Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Zlatna Luka

NN 96/2010 (6.8.2010.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Zlatna Luka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2705

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2., a u vezi sa člankom 22. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ZLATNA LUKA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Zlatna Luka (»Narodne novine« broj 138/98), u naslovu Odluke riječi: »luke nautičkog turizma Zlatna Luka« zamjenjuju se riječima: »luke nautičkog turizma Dalmacija.«.

II.

U točki I. stavak 1. mijenja se i glasi: »Ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Zlatna Luka je društvo Marina Dalmacija d.d., a zatim je isto preoblikovano u Marina Dalmacija d.o.o.«.

III.

U točki II. riječi: »luke nautičkog turizma Zlatna Luka« zamjenjuju se riječima: »luke nautičkog turizma Dalmacija.«.

IV.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»IV.

Temeljem zahtjeva Ovlaštenika koncesije, Davatelj koncesije radi realizacije Programa razvoja iznesenog u Studiji gospodarske opravdanosti, produžuje razdoblje koncesije do 10. studenoga 2048. godine.

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da do 31. prosinca 2016. godine dovrši planirano investiranje sukladno Programu razvoja iznesenom u Studiji gospodarske opravdanosti iz stavka 1. ove točke.

Studija gospodarske opravdanosti čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1., a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne ispuni obvezu u roku i na način iz stavka 1. ove točke, Davatelj koncesije će oduzeti koncesiju.«.

V.

U točki V. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Protekom roka od 32 godine od dana zaključenja ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Dalmacija, odnosno od 10. studenoga 2030. godine, naknada koju je ovlaštenik koncesije dužan plaćati za pomorsko dobro određeno Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Zlatna Luka i određeno ovom Odlukom, utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio naknade u iznosu 0,50 eura godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine;

– promjenjivi dio naknade u iznosu od 3% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.«.

VI.

Temeljem ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da potpiše Dodatak ugovoru u roku 45 dana od dana donošenja ove Odluke.

Ugovor o koncesiji neće se sklopiti ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi Davatelju koncesije dvije bjanko-zadužnice i dvije bjanko mjenice, te mjenično očitovanje kao osiguranje plaćanja koncesijske naknade iz točke V. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/98-02/07

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 29. srpnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.