Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

NN 92/2010 (24.7.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

HRVATSKI SABOR

2595

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2010.

Klasa: 011-01/10-01/88

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 20. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08. i 38/09.) u članku 2. stavku 1. podstavku 27. iza riječi: »zakona« briše se zarez i dodaju se riječi: » i drugih pravnih akata,«.

Iza podstavka 34. dodaje se podstavak 35. koji glasi:

»– članovi Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.«

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dužnosnici koji su na izborima ponovno izabrani ili imenovani na istu dužnost, bez obzira da li dužnost obnašaju profesionalno ili neprofesionalno, obvezni su u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost, na početku novog mandata, podnijeti izvješće Povjerenstvu o svojoj imovini te imovini bračnog druga i malodobne djece, sa stanjem na taj dan.«

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1., 2. i 3.«

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 10. i 11.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »drugu plaću« dodaju se riječi: »ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Iznimno, dužnosnici koji javnu dužnost obnašaju volonterski i ne primaju plaću za obnašanje te javne dužnosti, imaju pravo na naknadu za obnašanje te javne dužnosti, do visine razlike između plaće koju ostvaruju na svojem radnom mjestu i plaće koju bi ostvarivali da tu javnu dužnost obnašaju profesionalno.

(3) Plaćom dužnosnika, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaki novčani primitak za obnašanje javne dužnosti osim naknade putnih i drugih troškova za obnašanje javne dužnosti.«

Članak 4.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) Trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima 20% ili više udjela ili dionica, ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost, te jednu godinu nakon prestanka obnašanja dužnosti dužnosnika u tom tijelu javne vlasti.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova.«

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora izvanproračunskog fonda po položaju. Za članstvo u upravnim vijećima ustanova, odnosno nadzornim odborima izvanproračunskih fondova dužnosnik nema pravo na ikakvu naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. Hrvatski sabor utvrđuje popis pravnih osoba od posebnoga državnog interesa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.«

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 5.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva Vlada Republike Hrvatske, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.

(2) Način provedbe javnog natječaja i uvjete za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 6.

U članku 16. stavku 2. iza riječi: »iz redova oporbenih stranaka.« dodaje se nova rečenica koja glasi: »Najmanje jedan član Povjerenstva mora biti magistar prava«.

U stavku 5. riječi: »stručnu službu koja« zamjenjuju se riječima: »Ured koji«.

U stavku 6. riječi: »stručne službe« zamjenjuju se riječima: »Ureda Povjerenstva«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 2. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Povjerenstvo donosi Pravilnik o postupku verifikacije podataka iz izvješća o imovnom stanju dužnosnika, uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora te ostvaruje međunarodnu suradnju u okviru svoje nadležnosti.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Povjerenstvo vrši provjeru podataka iz podnesenih izvješća dužnosnika o imovnom stanju na način propisan Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »člankom 7. stavkom 1., člankom 8. stavkom 4. i 5.« mijenjaju se i glase: »člankom 7. stavkom 1., 2. i 3., člankom 7.a i člankom 8. stavkom 4.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Povjerenstvo obvezno pokreće postupak na zahtjev dužnosnika.

(2) Povjerenstvo može pokrenuti postupak na temelju svoje odluke, na temelju prijave neke druge osobe ili na temelju anonimne prijave.

(3) Povjerenstvo će o pokretanju postupka izvijestiti dužnosnika, te obvezno zatražiti njegovo očitovanje o navodima prijave, odnosno o svojoj odluci, koje je dužnosnik dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 15 dana od primitka pisanog zahtjeva.

(4) Povjerenstvo ima pravo utvrditi činjenice vlastitim radnjama ili pribaviti činjenice i dokaze djelovanjem drugih tijela javne vlasti.

(5) Postupak pred Povjerenstvom, osim postupka glasovanja, otvoren je za javnost. Konačne rezultate provedenog postupka Povjerenstvo je dužno javno obznaniti.

(6) Povjerenstvo će u slučaju dvojbe o postojanju povrede obveze izvijestiti onog dužnosnika za kojeg postoje osnove sumnje da je prekršio pravila postupanja utvrđena ovim Zakonom tražeći očitovanje o navodima prijave.

(7) Povjerenstvo samostalno utvrđuje činjenice u svrhu ostvarenja ovlasti koje su mu povjerene ovim Zakonom, a druga nadležna tijela dužna su bez odgode, na njegov zahtjev, dostaviti mu činjenice i dokaze.«

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »te prijedlog za razrješenje od javne dužnosti.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dužnosniku koji ne podnese izvješće Povjerenstvu, sukladno članku 7. stavku 1., 2. i 3. ovoga Zakona, Povjerenstvo može izreći sankciju obustave isplate neto mjesečne plaće u smislu ovoga Zakona, u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna i odrediti rok u kojem je dužnosnik dužan podnijeti izvješće.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Imenovanom dužnosniku koji u izvješću iz članka 7. i 7.a ovoga Zakona navede neistinite podatke o imovini s namjerom da prikrije imovinu, Povjerenstvo može izreći sankciju prijedloga za razrješenje od javne dužnosti.«

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 5. do 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »iz stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 8.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. iza riječi: »podnijeti« dodaju se riječi: »u roku od 30 dana od dana dostave izrečene sankcije,«.

Članak 10.

Iza članka 19. dodaje se naslov i članak 19.a koji glase:

»RAZRJEŠENJE DUŽNOSNIKA OD JAVNE DUŽNOSTI

Članak 19.a

(1) Obrazloženi prijedlog za razrješenje dužnosnika od javne dužnosti, iz članka 19. stavka 4. ovoga Zakona, Povjerenstvo bez odgode dostavlja tijelu javne vlasti koje je dužnosnika imenovalo.

(2) Dužnosnik koji je razriješen od javne dužnosti zbog povrede iz članka 19. stavka 4. ovoga Zakona, ne može obnašati javne dužnosti u vremenu od 2 do 5 godina od dana razrješenja, sukladno prijedlogu Povjerenstva i odluci o razrješenju.

(3) U slučaju neprihvaćanja prijedloga Povjerenstva za razrješenje dužnosnika od javne dužnosti, tijelo javne vlasti koje je dužnosnika imenovalo dužno je iznijeti razloge za odbijanje prijedloga.

(4) Ukoliko je dužnosnik razriješen od javne dužnosti sukladno stavku 2. ovoga članka, tijelo javne vlasti koje je razriješilo dužnosnika od javne dužnosti, dužno je o tome obavijestiti Povjerenstvo.

(5) Tijela nadležna za izbor i imenovanja iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona dužna su, prije odlučivanja o izboru ili imenovanju dužnosnika, kod Povjerenstva provjeriti je li predloženi kandidat za izbor ili imenovanje na javnu dužnost bio razriješen u posljednjih pet godina od javne dužnosti zbog povrede ovoga Zakona.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti Hrvatskom saboru prijedlog za utvrđivanje popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa, iz članka 4. ovoga Zakona.

Članak 12.

Uredbu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Dužnosnici koji su članovi nadzornih odbora trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, prema Odluci o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa (»Narodne novine«, br. 132/09.), te trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele nastavljaju obavljati dužnost člana nadzornog odbora do imenovanja članova nadzornih odbora na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/10-01/02

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.