog kapitala upisuje se:

1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan,

2. povećanje temeljnog kapital ulozima,

3. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja,

4. odluka o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan,

5. nakana društva da smanji temeljni kapital,

6. smanjenje temeljnog kapitala uz naznaku iznosa za koji je temeljni kapital smanjen te odgovarajući upis odluke članova društva o izmjeni društvenog ugovora i upis izmjene društvenog ugovora,

7. odluka o istodobnom smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

8. ostali podaci propisani zakonom.«

Članak 22.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za gospodarsko interesno udruženje upisuju se sljedeći podaci:

1. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj svih članova udruženja, za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, uključujući i njihove izmjene,

2. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj članova uprave i ovlaštenja za zastupanje udruženja,

3. datum ugovora o osnivanju udruženja i njegove izmjene,

4. odredbe ugovora, odnosno odluke o primanju novog člana, po kojima se oslobađa od odgovornosti za obveze udruženja nastale prije njegova pristupa udruženju,

5. oglašavanje udruženja ništetnim,

6. ostali podaci propisani zakonom.«

Članak 23.

Naslov iznad članka 34. mijenja se i glasi: »Podaci koji se upisuju za banke i druge kreditne institucije«

Članak 34. mijenja se i glasi:

"Za banku i druge kreditne institucije upisuju se podaci propisani za dioničko društvo i ostali podaci predviđeni posebnim propisima.«

Članak 24.

Članak 35.a mijenja se i glasi:

»Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona za zadruge se upisuje:

1. ukupni iznos članskih uloga,

2. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj upravitelja zadruge i ovlasti u zastupanju, te imena i prezimena, prebivališta i osobni identifikacijski brojevi članova nadzornog odbora ako ga zadruga ima,

3. odgovornost zadrugara,

4. datum sklapanja ugovora o osnivanju zadruge,

5. datum osnivačke skupštine i odluke o usvajanju pravila zadruge,

6. izmjene upisanih podataka, osim podataka iz točke 4. ovoga članka i s time povezanih odluka.«

Članak 25.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Podružnica se upisuje u registar suda na čijem je području sjedište osnivača.

(2) Za podružnicu upisuju se sljedeći podaci:

1. tvrtka ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj osnivača, te tvrtka ili naziv i sjedište podružnice,

2. djelatnosti podružnice,

3. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski brojevi osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

4. ime i prezime prokuriste čija je prokura ograničena na jednu ili više podružnica, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, te opoziv prokure,

5. prestanak podružnice:

a) ako osnivač prestane postojati,

b) ako donese odluku o prestanku podružnice,

6. brisanje podružnice.

(3) U sudski registar upisuju se i promjene tih podataka.

(4) Registar iz stavka 1. ovog članka, nakon obavljenog upisa, po službenoj dužnosti dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima te otpravak rješenja o upisu, na papiru ili elektroničkim putem.

Članak 26.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Podružnica inozemnog trgovca pojedinca i inozemnog trgovačkog društva upisuje se u registar suda na čijem je području sjedište podružnice.

(2) Ako inozemni osnivač osniva više podružnica, one se upisuju u registar suda kod kojeg je upisana glavna podružnica.

(3) Za podružnicu inozemnog osnivača upisuju se sljedeći podaci:

1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice, a ako osnivač upisuje više podružnica i oznaku »glavna podružnica«, a za ostale podružnice redni broj,

2. naziv registra ili drugog upisnika u kojem je upisan osnivač, uz podatak u kojoj se državi vodi, datum upisa i broj pod kojim se vodi, a ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u takav registar, naziv javno ovjerene isprave o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište,

3. predmet poslovanja osnivača i djelatnost podružnice,

4. ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala za osobe ovlaštene za zastupanje osnivača te opseg njihovih ovlasti,

5. ako je osnivač društvo kapitala, visina temeljnog kapitala i iznos uplaćenih uloga, a ako je osnivač društvo osoba ili trgovac pojedinac, imena i prezimena osoba koje osobno odgovaraju za obveze društva, njihovo prebivalište, osobni identifikacijski broj, broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

6. ime i prezime, odnosno imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj osoba ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

7. datum odluke o osnivanju podružnice,

8. dan predaje godišnjih financijskih izvješća osnivača i drugih financijskih isprava, uz navođenje datuma usvajanja,

9. prestanak podružnice:

a) na temelju odluke osnivača,

b) na temelju odluka registarskog suda, ako osnivač prestane postojati u zemlji u kojoj ima sjedište ili po propisima te zemlje izgubi poslovnu sposobnost ili pravo raspolaganja imovinom, ako država kojoj pripada osnivač više ne poštuje uzajamnost,

10. brisanjem podružnice:

a) po službenoj dužnosti, ako po pozivu registarskog suda u roku kojeg mu je zato odredio sud ne prijavi promjenu podataka,

b) nakon ispunjenja razloga za prestanak podružnice,

11. ukidanje podružnice.

