Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

NN 95/2010 (4.8.2010.), Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2660

Na temelju članka 89. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08 i 71/10) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA RAZVRSTAVANJE BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KATEGORIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kategorije bolničkih zdravstvenih ustanova (u daljnjem tekstu: bolnice) te uvjeti za razvrstavanje bolnica u kategorije.

Bolnice iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se u kategorije radi osiguranja minimalnih standarda stručnog razvoja, racionalnog administrativnog upravljanja, racionalnog upravljanja prostorom, opremom i radnicima u svrhu postizanja minimalnih standarda kvalitete zdravstvene zaštite i ravnomjernog razvoja na svim područjima Republike Hrvatske.

Bolnice koje podliježu obvezi kategorizacije jesu klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, opće bolnice te specijalne bolnice čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i grad.

Članak 2.

Kategorije bolnica određuju se u odnosu na:

– zdravstvene djelatnosti i broj djelatnosti,

– razine stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika,

– razine zdravstvene usluge,

– opseg pružanja zdravstvenih usluga,

– posteljne kapacitete te

– područje pružanja zdravstvene usluge stanovništvu.

Članak 3.

Zdravstvene djelatnosti iz članka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika određuju se prema granama specijalizacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara medicinske biokemije, magistara farmacije i medicinskih sestara-medicinskih tehničara.

Grane specijalizacija po kategorijama sadržane su u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio, a broj djelatnosti za svaku kategoriju bolnica određen je zasebno.

Članak 4.

Razina stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika iz članka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika određuje se sukladno pravilniku kojim se propisuju minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Stručna osposobljenost u smislu ovoga Pravilnika jest minimalni broj specijalista određene grane za odgovarajuću djelatnost.

Članak 5.

Razina zdravstvene usluge iz članka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika određuje se prema složenosti poslova sukladno smjernicama koje na prijedlog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) i nadležnih komora donosi ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) te rezultatima rada.

Razine zdravstvene usluge iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1. opća razina,

2. specijalizirana razina,

3. visoko specijalizirana razina i

4. poliklinička razina/dnevna bolnica.

Članak 6.

Opseg pružanja zdravstvenih usluga iz članka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika odgovara standardima i normativima za ugovaranje zdravstvenih usluga sa Zavodom.

Standarde i normative iz stavka 1. ovoga članka donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost ministra te prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu te nadležnih komora.

Članak 7.

Područje pružanja zdravstvene usluge stanovništvu odnosi se na gravitacijsko područje stanovništva i drugih bolnica na nacionalnoj, regionalnoj, županijskoj ili gradskoj razini kao i na geografsko područje bolnice.

Područje pružanja zdravstvene usluge iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na cestovnu udaljenost veću od 50 km od bolnice iste ili više kategorije.

Članak 8.

Bolnice se kategoriziraju u sljedeće kategorije:

– I. nacionalne bolnice,

– II. županijske bolnice regionalnog značenja,

– III. županijske bolnice i

– IV. lokalne bolnice.

Članak 9.

Kategorija nacionalne bolnice, županijske bolnice regionalnog značenja i kategorija županijske bolnice iz članka 8. ovoga Pravilnika dijeli se i u sljedeće potkategorije:

– A. akutna,

– B. kronična i

– C. specijalna.

Kategorija lokalne bolnice iz članka 8. ovoga Pravilnika dijeli se u dvije potkategorije:

– A. gradska bolnica i

– B. bolnica od posebnog državnog interesa.

Članak 10.

Lokalna bolnica jest bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj se obavlja osnovna zdravstvena djelatnost sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom ili za čije postojanje postoji poseban interes Republike Hrvatske.

Osnovne djelatnosti bolnice iz stavka 1. ovoga članka jesu:

– djelatnost opće kirurgije,

– djelatnost opće interne medicine,

– djelatnost ginekologije i opstetricije i

– djelatnost pedijatrije.

Osim osnovnih djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka, u lokalnoj bolnici djelatnosti na polikliničkoj razini jesu:

– djelatnost hitne medicine,

– djelatnost kliničke radiologije,

– medicinsko-biokemijska djelatnost,

– djelatnost anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te

– djelatnost patologije.

Djelatnosti iz stavka 2. i 3. ovoga članka pružaju se na razini zdravstvene usluge sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Županijska bolnica jest bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, a od posebnog je značenja za jedinicu područne (regionalne) samouprave.

