Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

NN 97/2010 (11.8.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2724

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04., 109/07. i 67/08.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU OSOBA ZA RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 134/08) u članku 7. stavku 2. riječi: »završenoj stručnoj spremi« zamjenjuju se riječima: »stečenom obrazovanju (najmanje osnovna škola)«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Osoba koja je završila stručno osposobljavanje po Programu iz članka 6. ovoga Pravilnika polaže ispit pred Ispitnim povjerenstvom koje se sastoji od predsjednika i dva člana koji mogu imati svoje zamjenike.

Predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike imenuje pravna osoba koja je obavila stručno osposobljavanje.

Predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo djelatnici koji provode stručno osposobljavanje u pravnoj osobi iz članka 2. ovog Pravilnika.

Administrativne poslove Ispitnog povjerenstva obavlja tajnik.

Pravna osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika, dužna je, sedam dana prije početka tečaja obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova o datumu početka i završetka tečaja, vrsti tečaja (sukladno Programu iz članka 6. ovog Pravilnika) te predviđenom datumu i mjestu održavanja ispita.«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Stručna osposobljenost, u smislu ovog Pravilnika priznaje se:

– osobama koje posjeduju dozvolu za miniranja pri razminiranju, priznaje se tečaj za rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu,

– osobama koje posjeduju dozvolu za nadzemna, podzemna ili specijalna miniranja, priznaje se tečaj za rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri uništavanju, tečaj za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji eksplozivnih tvari i zbrinjavanju eksplozivnog otpada i tečaj za rukovanje eksplozivnim tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu.«.

Članak 4.

U članku 15., stavku 1. riječi: »na vrijeme od pet godina« zamjenjuju se riječima: »o položenom ispitu«.

Članak 5.

Članak 16. briše se, a dosadašnji članci 17. i 18. postaju članci 16. i 17.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-42298-2010

Zagreb, 30. srpnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.