(4) Osnivač je dužan svaku promjenu podataka prijaviti registarskome sudu radi upisa u sudski registar."

Članak 27.

Naslov iznad članka 38. mijenja se i glasi: »Podaci o pravnim odnosima«.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o statutu, društvenom ugovoru, izjavi ili aktu o osnivanju, pravilima zadruge i odluci koja se po zakonu upisuje u registar, njihove izmjene i dopune i s time povezane odluke upisuju se, uz oznaku članka koji se mijenja, kratak opis izmjene, datuma odluke tijela ili osoba koji su je donijeli i njezin kratki sadržaj.

(2) U pravne odnose upisuju se podaci o pravno ustrojbenom obliku subjekta upisa, njegovim promjenama i drugi upisi vezani za status subjekta upisa, vrijeme trajanja i prestanak subjekta upisa, upisi vezani za stečaj i likvidaciju subjekata upisa, kada je zakonom propisana obveza izrade i podnošenja financijskih izvješća, te drugi zakonom predviđeni upisi.

(3) Za društva kapitala upisuju se i podaci o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i s time povezane odluke, podaci o statusnim promjenama pripajanja, spajanja i podjele, priključenju i prestanku priključenja, zaključenju, promjeni i prestanku poduzetničkih ugovora, nastavku osnivanja, ništetnost i ukidanje društva, a kod dioničkog društva i prijenos dionica manjinskih dioničara, prijenos imovine na osobe javnog prava i druge osobe te drugi zakonom predviđeni upisi.

(4) U pravne odnose upisuju se i zabilježbe o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana i ukidanju nadzora, odlukama stečajnog suca koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, o podignutim tužbama i pravomoćnim presudama, uz navođenje naziva suda, broja presude, o postupcima i odlukama drugih tijela, brisanju upisa i druge zakonom predviđene zabilježbe.

(5) Po službenoj dužnosti upisuju se podaci o podnesenim žalbama protiv rješenja o upisu, o odlukama drugostupanjskog suda, datum objave i pravomoćnosti rješenja.«

Članak 28.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava za upis podnosi se sudu u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkim putem od javnog bilježnika (elektronička prijava). Elektronička prijava potpisana naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika smatra se javno ovjerovljenom ispravom.

(2) Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar. Osniva li se trgovačko društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u prijavi za upis društva u registar mora se navesti da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja.

(3) Podnesak kojim se traži da se pohrane potpisi osoba ovlaštenih za zastupanje podnosi se sudu u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkim putem od javnog bilježnika.

(4) Prijava se ne mora javno ovjeriti ako se odnosi na promjenu poslovne adrese u sjedištu društva, ako se njome dostavljaju samo osobni podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora, te podaci o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama. Takvu prijavu potpisuju osobe koje su po zakonu ovlaštene podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

(5) Financijske isprave predaju se registru putem Financijske agencije. Financijska agencija će podnositelju vratiti na dopunu financijske isprave za koje utvrdi da nisu potpune.

(6) Financijske isprave se predaju:

– u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine za pojedinačne godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem,

– u roku od devet mjeseci od isteka poslovne godine za konsolidirane godišnje financijske izvještaje i konsolidirano godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem.

(7) Financijska agencija dužna je po službenoj dužnosti bez odgode obavijestiti registarski sud da su potpune financijske isprave predane radi upisa dana predaje i razdoblja na koje se financijske isprave odnose.

(8) Financijska agencija je dužna registarskom sudu elektroničkim putem omogućiti pristup financijskim ispravama zaprimljenim za potrebe javne objave."

Članak 29.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Uz prijavu podnose se prilozi propisani zakonom.

(2) Prilozi i ostali dokumenti na koje se prijava poziva podnose se uz prijavu na papiru u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.

(3) Ako se prijava podnosi elektroničkim putem, na isti se način podnose i prilozi i ostali dokumenti na koje se prijava poziva, a koji moraju biti istovjetni s izvornim ispravama ili dokumentima. Izvornik prijave i priloga, odnosno njihovi prijepisi ili ovjerene preslike, dostavljaju se u roku od tri dana od dana dodjele poslovnog broja pod kojim je elektronička prijava evidentirana u registarskom upisniku.

(4) Kada je zakonom propisano da je za upis u registar potrebna suglasnost, odobrenje, ovlast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu za upis prilaže se i taj akt.

