Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda

NN 93/2010 (28.7.2010.), Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2612

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA

I. PREDMET UREĐIVANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj Financijskog plana Hrvatskih voda.

Sadržaj Financijskog plana Hrvatskih voda sukladan je odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08).

II. METODOLOGIJA IZRADE

Članak 2.

Metodologija izrade Posebnog dijela Financijskog plana Hrvatskih voda temelji se na sljedećim proračunskim klasifikacijama:

– programskoj,

– lokacijskoj,

– ekonomskoj.

Osim načela i metodologije propisane Zakonom o proračunu, Financijski plan Hrvatskih voda treba, između ostalih, osobito sadržavati programe i aktivnosti temeljene na općim i posebnim ciljevima iz Strategije programa ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Članak 3.

Posebni dio Financijskog plana Hrvatskih voda mora sadržavati sljedeće programe:

– zaštita od štetnog djelovanja voda,

– vodoopskrba,

– zaštita voda,

– navodnjavanje.

Članak 4.

Posebni dio Financijskog plana Hrvatskih voda mora sadržavati lokacijsku klasifikaciju, odnosno prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama, i to u okviru sljedećih programa:

1. program zaštite od štetnog djelovanja voda za:

– radove održavanja po vodnim područjima,

– radove obnove i održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje po jedinicama područne (regionalne) samouprave, do predaje jedinicama područne (regionalne) samouprave sukladno članku 255. stavku 1. Zakona o vodama,

– radove gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina po vodnim područjima;

2. programe vodoopskrbe i zaštite voda na razini Republike Hrvatske, a u slučaju kada se programi sufinanciraju ili financiraju iz Državnog proračuna, na razini na kojoj je program planiran u Državnom proračunu;

3. program navodnjavanja – po jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

Iznimno od članka 4. ovoga Pravilnika, Posebni dio Financijskog plana Hrvatskih voda sadrži prikaz rashoda i izdataka prema pojedinom projektu i prema izvorima sredstava financiranja, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske za međunarodni projekt, odnosno projekt od nacionalnog interesa, kao i za projekt koji se provodi po posebnom sporazumu.

Članak 6.

Ekonomska klasifikacija podrazumijeva prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni korištenja financijskih sredstava.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a njegova primjena počinje prilikom izrade Financijskog plana Hrvatskih voda za razdoblje 2011. – 2013. godine.

Klasa: 011-02/10-01/0037

Urbroj: 538-10/1-2-81-10/13

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.