Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

NN 94/2010 (30.7.2010.), Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2630

Na temelju članka 104. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09. i 92/10.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O NORMI RADA NASTAVNIKA U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se norma rada nastavnika za pojedini nastavni predmet u srednjoškolskim ustanovama te ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada.

Članak 2.

Ukupne tjedne obveze nastavnika utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu u skladu s nacionalnim kurikulumom, školskim kurikulumom, kurikulumom za stjecanje kvalifikacije te godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove, a o čemu se nastavniku izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, i to na:

– poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada;

– ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Članak 3.

(1) Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima iznosi:

1. za nastavnika hrvatskog jezika 20 sati

2. za nastavnika matematike 20 sati

3. za nastavnika stranog jezika 21 sat

4. za nastavnika strukovnih predmeta koji kurikulumom imaju propisanu izradu programa, mjerenja i elaborata s vježbama 21 sat

5. za nastavnika predmeta koji se izvode 1 sat tjedno 21 sat

6. za nastavnika ostalih predmeta 22 sata

7. za nastavnika praktične nastave i vježbi 28 sati

8. za nastavnika – suradnika u nastavi s učenicima 32-36 sati.

(2) Tjedna norma rada odgajatelja u učeničkom domu na izvođenju odgojno-obrazovnih programa u odgojnim grupama iznosi 28 sati.

(3) Nastavniku koji izvodi nastavu iz dva i više predmeta, stručno-teorijsku nastavu, praktičnu nastavu i vježbe s različitom tjednom normom, norma se utvrđuje proporcionalno, ovisno o udjelu pojedinog predmeta ili vježbi u ukupnom broju njegovih nastavnih sati.

Članak 4.

Poslovi u okviru tjedne norme utvrđene člankom 3. ovog pravilnika vrednuju se:

a. razredniku – 2 sata

b. voditelju stručnog vijeća (aktiva) na županijskoj ili međužupanijskoj razini – 1 sat

c. voditelju stručnog vijeća (aktiva) na državnoj razini – 1 sat

d. nastavniku koji izvodi nastavu iz 3 i više predmeta – 1 sat, pod uvjetom da škola iste te predmete nije rasporedila na 2 i više nastavnika

e. nastavniku do položenog stručnog ispita – 2 sata

f. voditelju odgojne skupine u učeničkom domu – 2 sata.

Članak 5.

Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada može se uvećati iznad norme utvrđene u članku 3. ovog pravilnika za 3 sata tjedno, a uz pristanak nastavnika najviše 6 sati tjedno, najdulje za jedno polugodište.

Članak 6.

(1) Kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave.

(2) Ukupan broj sati dodatne i dopunske nastave iz stavka 1. ovog članka, ne može biti veći od broja razrednih odjela u srednjoškolskoj ustanovi s tim da jedan nastavnik može izvoditi najviše 4 sata tjedno dopunske ili dodatne nastave.

Članak 7.

(1) Nastavniku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, čija je tjedna norma manja od norme iz članka 3. i 4. ovog pravilnika najviše do 2 sata, može se priznati puna tjedna norma pod uvjetom da sate do pune norme dopuni drugim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti samo jedan nastavnik iz stručnog vijeća nastavnika istog ili srodnih predmeta.

Članak 8.

(1) Ostali poslovi nastavnika iz članka 2. podstavka 2. ovog pravilnika su: stručno-metodička priprema, razredničko administrativni poslovi, poslovi voditelja stručnog vijeća (aktiva nastavnika istih ili srodnih predmeta) koji ima najmanje 5 članova u školi, stručno usavršavanje, planiranje i vođenje ekskurzija, suradnja s roditeljima, rad u stručnim tijelima škole i izvan škole, unos podataka u e-maticu, popravni, razredni i razlikovni ispiti, poslovi u okviru provođenja nacionalnih ispita, državne mature ili ispita državne mature u školskoj ustanovi, poslovi vezani uz izradu i obranu završnog rada, rad u stručnim povjerenstvima, organizacija natjecanja i susreta, poslovi sindikalnog povjerenika, kulturne i športske aktivnosti škole te izvannastavne aktivnosti.

(2) Sati mentorstva vezani uz izradu i obranu završnog rada, pomoćničkog ispita u okviru ukupne godišnje norme rada iznose 4 sata po učeniku

(3) Tjedna norma stručno-metodičke pripreme po nastavnim predmetima iznosi:

– za nastavu hrvatskog jezika i matematike....................... 12 sati

– za nastavu stranog jezika i strukovnih predmeta koji imaju propisanu izradu programa, mjerenja i elaborata u vježbama...................................................................................................11 sati

– za nastavu ostalih predmeta..............................................10 sati

– za praktičnu nastavu........................................................... 6 sati

– za rad nastavnika – suradnika u nastavi s učenicima...................................................................................................3 sata.

(4) Razredničko-administrativni poslovi su rad s roditeljima i nastavnicima razrednog vijeća, rad na razrednoj evidenciji i administraciji i ostali poslovi razrednika.

