Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti

NN 91/2010 (23.7.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti

HRVATSKI SABOR

2574

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o postupku primopredaje vlasti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/73

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 14. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Članak 1.

U Zakonu o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/04. i 17/07.) u članku 7. stavku 1. riječi: »predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava,« zamjenjuju se riječima: »upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Članovi nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, a koje po prethodno provedenom javnom natječaju na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje glavna skupština, odnosno skupština društva, stavljaju članstvo u nadzornom, odnosno upravnom odboru trgovačkog društva, na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1. i 2.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 010-01/10-01/02

Zagreb, 9. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.