Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

NN 97/2010 (11.8.2010.), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

MINISTARSTVO KULTURE

2727

Na osnovi članka 37. stavka 4. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/09), a na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U MUZEJSKOJ STRUCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci za zvanja kustos, viši kustos, muzejski savjetnik, muzejski pedagog, viši muzejski pedagog, muzejski pedagog savjetnik, dokumentarist, viši dokumentarist, dokumentarist savjetnik, informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, restaurator, viši restaurator, restaurator savjetnik, preparator, viši preparator, muzejski tehničar, viši muzejski tehničar, fotograf i viši fotograf.

(2) Zvanja iz područja knjižnične i arhivske djelatnosti zaposlenici u muzejima stječu u skladu s posebnim propisima.

II. STRUČNO MUZEJSKO OSOBLJE

Članak 2.

Uvjeti i način stjecanja zvanja u muzejskoj struci iz članka 1. ovoga Pravilnika su:

1. za zvanje kustos:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te položen stručni ispit za kustosa.

2. za zvanje viši kustos:

– 5 godina radnog staža u zvanju i na poslovima kustosa,

– stupanj stručne obrađenosti zbirke i građe za koju je kustos zadužen,

– objavljeni stručni ili znanstveni radovi iz područja za koje je kustos zadužen.

Propisani uvjet stručnih ili znanstvenih radova za zvanje viši kustos podrazumijeva:

– najmanje 3 objavljena stručna ili znanstvena rada i autorski koncipiranu i izvedenu najmanje 1 izložbu s popratnim katalogom,

ili

– najmanje 3 objavljena stručna ili znanstvena rada i koautorstvo u najmanje 3 izvedene izložbe s popratnim katalozima,

ili

– koautorstvo u najmanje 1 izvedenoj izložbi s popratnim katalogom i sudjelovanje u realizaciji stalnog postava s većom autorskom cjelinom,

ili

– najmanje 2 stručna istraživanja na terenu i prikupljanje građe, te njihova obrada i objavljivanje u stručnoj periodici u najmanje 2 stručna ili znanstvena rada.

3. za zvanje muzejski savjetnik:

– 10 godina radnog staža u zvanju i na poslovima višeg kustosa,

– cjelovita stručna obrađenost zbirke i građe za koju je viši kustos zadužen,

– objavljeni stručni ili znanstveni radovi iz područja za koje je viši kustos zadužen.

Propisani uvjet stručnih ili znanstvenih radova za zvanje muzejski savjetnik podrazumijeva:

– najmanje 4 objavljena stručna ili znanstvena rada i autorski koncipirane i izvedene najmanje 3 izložbe kojima se monografski obrađuju pojedine teme s popratnim katalogom,

ili

– najmanje 4 stručna istraživanja na terenu koja su rezultirala stručnom obradom i objavom građe u stručnoj periodici ili monografskom izdanju i autorski koncipirane i izvedene najmanje 3 izložbe s popratnim katalozima,

ili

– vođenje najmanje 1 projekta koji će rezultirati stalnim postavom muzeja odnosno autorstvo/koautorstvo koncepcije stalnog postava koju je odobrilo Hrvatsko muzejsko vijeće.

4. za zvanje muzejski pedagog:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te položen stručni ispit za muzejskog pedagoga.

5. za zvanje viši muzejski pedagog:

– 5 godina radnog staža u zvanju i na poslovima muzejskog pedagoga,

– najmanje 3 objavljena stručna ili znanstvena rada iz područja muzejske pedagogije,

– najmanje 3 autorski izvedena i objavljena pedagoško-
-edukativna programa.

6. za zvanje muzejski pedagog savjetnik:

– 10 godina radnog staža u zvanju i na poslovima višeg muzejskog pedagoga,

– najmanje 4 objavljena stručna ili znanstvena rada iz područja muzejske pedagogije,

– najmanje 10 autorski izvedenih i objavljenih pedagoško-edukativnih programa,

– objavljen pedagoški vodič kroz stalni postav, zbirke ili veće izložbene programe.

7. za zvanje dokumentarist:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te položen stručni ispit za dokumentarista.

8. za zvanje viši dokumentarist:

– najmanje 5 godina radnog staža u zvanju i na poslovima dokumentarista,

– najmanje 3 objavljena stručna ili znanstvena rada iz područja muzejske dokumentacije,

– ostvarena suradnja na najmanje 3 muzejska programa,

– stupanj obrađenosti muzejske dokumentacije za koju je dokumentarist zadužen.

9. za zvanje dokumentarist savjetnik:

– najmanje 10 godina radnog staža u zvanju i na poslovima višeg dokumentarista,

– najmanje 4 objavljena stručna ili znanstvena rada iz područja muzejske dokumentacije,

– ostvarena suradnja na najmanje 10 muzejskih programa,

– objavljen vodič kroz dokumentacijske fondove.

10. za zvanje informatičar:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te položen stručni ispit za informatičara.

11. za zvanje viši informatičar:

– najmanje 5 godina radnog staža u zvanju i na poslovima informatičara,

– najmanje 3 objavljena stručna ili znanstvena rada iz muzejsko-informacijsko-dokumentacijskog područja,

– ostvarena suradnja na najmanje 3 muzejska programa.

12. za zvanje informatičar savjetnik:

– najmanje 10 godina radnog staža u zvanju i na poslovima višeg informatičara,

– najmanje 4 objavljena stručna ili znanstvena rada iz muzejsko-informacijsko-dokumentacijskog područja,

– najmanje 2 autorski izvedena rada iz muzejsko-informacijsko-dokumentacijskog područja,

– ostvarena suradnja na najmanje 10 muzejskih programa.

13. za zvanje restaurator:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te položen stručni ispit za restauratora.

14. za zvanje viši restaurator:

– najmanje 5 godina radnog staža u zvanju i na poslovima restauratora,

– najmanje 3 izvedena i dokumentirana programa preventivne i kurativne zaštite muzejske građe za građu u zbirkama, stalnom postavu, na povremenim izložbama i u čuvaonicama,

– najmanje 3 objavljena stručna ili znanstvena rada iz restauratorsko-konzervatorskog područja ili najmanje 10 izvedenih i elaboratom popraćenih konzervatorsko-restauratorskih radova.

15. za zvanje restaurator savjetnik:

– najmanje 10 godina radnog staža u zvanju i na poslovima višeg restauratora,

– najmanje 5 izvedenih i dokumentiranih programa preventivne i kurativne zaštite muzejske građe za građu u zbirkama, stalnom postavu, na povremenim izložbama i u čuvaonicama,

– najmanje 4 objavljena stručna ili znanstvena rada iz konzervatorsko-restauratorskog područja.

16. za zvanje fotograf:

– završeno srednje obrazovanje i položen stručni ispit za fotografa.

17. za zvanje viši fotograf:

– najmanje 10 godina radnog staža u zvanju i na poslovima fotografa,

– popis snimljene muzejske građe iz fundusa muzeja,

– ostvarena suradnja na najmanje 10 muzejskih programa.

18. za zvanje preparator:

– završeno srednje obrazovanje i položen stručni ispit za preparatora.

19. za zvanje viši preparator:

– najmanje 10 godina staža u zvanju i na poslovima preparatora,

– najmanje 10 izvedenih opsežnih preparatorsko-konzervatorskih radova s obveznim samostalnim izvješćima.

20. za zvanje muzejski tehničar:

– završeno srednje obrazovanje i položen stručni ispit za muzejskog tehničara.

21. za zvanje viši muzejski tehničar:

– najmanje 10 godina staža u zvanju i na poslovima muzejskog tehničara,

– izvješće o obavljenim radovima na poslovima muzejskog tehničara,

– ostvarena suradnja na najmanje 10 muzejskih programa.

Članak 3.

(1) Kada je kao uvjet za stjecanje stručnog zvanja iz članka 2. ovoga Pravilnika propisan stupanj stručne obrade muzejske zbirke i građe, on se dokazuje potvrdom ustanove o broju i razini obrađenosti (inventarizacija i katalogizacija) prema priloženom planu obrade zbirke i građe te zapisnikom o reviziji muzejske građe. Cjelovita obrađenost zbirke i građe dokazuje se potvrdom ustanove.

(2) Kada je kao uvjet za stjecanje stručnog zvanja iz članka 2. ovoga Pravilnika propisan stupanj stručne obrađenosti muzejske dokumentacije, on se dokazuje potvrdom ustanove o razini obrađenosti muzejske dokumentacije.

(3) Uvjeti propisani ovim Pravilnikom koji se ispunjavaju objavom stručnih ili znanstvenih radova, postignutim stupnjem stručne obrade zbirki, suradnjom na muzejskim i izložbenim programima, kao i svi drugi načini ispunjavanja uvjeta u smislu odredbi članka 2. ovoga Pravilnika odnose se na vremensko razdoblje od stjecanja stručnog zvanja koje prethodi stručnom zvanju u koje se podnositelj zahtjeva promiče.

Članak 4.

(1) Zahtjev za stjecanje višeg muzejskog zvanja podnosi se Hrvatskom muzejskom vijeću u pisanom obliku s dokazima o ispunjenju Pravilnikom propisanih uvjeta.

(2) Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. potvrdu o radnom stažu s točno naznačenim datumom zapošljavanja i nazivom radnog mjesta

2. presliku diplome ili svjedodžbe

3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

4. presliku rješenja o zvanju višeg kustosa (za stjecanje zvanja muzejski savjetnik), višeg muzejskog pedagoga (za stjecanje zvanja muzejski pedagog savjetnik), višeg dokumentarista (za stjecanje zvanja dokumentarist savjetnik), višeg informatičara (za stjecanje zvanja informatičar savjetnik), višeg restauratora (za stjecanje zvanja restaurator savjetnik)

5. stručne priloge: bibliografija, popis izložbi, katalozi i objavljeni radovi

6. presliku vjenčanog lista (u slučaju promijenjenog prezimena)

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti nakon ispunjenja uvjeta koji se odnose na propisani radni staž za stjecanje zvanja, ako su ostvareni svi ostali propisani uvjeti za stjecanje zvanja.

(4) Postojanje uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja iz članka 2. ovoga Pravilnika ocjenjuju Stručna povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća u dva roka – u travnju i listopadu, a po potrebi se mogu odrediti i izvanredni rokovi.

(5) Hrvatsko muzejsko vijeće imenuje Stručna povjerenstva na rok od četiri godine.

(6) Članom Stručnog povjerenstva može se imenovati osoba koja je stekla više stručno zvanje iz muzejske struke i koja je ostvarila osobito značajne rezultate u stručnom radu.

(7) Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika sastoji se od predsjednika i šest članova.

(8) Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskog tehničara i višeg fotografa sastoji se od predsjednika i četiri člana.

(9) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu koju na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća utvrđuje Ministarstvo kulture.

(10) Administrativne poslove za Stručna povjerenstva obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 5.

(1) Ako su ispunjeni ovim Pravilnikom propisani uvjeti za stjecanje višeg muzejskog zvanja, Hrvatsko muzejsko vijeće podnosi ministru kulture prijedlog da donese rješenje kojim se usvaja zahtjev za stjecanje višeg zvanja iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako nisu ispunjeni ovim Pravilnikom propisani uvjeti za stjecanje višeg muzejskog zvanja, Hrvatsko muzejsko vijeće podnosi ministru kulture prijedlog da donese rješenje kojim se zahtjev za stjecanje višeg zvanja iz članka 2. ovoga Pravilnika odbija.

III. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 6.

(1) Pravo na polaganje stručnog ispita imaju osobe sa završenim obrazovanjem propisanim ovim Pravilnikom za odgovarajuće muzejsko zvanje odnosno stručne poslove i s najmanje godinu dana radnog odnosno pripravničkog staža s punim radnim vremenom u muzejskoj struci pod vodstvom mentora u vrijeme podnošenja prijave. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad u smislu odredbi Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09).

(2) Osoba koja polaže stručni ispit (u daljnjem tekstu: pristupnik) podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se objavljuje na web-stranici Muzejskoga dokumentacijskog centra na adresu Muzejskoga dokumentacijskog centra u Zagrebu, koji organizira postupak polaganja stručnih ispita.

(3) Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis pristupnika,

– svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja,

– potvrda o obavljenim poslovima koje je pristupnik svladao i obavio ovjerena od mentora i ravnatelja ustanove,

– potvrda o pripravničkom stažu koju izdaje poslodavac s pripadajućim ugovorom,

(4) Prijavu za ispit pristupnik je dužan podnijeti Povjerenstvu najkasnije tri mjeseca prije najavljenog ispitnog roka.

(5) Za izradu pismenog rada pristupnik predlaže temu i mentora s liste mentora koju je utvrdilo Hrvatsko muzejsko vijeće, a Povjerenstvo potvrđuje temu i mentora.

(6) Pismeni rad za osobe kojima je uvjet završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju definira se u opsegu od najmanje 12 kartica teksta (preporučeno Ariel 12 s dvostrukim proredom). Pismeni rad za osobe kojima je uvjet završena srednja škola definira se u opsegu od najmanje 6 kartica teksta (preporučeno Ariel 12 s dvostrukim proredom).

(7) Pristupnik predaje jedan primjerak svoga pismenog rada Povjerenstvu i jedan primjerak pismenog rada mentoru najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Članak 7.

(1) Povjerenstvo je u pravilu dužno omogućiti pristupnicima dva ispitna roka za polaganje stručnih ispita – u lipnju i prosincu, a po potrebi se mogu odrediti i izvanredni rokovi.

(2) Radi pomoći pristupnicima u pripremi stručnog ispita, Povjerenstvo može organizirati seminare i radionice.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome obavješćuje pristupnika u roku od 30 dana od isteka prijavnog roka.

(2) Pristupnike koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita tajnik Povjerenstva obavještava o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, a najkasnije dva mjeseca prije ispitnog roka.

Članak 9.

(1) Pristupnik može odustati od polaganja prijavljenog ispita, o čemu je dužan obavijestiti Povjerenstvo najkasnije tri dana prije početka ispitnog roka.

(2) Polaganje stručnoga ispita može se odgoditi ako je pristupnik zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti polaganje započetog ispita. Povjerenstvo će takvom pristupniku odobriti polaganje ispita u prvom sljedećem ispitnom roku.

(3) Ako je pristupnik uredno pozvan na ispit, a ne pristupi mu, niti pravodobno otkaže polaganje ispita, uplaćena sredstva se ne vraćaju.

Članak 10.

(1) Usmeni ispit polaže se pred Povjerenstvom i tajnikom Povjerenstva odnosno zapisničarom.

(2) Ispitivači koji nisu članovi Povjerenstva, te njihovi zamjenici, nazočni su samo za vrijeme trajanja ispita iz predmeta za koji su imenovani.

(3) Tijekom ispita vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i nazočni članovi Povjerenstva, te tajnik odnosno zapisničar.

Članak 11.

(1) Pristupnike ocjenjuje Povjerenstvo.

(2) Pismeni dio ispita ocjenjuje mentor za pismeni rad. Mentor je dužan 8 dana prije održavanja ispita dostaviti Povjerenstvu ocjenu pismenog rada pristupnika. Ako mentor negativno ocijeni pismeni dio ispita, pristupnik ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

(3) Uspjeh pristupnika na usmenom dijelu ispita za svaki pojedini predmet ocjenjuje ispitivač. Ocjena pojedinačnoga pismenog i usmenog ispita je: »odličan«, »vrlo dobar«, »dobar«, »dovoljan« i »nedovoljan«.

(4) Povjerenstvo temeljem ocjena pojedinačnih ispita utvrđuje opći uspjeh pristupnika. Konačna ocjena općeg uspjeha na usmenom i pismenom ispitu je: »položio« i »nije položio«.

(5) Konačna ocjena općeg uspjeha utvrđuje se većinom glasova. U slučaju ravnomjerne podjele glasova, odlučuje glas predsjednika Povjerenstva.

(6) Povjerenstvo dostavlja zapisnik s utvrđenim uspjehom svakoga pristupnika ministru kulture u roku od 8 dana.

Članak 12.

(1) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje ministar kulture.

(2) Ministarstvo kulture izdaje dva uvjerenja. Jedan primjerak uvjerenja dostavlja se pristupniku, a drugi poslodavcu kod kojeg je pristupnik zaposlen.

(3) Dokumentacija o stručnim ispitima se trajno čuva u Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu.

Članak 13.

(1) Ako je pristupnik ocijenjen ocjenom »nije položio« ili se u smislu članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika smatra da nije položio stručni ispit, o tome se obavješćuje poslodavac kod kojega je pristupnik zaposlen.

(2) Ako je pristupnik upućen na polaganje popravnog ispita, o tome se također obavješćuje poslodavac kod kojega je pristupnik zaposlen.

Članak 14.

Pristupnik koji ne zadovolji iz jednog predmeta na ispitu za muzejsko zvanje muzejskog pedagoga i kustosa, te stručnih zvanja, može ponovno polagati predmet na popravnom ispitu u sljedećem ispitnom roku.

Članak 15.

(1) Pristupnik koji nije položio stručni ispit, a nema pravo na popravni ispit prema članku 14. ovoga Pravilnika, može ga polagati još jednom.

(2) Prijavu za ponavljanje stručnog ispita pristupnik može podnijeti i nakon prestanka radnog odnosa.

Članak 16.

(1) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana koji su u pravilu i ispitivači za određene predmete.

(2) Predsjedniku i članovima Povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Predsjednika i članove Povjerenstva, te njihove zamjenike imenuje ministar kulture na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća, na rok od četiri godine.

(4) Na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća, a sa liste ispitivača koje predlaže Povjerenstvo, ministar kulture imenuje i ostale ispitivače za pojedine predmete, te njihove zamjenike.

(5) Predsjednik, članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici, te posebni ispitivači i njihovi zamjenici imenuju se iz redova stručnjaka koji imaju odgovarajuće muzejsko zvanje ili odgovarajuću stručnu kvalifikaciju.

Članak 17.

Administrativne poslove Povjerenstva obavlja Muzejski dokumentacijski centar.

Članak 18.

(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva, njihovi zamjenici, tajnik Povjerenstva, ispitivači, te njihovi zamjenici i mentor za pismeni rad imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(2) Naknada se određuje po pristupniku.

(3) Sredstva za naknade osiguravaju se iz uplata pristupnika odnosno poslodavca.

(4) Visinu naknade i troškova stručnog ispita na prijedlog Muzejskoga dokumentacijskog centra utvrđuje Ministarstvo kulture.

(5) Troškove stručnog ispita snosi pristupnik odnosno poslodavac i uplaćuje ih Muzejskom dokumentacijskom centru, a njihova visina objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva kulture i Muzejskoga dokumentacijskog centra.

V. PROGRAM STRUČNIH ISPITA

Članak 19.

(1) Stručni ispiti polažu se prema Programu stručnih ispita u muzejskoj struci.

(2) Programom se određuje opseg gradiva za stručne ispite propisane ovim Pravilnikom.

(3) Sadržaj predmeta i popis literature za polaganje stručnih ispita kao i njihove izmjene i dopune utvrđuje Hrvatsko muzejsko vijeće na prijedlog Povjerenstva, a objavljuju se na internetskim stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra i Ministarstva kulture.

(4) Sadržaj predmeta i popis literature mogu se dopuniti i izmijeniti najkasnije šest mjeseci prije polaganja ispita.

Članak 20.

(1) Stručni ispit sastoji se iz općeg i posebnog dijela ispita.

(2) Opći dio ispita obvezan je za sve pristupnike.

(3) Posebni dio ispita polaže se prema Programu stručnih ispita koji je za pojedino stručno zvanje utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 21.

(1) Opći dio ispita sastoji se od usmenog dijela i obuhvaća predmet:

1. Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske, te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Članak 22.

(1) Posebni dio stručnog ispita za muzejsko zvanje kustosa sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu. Rad mora obuhvatiti i muzeološke aspekte zadane muzeološke teme.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

1. Muzeologija

2. Muzeografija

3. Osnove muzejske dokumentacije

4. Osnove muzejske pedagogije.

Članak 23.

(1) Posebni dio stručnog ispita za muzejsko zvanje muzejskog pedagoga sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

1. Osnove muzejske pedagogije

2. Muzeologija

3. Muzeografija

4. Osnove muzejske dokumentacije.

Članak 24.

(1) Posebni dio stručnog ispita za zvanje dokumentarista sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

1. Osnove muzejske dokumentacije

2. Muzeografija

3. Muzeologija.

Članak 25.

(1) Posebni dio stručnog ispita za zvanje informatičara sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

1. Primjena informatike u muzejskoj djelatnosti

2. Osnove muzejske dokumentacije

3. Muzeografija

4. Muzeologija.

Članak 26.

(1) Posebni dio stručnog ispita za zvanje restauratora sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

1. Suvremene metode konzervatorsko-restauratorske zaštite muzejske građe

2. Osnove muzejske dokumentacije

3. Muzeografija.

Članak 27.

(1) Posebni dio stručnog ispita za zvanje fotografa sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećeg predmeta:

1. Suvremena fotografska tehnika i videotehnika, te metode i postupci snimanja muzejske građe.

Članak 28.

(1) Posebni dio stručnog ispita za zvanje preparatora sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

1. Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije

2. Osnove muzejske dokumentacije.

Članak 29.

(1) Posebni dio stručnog ispita za zvanje muzejskog tehničara sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

(2) Pismeni dio ispita sastoji se iz pismenog rada tema kojega je vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja na svom radnom mjestu.

(3) Usmeni dio ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

1. Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije

2. Osnove muzejske dokumentacije.

Članak 30.

Pristupnici koji polažu stručni ispit za zvanje kustosa, muzejskog pedagoga, dokumentarista i informatičara a koji su predmet muzeologija položili tijekom studija, oslobađaju se polaganja tog predmeta.

VI. POLAGANJE DOPUNSKOG STRUČNOG ISPITA I PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Članak 31.

(1) Zaposlenicima u muzejima, te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji su položili stručni ispit u srodnim strukama, priznaje se stručni ispit sukladno ovom Pravilniku, te oni imaju pravo polagati dopunski stručni ispit iz muzejske struke.

(2) Na traženje pristupnika iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo određuje koja će ispitna područja pristupnik polagati u dopunskom stručnom ispitu, kao i ispitno gradivo u okviru ispitnog programa za odgovarajuće zvanje, imajući u vidu program po kojem je pristupnik polagao stručni ispit u srodnoj struci.

(3) Ako ispitni program prema kojem je pristupnik položio stručni ispit u srodnoj struci u potpunosti obuhvaća odgovarajući ispitni program iz ovoga Pravilnika, pristupnik ne polaže dopunski stručni ispit. Rješenje o priznavanju stručnog ispita u srodnoj struci donosi na prijedlog Povjerenstva ministar kulture.

Članak 32.

Prijavi za polaganje dopunskog stručnog ispita, uz ostale isprave i dokumente iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, pristupnik je dužan priložiti i dokaz o već položenom stručnom ispitu u srodnoj struci s ispitnim programom.

Članak 33.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na stručni ispit, odgovarajuće se primjenjuju i na dopunski stručni ispit.

Članak 34.

Postupak utvrđivanja ispunjava li inozemna stručna kvalifikacija uvjete propisane ovim Pravilnikom za pojedino stručno muzejsko zvanje provodi se sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 124/09).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Osoba koja je podnijela zahtjev za stjecanje višeg muzejskog zvanja prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, više muzejsko zvanje stječe prema odredbama Pravilnika o stjecanju viših zvanja u muzejskoj struci (»Narodne novine« br. 56/03).

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnih ispita u muzejskoj struci (»Narodne novine« br. 56/03) i Pravilnik o stjecanju viših zvanja u muzejskoj struci (»Narodne novine« br. 56/03).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/10-01/0251
Urbroj: 532-10-02/4-10-6
Zagreb, 22. srpnja 2010.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.