(5) Tjedna norma razredničko-administrativnih poslova iznosi:

– za rad u razrednom odjelu do 10 učenika – 2 sata

– za rad u razrednom odjelu od 11 do 20 učenika – 3 sata

– za rad u razrednom odjelu koji ima više od 20 učenika – 4 sata.

Članak 9.

(1) Poslovi nastavnika škole i/ili stručnog suradnika koji obavlja posao ispitnog koordinatora za provođenje nacionalnih ispita, državne mature ili ispita državne mature ili osobe koja ga zamjenjuje vrednuju se:

– 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za do 33 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 34 do 50 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 51 do 100 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 101 do 150 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 151 do 200 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 201 do 250 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 14 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 251 do 300 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 16 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 301 do 350 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 18 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za 351 do 400 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole,

– 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno za više od 400 učenika četvrtog razreda gimnazije ili strukovne i umjetničke četverogodišnje i petogodišnje škole.

(2) Broj učenika iz stavka 1. ovoga članka je broj učenika upisanih u četvrti razred gimnazije na početku školske godine, odnosno broj učenika četvrtog ili petog razreda strukovnih i umjetničkih programa koji su prethodne školske godine pristupili ispitima državne mature.

(3) Ispitnog koordinatora i osobu koja ga zamjenjuje na prijedlog ravnatelja ustanove imenuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na razdoblje od tri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

(4) Poslovi i zadaci ispitnog koordinatora iz stavka 1. ovog članka određuju se propisima koji reguliraju polaganje nacionalnih ispita, državne mature i ispita državne mature.

(5) Odluku o zaduženju i broju sati s kojima je zadužen ispitni koordinator ili osoba koja ga zamjenjuje donosi ravnatelj školske ustanove.

(6) Ukupni broj sati s kojima su zaduženi ispitni koordinator ili osoba koja ga zamjenjuje ne može biti veći od broja sati iz stavka 1. alineje 10. ovog članka.

Članak 10.

Ako se praktična nastava, odnosno praktična nastava i vježbe, izvodi izvan srednjoškolske ustanove (u drugim pravnim osobama, kod obrtnika i sl.), norma rada nastavnika praktične nastave koji organizira, prati ostvarivanje programa, pruža pedagoško-metodičku pomoć majstorima i sudjeluje u izradi izvedbenih planova i programa praktične nastave iznosi 25% od broja sati praktične nastave tjedno po jednom razrednom odjelu, a u okviru tjedne nastavne norme nastavnika praktične nastave.

Članak 11.

(1) Poslovi voditelja utvrđuju se u srednjoškolskoj ustanovi koja radi u smjenama s najmanje 8 razrednih odjela u smjeni (voditelj druge smjene) ili koja radi na dvije ili više lokacija s najmanje 8 razrednih odjela po lokaciji (voditelj druge lokacije).

(2) Voditelj izvodi nastavu i obavlja poslove utvrđene statutom škole i godišnjim planom i programom rada i to: priprema, organizira, raspoređuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u smjeni, na drugoj lokaciji, ili u cijeloj školi.

(3) U srednjoškolskoj ustanovi koja prema stavku 1. ovoga članka ima pravo na voditelja, nastavniku koji obavlja te poslove vrednuje se tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada i to:

– u školi od 16 do 20 razrednih odjela za 8 sati nastave tjedno

– u školi od 21 do 30 razrednih odjela za 10 sati nastave tjedno

– u školi od 30 do 40 razrednih odjela 12 sati nastave tjedno

– u školi s 40 i više razrednih odjela 14 sati nastave tjedno.

Članak 12.

Nastavniku koji obavlja poslove satničara vrednuje se norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada za ukupno:

a) – u srednjoškolskim ustanovama s jednim ili dva programa izobrazbe ili zanimanja do 12 razrednih odjela – 2 sata tjedno

– u srednjoškolskim ustanovama s jednim ili dva programa izobrazbe ili zanimanja s više od 12 razrednih odjela – 3 sata tjedno,

b) u srednjoškolskim ustanovama s više od dva programa izobrazbe ili zanimanja, ovisno od broja razrednih odjela za:

– do 16 razrednih odjela – 4 sata tjedno

– od 17 do 24 razredna odjela – 5 sati tjedno

– od 25 do 30 razrednih odjela – 6 sati tjedno

– iznad 30 razrednih odjela – 7 sati tjedno.

Članak 13.

(1) Poslovi stručnog suradnika u srednjoškolskoj ustanovi utvrđuju se u okviru 40-satnoga radnog tjedna.

(2) Škole za učenike s teškoćama na svakih 10 razrednih odjela, odnosno 100 učenika utvrđuju tri radna mjesta i to iz reda pedagoga, psihologa, edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka i socijalnog radnika, odnosno stručnjaka kojeg utvrdi škola po pribavljenom mišljenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 14.

