Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 95/2010 (4.8.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

2665

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) te članka 29., članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 66. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, broj 35/2010.) u Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje točka 54. mijenja se i glasi:

»Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »K« – konsolidirano izvješće;

2. Modalitet »N« – nekonsolidirano izvješće;

3. Modalitet »G« – grupno konsolidirano izvješće.«

Članak 2.

Točka 101. mijenja se i glasi:

»U ovom se obilježju navode sve protustranke, fizičke i pravne osobe, rezidenti i nerezidenti, koje su pojedinačno značajne i s njima povezane osobe.«

Članak 3.

U dijelu Upute pod 6.2.2. Skupina obilježja B, u dijelu Obilježja 13. »Instrument«, a u dijelu »Stavke aktive«, mijenja se dio »A0231 Depoziti u otkaznom roku« tako da glasi: »Depoziti u otkaznom roku su štedni depoziti i oročeni depoziti kod drugih MFI-a osim HNB-a kod kojih je podnesen zahtjev za raspolaganjem sredstvima, u skladu s odredbama kod obilježja »Otkazni rok«.«

Članak 4.

U dijelu Upute pod 6.2.2. Skupina obilježja B, u dijelu Obilježja 13. »Instrument« a u dijelu »Stavke ostalih informacija« mijenja se dio: »D0005 Broj štednih i oročenih depozita« tako da glasi:

»Ova stavka odnosi se na broj ugovora o štednim i oročenim primljenim depozitima u izvještajnoj instituciji koji su prijavljeni instrumentima P0202, P0203, P0204, P0205 i P0213.«

Članak 5.

Točka 178. mijenja se i glasi:

»Izbor modaliteta vrijednosti obilježja, odnosno rizične skupine, obavlja se razvrstavanjem instrumenata u skladu sa sljedećim definicijama rizičnih skupina:

00 Nije primjenjivo

Ovaj se modalitet primjenjuje ako se pojedini instrument ne razvrstava u rizičnu skupinu, ali definirano je Prilogom 6: Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata da se za taj instrument obvezno upisuje modalitet obilježja »Rizična skupina«. Primjerice, za instrument A0301 Obveznice obvezno je upisati modalitet »Rizična skupina«, ali moguće je da se pojedini instrument vodi u portfelju financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja (»DRT«). U tom se slučaju kao rizična skupina upisuje »00«.

AA Rizična skupina A

Rizičnu skupinu A čine plasmani za koje nisu identificirani dokazi o umanjenju njihove vrijednosti na pojedinačnoj osnovi, odnosno izvanbilančne obveze za koje se ne očekuje odljev sredstava kreditne institucije, ili ako do odljeva dođe, očekuje se da će on u cijelosti biti nadoknađen. Ovaj modalitet upisuje se ako dužnik uredno podmiruje obveze, odnosno ako nije nastupilo kašnjenje u naplati duže od 90 dana.

A9 Rizična skupina A – Kašnjenje dulje od 90 dana

U ovu skupinu razvrstavaju se svi plasmani kod kojih je nastupila dužnikova neurednost u podmirivanju obveza, ali je sa sigurnošću moguće procijeniti da će naplata plasmana biti ostvarena u visini ugovorenog iznosa na osnovi raspoloživoga adekvatnog instrumenta osiguranja. Smatra da je nastupila neurednost u podmirivanju obveza ako dužnik duže od 90 dana ima nepodmirenih obveza prema kreditnoj instituciji koje se u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija smatraju materijalno značajnim.

B1 Rizična podskupina B-1

B-1 je podskupina rizične skupine B koju čine djelomično nadoknadivi plasmani, odnosno izvanbilančne obveze za koje se očekuje odljev sredstava kreditne institucije koji neće biti moguće u cijelosti nadoknaditi. Kod plasmana koji nisu osigurani adekvatnim instrumentima osiguranja u ovu podskupinu se klasificiraju plasmani kod kojih dužnik kasni s podmirivanjem svojih obveza prema kreditnoj instituciji dulje od 90 do 180 dana. Kod plasmana koji su osigurani adekvatnim instrumentima osiguranja u ovu se podskupinu klasificiraju plasmani za koje utvrđeni gubitak nije veći od 30% nominalnoga knjigovodstvenog iznosa pojedinog plasmana. Izvanbilančne obveze raspoređuju se u ovu podskupinu ako iznos potrebnog rezerviranja nije veći od 30% nominalnog iznosa očekivanog odljeva za podmirenje obveza.

B2 Rizična podskupina B-2

B-2 je podskupina rizične skupine B koju čine djelomično nadoknadivi plasmani, odnosno izvanbilančne obveze za koje se očekuje odljev sredstava kreditne institucije koji neće biti moguće u cijelosti nadoknaditi. Kod plasmana koji nisu osigurani adekvatnim instrumentima osiguranja u ovu podskupinu se klasificiraju plasmani kod kojih dužnik kasni s podmirivanjem svojih obveza prema kreditnoj instituciji dulje od 180 do 270 dana. Kod plasmana koji su osigurani adekvatnim instrumentima osiguranja u ovu se podskupinu klasificiraju plasmani za koje utvrđeni gubitak iznosi više od 30% do 70% nominalnoga knjigovodstvenog iznosa pojedinog plasmana. Izvanbilančne obveze raspoređuju se u ovu podskupinu ako potrebno rezerviranje iznosi više od 30% do 70% nominalnog iznosa očekivanog odljeva za podmirenje obveza.

B3 Rizična podskupina B-3

B-3 je podskupina rizične skupine B koju čine djelomično nadoknadivi plasmani, odnosno izvanbilančne obveze za koje se očekuje odljev sredstava kreditne institucije koji neće biti moguće u cijelosti nadoknaditi. Kod plasmana koji nisu osigurani adekvatnim instrumentima osiguranja u ovu podskupinu se klasificiraju plasmani kod kojih dužnik kasni s podmirivanjem svojih obveza prema kreditnoj instituciji dulje od 270 do 365 dana. Kod plasmana koji su osigurani adekvatnim instrumentima osiguranja u ovu se podskupinu klasificiraju plasmani za koje utvrđeni gubitak iznosi više od 70%, a manje od 100% nominalnoga knjigovodstvenog iznosa pojedinog plasmana. Izvanbilančne obveze raspoređuju se u ovu podskupinu ako potrebno rezerviranje iznosi više od 70%, a manje od 100% nominalnog iznosa očekivanog odljeva za podmirenje obveza.

CC Rizična skupina C

Rizičnu skupinu C čine potpuno nenadoknadivi plasmani za koje se ne mogu očekivati nikakvi novčani tokovi za podmirenje obveza dužnika prema kreditnoj instituciji. Izvanbilančne obveze raspoređuju se u ovu skupinu kada se utvrdi da će za njihovo podmirenje doći do odljeva sredstava kreditne institucije, te da taj odljev neće biti moguće ni djelomično nadoknaditi. Kod plasmana koji nisu osigurani adekvatnim instrumentima osiguranja u ovu skupinu se klasificiraju plasmani ako dužnik kasni s podmirivanjem svojih obveza prema kreditnoj instituciji dulje od 365 dana odnosno ako je sadašnja vrijednost potraživanja jednaka nuli te gubitak odnosno ispravak vrijednosti po tim plasmanima iznosi 100% nominalnoga knjigovodstvenog iznosa pojedinog plasmana.«

Članak 6.

Točka 203. podtočka 4. mijenja se i glasi:

»Modalitet »04« – Vlasnički vrijednosni papiri ili udjeli koji se drže u knjizi trgovanja. Ova se stavka odnosi na ulaganja u dionice, druge vlasničke vrijednosne papire ili udjele koji se drže u knjizi trgovanja, u skladu s odredbama članka 6. točke 4. Odluke o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu. Ova stavka uključuje se u izračun ograničenja ulaganja kreditne institucije u kapital nefinancijskih institucija.«

Članak 7.

