Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za norme

NN 96/2010 (6.8.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2696

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 17. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/2004, 44/2005 i 30/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2010. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE STATUTA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

I.

Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za norme, koje je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme donijelo na sjednici održanoj 28. lipnja 2010. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/05-02/01
Urbroj: 5030116-10-1
Zagreb, 4. kolovoza 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.