Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora

NN 97/2010 (11.8.2010.), Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2726

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09), ministar regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK

O GRANICAMA PODRUČJA PODSLIVOVA, MALIH SLIVOVA I SEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se granice područja podslivova, malih slivova i sektora u Republici Hrvatskoj.

Područja podslivova su teritorijalne jedinice za planiranje i izvješćivanje u upravljanju vodama prema međunarodnim riječnim komisijama na slivu rijeke Dunav.

Područje maloga sliva je osnovna teritorijalna jedinica za obavljanje operativnih poslova u upravljanju vodama.

Sektor čini više susjednih područja malih slivova za koje se zbog povezanosti vodne problematike, osigurava jedinstveno upravljanje vodama, a osobito provedba obrane od poplava.

Članak 2.

Na Vodnom području rijeke Dunav utvrđuju se:

1. Područje podsliva rijeke Save i

2. Područje podsliva rijeka Drave i Dunava.

Crta razgraničenja između područja podslivova iz stavka 1. ovog članka prirodna je razvodnica podsliva rijeke Save i podsliva rijeka Drave i Dunava i odnosi se na površinske i podzemne vode.

Razvodnica iz stavka 2. ovog članka određena je na temelju rezultata hidroloških i hidrogeoloških istraživanja i ucrtana je na kartografskom prikazu u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Ostale granice područja podslivova odgovaraju granicama vodnog područja rijeke Dunav.

Kartografski prikaz iz stavka 3. ovog članka u digitalnom obliku kao izvornik čuva se u Hrvatskim vodama.

Članak 3.

Na području Republike Hrvatske utvrđuju se sljedeća područja malih slivova:

1. Područje malog sliva »Plitvica – Bednja«,

2. Područje malog sliva »Trnava«,

3. Područje malog sliva »Bistra«,

4. Područje malog sliva »Županijski kanal«,

5. Područje malog sliva »Karašica – Vučica«,

6. Područje malog sliva »Baranja«,

7. Područje malog sliva »Vuka«,

8. Područje malog sliva »Zagrebačko prisavlje«,

9. Područje malog sliva »Krapina – Sutla«,

10. Područje malog sliva »Zelina – Lonja«,

11. Područje malog sliva »Kupa«,

12. Područje malog sliva »Banovina«,

13. Područje malog sliva »Lonja – Trebež«,

14. Područje malog sliva »Česma – Glogovnica«,

15. Područje malog sliva »Ilova – Pakra«,

16. Područje malog sliva »Subocka – Strug«,

17. Područje malog sliva »Šumetlica – Crnac«,

18. Područje malog sliva »Orljava – Londža«,

19. Područje malog sliva »Brodska posavina«,

20. Područje malog sliva »Biđ – Bosut«,

21. Područje malog sliva »Mirna – Dragonja«,

22. Područje malog sliva »Raša – Boljunčica«,

23. Područje malog sliva »Kvarnersko primorje i otoci«,

24. Područje malog sliva »Gorski kotar«,

25. Područje malog sliva »Podvelebitsko primorje i otoci«,

26. Područje malog sliva »Lika«,

27. Područje malog sliva »Zrmanja – Zadarsko primorje«,

28. Područje malog sliva »Krka – Šibensko primorje«,

29. Područje malog sliva »Cetina«,

30. Područje malog sliva »Srednje dalmatinsko primorje i otoci«,

31. Područje malog sliva »Vrljika«,

32. Područje malog sliva »Matica«,

33. Područje malog sliva »Neretva – Korčula« i

34. Područje malog sliva »Dubrovačko primorje«.

Članak 4.

Kopnene granice područja malih slivova prema drugim državama čini državna granica.

Morske granice područja malih slivova definirane su propisom iz članka 2. stavak 3. Zakona o vodama.

Članak 5.

Granice područja malih slivova iz članka 3. ovog Pravilnika ucrtane su na kartografskom prikazu u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Kartografski prikaz iz stavka 1. ovog članka u digitalnom obliku kao izvornik čuva se u Hrvatskim vodama.

Članak 6.

Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave koje pripadaju pojedinom području malih slivova navedene su u Prilogu 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Na području Republike Hrvatske utvrđuje se šest sektora.

Sektor »A« čine područja malih slivova: »Plitvica – Bednja«, »Trnava« i »Bistra«.

Sektor »B« čine područja malih slivova: »Županijski kanal«, »Karašica – Vučica«, »Baranja« i »Vuka«.

