Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera

NN 95/2010 (4.8.2010.), Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2658

Na temelju članka 6. stavka 8. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZVJEŠĆIVANJU U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje vrsta, opseg, način, rokovi i učestalost dostavljanja podataka u sektoru šećera, detaljan način i postupak provedbe inspekcijskog nadzora te mjere i radnje inspektora.

(2) Korisnici mjera uređenja tržišta u sektoru šećera u smislu ovoga Pravilnika su šećerane.

(3) Šećerane imaju obvezu dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi praćenja proizvodnje i zaliha u sektoru šećera.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojam sirupa obuhvaća proizvode iz jedne od sljedećih kategorija:

(a) sirup od saharoze ili invertnog šećera najmanje 70%-tne čistoće i proizveden od šećerne repe;

(b) sirup od saharoze ili invertnog šećera najmanje 75%-tne čistoće i proizveden od šećerne trske.

Članak 3.

(1) Podaci o ugovorenoj proizvodnji i površinama pod šećernom repom u prethodnoj tržišnoj godini i procjena istih podataka za tekuću tržišnu godinu dostavljaju se na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika svake godine do 20. svibnja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, procjena podataka za tržišnu godinu 2009./2010. dostavlja se u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Privremeni podaci o proizvodnji šećera dostavljaju se do 20-og svakog mjeseca za prethodni mjesec na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Konačni podaci o proizvodnji šećera dostavljaju se na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika do 1. studenog za prethodnu tržišnu godinu.

(3) Proizvodnja šećera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća ukupnu proizvodnju bijelog šećera te sirovog šećera, invertnog šećera i sirupa, izraženu kao bijeli šećer sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Podaci o zalihama šećera dostavljaju se do 20-og svakog mjeseca za prethodni mjesec na obrascu iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Zalihe šećera iz stavka 1. obuhvaćaju ukupnu količinu bijelog šećera, sirovog šećera, invertnog šećera i sirupa, izraženu kao bijeli šećer sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Sirovi šećer standardne kakvoće je šećer čiji prinos u bijelom šećeru iznosi 92%, pri čemu se:

(a) Sirovi šećer od šećerne repe preračunava u bijeli šećer na način da se od stupnja polarizacije toga sirovog šećera oduzme:

– njegov postotni sadržaj pepela pomnožen s četiri;

– njegov postotni sadržaj invertnog šećera pomnožen s dva;

– broj 1.

(b) Sirovi šećer od šećerne trske preračunava se u bijeli šećer na način da se od stupnja polarizacije toga sirovog šećera, pomnoženog s dva, oduzme 100.

(2) Invertni šećer se preračunava u bijeli šećer na način da se proizvodnja invertnog šećera pomnoži s koeficijentom 1.

(3) Sirup se preračunava u bijeli šećer na temelju sadržaja izlučivog šećera.

(a) Postotna čistoća sirupa se izračunava na način da se ukupni sadržaj šećera podijeli sa sadržajem suhe tvari i rezultat pomnoži sa 100, pri čemu se sadržaj suhe tvari određuje refraktometrijskom metodom.

(b) Sadržaj izlučivog šećera se izračunava na način da se razlika između sadržaja suhe tvari i stupnja polarizacije sirupa pomnožena s koeficijentom 1,70 oduzme od stupnja polarizacije navedenog sirupa.

(c) Sadržaj izlučivog šećera u sirupu može se za cijelu tržišnu godinu odrediti na temelju ostvarenog prinosa.

(4) Sirup invertnog šećera se preračunava u bijeli šećer na temelju sadržaja šećera određenog metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti.

Članak 7.

Šećerane su dužne na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge podatke, osim onih utvrđenih člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Podaci iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika dostavljaju se Ministarstvu poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku »Podaci o sektoru šećera« ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: secer@mps.hr.

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu Agencija) je nadležna za provedbu administrativne kontrole točnosti dostavljenih podataka koja će se provoditi svake tržišne godine za svaku šećeranu.

(2) Cilj kontrole je osigurati točnost i cjelovitost podataka dostavljenih u skladu s člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, pri čemu se kontrola posebno odnosi na analizu dosljednosti podataka o količini dostavljene sirovine i količini proizvedenih gotovih proizvoda te analizu usklađenosti dostavljenih podataka s komercijalnim ili drugim relevantnim dokumentima.

(3) Agencija prema potrebi može obaviti i kontrolu na terenu ukoliko kontrolom točnosti dostavljenih podataka uoči neke nepravilnosti.

Članak 10.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Pravilnika provode poljoprivredni inspektori Ministarstva.

(2) Svake tržišne godine poljoprivredni inspektori Ministarstva provode inspekcijski nadzor nad svim šećeranama.

(3) Cilj inspekcijskog nadzora je utvrditi točnost i potpunost podataka u izvješćima o proizvodnji šećerne repe i šećera, a posebno putem analize podudarnosti količine ulazne sirovine i količine proizvedenih gotovih proizvoda te putem usporedbe izvješća i trgovačkih dokumenata ili drugih relevantnih dokumenata.

(4) Najmanje jedanput u dvije godine inspekcijski nadzor uključuje i fizičko utvrđivanje zaliha.

(5) Ispitivanje točnosti i potpunosti podataka poljoprivredni inspektor može provesti i na temelju uzorka, kojim se mora zajamčiti pouzdana i reprezentativna razina nadzora.

