Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

NN 105/2010 (6.9.2010.), Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2832

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6., 7. i 8., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6. i 7., članka 43. stavka 6., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3., članka 50. stavka 4., članka 72. stavka 9. i članka 86. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i uvjeti certifikacije reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća; uvjeti u pogledu autentičnosti i čistoće sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja; uvjeti proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sadnog materijala; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća; uvjeti trgovine reprodukcijskim sadnim materijalom povrća i presadnicama povrća na veliko i na malo; dokumenti koji prilikom uvoza prate i/ili se nalaze na pakiranju reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja te način vođenja evidencije.

Članak 2.

1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća, osim sjemena, koje se stavljaju na tržište.

2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na rodove i vrste i njihove hibride iz Dodatka III koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na podloge i druge dijelove biljaka drugih rodova ili vrsta ili njihovih hibrida ako je ili će na njih biti cijepljen materijal rodova ili vrsta ili njihovih hibrida iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

4) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća namijenjen izvozu ako je identificiran kao takav i čuvan dovoljno izolirano.

Značenje izraza

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »reprodukcijski sadni materijal povrća« su dijelovi biljke i sav biljni materijal, uključivo podloge, namijenjeni za umnažanje i proizvodnju povrća;

2. »presadnice povrća« su cijele biljke ili dijelovi biljaka, uključujući nacijepljene dijelove kod cijepljenih biljaka, namijenjene sadnji za proizvodnju povrća.

3. »ovlašteni laboratorij« je laboratorij ovlašten za izvođenje dijagnostičkih ispitivanja i drugih testova reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća u skladu s propisima koji uređuju poljoprivredno sjeme i sadni materijal ili u skladu s propisima koji uređuju biljno zdravstvo.

POSEBNE ODREDBE

Kategorije reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Članak 4.

Za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća u postupku certifikacije ne utvrđuju se kategorije.

Proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Članak 5.

1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća može proizvoditi pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: dobavljač) koja je upisana i registrirana za djelatnost proizvodnje u Upisniku dobavljača sadnog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik).

2) Dobavljač sadnog materijala registriran za djelatnost proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 1 koji se nalazi u Dodatku IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

3) Dobavljač registriran za djelatnost distribucije i prodaje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća mora voditi pisanu evidenciju na Obrascu broj 2 koji se nalazi u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

4) Dobavljač sadnog materijala registriran za djelatnost proizvodnje poljoprivrednog sadnog materijala mora voditi pisanu evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća koji se proizvodi za izvoz na Obrascu broj 3 koji se nalazi u Dodatku IV. ovoga Pravilnika.

5) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća iz stavka 4. ovoga članka mora biti označen i odvojen od ostale proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća koja je namijenjena stavljanju na tržište.

6) O podacima iz stavka 4. ovoga članka dobavljač mora izvijestiti Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

7) Dobavljač sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka mora Zavodu dostaviti plan godišnje proizvodnje te obavijest o zasnivanoj proizvodnji odmah nakon zasnivanja novog ciklusa proizvodnje.

8) Plan iz stavka 7. ovoga članka za sljedeću godinu dostavlja se Zavodu na Obrascu 6 koji se nalazi u Dodatku IV. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 6.

1) Dobavljač sadnog materijala registriran za djelatnost proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća kontinuirano mora poduzimati aktivnosti i voditi evidencije u skladu s člankom 33. stavkom 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05, 35/08) (u daljnjem tekstu: Zakon).

2) Ako rezultat provjera ili drugi podaci dostupni dobavljačima sadnog materijala otkrivaju prisutnost jednog ili više štetnih organizama u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje biljno zdravstvo i/ili drugih štetnih organizama koji utječu na kvalitetu, dobavljač sadnog materijala će o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo i provesti mjere koje ono odredi ili druge potrebne mjere kako bi se smanjila opasnost od širenja štetnih organizama.

3) Dobavljač je dužan voditi bilješke o svakoj pojavi štetnih organizama na njegovim površinama i u njegovim prostorima te o svim mjerama koje je u vezi s tim poduzeo.

Članak 7.

1) Nadzor dobavljača sadnog materijala registriranih za djelatnost proizvodnje u provođenju odredbi članka 33. stavka 2. Zakona provodi nadležno tijelo.