(5) Kada je zakonom propisano donošenje statuta prilikom osnivanja subjekta upisa, statut se prilaže uz prijavu za upis u registar. Kada je posebnim zakonom propisana mogućnost donošenja statuta nakon upisa u registar, statut se prilaže u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave za upis ili prilikom prvog zahtjeva za upis promjene, ako se upis promjene traži prije proteka roka od 90 dana od dana podnošenja prijave.

(6) Kada je zakonom propisano da se uz prijavu dostavlja dokaz o unosu uloga uz prijavu se dostavlja:

1. dokaz da su ulozi u stvarima i u pravima unijeti tako da društvo njima može slobodno raspolagati, a ako se unose nekretnine i izvadak iz zemljišnih knjiga koji ne može biti stariji od 8 dana od dana podnošenja prijave za upis u sudski registar,

2. potvrdu kreditne institucije o ulozima plaćenim u novcu.

(7) Kada je to propisano, isprave iz stavka 1. ovoga članka i druge zakonom propisane isprave moraju biti sastavljene i ovjerene od javnog bilježnika.

(8) Isprave koje se podnose kao dokazi ne smiju biti starije od jedne godine, osim kada učinak isprave zavisi od ispunjenja nekog uvjeta, proteka roka ili prava na optiranje.

(9) Izvaci iz sudskih registara i upisnika ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave u sudski registar.«

Članak 30.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Prijavi za osnivanje novog subjekta upisa, uz isprave propisane ovim ili drugim zakonom, osnivač subjekta dužan je priložiti izjavu na kojoj je njegov potpis ovjerio javni bilježnik da ni on ni drugi subjekt upisa čiji je on član, a u kojem ima udjel u društvu koji predstavlja 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom, nema nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od osam dana računajući od dana podnošenja prijave i mora sadržavati popis svih subjekata upisa u kojima je osnivač član u kojem ima udjel u društvu koji predstavlja 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom, matični broj i osobni identifikacijski broj tih subjekta.

(3) U izjavi iz stavka 1. ovoga članka, osnivač subjekta upisa će potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni. Za davanje netočnih ili nepotpunih podataka osnivač i odgovorne osobe u osnivaču pravnoj osobi odgovaraju kao za lažan iskaz u postupku pred sudom.

(4) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka nisu dužni priložiti:

1. Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine,

2. Hrvatski fond za privatizaciju.

(5) Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka odnose se i na upis promjene osnivača, odnosno članstva u subjektu upisa.

(6) Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se na obrascu koji će propisati ministar pravosuđa.«

Članak 31.

Članci 41. i 42. brišu se.

Članak 32.

U članku 45. dodaju se stavci 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»(8) Sud će odbiti upis društva u sudski registar ako revizori osnivanja izjave ili ako je očigledno da izvješće o osnivanju ili izvješće o reviziji osnivanja što su ga podnijeli članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora nisu točni, nisu potpuni ili nisu u skladu s propisima, kada revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost predmeta ulaganja stvari, odnosno prava ili preuzimanja stvari odnosno prava znatno manja od iznosa temeljnog kapitala koji otpada na dionice, odnosno poslovne udjele koji se time uplaćuju, te ako je u prijavi navedeno da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava bez revizije osnivanja, a očito je da je vrijednost stvari, odnosno prava znatno precijenjena.

(9) Sud će odbiti upis društva u sudski registar ako statut ili društveni ugovor:

a) ne sadrži odredbe propisane zakonom,

b) sadrži odredbe protivne propisima koji isključivo ili pretežno služe zaštiti vjerovnika društva ili su inače doneseni u javnom interesu ili

c) sadrži odredbe koje ga čine ništetnim.

(10) Sud će odbiti upis podružnice inozemnog osnivača koji nije iz zemlje članice Europske Unije ili zemlje članice Svjetske trgovinske organizacije ako ne dokaže:

a) da je valjano osnovan u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište,

b) da je osobama iz Republike Hrvatske u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište omogućeno osnivanje podružnice pod uvjetima pod kojima je to omogućeno osnivaču u Republici Hrvatskoj.

(11) Ako utvrdi da nisu ispunjene druge zakonom propisane pretpostavke za upis.«

Članak 33.

U članku 50. iza riječi: »jezika« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »a mogu se koristiti i arapski brojevi.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 52. i članak 52. brišu se.

Članak 35.

U članku 62. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kad drugostupanjski sud ukine rješenje prvostupanjskog suda, registarski sud će po službenoj dužnosti brisati provedeni upis.«

Članak 36.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Prestanak subjekta upisa zbog proteka vremena trajanja ili odluke članova subjekta upisa mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu, a ako odluku o tome donosi sud, odluka se upisuje u registar po službenoj dužnosti.

