Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 105/2010 (6.9.2010.), Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2831

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrste i visine naknada koje Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija) i banke naplaćuju za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon) te način plaćanja naknada.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na postupanje banke na odgovarajući način se primjenjuju i na postupanje Hrvatske narodne banke.

II. VRSTE I VISINE NAKNADA

Članak 2.

Za obavljanje poslova propisanih Zakonom naplaćuju se naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika te naknade za uvid i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa.

Naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika

Članak 3.

Za obavljanje poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika naplaćuju se sljedeće vrste naknada:

1. naknada za provjeru mogućnosti izvršenja osnove za plaćanje,

2. naknada za obračun kamata,

3. naknada za izvršenje osnove za plaćanje,

4. naknada za davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje (dalje u tekstu: Očevidnik).

Članak 4.

(1) Naknada iz članka 3. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika sadrži naknadu Agencije za poslove zaprimanja i upisa osnove za plaćanje u Očevidnik, provjere sadrži li osnova za plaćanje podatke koji su potrebni za njezino izvršenje te obračun kamata.

(2) Naknada iz članka 3. točke 3. ovoga Pravilnika sadrži naknadu za poslove Agencije i banke.

(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća sljedeće poslove Agencije:

– vođenje Očevidnika,

– utvrđivanje računa i postojanja oročenih novčanih sredstava radi provedbe ovrhe prema članku 8. Zakona,

– formiranje i razmjena poruka s bankama,

– nadzor i usklađivanje razmjene poruka s bankama,

– označavanje blokade/deblokade računa, zabrane/slobodnog raspolaganja oročenim novčanim sredstvima i označavanje stečaja ovršenika u Jedinstvenom registru računa,

– izvješćivanje nadležnih tijela i ovrhovoditelja o nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti,

– pohrana i čuvanje podataka sadržanih u Očevidniku,

– pohrana i čuvanje osnova za plaćanje i pripadajuće dokumentacije,

– ponovno upisivanje osnova za plaćanje u Očevidnik prema članku 18. stavku 3. Zakona.

(4) Naknada iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća sljedeće poslove banke:

– primitak, formiranje i razmjena poruka s Agencijom,

– nadzor i usklađivanje razmjene poruka s Agencijom,

– utvrđivanje iznosa novčanih sredstava ovršenika raspoloživih za izvršenje naloga Agencije,

– prijenos novčanih sredstava po nalogu Agencije,

– pljenidba/zabrana/uskrata raspolaganja novčanim sredstvima ovršenika po nalogu Agencije,

– blokada/deblokada računa ovršenika u banci po nalogu Agencije.

Članak 5.

(1) Naknada iz članka 3. točke 3. ovoga Pravilnika dijeli se između Agencije i banaka, kojima je Agencija u postupku izvršenja osnove za plaćanje dala naloge, na način da 55% naknade pripada Agenciji, a 45% bankama.

(2) Raspodjelu naknade iz članka 3. točke 3. ovoga Pravilnika obavlja Agencija. Naknadu koja pripada bankama iz stavka 1. ovoga članka Agencija raspodjeljuje proporcionalno ukupnom broju računa ovršenika otvorenih u pojedinoj banci na dan naplate naknade, prema podacima iz Jedinstvenog registra računa.

Članak 6.

(1) Naknadu iz članka 3. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika snosi ovršenik.

(2) Naknadu iz članka 3. točke 4. ovoga Pravilnika plaća podnositelj zahtjeva odnosno tijelo kojem se podaci, preslike i potvrde iz Očevidnika daju na temelju posebnog propisa.

Naknade za uvid i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa

Članak 7.

Naknada za uvid i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa sadrži naknadu za uvid u podatke korištenjem web ili on-line servisa Agencije te naknadu za davanje odnosno preuzimanje podataka iz Jedinstvenog registra računa u elektroničkom ili papirnatom obliku.

Članak 8.

(1) Naknade iz članka 3. ovoga Pravilnika utvrđene su u sljedećim iznosima:

Red. br.

Opis usluge

Osnovica za obračun

Cijena u kunama

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima

1.

Provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje

osnova za plaćanje

65,00

2.

Obračun kamata

glavnica

7,00

3.

Izvršenje osnove za plaćanje

3.1.

Izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u jednoj banci

osnova za plaćanje

17,00

3.2.

Izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u više banaka

osnova za plaćanje

39,00

3.3.

Izvršenje u uvjetima blokade računa i zabrane raspolaganja novčanim sredstvima

osnova za plaćanje

110,00

4.

Davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika

4.1.

– na papiru

stranica

43,00

4.2.

– u obliku datoteke

slog

0,20

min. 21,00

Na naknade pod rednim brojem 4. ovoga stavka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

(2) Naknade iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrđene su u sljedećim iznosima:

Red. br.

Opis usluge

Osnovica za obračun

Cijena u kunama

Uvid i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa

1.

Uvid u podatke putem web i on-line servisa Agencije

1.1.

– uvid

upit

0,80

1.2.

– pregled stavaka

slog

0,20

2.

Uvid u podatke putem web servisa Agencije

2.1.

– polugodišnja pretplata

korisnik

298,37

2.2.

– godišnja pretplata

korisnik

498,37

3.

Preuzimanje podataka

3.1.

– putem web servisa Agencije

slog

0,10

3.2.

– putem on-line servisa Agencije

slog

0,10

3.3.

– putem servisa utemeljenog na C:D

slog

0,10

4.

Pregled podataka

4.1.

– na papiru

započeta str.

19,51

4.2.

– u obliku datoteke

slog

0,20

min. 19,51

Na naknade iz ovoga stavka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Članak 9.

(1) Nalog za naplatu naknade iz članka 3. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika sadržan je u nalogu kojeg Agencija daje banci nakon upisa osnove za plaćanje u Očevidnik.

(2) Naknadu iz članka 3. točke 4. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva plaća unaprijed, na temelju obavijesti o plaćanju koju izdaje Agencija. Podnositelj zahtjeva dostavlja Agenciji dokaz o izvršenoj uplati, nakon čega je Agencija obvezna podnositelju zahtjeva dati zatražene podatke, preslike odnosno potvrde te ispostaviti račun.

(3) Naknada za uvid i preuzimanje podataka iz članka 7. ovoga Pravilnika naplaćuje se na temelju sklopljenog ugovora odnosno ispunjene pristupnice i uplaćenog iznosa pretplate. Naknadu za pregled podataka iz članka 7. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva plaća unaprijed, na temelju obavijesti o plaćanju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka od 3. do 6., članka 8. stavka 1. i članka 9. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 011-01/10-01/199

Urbroj: 513-11/10-1

Zagreb, 30. kolovoza 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.