(6) U provedbi inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor sastavlja zapisnik o utvrđenom stanju, u kojem se posebice navodi:

(a) datum provedbe inspekcijskog nadzora i osobe prisutne tijekom provedbe nadzora;

(b) provjereno razdoblje i odnosne količine;

(c) tehnike korištene u inspekcijskom nadzoru uključujući, prema potrebi, i metode uzimanja uzoraka;

(d) rezultati inspekcijskog nadzora;

(e) procjena ozbiljnosti, razmjera, trajnosti i trajanja svih utvrđenih nedostataka i nepodudarnosti;

(f) potpis inspektora i potpis odgovorne osobe šećerane.

(7) Zapisnik iz stavka 6. ovoga članka poljoprivredni inspektor dostavlja Agenciji odmah po završetku nadzora.

(8) Svi zapisnici o provedenim inspekcijskim nadzorima moraju se čuvati najmanje tri godine od dana provedbe inspekcijskog nadzora.

Članak 11.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor može uzimati uzorke ulazne sirovine i proizvedenih gotovih proizvoda.

(2) Prigodom uzimanja uzoraka inspektor ima pravo i dužnost:

(a) pod istim uvjetima i u isto vrijeme za ispitivanje uzeti tri istovjetna uzorka u količini potrebnoj za ispitivanje (za prvu analizu, drugu analizu i za stranku – vlasnika uzorka),

(b) sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka koji je sastavni dio inspekcijskog zapisnika u koji mora navesti od kojeg proizvoda ili sirovine je uzorak uzet, od koje je količine uzet, gdje je uzet i datum kada je uzet,

(c) uzorak uzet za prvu analizu bez odgađanja dostaviti akreditiranom laboratoriju, a uzorak namijenjen za drugu analizu čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka prve analize,

(d) bez odgađanja pisano izvijestiti stranku kod koje je uzet uzorak o rezultatima prve analize.

(3) Stranka može u roku od 8 dana od dana primitka rezultata analize zahtijevati od poljoprivrednog inspektora da drugi primjerak uzorka dostavi na superanalizu.

(4) Nalaz superanalize je konačan i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.

Članak 12.

Podatke iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika Ministarstvo dostavlja Agenciji.

Članak 13.

Prilozi 1., 2., 3. i 4. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/90
Urbroj: 525-05-2-0224/10-13
Zagreb, 23. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE

Šećerana:

 

Tržišna godina:

 

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, čl. 3.

prethodna tržišna godina

(konačni podaci)

Ukupna proizvodnja šećerne repe:

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

– od toga: repa za proizvodnju šećera

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

– ostalo

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

tekuća tržišna godina

(procjena podataka)

Ukupna proizvodnja šećerne repe:

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

– od toga: repa za proizvodnju šećera

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

– ostalo

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

Datum: Odgovorna osoba:

_________________________

PRILOG 2.

PRIVREMENO IZVJEŠĆE O PROIZVODNJI

Šećerana:

 

Tržišna godina:

 

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, čl. 4. stavak 1.

Izvješće za mjesec:

1. Proizvodnja sirovog šećera:

1.1. količina, u tonama

1.2. randman, u %

1.3. količina izražena kao bijeli šećer, u tonama

2. Bijeli šećer, u tonama:

2.1. Bijeli šećer od domaće šećerne repe, u tonama:

2.2. Bijeli šećer od uvozne šećerne repe, u tonama:

2.3. Bijeli šećer od šećerne trske, u tonama:

3. Proizvodnja invertnog šećera (tarifni broj 17026095 i 17029099), u tonama

4. Proizvodnja sirupa iz članka 2. točke (a):

4.1. količina, u tonama

4.2. sadržaj šećera, u %

4.3. količina izražena kao bijeli šećer, u tonama

5. Proizvodnja sirupa iz članka 2. točke (b):

5.1. količina, u tonama

5.2. sadržaj šećera, u %

5.3. količina izražena kao bijeli šećer, u tonama

Ukupna proizvodnja (1.3 + 2 + 3 + 4.3 + 5.3)

Datum: Odgovorna osoba:

_________________________

PRILOG 3.

KONAČNO IZVJEŠĆE O PROIZVODNJI ŠEĆERA

Šećerana:

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, čl. 4. st. 2.

Izvješće za tržišnu godinu:

Bijeli šećer

Sirovi šećer

Invertni šećer

Sirup iz čl. 2. točka (a)

Sirup iz čl. 2. točka (b)

Proizvodnja ostvarena u:

od domaće šećerne repe

od uvozne šećerne repe

od šećerne trske

tone

Izraženo kao bijeli šećer, tone

tone

tone

Izraženo kao bijeli šećer, tone

tone

Izraženo kao bijeli šećer, tone

tone

listopadu:

studenom:

prosincu:

siječnju:

veljači:

ožujku:

travnju:

svibnju:

lipnju:

srpnju:

kolovozu:

rujnu:

Datum: Odgovorna osoba:

_________________________

PRILOG 4.

MJESEČNO IZVJEŠĆE O ZALIHAMA ŠEĆERA

Šećerana:

 

Tržišna godina:

 

Mjesec:

 

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, čl. 5.

Jedinica mjere:

tona, izraženo kao bijeli šećer

Zalihe:

1. Sirovi šećer

1.1. Sirovi šećer od šećerne repe

2.1. Sirovi šećer od šećerne trske

2. Bijeli šećer

2.1. Bijeli šećer od domaće šećerne repe

2.2. Bijeli šećer od uvozne šećerne repe

2.3. Bijeli šećer od šećerne trske

3. Invertni šećer

4. Sirup iz članka 2. točke (a):

5. Sirup iz članka 2. točke (b):

Ukupno

  Datum:                                              Odgovorna osoba:

                                                   _________________________