2) U nadzoru iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo provjerava i je li dobavljač sadnog materijala upisan i registriran u Upisniku odnosno ispunjava li u trenutku nadzora sve uvjete da bude upisan u Upisniku te provodi nadzor nad radom dobavljača sadnog materijala i njihovih poslovnih prostora pri čemu dobavljač sadnog materijala kontinuirano mora utvrđivati i primjenjivati metode za praćenje i kontrolu kritičnih točaka i voditi evidencije u skladu s člankom 33. stavkom 2. Zakona. Obveza čuvanja ovih evidencija je najmanje godinu dana.

3) U cilju utvrđivanja i primjene metoda za praćenje i kontrolu kritičnih točaka iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo nadzire i prati dobavljača kako bi se osiguralo da dobavljač kontinuirano provodi te metode, pridajući posebnu pažnju:

a) raspoloživosti i stvarnoj uporabi metoda za provjeru svake od kritičnih točaka;

b) pouzdanosti tih metoda;

c) njihovoj prikladnosti za procjenu sadržaja proizvodnje i dokumenata o isporuci;

d) sposobnosti dobavljačevih djelatnika da izvrše kontrole.

4) Nadležno tijelo nadzire i prati uzimanje uzoraka za analizu u ovlaštenom laboratoriju kako bi se osiguralo da:

a) dobavljač uzima uzorke u različitim fazama proizvodnje,

b) su uzorci uzeti na tehnički ispravan način po statistički pouzdanoj metodi pri čemu se mora voditi računa o vrsti analize koja će se obaviti,

c) uzorke uzima stručno osposobljena osoba,

d) je analiza uzorka obavljena u ovlaštenom laboratoriju.

5) U tijeku nadzora iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo zapisnički utvrđuje udovoljava li dobavljač sadnog materijala registriran za djelatnost proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća uvjetima propisanim stavkom 2., 3. i 4. ovoga članka.

6) U slučaju povrede pravila prilikom provođenja nadzora u skladu s člankom 33. stavkom 2. Zakona, za dobavljača za kojeg se utvrdi da je kriv nadležno tijelo, u skladu s člankom 41. stavcima 4. i 5. Zakona, predlaže Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mjeru privremenog ili trajnog brisanja iz Upisnika.

Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Članak 8.

1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća moraju ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani u Dodatku I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

2) Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća iz Dodatka I ovoga Pravilnika utvrđuje se tijekom nadzora.

Članak 9.

Laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama provodi se po potrebi kontrola kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća u skladu s člankom 38. Zakona.

Članak 10.

Uzimanje uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća za laboratorijsku analizu provode stručno osposobljeni djelatnici Zavoda ili stručno osposobljeni djelatnici dobavljača.

Nadzor

Članak 11.

1) Nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća u skladu s člankom 39. Zakona provodi ovlašteni dobavljač.

2) Stručnu kontrolu dobavljača sadnog materijala u skladu s člankom 41. stavak 1. podstavak 2. Zakona provodi Zavod nasumičnom kontrolom kako bi se provjerilo udovoljavaju li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjetima kvalitete propisanim ovim Pravilnikom.

3) U slučaju povrede pravila prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom, za nadzornika za kojeg se utvrdi da je kriv, Zavod će u skladu s člankom 41. stavcima 4. i 5. Zakona predložiti Ministarstvu mjeru privremenog ili trajnog brisanja iz Upisnika.

4) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 4. ovoga članka svako certificiranje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća bit će poništeno uz zabranu stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, osim u slučaju da se dokaže da takav materijal i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

5) Naknadnu kontrolu reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća u skladu s člankom 41. stavak 1. podstavak 4. Zakona provodi Zavod.

6) Za naknadnu kontrolu iz stavka 5. ovoga članka uzima se uzorak od određenog broja partija reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća. Uzorak uzima stručno osposobljena osoba Zavoda. Uzorci za naknadnu kontrolu provjeravaju se u poljskim pokusima i laboratorijskim analizama. Poljski pokusi i laboratorijske analize autentičnosti sorte provode se pri Zavodu, a analize na prisutnost štetnih organizama u ovlaštenom laboratoriju za analizu zdravstvenog stanja reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

7) Opseg naknadne kontrole iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se godišnjim planom kontrole koji donosi Zavod uz suglasnost Ministarstva.