U županijskoj bolnici obavlja se pružanje zdravstvenih usluga u okviru djelatnosti iz članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika i najviše do 50% djelatnosti III. kategorije, sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika u županijskoj bolnici pružaju se na razini zdravstvene usluge sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka organiziraju se prema bolničkom pobolu značajnom za područje županije.

U županijskoj bolnici iz stavka 1. ovoga članka pruža se zdravstvena zaštita za najmanje 70% stanovništva županije u kojoj se bolnica nalazi.

Članak 12.

Županijska bolnica regionalnog značenja jest bolnica čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, a od značenja je za više županija ili svojim položajem obuhvaća gravitacijsko područje više županija.

U županijskoj bolnici regionalnog značenja obavlja se pružanje zdravstvenih usluga u okviru djelatnosti iz članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika i najmanje 50% djelatnosti II. kategorije, sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika u županijskoj bolnici regionalnog značenja pružaju se na razini zdravstvene usluge sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Nacionalna bolnica jest bolnica u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost od nacionalnog značenja, sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

U nacionalnoj bolnici obavlja se pružanje zdravstvenih usluga u okviru djelatnosti iz članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika i najmanje 70% djelatnosti I. kategorije, sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika u nacionalnoj bolnici pružaju se na razini zdravstvene usluge sukladno popisu djelatnosti po kategorijama iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Akutna bolnica jest bolnica u kojoj se provode postupci akutnog zbrinjavanja pacijenata te koja ima organiziranu djelatnost hitne medicine.

Djelatnost hitne medicine u bolnici iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu.

Članak 15.

Kronična bolnica jest bolnica u kojoj se provode postupci kroničkog zbrinjavanja pacijenata.

Kronična bolnica može se osnovati za jednu ili više djelatnosti ovisno o bolničkom pobolu stanovništva, a na temelju analize nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

Kronične bolnice razvrstavaju se u kategorije od I. do III. prema članku 8. ovoga Pravilnika ovisno o potrebama stanovništva i gravitacijskom djelokrugu bolnice.

Kronična bolnica mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti prema pojedinoj kategoriji.

Kategorije kroničnih bolnica jesu:

– I. kategorija – ako najmanje 50% pacijenata čine stanovnici izvan matične jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske,

– II. kategorija – ako najmanje 25 % pacijenata čine stanovnici izvan matične jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske,

– III. kategorija – ako više od 50% pacijenata čine stanovnici iste jedinice područne (regionalne) samouprave ili susjednih jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 16.

Specijalna bolnica jest bolnica u kojoj se obavlja jedna ili više djelatnosti do najviše 5 djelatnosti povezanih u logičku cjelinu, a koje nemaju osnovane osnovne zdravstvene djelatnosti i koje nemaju hitnu medicinsku službu.

Specijalna bolnica može se osnovati za pružanje zdravstvenih usluga akutnim i kroničnim pacijentima ili pacijentima kojima je potrebna medicinska rehabilitacija.

Specijalna bolnica mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti prema pojedinoj kategoriji sukladno članku 15. stavku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Gradska bolnica jest bolnica u kojoj se provodi osnovna zdravstvena djelatnost sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 18.

Bolnica od posebnog državnog interesa jest bolnica u kojoj se provodi osnovna zdravstvena djelatnost, a za čije postojanje postoji poseban interes Republike Hrvatske.

Članak 19.

U bolnicama I. do IV. kategorije ustrojavaju se i bolničke ljekarne.

Bolnička ljekarna mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme propisane posebnim pravilnikom.

Članak 20.

Posteljni kapaciteti bolnica određuju se prema kategorijama bolnica i broju stanovnika koji gravitira bolnici.

Lokalna bolnica može imati najviše do 250 postelja, odnosno do najviše 2 postelje na 1000 stanovnika.

Županijska bolnica može imati najviše do 450 postelja, odnosno do najviše 3 postelje na 1000 stanovnika.

Županijska bolnica regionalnog značenja može imati najviše do 550 postelja, odnosno do najviše 3,5 postelje na 1000 stanovnika.

Nacionalna bolnica ima više od 3,5 postelje na 1000 stanovnika.

Članak 21.

U županijskim bolnicama i županijskim bolnicama regionalnog značenja može se organizirati provođenje nastave visokih učilišta.

U nacionalnim bolnicama može se organizirati provođenje nastave visokih učilišta.

