Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

NN 91/2010 (23.7.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

MINISTARSTVO FINANCIJA

2576

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine«, br. 94/09 i 56/10) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (»Narodne novine«, br. 96/09) u članku 3. stavku 1. riječi »uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak« brišu se, iza riječi »prirez porezu na dohodak« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi »pri čemu se premije osiguranja priznaju samo ukoliko su porezno priznati izdatak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada sukladno Zakonu o porezu na dohodak.« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi »2% odnosno« brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi »do 31. prosinca 2010. godine« zamjenjuju se riječima »do 31. listopada 2010. godine«.

U stavku 2. riječi »nakon 1. siječnja 2011. godine« zamjenjuju se riječima »nakon 1. studenog 2010. godine«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/205

Urbroj: 513-07-21-01/10-1

Zagreb, 16. srpnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.