Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom cer­tificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopi­tara

NN 102/2010 (27.8.2010.), Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom cer­tificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopi­tara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2797

Na temelju članka 53. stavka 9. i članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I VETERINARSKOM CERTIFICIRANJU ZA UVOZ JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara te obrazac veterinarskog certifikata pri njihovom uvozu u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: treća zemlja).

Članak 2.

U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara ukoliko udovoljavaju zahtjevima propisanim u obrascu veterinarskog certifikata iz Dodatka ovoga Pravilnika, koji ispravno ispunjen mora pratiti pošiljku.

Članak 3.

Dodatak je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/318

Urbroj: 525-11-2-0549/10-2

Zagreb, 21. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA UVOZ JAJNIH STANICA I ZAMETAKA KOPITARA

1. Pošiljatelj (naziv i adresa)

CERTIFIKAT O ZDRAVLJU
ŽIVOTINJA

Br. ORIGINAL

2. Treća zemlja sakupljanja

3. Primatelj (naziv i adresa)

4. Nadležno tijelo

BILJEŠKE

(a) Za svaku pošiljku jajnih stanica/zametaka mora se izdati poseban certifikat.

5. Lokalno nadležno tijelo

6. Mjesto utovara

7. Naziv i adresa tima za sakupljanje

8. Prijevozna sredstva

9. Mjesto i država članica odredišta

10. Registracijski broj tima za sakupljanje

11. Naziv i identifikacijska oznaka spremnika

12. Identifikacija pošiljke (jajne stanice/zameci)(1)

12.1. Broj spremnika

12.3. Vrsta

12.5. Identitet donora

12.2. Datum(i) sakupljanja

12.4. Pasmina

(1)Izbrisati prema potrebi.

13.1. Ja, niže potpisani službeni veterinar iz ................ (upisati ime države izvoznice) izjavljujem da sam pročitao i da sam upoznat s Direktivom Vijeća 92/65/EEZ sukladno zadnjim izmijenjena i dopunama, te potvrđujem da:

13.1.1. su opisane jajne stanice/zameci(1) sakupljene, obrađene i skladištene od strane tima kojeg je odobrilo nadležno tijelo za sakupljanje, obradu i skladištenje jajnih stanica ili zametaka kopitara i bile podvrgnute kontroli i nadzoru službenog veterinara, koji najmanje jednom godišnje nadzire tim, uključujući pripadajuće laboratorije kako bi provjerio i potvrdio sve čimbenike vezane uz odobravanje i nadzor;

13.1.2. je sakupljanje, obradu i skladištenje ovih jajnih stanica/zametaka(1) proveo veterinar član tima(1) ili pod njegovim nadzorom jedan ili više tehničara(1) koje je na području tehničkih i higijenskih metoda stručno osposobio veterinar član tima;

13.1.3. su jajne stanice/zameci(1) sakupljene na mjestu odvojenom od drugih dijelova prostorija ili gospodarstva, koje je redovito održavano te očišćeno i dezinficirano prije sakupljanja;

13.1.4. su jajne stanice/zameci(1) pregledane, obrađene i pakirane u laboratorijskim prostorijama koje nisu smještene na području koje je pod zabranom ili mjerama karantene, kako je navedeno u točki 13.2., u prostoru koji je odvojen od dijela za skladištenje opreme i materijala upotrijebljenih u kontaktu sa životinjama donorima i od dijela u kojem se radi sa životinjama donorima;

13.1.5. sva evidencija vezana uz aktivnosti predmetnog tima koji radi s jajnim stanicama/zamecima(1) mora se čuvati 12 mjeseci nakon njihove otpreme;

13.2. jajne stanice/zameci(1) sakupljene su od kobila donora koje:

13.2.1. su neprekidno boravile tri mjeseca (ili od datuma ulaza ako su izravno uvezene iz države članice Europske unije tijekom razdoblja od tri mjeseca) na području ili u slučaju regionalizacije na dijelu područja(1) države izvoznice koja je tijekom tog razdoblja bila slobodna od:

– Afričke konjske kuge, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije,

– venecuelanskog encefalomijelitisa konja tijekom dvije godine,

– maleusa tijekom šest mjeseci,

– durine tijekom šest mjeseci;

13.2.2. potječu iz države izvoznice koja je na dan sakupljanja bila slobodna od vezikularnog stomatitisa tijekom šest mjeseci(1)

ili

su bile testirane virus neutralizacijskim testom na vezikularni stomatitis na uzorku krvi uzetom dana .......... (2) i to unutar 30 dana prije sakupljanja s negativnim rezultatom u razrjeđenju seruma 1:12(1);

13.2.3. su boravile posljednjih 30 dana prije sakupljanja jajnih stanica/zametaka(1) na gospodarstvima pod veterinarskim nadzorom od dana sakupljanja jajnih stanica/zametaka(1) do dana njihove otpreme(1)

ili

u slučaju zamrznutih jajnih stanica/zametaka(1), do isteka 30 dana obveznog skladištenja u odobrenim prostorima, koji nisu bili pod zabranom, iz razloga zdravlja životinja, kako je propisano u jednom od sljedećih uvjeta:

13.2.3.1. ukoliko nisu zaklane sve životinje svih vrsta prijemljivih na bolest, smještenih na gospodarstvu, zabrana je trajala:

– u slučaju encefalomijelitisa konja, šest mjeseci, računajući od dana kada su zaklani oboljeli kopitari,

– u slučaju infekciozne anemije kopitara, do datuma kada su nakon klanja zaraženih životinja kod preostalih životinja dobivene negativne reakcije u dva Coggins testa obavljena u razmaku od tri mjeseca,

– u slučaju vezikularnog stomatitisa, šest mjeseci

– u slučaju bjesnoće, mjesec dana od zadnjeg zabilježenog slučaja,

– u slučaju bedrenice, 15 dana od zadnjeg zabilježenog slučaja.

13.2.3.2. ukoliko su sve životinje koje se nalaze na gospodarstvu vrste prijemljive na bolest zaklane i objekt dezinficiran, trajanje zabrane je 30 dana računajući od dana kada su životinje neškodljivo uklonjene i objekt dezinficiran osim u slučaju bedrenice, kada je trajanje zabrane 15 dana.

13.2.4. su 60 dana prije sakupljanja držane na gospodarstvima na kojima životinje nisu pokazivale kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila,

13.2.5. su bile podvrgnute sljedećim zdravstvenim testovima:

13.2.5.1. testu imunodifuzije u agar-gelu (Coggins test) za infekcioznu anemiju kopitara provedenog na uzorku krvi uzetom dana ..................... (2) tijekom 30 dana prije sakupljanja s negativnim rezultatom(1) (5);

13.2.5.2. testu na kontagiozni metritis kobila proveden dvokratno s razmakom od 7 dana izolacijom Taylorella equigenitalis iz genitalnih briseva, uzetih barem iz klitoralne fose i klitoralnih sinusa dana .................... (2) i dana .................... (2) te barem jednom iz briseva endometrija tijekom ranog estrusa dana .......... (2) u roku od 30 dana prije sakupljanja jajnih stanica/zametaka(1);

13.2.6. nisu bile korištene za prirodni pripust tijekom 30 dana prije sakupljanja;

13.2.7. koliko sam upoznat i koliko mogu ustanoviti nisu bile u kontaktu s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti 15 dana neposredno prije sakupljanja;

13.2.8. na dan sakupljanja nisu pokazivale znakove zarazne ili kontagiozne bolesti;

13.3. sjeme korišteno za umjetno osjemenjivanje kobila donora udovoljava zahtjevima Direktive 92/65/EEZ(3);

13.4. jajne stanice korištene za proizvodnju zametaka in vivo udovoljavaju zahtjevima Direktive 92/65/EEZ, a posebno zahtjevima navedenim pod 13.1. i 13.2. ovog certifikata(1);

13.5. jajne stanice/zameci(1) su sakupljeni, obrađeni i skladišteni u skladu sa zahtjevima iz Dodatka D Direktive 92/65/EEZ i;

13.5.1. nisu dolazile u kontakt s drugim jajnim stanicama ili zamecima koji ne zadovoljavaju zahtjeve iz Direktive 92/65/EEZ,

13.5.2. proizvodi životinjskog podrijetla korišteni tijekom njihovog sakupljanja, obrade i u transportnom mediju su dobiveni iz sirovina koje ne predstavljaju rizik od širenja kontagioznih ili zaraznih bolesti na kopitare ili druge vrste, ili su bili tretirani prije uporabe kako bi se spriječio rizik širenja bolesti,

13.5.3. zona pellucida je pregledana nakon ispiranja cijele njene površine pod povećanjem od barem 50 puta i provjereno je neoštećena i bez prijanjajućih stranih materijala,

13.5.4. jajne stanice/zameci(1) bez odlaganja (1) zamrznuti su u alkoholu(1) ili svježem tekućem dušiku(1),

13.6. jajne stanice/zameci(1) skladišteni su na odgovarajućoj temperaturi u odobrenim prostorima uporabom sredstva za zamrzavanje koje nije bilo prethodno korišteno za druge proizvode životinjskog podrijetla,

13.7. jajne stanice/zameci(1) moraju se otpremiti u kontejnerima u skladu s Prilogom D Direktive 92/65/EEZ.

U ..........................., dana ........................
(1) Izbrisati prema potrebi.

(2) Upisati datum.

(3) Precrtati programe koji se ne odnose na pošiljku.

(4) Potpis i pečat moraju biti različiti od boje tiska.

(5) Agar-gel imunodifuzijski test (Coggins test) za infekcioznu anemiju kopitara ne traži se za donorske kopitare koji od rođenja borave na Islandu i potvrđeno je da je Island službeno slobodan od infekciozne anemije kopitara.

[1]1Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 96/540/EZ od 4. rujna 1996. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz u Zajednicu jajnih stanica i zametaka vrste kopitara