Pravilnik o uvjetima za unošenje i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u civilnom zračnom prometu

NN 97/2010 (11.8.2010.), Pravilnik o uvjetima za unošenje i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u civilnom zračnom prometu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2723

Na temelju članka 148. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj: 69/09.), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA UNOŠENJE I NAČIN PREDAJE TE VRAĆANJE HLADNOG I VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA U CIVILNOM ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u civilnom zračnom prometu, kao i uvjeti za unošenje hladnog i vatrenoga oružja i streljiva u putničku kabinu zrakoplova.

Članak 2.

Putnik u civilnom zračnom prometu (u daljnjem tekstu: putnik) može prenositi kratko vatreno oružje, streljivo, hladno ili plinsko oružje te kratko zračno oružje samo u predanoj prtljazi, a dugo vatreno, dugo zračno ili hladno oružje i oružje s tetivom u za to namijenjenim navlakama ili kovčezima u predanoj prtljazi.

Putnik može prenositi dugo i kratko oružje te pripadajuće streljivo samo ukoliko ga posjeduje na temelju oružnog lista ili odobrenja za nabavu oružja ili je upisano u putnu ispravu.

Članak 3.

Pravna osoba koja obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i predane prtljage obvezna je na pogodnom mjestu namijenjenom registraciji putnika za let (checking counter) i na mjestima zaštitnog pregleda istaknuti upozorenje:

a) o zabrani unošenja oružja, streljiva i drugih eksplozivnih ili zapaljivih sredstava u putničku kabinu zrakoplova,

b) o obvezi prijave oružja, streljiva i drugih eksplozivnih i zapaljivih tvari.

Članak 4.

Putniku koji zatraži prijevoz oružja i/ili streljiva, službenik za registraciju putnika izdaje Potvrdu o primitku oružja i streljiva poradi prijevoza (u daljnjem tekstu: Potvrda), popunjenu podacima o putniku i letu te ga upućuje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi provjere zakonitosti posjedovanja oružja i valjanosti isprave za držanje i nošenje oružja.

Potvrda se izdaje u četiri primjerka, a obrazac potvrde osigurava pravna osoba koja obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i predane prtljage.

Obrazac Potvrde (Obrazac 1) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Policijski službenik nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva (u daljnjem tekstu: policijski službenik) provjeru zakonitosti posjedovanja oružja i valjanost isprave za držanje i nošenje oružja potvrđuje unošenjem podataka o oružju i streljivu u za to predviđeni dio Potvrde i ovjerava svojim potpisom i službenim pečatom.

Članak 6.

U nazočnosti putnika, policijski službenik smjestit će oružje i streljivo, zajedno s jednim primjerkom ovjerene Potvrde, u predanu prtljagu putnika, uz prethodnu provjeru da je oružje ispražnjeno a streljivo odvojeno od oružja.

Na vanjsku stranu predane prtljage u domaćem prometu, na vidljivom mjestu stavlja se oznaka s tekstom: »ARMS – ORUŽJE«.

Oznaku iz stavka 2. ovog članka osigurava pravna osoba koja obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i predane prtljage.

Izgled oznake iz stavka 2. ovog članka (Prilog 1) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Nakon obavljanja postupka iz članka 6. ovog Pravilnika, policijski službenik prati putnika do prostora za registraciju putnika gdje se u njegovoj nazočnosti obavlja registracija putnika za let.

Službenik za registraciju putnika, prilikom primanja prtljage s oružjem i streljivom, zadržava jedan primjerak ovjerene Potvrde, a po jedan primjerak Potvrde predaje putniku i policijskom službeniku.

Ministarstvo vodi evidenciju ovjerenih Potvrda.

Putnik je svoj primjerak Potvrde dužan čuvati do krajnjeg odredišta, odnosno do preuzimanja predane prtljage u kojoj se nalazi oružje i streljivo.

Članak 8.

Nakon polijetanja zrakoplova, odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i predane prtljage izvješćuje predstavnika operatora u odredišnoj i transferno/tranzitnoj zračnoj luci putnika o vrsti i količini vatrenog oružja i streljiva u predanoj prtljazi.

Nadležna služba pravne osobe koja obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i predane prtljage u odredišnoj zračnoj luci dužna je o vrsti i količini vatrenog oružja i streljiva u predanoj prtljazi izvijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva.

Članak 9.

Nadležna služba pravne osobe koja obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i predane prtljage u odredišnoj zračnoj luci, nakon istovara iz zrakoplova, izdvojit će predanu prtljagu u kojoj se nalazi vatreno oružje i streljivo te je dostaviti na posebno mjesto u putničkoj zgradi određeno za predaju prtljage putniku.