Članak 12.

1) Nadzorom se utvrđuje udovoljava li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjetima kvalitete propisanim u članku 8. ovoga Pravilnika.

2) Način provođenja nadzora propisan je u Dodatku II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

3) Nakon obavljenog nadzora utvrđuje se konačna količina proizvedenog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća po pojedinom rednom broju, odnosno partiji proizvodnje, iz evidencije proizvodnje.

Članak 13.

1) Nakon obavljenih obaveznih pregleda iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza nadzora dobavljač izdaje Certifikat proizvođača.

2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim Certifikatima proizvođača na Obrascu broj 4 koji se nalazi u Dodatku IV. ovoga Pravilnika.

Pakiranje, plombiranje i označavanje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Članak 14.

1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća može se staviti na tržište u ujednačenim partijama, pakiran i označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju ili Certifikatom proizvođača i/ili Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu kao pratećim dokumentom.

2) Ako postoji Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora biti jasno odvojen od ostalih certifikata.

3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na tržište se u jednoj pošiljci mogu staviti reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća različitih partija, uz uvjet da dobavljač koji pošiljku stavlja na tržište ima zapis o sastavu i podrijetlu pojedinih partija u pošiljci.

Članak 15.

1) Certifikat proizvođača ili Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora biti od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten, mora biti otisnut na hrvatskom jeziku i mora sadržavati sljedeće podatke:

– »RH kvaliteta«;

– oznaka zemlje u kojoj su proizvedeni reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća;

– naziv tijela ili ovlaštenog dobavljača nadležnog za certifikaciju reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ili njegov logotip;

– upisnički broj dobavljača;

– naziv dobavljača;

– individualni serijski, tjedni ili zbirni broj;

– datum izdavanja certifikata;

– referentni broj partije sjemena;

– hrvatski naziv vrste ili botanički naziv vrste;

– naziv sorte ukoliko se trži s oznakom sorte; kod podloge navodi se naziv sorte podloge ili njena oznaka;

– količina;

– u slučaju uvoza: zemlja proizvodnje.

2) U slučaju da reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća prati biljna putovnica, ako dobavljač tako želi, biljna putovnica može biti sastavni dio Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju ili Certifikata proizvođača.

3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz podatke na biljnoj putovnici moraju se navesti i sljedeći podaci:

– »RH kvaliteta«;

– oznaka tijela ili ovlaštenog dobavljača nadležnog za certifikaciju reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica;

– naziv sorte; kod podloge navesti naziv podloge ili njenu oznaku;

– u slučaju uvoza: država proizvodnje.

4) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća sorata koje su genetski modificirane moraju biti označeni u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

5) U slučaju trgovine na malo neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu uključeni u proizvodnju i prodaju povrća i daljnju proizvodnju i/ili trgovinu reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu se označiti samo proizvođačkim informacijama (vrsta i sorta).

Stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Članak 16.

1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu se staviti na tržište ako udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 45. Zakona.

2) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća rodova i vrsta iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište samo ukoliko pripadaju sorti koja je upisana na Sortnu listu Republike Hrvatske.

3) Reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća koji pripadaju rodovima i vrstama iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, a koji nisu uređeni Pravilnikom o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine«, broj 129/07, 78/10), mogu se staviti na tržište samo ako je sorta, u skladu sa propisima koji uređuju upis sorti na sortnu listu, službeno priznata barem u jednoj zemlji članici Europske unije.

Članak 17.

1) Trgovinom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća mogu se baviti pravne ili fizičke osobe koje su u Sudskom ili Obrtnom registru registrirane za djelatnost trgovine na veliko ili trgovine na malo.

2) Trgovinom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća na veliko može se baviti pravna ili fizička osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede odnosno magistra agronomske/poljoprivredne struke.

3) Trgovinom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV. stupnjem stručne spreme poljoprivredne struke.

4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete.

Članak 18.

1) Mali proizvođač je fizička osoba čija je cjelokupna proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća namijenjena stavljanju na tržište u okviru »lokalne cirkulacije« do neprofesionalnih krajnjih korisnika.

2) Neprofesionalni krajnji korisnici nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i stavljanje na tržište povrća i daljnju proizvodnju i/ili stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

3) Mali proizvođači koji stavljaju na tržište reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu ga označiti u skladu s člankom 15. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Uvoz reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Članak 19.

1) Reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća koje se uvoze moraju biti u ujednačenim partijama, pakirani i označeni:

a) Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i/ili Certifikatom o sadnom materijalu kao pratećim dokumentom izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice ili

b) Certifikatom proizvođača i/ili Certifikatom o sadnom materijalu kao pratećim dokumentom izdanim od ovlaštenog dobavljača.

2) Za pošiljku reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća iz uvoza smatra se da je istovjetna reprodukcijskom sadnom materijalu povrća i presadnicama povrća proizvedenim prema Zakonu i ovome Pravilniku ukoliko su certifikati o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka izdani od tijela ili ovlaštenog dobavljača nadležnog za certifikaciju reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica u zemlji izvoznici i ako u pogledu kvalitete pošiljka udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

3) Fitosanitarni inspektor prilikom kontrole uvoza reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća kontrolira je li dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku, je li pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća pakirano, plombirano i označeno i udovoljava li uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

4) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća s podacima o:

– vrsti,

– sorti,

– državi proizvodnje,

– tijelu ili ovlaštenom dobavljaču koji je izdao certifikat za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnica u zemlji izvoznici,

– državi izvoznici,

– količini reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

5) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 5 koji se nalazi u Dodatku IV ovoga Pravilnika.

6) Izvješće o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

7) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća koji se uvozi temeljem rješenja iz članka 49. stavka 2. Zakona, bilo da se radi o vrsti, sorti ili hibridu može se uvesti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stavljanju na tržište sadnog materijala povrća (»Narodne novine«, broj 126/07).

2) Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju certifikati iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika pored hrvatskog jezika mogu biti otisnuti i na jednom od službenih jezika država članica Europske unije.

3) Uvezeni reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća prije stavljanja na tržište moraju biti označeni certifikatima iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod na hrvatski jezik nalazi uz službeni Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju odnosno uz Certifikat o sadnom materijalu kao prateći dokument.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/135

Urbroj: 525-02-1-0005/10-2

Zagreb, 19. kolovoza 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE KOJU MORA ISPUNJAVATI POLJOPRIVREDNI SADNI MATERIJAL

1. Poljoprivredni sadni materijal mora ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu s propisima kojima je regulirano biljno zdravstvo.

2. Uvažavajući zahtjeve točke 1. ovoga Dodatka poljoprivredni sadni materijal mora:

– najmanje na temelju vizualnog pregleda, biti bez štetnih organizama koji utječu na njegovu kvalitetu i bez simptoma prisutnosti štetnih organizama koji smanjuju njegovu upotrebljivost;

– biti u potpunosti bez nedostataka koji mogu utjecati na njegovu kvalitetu kao poljoprivrednog sadnog materijala;

– imati zadovoljavajući vigor i dimenzije da ga se može koristiti kao poljoprivredni sadni materijal;

– biti autentičan i čist u odnosu na rod ili vrstu ili skupinu biljaka kojoj pripada, a u slučaju da se stavlja na tržište s naznakom sorte mora biti sortno autentičan i čist.

3. Sav poljoprivredni sadni materijal na kojemu se temeljem vizualnog pregleda utvrdi prisutnost štetnih organizama mora se odmah tretirati odgovarajućim metodama ili mehanički odstraniti i uništiti ako suzbijanje zbog prirode štetnih organizama nije učinkovito.

4. U slučaju lučica i češnjeva moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

– poljoprivredni sadni materijal mora potjecati izravno od materijala koji je u fazi uzgoja bio pregledan i za koji je utvrđeno da je bez štetnih organizama iz točke 1. ovoga Dodatka te njihovih znakova ili simptoma.

DODATAK II.

NADZOR POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA

Nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala provodi se na objektima gdje se i proizvodi, a njime se utvrđuje sljedeće:

1) autentičnost i čistoća u pogledu roda, vrste i sorte ako prijavljuje u proizvodnji sortu, te podloge;

2) kondiciju i opći izgled vegetativne razvijenosti poljoprivrednog sadnog materijala koja jamči njegovu upotrebljivost;

3) agrotehničke mjere i mjere za njegu i uzgoj sadnog materijala;

4) količine proizvedenog poljoprivrednog sadnog materijala po vrstama, sortama i partijama.

DODATAK III.

