Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 91/2010 (23.7.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

2573

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/72

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 14. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Članak 1.

U Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00., 107/01. i 86/09.) u članku 3. točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. iza riječi: »Poslovnikom« dodaju se riječi: »i drugim aktima«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. brišu se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/10-01/03

Zagreb, 9. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.