Sektor »C« čine područja malih slivova: »Zagrebačko prisavlje«, »Krapina – Sutla« i »Zelina – Lonja«.

Sektor »D« čine područja malih slivova: »Kupa«, »Banovina«, »Lonja – Trebež«, »Česma – Glogovnica«, »Ilova – Pakra«, »Subocka – Strug«, »Šumetlica – Crnac«, »Orljava – Londža«, »Brodska posavina« i »Biđ – Bosut«.

Sektor »E« čine područja malih slivova: »Mirna – Dragonja«, »Raša – Boljunčica«, »Kvarnersko primorje i otoci«, »Gorski kotar«, »Podvelebitsko primorje i otoci« i »Lika«.

Sektor »F« čine područja malih slivova: »Zrmanja – Zadarsko primorje«, »Krka – Šibensko primorje«, »Cetina«, »Srednje dalmatinsko primorje i otoci«, »Vrljika«, »Matica«, »Neretva – Korčula« i »Dubrovačko primorje«.

Članak 8.

Granice sektora ucrtane su na kartografskom prikazu u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Kartografski prikaz iz stavka 1. ovog članka u digitalnom obliku kao izvornik čuva se u Hrvatskim vodama.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o utvrđivanju slivnih područja (»Narodne novine«, broj 20/96, 98/98 i 5/99).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/0008

Urbroj: 538-9/1-1-93-10/0014

Zagreb, 16. srpnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ GRANICA VODNIH PODRUČJA I PODRUČJA PODSLIVOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

PRILOG 2.

POPIS JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) I LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SU U OBUHVATU SEKTORA, ODNOSNO PODRUČJA MALOGA SLIVA

A – Unutar granica sektora »A« nalazi se:

1. Područje malog sliva »Plitvica – Bednja« koje obuhvaća dio Varaždinske županije i to:

– gradove: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF, VARAŽDIN, VARAŽDINSKE TOPLICE,

– općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica,

2. Područje malog sliva »Trnava« koje obuhvaća Međimursku županiju u cijelosti,

3. Područje malog sliva »Bistra« koje obuhvaća dijelove:

a) Koprivničko-križevačke županije i to:

– gradove: ĐURĐEVAC, KOPRIVNICA,

– općine: Drnje, Đelekovac, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Virje,

b) Virovitičko-podravske županije i to:

– dio općine Pitomača.

B – Unutar granica sektora »B« nalazi se:

4. Područje malog sliva »Županijski kanal« koje obuhvaća dio Virovitičko-podravske župnije i to:

– grad VIROVITICA,

– dio grada SLATINA,

– općine: Gradina, Lukač, Suhopolje, Špišić Bukovica,

– dijelove općina: Pitomača, Sopje, Voćin,

5. Područje malog sliva »Karašica – Vučica« koje obuhvaća dijelove:

a) Virovitičko-podravske županije i to:

– grad ORAHOVICA,

– dio grada SLATINA,

– općine: Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Zdenci,

– dijelove općina: Sopje, Voćin,

b) Osječko-baranjske županije i to:

– gradove: BELIŠĆE, DONJI MIHOLJAC, NAŠICE, VALPOVO,

– općine: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina, Viljevo,

– dijelove općina: Bizovac, Koška, Petrijevci, Podgorač,

6. Područje malog sliva »Baranja« koje obuhvaća dio Osječko – baranjske županije i to:

– grad BELI MANASTIR,

– općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petelovac, Popovac,

7. Područje malog sliva »Vuka« koje obuhvaća dijelove:

b) Osječko-baranjske županije i to:

– grad OSIJEK,

– općine: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Gorjani, Punitovci, Šodolovci, Vladislavci, Vuka,

– dijelove općina: Bizovac, Drenje, Koška, Levanjska Varoš, Petrijevci, Podgorač, Semeljci, Viškovci,

a) Vukovarsko-srijemske županije i to:

– gradove: ILOK, VUKOVAR,

– općine: Bogdanovci, Borovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tordinci, Trpinja.

C – Unutar granica sektora »C« nalazi se:

8. Područje malog sliva »Zagrebačko prisavlje« koje obuhvaća:

a) područje Grada Zagreba u cijelosti,

b) dio Zagrebačke županije i to:

– gradove: JASTREBARSKO, SAMOBOR, SVETA NEDELJA, VELIKA GORICA, ZAPREŠIĆ,

– općine: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stupnik, Žumberak,

9. Područje malog sliva »Krapina – Sutla« koje obuhvaća Krapinsko-zagorsku županiju u cijelosti,

10. Područje malog sliva »Zelina – Lonja« koje obuhvaća dijelove:

a) Zagrebačke županije i to:

– gradove: DUGO SELO, SVETI IVAN ZELINA, VRBOVEC,

– općine: Bedenica, Brckovljani, Preseka, Rakovec,

b) Varaždinske županije i to:

– općine: Breznica, Breznički Hum, Visoko.

D – Unutar granica sektora »D« nalazi se:

11. Područje malog sliva »Kupa« koje obuhvaća dijelove:

a) Karlovačke županije i to:

– gradove: DUGA RESA, KARLOVAC, OGULIN, OZALJ, SLUNJ,

– općine: Barilovići, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić, Žakanje,

b) Ličko-senjske županije i to:

– dio općine Plitvička jezera,

12. Područje malog sliva »Banovina« koje obuhvaća dio Sisačko-moslavačke županije i to:

– gradove: GLINA, HRVATSKA KOSTAJNICA, PETRINJA,

– dio grada SISKA,

– općine: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko,

13. Područje malog sliva »Lonja – Trebež« koje obuhvaća dijelove:

a) Zagrebačke županije i to:

– grad IVANIĆ-GRAD,

– općine: Kloštar Ivanić, Križ,

b) Sisačko-moslavačke županije i to:

– grad KUTINA,

– dio grada SISKA,

– općine: Popovača, Velika Ludina,

14. Područje malog sliva »Česma – Glogovnica« koje obuhvaća dijelove:

a) Zagrebačke županije i to:

– općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec,

b) Koprivničko-križevačke županije i to:

– grad KRIŽEVCI,

– općine: Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec,

c) Bjelovarsko-bilogorske županije i to:

– gradove: BJELOVAR, ČAZMA,

– dio grada GRUBIŠNO POLJE,

– općine: Ivanska, Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac,

– dijelove općina: Berek, Hercegovac,

15. Područje malog sliva »Ilova – Pakra« koje obuhvaća dijelove:

a) Bjelovarsko-bilogorske županije i to:

– gradove: DARUVAR, GAREŠNICA,

– dio grada GRUBIŠNO POLJE,

– općine: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač,

– dijelove općina: Berek, Hercegovac,

b) Požeško-slavonske županije i to:

– grad LIPIK,

– dio grada PAKRACA,

16. Područje malog sliva »Subocka – Strug« koje obuhvaća dio Sisačko-moslavačke županije i to:

– grad NOVSKA,

– općine: Jasenovac, Lipovljani,

17. Područje malog sliva »Šumetlica – Crnac« koje obuhvaća dio Brodsko-posavske županije i to:

– grad NOVA GRADIŠKA,

– općine: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Vrbje,

– dio općine Oriovac,

18. Područje malog sliva »Orljava – Londža« koje obuhvaća dio Požeško-slavonske županije i to:

– gradove: KUTJEVO, PLETERNICA, POŽEGA,

– dio grada PAKRACA,

– općine: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika,

19. Područje malog sliva »Brodska Posavina« koje obuhvaća dio Brodsko-posavske županije i to:

– grad SLAVONSKI BROD,

– općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Oprisavci, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje,

– dijelove općina: Gundinci, Oriovac,

20. Područje malog sliva »Biđ – Bosut« koje obuhvaća dijelove:

a) Brodsko-posavske županije i to:

– dio općine Gundinci,

b) Osječko-baranjske županije i to:

– grad ĐAKOVO,

– općine: Satnica Đakovačka, Strizivojna, Trnava,

– dijelove općina: Drenje, Levanjska Varoš, Semeljci, Viškovci,

c) Vukovarsko-srijemske županije i to:

– gradove: OTOK, VINKOVCI, ŽUPANJA,

– općine: Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Nijemci, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tovarnik, Vođinci, Vrbanja.

E – Unutar granica sektora »E« nalazi se:

21. Područje malog sliva »Mirna – Dragonja« koje obuhvaća dio Istarske županije i to:

– gradove: BUJE, BUZET, NOVIGRAD, PAZIN, POREČ, UMAG,

– općine: Brtonigla, Cerovlje, Funtana, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir – Labinci, Lanišće, Motovun, Oprtalj, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Tar – Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar,

22. Područje malog sliva »Raša – Boljunčica« koje obuhvaća dio Istarske županije i to:

– gradove: LABIN, PULA, ROVINJ, VODNJAN,

– općine: Bale, Barban, Fažana, Gračišće, Krašan, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Svetvinčenat, Žminj,

23. Područje malog sliva »Kvarnersko primorje i otoci« koje obuhvaća dio Primorsko-goranske županije i to:

– gradove: BAKAR, CRES, CRIKVENICA, KASTAV, KRALJEVICA, KRK, MALI LOŠINJ, NOVI VINODOLSKI, OPATIJA, RIJEKA,

– općine: Baška, Čavle, Dobrinj, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Malinska – Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj, Punat, Vinodolska općina, Viškovo, Vrbnik,

24. Područje malog sliva »Gorski kotar« koje obuhvaća dio Primorsko-goranske županije i to:

– gradove: ČABAR, DELNICE, VRBOVSKO,

– općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad,

25. Područje malog sliva »Podvelebitsko primorje i otoci« koje obuhvaća dijelove:

a) Primorsko-goranske županije i to:

– grad RAB,

– općina Lopar,

b) Ličko-senjske županije i to:

– gradove: NOVALJA, SENJ,

– općine: Brinje, Karlobag,

26. Područje malog sliva »Lika« koje obuhvaća dijelove:

a) Ličko-senjske županije i to:

– gradove: GOSPIĆ, OTOČAC,

– općine: Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine,

– dio općine Plitvička jezera,

b) Zadarske županije i to:

– dio općine Gračac.

F – Unutar granica sektora »F« nalazi se:

27. Područje malog sliva »Zrmanja – Zadarsko primorje« koje obuhvaća dijelove:

a) Zadarske županije i to:

– gradove: BENKOVAC, BIOGRAD NA MORU, NIN, OBROVAC, PAG, ZADAR,

– općine: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi, Zemunik Donji,

– dio općine Gračac,

b) Šibensko-kninske županije i to:

– općina Ervenik,

28. Područje malog sliva »Krka – Šibensko primorje« koje obuhvaća dio Šibensko-kninske županije i to:

– gradove: DRNIŠ, KNIN, SKRADIN, ŠIBENIK, VODICE,

– općine: Bilice, Biskupija, Kijevo, Kistanje, Murter – Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj, Unešić,

29. Područje malog sliva »Cetina« koje obuhvaća dijelove:

a) Šibensko – kninske županije i to:

– općina Civljane,

b) Splitsko-dalmatinske županije i to:

– gradove: OMIŠ, SINJ, TRILJ, VRLIKA,

– općine: Dicmo, Dugi Rat, Hrvace, Otok, Šestanovac, Zadvarje,

30. Područje malog sliva »Srednje dalmatinsko primorje i otoci« koje obuhvaća dio Splitsko-dalmatinske župnije i to:

– gradove: HVAR, KAŠTELA, KOMIŽA, SOLIN, SPLIT, STARI GRAD, SUPETAR, TROGIR, VIS,

– općine: Bol, Dugopolje, Jelsa, Klis, Lećevica, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Pučišća, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šolta,

31. Područje malog sliva »Vrljika« koje obuhvaća dio Splitsko--dalmatinske županije i to:

– grad IMOTSKI,

– općine: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd, Zmijavci,

32. Područje malog sliva »Matica« koje obuhvaća dijelove:

a) Splitsko-dalmatinske županije i to:

– gradove: MAKARSKA, VRGORAC,

– općine: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora, Tučepi,

b) Dubrovačko – neretvanske županije i to:

– dio grada PLOČE,

– općina Pojezerje,

33. Područje malog sliva »Neretva – Korčula« koje obuhvaća dio Dubrovačko-neretvanske županije i to:

– gradove: KORČULA, METKOVIĆ, OPUZEN,

– dio grada PLOČE,

– općine: Blato, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Orebić, Slivno, Smokvica, Trpanj, Vela Luka, Zažablje,

34. Područje malog sliva »Dubrovačko primorje« obuhvaća dio Dubrovačko-neretvanske županije i to:

– grad DUBROVNIK,

– općine: Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston, Župa dubrovačka.

PRILOG 3.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ GRANICA PODRUČJA MALIH SLIVOVA I PODRUČJA SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