Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove

NN 101/2010 (25.8.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2784

Na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 63/06) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom propisuje način organiziranja i rada stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači, odnosno programa zaštite divljači (u daljnjem tekstu: stručna služba), koju je ovlaštenik prava lova dužan imati.«

Članak 2.

U članku 2. stavcima 1. i 2. riječ: »odnosno« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »programa uzgoja divljači« dodaju se riječi: »odnosno programa zaštite divljači«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osoba koja obavlja poslove stručne službe i ovlaštenik prava lova dužni su sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama.«

Članak 4.

U članku 4. riječ: »odnosno« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »programa uzgoja divljači« dodaju se riječi: »odnosno programa zaštite divljači«.

Članak 5.

U članku 5. točki 1. alineji 5. riječi: »predatora i« brišu se.

U alinejama 6. i 7. riječ: »odnosno« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »programa uzgoja divljači« dodaju se riječi: »odnosno programa zaštite divljači«.

Iza alineje 15. dodaje se alineja 16. koja glasi:

»- prisustvuje inspekcijskom nadzoru.«

U točki 2. alineja 8. mijenja se i glasi:

»- dostavlja ili unosi podatke za Središnju lovnu evidenciju u skladu s posebnim propisom.«

Iza alineje 9. dodaju se alineje 10. i 11. koje glase:

»- vodi lovnu kroniku

– vodi očevidnike propisane posebnim propisima.«

U točki 3. prije riječi: »uspoređuje« dodaju se riječi: »unosi podatke u lovnogospodarsku osnovu, program uzgoja divljači, odnosno program zaštite divljači,«.

Članak 6.

U članku 6. riječ: »odnosno« zamjenjuje se zarezom, iza riječi »programa uzgoja divljači« dodaju se riječi: »odnosno programa zaštite divljači«, a riječi: »Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju riječima: »ministarstvom nadležnim za poslove lovstva«.

Članak 7.

Prilozi 1., 2., 3. i 4. tiskani u Dodatku Pravilnika zamjenjuju se novim Prilozima 1., 2., 3. i 4. tiskanim u Dodatku ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/04

Urbroj: 538-08-10-10

Zagreb, 28. srpnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


                                        PRILOG 1                                              PRILOG 2


                                          
                                               
                                            PRILOG 3


                                      
                                     PRILOG 4