(2) Kad subjekt upisa ne podnese sudu prijavu za upis razloga za prestanak društva, koju je po zakonu dužan podnijeti, registarski sud će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za upis toga razloga u registar.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, registarski sud će pozvati subjekt upisa, da podnese prijavu u roku od 15 dana od dana primitka zaključka.

(4) Ako subjekt upisa ne postupi po prvom pozivu, registarski sud će ga ponovo pozvati da to učini uz upozorenje da će po proteku ostavljenog roka, koji ne može biti duži od 15 dana, po službenoj dužnosti upisati u sudski registar da je nastao razlog za prestanak subjekta upisa i da će se u posebnom izvanparničnom postupku na prijedlog registarskog suda imenovati likvidator.

(5) Kada registarski sud utvrdi da postoje razlozi za prestanak subjekta upisa, donijet će rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak subjekta upisa, imenovanju likvidatora i promjeni tvrtke ili naziva s naznakom »u likvidaciji«. Kada registarski sud utvrdi da nema osnova za upis razloga za prestanak subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak.

(6) Pravomoćno rješenje o prestanku subjekta upisa objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 37.

U članku 65. stavku 2. iza riječi: »nadzorni odbor« briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi: »ili upravni odbor i izvršne direktore.«.

Članak 38.

U članku 68. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je donesena odluka o nastavljanju društva ili ako je prije brisanja društva otklonjen razlog za brisanje društva registarskom sudu se mora podnijeti prijava za upis nastavljanja društva, uz dokaz da još nije započela podjela imovine dioničarima, odnosno članovima društva, ili da je potvrđen stečajni plan i da je stečajni postupak zaključen.«

Članak 39.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Subjekt upisa koji nema imovine prestat će tako da ga registarski sud briše iz sudskog registra, na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti.

(2) Registarski sud će provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti ako subjekt upisa tri godine po redu ne postupi po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća.

(3) Postupak brisanja provodi se na temelju rješenja o pokretanju postupka brisanja koje se javno objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) Brisanje iz sudskog registra provodi se bez likvidacije ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu.

(5) Ako subjekt upisa u roku od 6 mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz registra učini vjerojatnim da ima imovinu, registarski sud će donijeti rješenje o obustavi postupka brisanja koje javno objavljuje u »Narodnim novinama«.

(6) Pokaže li se nakon brisanja subjekta upisa iz sudskog registra da ono ima imovinu koju bi trebalo podijeliti, provodi se likvidacija nad tom imovinom.

(7) Registarski sud mora nakanu da će subjekt upisa brisati iz sudskog registra priopćiti njegovim zakonskim zastupnicima. Sud može odrediti da se nakana za brisanje i davanje roka za isticanje prigovora objavi onako kako se objavljuju upisi u sudski registar. U tom slučaju objava nakane za brisanje društva iz sudskog registra ima učinak dostave priopćenja registarskog suda subjektu upisa, a prigovore može istaći i svaka osoba koja ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz sudskog registra.«

Članak 40.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a te naslovi i članci 70.b i 70.c koji glase:

»Članak 70.a

(1) Sjedine li se u roku od tri godine po upisu društva u sudski registar svi poslovni udjeli kod jednoga člana ili uz to i kod društva, uprava mora registarskome sudu podnijeti prijavu za upis sjedinjenja udjela u sudski registar.

(2) Član društva kod kojeg je došlo do sjedinjenja svih udjela mora odmah istekom roka od tri mjeseca od takvog sjedinjenja izvijestiti registarski sud koju je od propisanih mjera poduzeo i dostaviti dokaz da je to učinio.

(3) Ne postupi li tako, registarski sud će članu društva rješenjem naložiti da u određenom roku to učini. Ako član društva ne ispuni svoju propisanu obvezu ni u tome roku, a ne uloži ni osnovanu žalbu protiv rješenja kojim je pozvan da je ispuni, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva, koje nakon što se provede dovodi do brisanja društva iz sudskog registra.

Prijenos imovine

Članak 70.b

(1) Ako dioničko društvo cijelu svoju imovinu prenese na osobe javnog prava upisom prijenosa imovine u sudski registar, dioničko društvo prestaje.

(2) Prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak društva prilaže se primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama glavne skupštine dioničkog društva.

(3) Ako prijenos imovine na druge osobe dovodi do prestanka društva, prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak društva prilaže se primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama glavne skupštine dioničkog društva.

(4) Nakon upisa prestanka društva u sudski registar upisuje se brisanje društva iz sudskog registra.

Ukidanje subjekta upisa

Članak 70.c

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti upisati presudu o ukidanju pravne osobe, odnosno presudu o ukidanju trgovačkog društva koje protuzakonitim postupanjem nekoga njegovoga organa ili člana toga organa ugrožava opće dobro, a nadležni organ društva ne opozove osobe koje su to učinile.

(2) Registarski sud će do pravomoćnosti presude o ukidanju društva po službenoj dužnosti upisati u sudski registar privremenu mjeru kojom se obustavlja primjena odluke organa društva kojom se ugrožava opće dobro i zabranjuje donošenje određenih odluka, poduzimanje određenih pravnih radnji organu ili nekome ili svim članovima organa društva, kojima se može ugroziti opće dobro, ili se određuje da poduzete pravne radnje ne stvaraju nove pravne učinke.«

Članak 41.

Iznad članka 71. dodaje se naslov koji glasi: »Brisanje upisa«.

Članak 42.

Iza članka 72. dodaju se naslovi i članci 72.a, 72.b, 72.c, 72.d i 73.e koji glase:

»Upis pravomoćne presude kojom je utvrđena ništetnost odluke

Članak 72.a

(1) Ako sud pravomoćnom presudom utvrdi da je odluka glavne skupštine, odnosno skupštine društva ništetna, upis presude provodi se na temelju prijave uprave, odnosno izvršnih direktora.

(2) Ako je odlukom mijenjan statut, odnosno društveni ugovor, registarskom sudu treba podnijeti prijavu za upis izmjena statuta odnosno društvenog ugovora s odgovarajućim odlukama, presudom i potpunim tekstom statuta, odnosno društvenog ugovora, ovjerenih od javnog bilježnika koji potvrđuje da su u njima uzeti u obzir presuda i sve dotadašnje izmjene statuta, odnosno društvenog ugovora. U registar se upisuje presuda i izmjene i dopune statuta, odnosno društvenog ugovora.

Upis u sudski registar odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti

Članak 72.b

(1) Ako parnični sud na prijedlog društva rješenjem dopustiti da se odluka za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti upiše u sudski registar i da njezin nedostatak ne utječe na učinak upisa, registarski sud je dužan provesti upis bez odgađanja. Društvo je uz prijavu za upis dužno dostaviti odluku i rješenje parničnog suda.

(2) Pokaže li se tužba za pobijanje osnovanom, ne može se zahtijevati brisanje upisa odluke u registar.

Tužba za utvrđenje ništetnosti upisa

Članak 72.c

(1) Tužbom se može tražiti utvrđenje ništetnosti upisa, ako je upis obavljen na temelju lažne isprave, ako su u ispravi na temelju koje je obavljen upis navedeni neistiniti podaci ili isprava ne sadrži podatke potrebne za upis, ako je isprava potvrđena ili izdana u nezakonito provedenom postupku, ako je nezakonito provedena radnja o kojoj se podaci upisuju u registar, ili ako postoje drugi zakonom propisani razlozi.

(2) Tužbu može podnijeti osoba koja ima pravni interes za utvrđenje ništetnosti upisa.

(3) Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je tužitelj saznao za razloge ništetnosti, ali se ne može podnijeti nakon proteka roka od tri godine od dana upisa.

Postupanje registarskog suda po pravomoćnosti presude kojom se utvrđuje ništetnost upisa

Članak 72.d

(1) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđena ništetnost upisa dužan je u roku od 15 dana od pravomoćnosti presudu dostaviti registarskom sudu.

(2) Registarski sud donosi po službenoj dužnosti rješenje o upisu zabilježbe ništetnosti upisa osnivanja, ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništnost upisa osnivanja subjekta upisa.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se subjektu upisa radi otvaranja postupka likvidacije ili stavljanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

(4) U ostalim slučajevima, registarski sud na temelju pravomoćne presude donosi po službenoj dužnosti rješenje o brisanju ništetnog upisa.

Postupanje suda kod podnesene tužbe za utvrđivanje ništetnosti društva

Članak 72.e

(1) Ako uprava društva, bez odgađanja dostavi sudu javno ovjereni prijepis ili presliku tužbe za utvrđivanje ništetnosti društva, od dana podnošenja, registarski sud će upisati zabilježbu spora.

(2) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđeno da je društvo ništetno, dostavit će u roku od 15 dana pravomoćnu presudu, registarskom sudu.

(3) Registarski sud upisat će ništetnost društva.

(4) Ako je tužbeni zahtjev odbijen, registarski sud će na zahtjev društva brisati zabilježbu spora.«

Članak 43.

Naslov iznad članka 73. mijenja se i glasi: »Postupak upisa statusnih promjena pripajanja, spajanja i podjele«.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»(1) Svaki subjekt upisa treba podnijeti registarskome sudu prijavu za upis pripajanja. Subjekt upisa – preuzimatelj ovlašten je podnijeti prijavu za upis pripajanja i kod registarskog suda u kojem je upisan pripojeni subjekt upisa. Prijavi za upis pripajanja moraju se priložiti isprave propisane zakonom u originalu, javno ovjerenoj preslici ili prijepisu s pripadajućim odlukama o pripajanju, a ako je za pripajanje potrebno odobrenje zakonom propisanog tijela i to odobrenje.