(1) U srednjoškolskoj ustanovi poslovi knjižničara utvrđuju se u skladu sa sljedećom normom sati rada tjedno, i to:

– do 12 razrednih odjela (odgojnih grupa) – 20 sati rada knjižničara

– do 24 razredna odjela – 40 sati rada knjižničara

– u školama koje imaju više od 24 razredna odjela na svaka 4 razredna odjela – 8 sati rada knjižničara, ali ne više od ukupno dva knjižničara.

(2) Iznimno, gimnazije i druge škole koje raspolažu s fondom knjiga i opreme iznad propisanih standarda mogu, uz suglasnost Ministarstva, utvrditi i veći broj sati rada knjižničara od norme iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Škola može utvrditi poslove i normu rada voditelja praktične nastave, praktične nastave i vježbi, odnosno radionica i drugih praktikuma za vježbe i praktičnu nastavu, ako ima strukovne laboratorije i kabinete, praktikume, školske radionice, školski graditeljski poligon, školsko poljodjelsko dobro i slične didaktičke objekte (u daljnjem tekstu: školski praktikum).

(2) Kada se nastava izvodi u školskom praktikumu norma rada voditelja iz stavka 1. ovoga članka je:

1. ako se održava 40 do 70 sati vježbi i praktične nastave tjedno – 6 sati rada

2. ako se održava od 70 do 105 sati vježbi i praktične nastave – 15 sati rada

3. ako se održava iznad 105 sati vježbi i praktične nastave tjedno – još po 3 sata rada voditelja za svakih 15 sati preko 105 sati vježbi i praktične nastave

4. za voditelja specijalizirane učionice i strukovnog laboratorija i kabineta u kojima se održava do 50 sati tjedno – 2 sata rada voditelja tjedno, a preko 50 sati vježbi za svakih 25 sati 1 sat rada voditelja

5. za voditelja specijalizirane informatičke učionice i laboratorija koji su u funkciji profesionalne informatičke i strukovne izobrazbe i stjecanja temeljnih kompetencija norma rada voditelja je 50% veća od norme utvrđene u točki 4. stavku 2. ovoga članka.

Članak 16.

(1) Škola, koja u sastavu ima centar novih nastavnih tehnologija prema rješenju Ministarstva ili nadležne Agencije i pruža usluge učenicima drugih škola, sistematizira radno mjesto voditelja centra novih nastavnih tehnologija, čije se radno vrijeme vrednuje s najviše 20 sati rada tjedno u okviru 40-satnog radnog vremena.

(2) Voditelj centra novih nastavnih tehnologija obavlja sljedeće poslove: organizira popravke opreme i uređaja, nabavlja alate, rezervne dijelove i materijal za obradu, osposobljava nastavnike u školi i regiji u okviru mreže centara novih nastavnih tehnologija i pripadajućih ustanova za strukovno obrazovanje, organizira i provodi ogledna predavanja i demonstrira rad novih strojeva i uređaja, skrbi o održavanju prostora centra.

Članak 17.

U umjetničkim školama koje izvode glazbene i plesne programe:

1. poslove pročelnika strukovnog odjela obavlja nastavnik s 2 sata tjedno ako odjel ima do 10 nastavnika, odnosno s još 1 satom tjedno za svakih 10 iznad 10 nastavnika u odjelu.

2. poslove vođenja instrumentarija, nototeke, fonoteke i zbirke glazbala obavlja nastavnik s 4 sata tjedno ako škola ima najviše 200 učenika, odnosno 6 sati tjedno ako ima više od 200 učenika.

3. pročelnik odjela radi u nastavi 4 do 10 nastavnih sati tjedno, ovisno o broju učenika i složenosti škole.

Članak 18.

U učeničkom domu primjenjuju se sljedeće norme:

1. Odgajatelj – 1 izvršitelj na svakih 20 učenika, odnosno na svakih 15 učenika s teškoćama u razvoju

2. Stručni suradnik – 1 izvršitelj u domu do 80 učenika i, uz suglasnost Ministarstva, još 1 izvršitelj u domu do 250 učenika.

3. Suradnik u odgoju (noćni pazitelj) – zaposlenik za dežurstvo i rad noću, nedjeljom, praznikom i blagdanom – 2 izvršitelja s najmanje srednjom stručnom spremom s tim da se na ove poslove mogu u vrijeme i po rasporedu, koji određuje ravnatelj doma, rasporediti dio radnog vremena odgajatelja doma koji ima jednog pazitelja, odnosno doma koji nema zaposlene pazitelje.

4. Medicinska sestra – 1 izvršitelj u domu s 150 i više učenika.

Članak 19.

Školske ustanove koje sukladno posebnim propisima moraju zaposliti stručnjaka zaštite na radu, dužne su podnijeti nadležnom ministru zahtjev radi izdavanja dozvole da poslove zaštite na radu obavlja ravnatelj ili ovlaštenik zaštite na radu.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (»Narodne novine« broj 112/09).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/10-07/00430

Urbroj: 533-04-10-0001

Zagreb, 28. srpnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.