Odluka o dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica

NN 96/2010 (6.8.2010.), Odluka o dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2704

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA KRALJEVICA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica (»Narodne novine«, broj 105/2000) u točki I. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju obuhvaća čestice katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka:

– 1809, 1810/2, 1811, 1795, 1796, 1797, 1798, 1803, 1793, 1794, 1799, 1800, 1804, 1806, 1807, 1801, 1802, 1805, 1812, 1813, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1814, 1823 i 3006/3,

sve k.o. Kraljevica.«.

II.

Temeljem ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture, da potpiše dodatak ugovoru o koncesiji, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/00-01/11

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 23. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.