Uvjeti za provođenje nastave iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se posebnim propisom.

Članak 22.

Medicinski uređaji i oprema kategoriziraju se u odnosu na kategorije bolnica sukladno ovom Pravilniku i posebnom pravilniku koji definira uvjete za kategorizaciju medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova.

Članak 23.

Bolnice se kategoriziraju na temelju podataka dostavljenih od odgovorne osobe bolnice te na temelju podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za godinu koja prethodi godini u kojoj se provodi kategorizacija.

Bolnice se kategoriziraju na vrijeme od šest godina.

Postupak i provjeru kategorizacije provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Na temelju prikupljenih podataka, ministar u upravnom postupku donosi rješenje o kategoriji bolnice.

Bolnice dostavljaju podatke iz stavka 1. ovoga članka na posebnom obrascu koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Za prvu kategorizaciju podaci o djelatnostima iz Priloga II., točke A ovoga Pravilnika dostavljaju se sa stanjem na dan 1. 1. 2010. godine, a podaci o ishodima liječenja, odnosno stanja pri otpustu iz Priloga II. točke B ovoga Pravilnika dostavljaju se za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2009. godine.

Članak 24.

Bolnice koje na dan prve kategorizacije ispunjavaju 80% uvjeta za određenu kategoriju, privremeno se kategoriziraju na rok od godinu dana, u kojem roku podliježu provjeri ispunjavanja svih uvjeta i ponovnoj kategorizaciji.

Bolnice koje na dan prve kategorizacije ispunjavaju manje od 80% uvjeta određene kategorije, kategoriziraju se u nižu kategoriju.

Članak 25.

Postupak kategorizacije bolnica provest će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-07/14

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 28. srpnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

Prilog I.

POPIS DJELATNOSTI PO KATEGORIJAMA

Specijalističke djelatnosti / Kategorije

I

II

III

IV

Opća kirurgija

1

1

1

1

Abdominalna kirurgija

3

2

2

X

Kardiotorakalna kirurgija

3

1

X

X

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

3

2

1

X

Traumatologija

3

2

1

X

Vaskularna kirurgija

3

2

X

X

Dječja kirurgija

3

2

1

X

Neurokirurgija

3

1

X

X

Ortopedija

3

2

1

X

Urologija

3

2

1

X

Otorinolaringologija

3

2

1

P/DB

Maksilofacijalna kirugija

3

X

X

X

Anesteziologija, reanimatologija i intezivna medicina

3

2

2

1

Oftalmologija i optometrija

3

2

1

P

Opća interna medicina

1

1

1

1

Alergologija i klinička imunologija

2

P

P

X

Endokrinologija i dijabetologija

3

2

P/DB

X

Gastroenterologija

3

2

P/DB

X

Hematologija

3

2

1

X

Kardiologija

3

2

1

X

Klinička farmakologija s toksikologijom

3

X

X

X

Nefrologija

3

2

1

X

Pulmologija

3

2

1

X

Infektologija

3

2

1

X

Transfuzijska medicina

3

2

1

X

Fizikalna medicina i rehabilitacija

3

2

1

X

Reumatologija

3

2

P

X

Dermatologija i venerologija

3

2

P

X

Internistička onkologija

3

2

P/DB

X

Onkologija i radioterapija

3

2

X

X

Nuklearna medicina

3

X

X

X

Klinička radiologija

3

2

1

1

Pedijatrija

3

2

2

1

Ginekologia i opstetricija

3

2

2

1

Neurologija

3

2

1

X

Psihijatrija

3

2

1

X

Dječja i adolescentna psihijatrija

3

2

X

X

Klinička citologija

3

2

1

1

Klinička mikrobiologija

3

2

X

X

Medicinska biokemija

3

2

2

1

Patologija

3

2

2

1

Sudska medicina

3

1

1

X

Dentalna medicina

3

P

X

X

Oralna kirurgija

3

X

X

X

Ljekarnička djelatnost

3

2

2

1

Hitna medicina

1

1

1

1

Legenda:

1 – opća razina (stacionarna i poliklinička)

2 – specijalizirana razina (stacionarna i poliklinička)

3 – visoko specijalizirana razina (stacionarna i poliklinička)

P – poliklinička razina

DB – dnevna bolnica

Prilog II.

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA RAZVRSTAVANJE BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KATEGORIJE

A. Podaci o djelatnostima (na dan ____________________ godine)