(2) Pripajanje se može upisati kod registarskog suda u kojemu je upisan subjekt upisa – preuzimatelj tek nakon što se pripajanje upiše kod registarskog suda pripojenog subjekta.

(3) Kada je radi provođenja pripajanja povećan temeljni kapital preuzimatelja, pripajanje se ne može upisati u sudski registar prije nego što se u taj registar ne upiše povećanje temeljnog kapitala.

(4) Kada je zakonom propisano imenovanje povjerenika za primanje dionica koje se moraju dati i za primanje doplate u novcu, pripajanje se može upisati u registar nakon što povjerenik u obliku javnobilježničke isprave izjavi da je u posjedu dionica te da je primio doplate u novcu.

(5) Registarski sud subjekta koji se pripaja nakon donošenja rješenja o upisu pripajanja, primjerak svoga rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu kod kojeg je upisan preuzimatelj i po službenoj dužnosti upisuje zabilježbu da će pripajanje biti pravovaljano tek nakon što se upiše u registar suda preuzimatelja. Ako se preuzimatelju pripaja subjekt upisan u registru istoga suda, taj će sud po službenoj dužnosti upisati spomenutu zabilježbu kod subjekta koji se pripaja.

(6) Po primitku rješenja o upisu pripajanja od registarskog suda kod kojeg je upisan subjekt koji se pripaja, registarski sud kod kojeg je upisan preuzimatelj donosi rješenje o upisu pripajanja i po službenoj dužnosti u dio upisa »zabilježba«, naznačuje naziv registarskog suda pripojenog subjekta i tvrtku ili naziv subjekta koji se pripaja te njegovo sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, a primjerak svoga rješenje o upisu pripajanja dostavlja registarskom sudu pripojenog subjekta. Ako se preuzimatelju pripaja subjekt upisan u registru istoga suda, primjerak rješenja o upisu odlaže se u registarski uložak pripojenog subjekta.

(7) Registarski sud sjedišta pripojenog društva po primitku rješenja o upisu pripajanja u registar suda preuzimatelja po službenoj dužnosti upisuje kada je pripajanje upisano u registarskom sudu preuzimatelja, te upisuje brisanje pripojenog društva i dostavlja zbirku isprava na papiru, bez omota registarskom sudu koji je proveo upis pripajanja.

(8) Odredbe koje se odnose na upis članova društva u društvu s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju i na upis svih članova pripojenog društva u društvu preuzimatelju. U tom slučaju prijava za upis pripajanja društva preuzimatelja mora sadržavati i podatke o svim članovima društva preuzimatelja; za fizičke osobe ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaku države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe.

(9) Rješenja o upisu pripajanja objavljuju se u »Narodnim novinama«. U objavi upisa pripajanja društava kapitala sudovi su dužni upozoriti vjerovnike na njihovo pravo da zahtijevaju osiguranje.«

Članak 44.

U članku 74. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijavu za upis novog subjekta upisa podnose subjekti koji se spajaju registarskom sudu na čijem području taj subjekt treba imati sjedište.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Upisom novog subjekta prestaju subjekti koji se spajaju. Odredbe koje se odnose na upis članova društva u društvu s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju na upis svih članova koji su spajanjem postali članovi novog društva. U tom slučaju prijava za upis novog društva mora sadržavati i podatke o svim članovima društva preuzimatelja; za fizičke osobe ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaku države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe.

(4) Spajanje se može upisati u registar spojenih subjekata upisa tek nakon upisa novog subjekta u registar. Prijavu za upis spajanja registarskim sudovima sjedišta spojenih subjekata podnosi novi subjekt upisa. Nakon upisa spajanja provodi se brisanje spojenih subjekata iz sudskog registra. Na isti način provodi se upis spajanja i brisanja ako su spojeni subjekti upisani na području istog suda.«

Članak 45.

Iza članka 74. dodaje se naslov i članak 74.a koji glase:

»Upis prekograničnog pripajanja i spajanja

Članak 74.a

Upis prekograničnog pripajanja i spajanja provodi se u skladu s odredbama članka 549.i i 549.j Zakona o trgovačkim društvima.«

Članak 46.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Kada društvo, odnosno subjekt upisa prestane postojati podjelom na dva ili više novih društava, odnosno subjekata upisa koji se osnivaju radi provođenja razdvajanja, prijave za upis podjele u sudski registar podnose članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednici nadzornog odnosno upravnog odbora, ako društvo ima taj organ, svih društava koja sudjeluju u podjeli. Prijava se podnosi registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta društva koje se dijeli i sadrži podatke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Prijava i prilozi podnose se u onoliko primjeraka koliko se novih subjekata upisa osniva radi provođenja podjele, uz jedan primjerak prijave i svih priloga za registarski sud kod kojeg je upisan subjekt upisa koji se dijeli.