U Prilogu 1. točki 244. podtočka 3. mijenja se i glasi:

»kod vrste iznosa »34« dostavljeni podaci odnose se na restrukturirane ili obnovljene plasmane na mjesečnoj osnovi, u okviru mjeseca o kojem se izvještava, što znači da se za izvješće od 31. siječnja podaci odnose na razdoblje od 1. do 31. siječnja itd.«

Članak 8.

U Prilogu 1. točki 246. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»u izvješću »AK« dostavljaju se oni instrumenti po kojima su u izvješću »AA« dostavljene vrste iznosa »03« ili »04« i instrumenti za koje nisu dostavljene vrste iznosa »03« ili »04« u izvješću »AA«, ali su za te instrumente predviđene te vrste iznosa u skladu s Prilogom 7. i Prilogom 8. Izvještajni iznosi prikazani modalitetima »18« i »05« obilježja »Vrsta iznosa« prikazuju se u obilježju »Vremenski razred« u potpunosti u vremenskom razredu u kojem postoji mogućnost promjene kamatne stope. Kod ugovorene fiksne kamatne stope svi se iznosi označavaju modalitetom »V1000«.«

Članak 9.

U Prilogu 1. točki 252. dodaje se podtočka 5. koja glasi:

»Poslovni udjeli, mjenice i zadužnice smatraju se ostalom materijalnom kreditnom zaštitom, a police osiguranja potraživanja smatraju se ostalom nematerijalnom kreditnom zaštitom. U skladu s tim potrebno ih je uključiti u odgovarajuće instrumente.«

Članak 10.

U Prilogu 1. točki 253. dodaje se podtočka 3. koja glasi:

»Prvo izvještajno razdoblje za slogove izvješća »OI« koji u obilježju »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće« sadržavaju modalitet »N« i u obilježju »Nerevidirano ili revidirano izvješće« sadržavaju modalitet »R« završava 31. prosinca 2010.«

Članak 11.

U Prilogu 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenta mijenjaju se reci 10 i 19 te se dodaju reci 271, 272 i 273 tako da glase:

Članak 12.

U Prilogu 7. Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogu 8. Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa« mijenja se opis vrste iznosa u recima 10574, 10576, 10578, 10580, 10582, 10583, 10584, 10586, 10588, 10590 i 10592 tako da glase:

Članak 13.

U Prilogu 11. Dostavljanje izvješća mijenja se tablica i glasi:

Članak 14.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća točka 1. alineja peta mijenja se i glasi:

»– naziv datoteke je MOS2_MBR_XYZ.IS, gdje su MOS2 i IS fiksni dijelovi naziva datoteke, a MBR je osmeroznamenkasti matični broj izvještajne institucije. Dio »xyz« nije obvezan i označuje niz znakova maksimalne dužine 20, pri čemu nije dopuštena uporaba specijalnih znakova. Izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku. Ako izvještajna institucija dostavlja komprimiranu datoteku, naziv datoteke mora biti isti kao i naziv nekomprimirane datoteke (MOS2_MBR_XYZ.zip).«

Članak 15.

U točki 3.2.1 Formalne i logičke kontrole mijenja se treći odlomak i glasi:

»Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost (»N«, »K« ili »G«) i revidiranost (»P« ili »R«) u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježja 3. i 4. To znači da su dopuštene vrijednosti u polju 3 samo »NP«, »NR«, »KP«, »KR« ili »GR«. Polje 2 i polje 3 kao »datum/oznaka izvješća« jedinstveno određuju izvještajnu datoteku za pojedinu izvještajnu instituciju i obvezno se popunjavaju.«

Članak 16.

