Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certifi ciranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu

NN 94/2010 (30.7.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certifi ciranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2628

Na temelju članka 75. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I UVJETIMA CERTIFICIRANJA PROIZVODA KOJI SE UNOSE U SLOBODNE ZONE, SLOBODNA SKLADIŠTA, CARINSKA SKLADIŠTA ILI ZA SUBJEKTE KOJI OPSKRBLJUJU POMORSKA PRIJEVOZNA SREDSTVA U PREKOGRANIČNOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu (»Narodne novine«, broj 139/08) u članku 7. stavku 1. riječi »članka 3.« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. riječi »propisan u prilogu ovoga Pravilnika« brišu se.

Članak 3.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu u koja se unose pošiljke koje se provoze preko područja Republike Hrvatske u neku treću zemlju, a potječu iz odobrenih objekata iz država članica Europske unije.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/152

Urbroj: 525-11-2-0485/10-1

Zagreb, 21. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.