(3) U sudski registar suda nadležnog po mjestu sjedišta subjekta upisa koje se dijeli istodobno se upisuju podjela i osnivanje novih subjekata upisa. Pri upisu novih subjekata upisa upisuje se naznaka da se oni osnivaju u postupku provođenja podjele. Ako se radi o upisu novih društava s ograničenom odgovornošću u registar se za sve članove društva ili jedinog osnivača upisuju ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe. Isti podaci se upisuju ako se osnivaju društva s jednim dioničarom.

(4) O upisu osnivanja novih subjekata upisa registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta upisa koji se dijeli upućuje primjerak rješenja o podjeli i rješenja o osnivanju novih subjekata upisa s prijavom i prilozima registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta pojedinog novog subjekta upisa.

(5) U objavi upisa podjele registarski sud je dužan upozoriti vjerovnike na njihova prava.

(6) Ako se u registar upisuje podjela s odvajanjem, registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta upisa koje se dijeli, pored upisa podjele subjekta upisa i osnivanja novih subjekata upisa, upisuje odgovarajuće promjene statuta odnosno društvenog ugovora društva koje se dijeli i smanjenje temeljnog kapitala, ako je to smanjenje bilo predviđeno planom podjele. Ako se radi o upisu novih društava s ograničenom odgovornošću u registar se za sve članove društva ili jedinog osnivača fizičke osobe upisuju imena i prezimena, te prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe. Isti podaci se upisuju ako se osnivaju društva s jednim dioničarom.

(7) Na podjelu s preuzimanjem odgovarajuće se primjenjuju odredbe o podjeli s osnivanjem i odredbe o pripajanju društava kapitala s time da se postojeća društva smatraju društvom preuzimateljem koja uz odgovarajuće promjene svojih akata i temeljnog kapitala trebaju prihvatiti ugovor o podjeli i preuzimanju. Prijavu za upis podjele u sudski registar može podnijeti svaki subjekt upisa sudionika podjele.

(8) Kod podjele razdvajanjem subjekt upisa koji se dijeli prestaje postojati brisanjem društva iz sudskog registra, bez provođenja likvidacije, po službenoj dužnosti, nakon upisa podjele u sudski registar.«

Članak 47.

U članku 76. u drugoj rečenici, iza riječi: »MBS« briše se točka i dodaju riječi: »i osobni identifikacijski broj.«.

Članak 48.

Iza članka 76. dodaju se naslovi i članci 76.a i 76.b koji glase:

»Upis preoblikovanja

Članak 76.a

(1) Kada se dioničko društvo preoblikuje u društvo s ograničenom odgovornošću u registar se upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka društva s ograničenom odgovornošću,

2. imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe članove društva,

3. datum odluke o preoblikovanju i usvajanja društvenog ugovora,

4. imena i prezimena, prebivalište i osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala članova uprave, zamjenika članova uprave i njihove ovlasti u zastupanju te članova nadzornog odbora, ako društvo ima nadzorni odbor,

5. upis brisanja podataka koji su prestali važiti.

(2) U objavi upisa preoblikovanja društva registarski sud će uputiti vjerovnike na njihovo pravo da zahtijevaju osiguranje svojih tražbina.

(3) Kada se društvo s ograničenom odgovornošću preoblikuje u dioničko društvo u registar se upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka dioničkoga društva,

2. datum donošenja odluke o preoblikovanju i usvajanju statuta dioničkoga društva,

3. imena i prezimena članova uprave, zamjenika članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkoga društva, njihov osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala članova uprave te njihove ovlasti u zastupanju,

4. upis brisanja podataka koji su prestali važiti.

(4) Kada se društva kapitala preoblikuju u društva osoba na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima o upisu javnog trgovačkog društva i komanditnog društva u registar. Uz to upisuje se:

1. datum odluke o preoblikovanju i usvajanja društvenog ugovora,

2. prestanak ovlasti uprave izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora,

3. tvrtke javnog trgovačkog društva ili komanditnog društva,

4. brišu se svi podaci koji su prestali važiti.