Predaja prtljage putniku obavlja se nakon provjere identiteta putnika u nazočnosti predstavnika pravne osobe koja obavlja poslove prihvata i otpreme putnika i predane prtljage te policijskog službenika.

Primitak prtljage potvrđuje putnik svojim potpisom u za to predviđenom dijelu Potvrde te Potvrdu predaje policijskom službeniku.

Potvrdu izdanu u polaznoj zračnoj luci policijski službenik dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva koja ju je izdala.

Članak 10.

Iznimno od odredbi članka 2. do 9. ovoga Pravilnika, policijski službenici Ministarstva i ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa mogu unijeti hladno i vatreno oružje i streljivo u putničku kabinu zrakoplova u civilnom zračnom prometu.

Osobe iz stavka 1. ovog članka, u putničku kabinu zrakoplova mogu unositi samo streljivo s ekspanzijskim-monoblok zrnom koje odgovara standardima ustanovljenim za takve prostore, prema kriterijima konstrukcije zrna i kinetičke energije u svrhu ograničenja probojnosti.

Za unošenje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u putničku kabinu zrakoplova, osobe iz stavka 1. ovog članka, moraju imati pisano odobrenje ministra unutarnjih poslova, odnosno osobe koju on ovlasti, uz prethodno pribavljenu suglasnost operatora zrakoplova.

Predstavnik operatora zrakoplova ili osoba ovlaštena od operatora zrakoplova u polaznoj zračnoj luci izvješćuje zapovjednika zrakoplova o nazočnosti naoružanih osoba u zrakoplovu te brojevima sjedala koja koriste u zrakoplovu. Ukoliko se u zrakoplovu nalazi više osoba koje nose hladno i vatreno oružje i streljivo svaka od njih mora biti obaviještena o broju sjedala ostalih naoružanih osoba.

U slučaju da osoba iz stavka 1. ovog članka koja nosi hladno i vatreno oružje i streljivo presjeda s jednog zrakoplova na drugi, operator zrakoplova ili osoba ovlaštena od njega izvijestit će o toj osobi operatora zrakoplova ili posadu zrakoplova s kojim osoba nastavlja let.

Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka unosi hladno i vatreno oružje i streljivo u kabinu zrakoplova u međunarodnom zračnom prometu, Ministarstvo prethodno pribavlja suglasnosti nadležnih tijela države proputovanja i odredišta.

Članak 11.

Osobama kojima je odobreno unošenje oružja u putničku kabinu zrakoplova ne smije se posluživati alkoholna pića tijekom leta.

Članak 12.

Operator zrakoplova dužan je upozoriti osobu kojoj je odobreno unošenje oružja u putničku kabinu zrakoplova da pucanje iz vatrenog oružja u kabini može dovesti do propucavanja i oštećenja konstrukcije zrakoplova što može ugroziti sigurnost zrakoplova.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu predaje i vraćanja oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu (»Narodne novine« broj: 57/93.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-32833-2010

Zagreb, 30. srpnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

OBRAZAC 1

Temeljem čl. 121. Zakona o zračnom prometu »Narodne novine« 69/09) i čl. 4. Pravilnika o uvjetima za unošenje i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u civilnom zračnom prometu, izdaje se

According to Article 121. Civil Aviation Act »Narodne novine« 69/09) and Article 4. of the Regulations on hanging over and returning of arms and ammunition in civil air transport, we issue

POTVRDA O PRIMITKU ORUŽJA I STRELJIVA PORADI PRIJEVOZA
CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF ARMS AND AMMUNITION FOR TRANSPORTATION

Ime i prezime putnika:

Name of passenger:

Sjedalo br.:

Seat No.:

Broj leta:

Flight No:

Prebivalište:

Home Address:Vrsta i broj putne isprave (zemlja):

Personal ID or passport number (Country):

PNR:

Preko/odredište:

Via/To Destination:

Broj prtljažnog privjeska:

Bag Tag No.:

Vrijeme:

Time:

Datum.

Date:

Vrsta, marka, tvornički broj oružja:

Description and quantity of firearms:

Opis prtljage:

Description of packaging:

Broj isprave za držanje, nošenje ili nabavljanje oružja:

Certificate No.:

Datum izdavanja:

Date of Issue:

Potpis putnika:

Signature of Passenger:

Provjera izvršena u Policijskoj postaji: M. P.

Police station: Seal:

Potpis policijskog službenika:

Signature of duty officer:

Primio zračni prijevoznik:

Received by Air Carrier:

Potpis službenika:

Signature:

Ime i prezime službenika:

Print Name:

Zračna luka:

Airport:

Preuzeo putnik:

Collected by Passenger:

Potpis putnika:

Signature:

Datum:

Date:

Zračna luka:

Airport: