Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

NN 99/2010 (18.8.2010.), Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2752

Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MREŽI ZA RURALNI RAZVOJ

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način uspostavljanja, organizacija i djelovanje Mreže za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Mreža) koja okuplja sve zainteresirane sudionike razvoja u ruralnom prostoru Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Radi pomoći u provedbi mjera ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uspostavlja Mrežu koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske.

(2) Mrežu čine:

– članovi,

– jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže),

– upravljački odbor.

II. ZADACI MREŽE

Članak 3.

Zadaci Mreže su:

– promicanje informacija o ruralnom razvoju, razmjena ideja i dobre prakse u provedbi programa ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji,

– promidžba mjera programa ruralnog razvoja,

– promicanje partnerstva i suradnje članova Mreže,

– podizanje svijesti i kapaciteta svih članova Mreže.

III. ORGANIZACIJA MREŽE

Članak 4.

(1) Članovi Mreže mogu biti:

– tijela državne uprave,

– stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

– jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave,

– regionalne i lokalne razvojne agencije,

– poljoprivredna gospodarstva,

– obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja,

– udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj,

– ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj.

(2) Članstvo u Mreži je dobrovoljno.

(3) Prijave za članstvo u Mreži podnose se Ministarstvu temeljem javnog poziva na propisanom obrascu PO-1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Ministarstvo izdaje podnositeljima prijave potvrdu o članstvu u Mreži.

Članak 5.

(1) Jedinica za potporu Mreži (Tajništvo mreže) djeluje u Ministarstvu pri Upravi za ruralni razvoj, Upravnoj direkciji SAPARD/IPARD programa (u daljnjem tekstu: Uprava).

(2) Zadaci Tajništva Mreže su:

– vođenje evidencije o članstvu u Mreži,

– potpora radu Upravljačkog odbora,

– komunikacija s članovima Mreže,

– uspostava i održavanje internetske stranice Mreže,

– priprema godišnjeg programa rada Mreže (Akcijski plan),

– priprema izvješća o provedbi godišnjeg programa rada Mreže,

– komunikacija s Europskom ruralnom mrežom i drugim mrežama.

Članak 6.

(1) Upravljački odbor ima dvadeset jednog (21) člana, a sačinjavaju ga predstavnici:

– Ministarstva (3 člana od kojih je jedan predsjednik Mreže),

– Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (1 član),

– Ministarstva kulture (1 član),

– Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (1 član),

– Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (1 član),

– jedinica lokalne samouprave – općine (1 član),

– jedinica lokalne samouprave – gradovi (1 član),

– jedinica regionalne (područne) samouprave (1 član),

– obrazovnih i znanstvenih institucija iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja (2 člana),

– Hrvatske poljoprivredne komore (2 člana),

– stručnih ustanova u poljoprivredi i ruralnom razvoju (2 člana),

– poljoprivrednih gospodarstava (2 člana),

– lokalnih akcijskih grupa (2 člana),

– regionalnih razvojnih agencija (1 član).

(2) Članove Upravljačkog odbora Mreže imenuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

(3) Upravljački odbor djeluje sukladno Poslovniku o radu.

Članak 7.

Zadaci Upravljačkog odbora su:

– upravljanje radom Mreže,

– odobravanje godišnjeg programa rada Mreže (Akcijski plan) i izvješća o provedbi godišnjeg programa rada Mreže,

– razmatranje izvješća o napretku provedbe programa ruralnog razvoja,

– predlaganje mjera, Upravi, za unapređenje programa ruralnog razvoja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Javni poziv iz članka 4., stavka 3. ovoga Pravilnika bit će objavljen na internetskoj stranici Ministarstva (www.mps.hr).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/285
Urbroj: 525-12-3-0478/10-8
Zagreb, 22. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.


Obrazac PO-1

PRIJAVA ZA ČLANSTVO U MREŽI ZA RURALNI RAZVOJ

Ime i prezime/naziv organizacije: __________________________________

OIB: ______________________________________________________

Ime i prezime osobe koja predstavlja organizaciju u Mreži: ______________

Ulica, kućni broj, mjesto, poštanski ured organizacije: __________________

Telefon/mobitel:_______________________________________________

Faks: ______________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________

Oblik organizacije: (zaokružiti)

1. tijelo državne uprave

2. stručna ustanova u poljoprivredi i ruralnom razvoju

3. razvojna agencija/institucija

4. udruga/društvo/savez

5. komora/klaster vezano uz poljoprivredu i ruralni razvoj

6. obrazovna i znanstvena institucija iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

7. međunarodna organizacija

8. jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave

9. poljoprivredno gospodarstvo

10. ostalo (navesti što) ___________________________________________

Područje djelovanja: (zaokružiti)

1. poljoprivreda/ribarstvo/šumarstvo

2. prerada poljoprivrednih/ribljih/šumarskih proizvoda

3. ruralni razvoj

4. sigurnost i kakvoća hrane

5. zaštita prirode, okoliša i kulturnog nasljeđa

6. obrazovanje

7. znanstveno-istraživački rad

8. poduzetništvo

9. lokalne inicijative

10. turizam

11. ostalo (navesti što) ___________________________________________

Potpisom potvrđujem da su podaci dani u prijavi točni.

Mjesto i datum: ___________________ Potpis/žig: _____________________

Napomena: Ispunjenu prijavnicu poslati isključivo preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb s naznakom: »Prijava za članstvo u Mreži, ne otvarati«.