(5) Kada se društva osoba preoblikuju u društva kapitala na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o upisu društava kapitala. Uz to upisuje se:

1. tvrtka dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću,

2. iznos temeljnog kapitala,

3. imena i prezimena članova uprave, zamjenika članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora, odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora dioničkoga društva, njihov osobni identifikacijski broj, za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala, a za članove uprave, odnosno izvršne direktore i njihove ovlasti u zastupanju,

4. imena i prezimena članova društva s ograničenom odgovornošću, njihov osobni identifikacijski broj, a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,

5. datum odluke o preoblikovanju i usvajanju statuta odnosno društvenog ugovora,

6. brišu se svi podaci koji su prestali važiti.

(6) Svi podaci upisuju se u isti registarski uložak i pod istim MBS koji je dodijeljen subjekt upisa koji se preoblikuje kod upisa osnivanja.

Upis priključenja

Članak 76.b

(1) Prijavu za upis priključenja s propisanim prilozima podnose uprava, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog, odnosno upravnog odbora priključenog društva u registar u kojem je to društvo upisano.

(2) Registarski sud će odbiti upis priključenja u registar ako sve dionice u društvu odnosno jedini udio u društvu drži društvo čije sjedište je izvan Republike Hrvatske.

(3) Ako upisom priključenja u registar sve dionice, odnosno udjeli prelaze na glavno društvo, zajedno s prijavom za upis priključenja podnosi se prijava za upis jedinog dioničara ili člana društva.

(4) Upis jedinog dioničara ili člana društva provodi se nakon upisa odluke o priključenju i to upisom imena i prezimena, prebivališta i osobnog identifikacijskog broja, za stranca i broja i oznake osobne identifikacijske isprave i naznake države koja ju je izdala, a za pravnu osobu tvrtku ili naziv, sjedište, MBS i osobni identifikacijski broj, odnosno odgovarajuće podatke za strane pravne osobe članova društva.

(5) U objavi upisa odluke o priključenju vjerovnici se upućuju na njihova prava.

(6) U registar se upisuje prestanak priključenja i razlozi zbog kojih je do toga došlo te vrijeme prestanka priključenja:

1. odlukom skupštine priključenoga društva,

2. ako glavno ili priključeno društvo više nije dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3. ako glavno društvo više ne drži sve dionice, odnosno udjele priključenoga društva,

4. prestankom glavnoga društva.«

Članak 49.

Naslovi iznad članaka i članci 77., 78. i 78.a brišu se.

Članak 50.

U članku 81. stavku 4. riječi: »po službenoj dužnosti provesti izvršenje rješenja o izrečenoj novčanoj kazni« zamjenjuju se riječima: »dostaviti rješenje o izrečenoj novčanoj kazni, na koje je stavljena potvrda o pravomoćnosti, nadležnom državnom odvjetništvu koje će u ime Republike Hrvatske pokrenuti ovršni postupak radi naplate novčane kazne po rješenju.«

Članak 51.

U članku 84.f stavku 2. riječi: »Registarski sud će imenovati likvidatora« zamjenjuju se riječima: »Registarski sud će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog da se u izvanparničnom postupku imenuje likvidator«.

U stavku 3. riječi: »imenovanja likvidatora« zamjenjuju se riječima: »podnošenja prijedloga da se u izvanparničnom postupku imenuje likvidator«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

(1) Trgovačka društva u kojima članovi društva nisu upisani u registar, a u smislu ovoga Zakona se članovi društva upisuju u registar, dužna su najkasnije do 31. listopada 2010. podnijeti registarskom sudu prijavu za upis članova društva s propisanim podacima.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se popis članova društva kojeg je potpisao javni bilježnik, a koji se mora sačiniti sukladno članku 410. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.). Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu i s podacima u knjizi poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji javnom bilježniku dostavi uprava društva. Otpravak popisa javni bilježnik je dužan dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi.

(3) Trgovačkom društvu koje ne postupi po odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka registarski sud će izreći novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kuna i zaprijetiti mu novom novčanom kaznom koju će izreći ako u daljnjem roku od 15 dana ne podnese prijavu i popis članova društva iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Nova novčana kazna će se povećavati za iznos od 5.000,00 kuna sve do ispunjenja obveze.

(4) Na naplatu izrečene novčane kazne prema odredbama ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 81. stavak 4. ovoga Zakona.

Članak 53.

(1) Postupci likvidacije dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću koja su osnovana, odnosno nastala na drugi način prije 1. siječnja 1995. provest će se po ovom Zakonu, uz odgovaraju primjenu odredba po kojima se provodi likvidacija po Zakonu o trgovačkim društvima.

(2) Kada je ovim Zakonom propisano da će se likvidator imenovati u izvanparničnom postupku po prijedlogu registarskog suda, izvanparnični sud likvidatora bira s liste stečajnih upravitelja.

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 20. i 45. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 740-13/10-01/01

Zagreb, 9. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.