U podtočki 3.2.2. briše se sljedeća kontrola: »Ako je polje 14 = »A0207«, tada mora biti polje 21 = »KIP«.«

Kontrola »Ako je polje 14 neka od vrijednosti (»A0201«, »A0202«, »A0203«, »A0204«, »A0205«, »A0308«), tada mora biti polje 24 = »AA«« mijenja se i glasi: »Ako je polje 14 neka od vrijednosti (»A0202«, »A0203«, »A0204«, »A0205«, »A0308«), tada mora biti polje 24 = »AA«.«

Članak 17.

U podtočki 3.2.5. u dijelu ISIN dodaje se sljedeća kontrola

Struktura ISIN-a nije u skladu s ISO standardom 6166. Ova kontrola ne odnosi se na predefinirane ISIN-e iz Obilježja 14. »ISIN«

150

U dijelu Horizontalne kontrole B – dopuna dodaju se sljedeće kontrole:

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ ili ‘AK’ & Izvorno dospijeće = »000012«), tada je Vremenski razred »V1000«, »V1001«, »V1002«, »V1003«, »V1004« ili »V1005«

496

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ ili ‘AK’ & Izvorno dospijeće = »000024«), tada je Vremenski razred »V1000«, »V1001«, »V1002«, »V1003«, »V1004«, »V1005«, »V1006«, »V1007«

497

Ako je (Oznaka retka = ‘AD’ ili ‘AK’ & Izvorno dospijeće = »000025«), tada je Vremenski razred »V1000«, »V1001«, »V1002«, »V1003«, »V1004«, »V1005«, »V1006«, »V1007«, »V1008«, »V1009«,”V1010«, »V1011« ili »V1012«

498

Članak 18.

U točki 3.3 Izvještajni slog zaglavlja/zbirni slog (Tablica 2.) mijenja se treći odlomak i glasi:

»Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća s obzirom na konsolidiranost (»N«, »K« ili »G«) i revidiranost (»P« ili »R«), i to u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježja 3. i 4. To znači da su dopuštene vrijednosti u polju 3 samo »NP«, »NR«, »KP«, »KR« ili »GR«. Polje 2 i polje 3 kao »datum/oznaka izvješća« jedinstveno određuju izvještajnu datoteku za pojedinu izvještajnu instituciju i obvezno se popunjavaju.«

Članak 19.

U točki 3.4. Izvještajni slog napomene (Tablica 3.) mijenja se treći odlomak i glasi:

»Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost (»N«, »K« il i »G«) i revidiranost (»P« ili »R«), kakvu sadržava i osnovni izvještajni slog na koji se napomena odnosi.«

Članak 20.

Na kraju podtočke 4.3. dodaje se sljedeća rečenica: »Tolerancija uravnoteženosti bilance iznosi deset kuna, veće odstupanje rezultira pogreškom 525 (E) Bilanca nije uravnotežena, Aktiva <> pasiva. Obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti slogove kojima se ispravlja ova pogreška.«

Članak 21.

U točki 5. iza riječi »– naziv datoteke« brišu se riječi
»(MATBROJ.IS)«.

Članak 22.

U tablicama 1., 2., 3., 4. i 5., u recima pod rednim brojem 3. Oznaka izvješća nakon oznake »KR« dodaje se oznaka »GR«.

Članak 23.

U Tablici 5. Dopunski ulazni slog »PO« statističkog i bonitetnog izvješća izvještajne institucije pod rednim brojem 25. u stupcu »Sadržaj polja« brišu se riječi »(pravna osoba nerezident)«.

Članak 24.

Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća u skladu s člancima 17. i 20. ove Odluke za izvještajno razdoblje koje završava 30. rujna 2010.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članaka 14. i 21. ove Odluke, koji stupaju na snagu 1. listopada 2010.

O. br. 282-020/07-10/ŽR
Zagreb, 28. srpnja 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.