POPIS RODOVA I VRSTA POVRĆA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE OVOGA PRAVILNIKA

rodovi i vrste

hrvatski naziv

Allium cepa L.

– skupina cepa

skupina aggregatum

luk

luk kozjak (ljutika)

Allium fistulosum L.

luk zimski

Allium porrum L.

poriluk

Allium sativum L.

češnjak

Allium schoenoprasum L.

luk vlasac

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

krasuljica

Apium graveolens L.

celer rebraš,

celer korjenaš

Asparagus officinalis L.

šparoga

Beta vulgaris L.

cikla uključujući

Cheltenham repa

blitva

Brassica oleracea L.

kelj lisnati

cvjetača

brokula

kelj pupčar

kelj

kupus bijeli

kupus crveni

korabica

Brassica rapa L.

kineski kupus

postrna repa

Capsicum annuum L.

paprika

čili paprika

Cichorium endivia L.

endivija kudrava

endivija širokolisna

Cichorium intybus L.

radič za pospješivanje

lisnati i glavati radič

industrijska cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai

lubenica

Cucumis melo L.

dinja

Cucumis sativus L.

krastavac,

krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne

bundeva

Cucurbita pepo L.

tikvice i buče

Cynara cardunculus L.

karda

Cynara scolymus L.

artičoka

Daucus carota L.

mrkva

stočna mrkva

Foeniculum vulgare Mill.

komorač

Lactuca sativa L.

salata

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčica

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

peršin, peršin lisnati

Phaseolus coccineus L.

grah mnogocvjetni

Phaseolus vulgaris L.

grah mahunar niski

grah mahunar visoki

Pisum sativum L. (partim)

grašak naboranog sjemena

grašak okruglog sjemena

grašak šećerac

Raphanus sativus L.

rotkvica

rotkva

Rheum rhabarbarum L.

rabarbara

Scorzonera hispanica L.

crni korijen

Solanum melongena L.

patlidžan

Spinacia oleracea L.

špinat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

matovilac

Vicia faba L. (partim)

bob

Zea mays L. (partim)

kukuruz kokičar

kukuruz šećerac


DODATAK IV.

Obrazac broj 1

___________________________
          (naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (K.O. i k.č.br.)_________________________

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI
reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća


redni

broj

vrsta

sorta

podloga

porijeklo repr. mater./partija zasijanog sjemena

datum zasnivanja proizvodnje

količina proizvedenog materijala

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:_____________________

M. P.

                                                                                      ________________

                                                                                   (potpis)


Obrazac broj 2

___________________________
           (naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

EVIDENCIJA O DISTRIBUCIJI I PRODAJI
reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

redni broj

vrsta

sorta

podloga

porijeklo repr. mater.

broj certifikata proizvođača

količina kupljenog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

količina prodanog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:_____________________

M. P.

                                                                                          ________________

                                                                                           (potpis)


Obrazac broj 3

___________________________
       (naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (K.O. i k.č.br.)________________________

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI
reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća za izvoz

redni broj

vrsta

sorta

podloga

porijeklo repr. mater./partija zasijanog sjemena

datum zasnivanja proizvodnje

količina proizvedenog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:_____________________

M. P.

                                                                                       ________________

                                                                                       (potpis)

Obrazac broj 4

___________________________
            (naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

EVIDENCIJA O IZDANIM CERTIFIKATIMA
za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća
za _____________ godinu

redni broj

vrsta

sorta

podloga

certifikat proizvođača uz otpremnicu

količina

(kom.)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obrazac broj 5

___________________________
           (naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

EVIDENCIJA O UVEZENIM KOLIČINAMA
reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

red. broj

vrsta

sorta

podloga

zemlja proizvodnje

zemlja izvoza

nadležno tijelo koje je izdalo certifikat i broj dokumenta

količina

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:_____________________

M. P.

                                                                           ________________

                                                                              (potpis)


Obrazac broj 6

___________________________
          (naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni registracijski broj dobavljača: ____________________

Datum upisa: ________________________________________

Proizvodna površina (K.O. i k.č.br.)_________________________

PLAN GODIŠNJE PROIZVODNJE
reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

redni broj

vrsta

sorta

podloga

količine planirane proizvedenog materijala

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:_____________________

M. P.

                                                                                  ________________

                                                                                (potpis)