Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

NN 108/2010 (15.9.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2876

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 68. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ODOBRENIH OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

I.

U naslovu i cijelom tekstu Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 105/2004 i 98/2005) (u daljnjem tekstu: Odluka) riječi »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja«, u odgovarajućem padežu.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Ukoliko korisnik kredita prihvati otplatiti dug jednokratno ima pravo na otpis zatezne kamate u cijelosti, te 60% popusta na preostali dug (glavnicu, kamatu po dospijeću i redovnu kamatu), odnosno otpis zatezne kamate u cijelosti i 40% popusta na preostali dug ukoliko korisnik kredita prihvati reprogram prema uvjetima iz točke I. Odluke.«.

III.

U Točki VII. u Popisu I. dodaju se redni brojevi 71. i 72., fizičke osobe za koje je izdana garancija Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) u programu obnove ratom stradalih područja, kojima se odobrava otpis duga po kreditu u cijelosti.

U Popisu II. dodaju se redni brojevi od 84. do rednog broja 174., korisnici kojima se odobrava otpis cjelokupnog dugovanja, a kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih kriterija: potraživanja koja se ne mogu namiriti u ovršnom postupku ili potraživanja koja se ne mogu naplatiti iz instrumenata osiguranja povrata.

IV.

Iza točke XI. dodaje se nova točka XII. koja glasi:

»Pravo na reprogram, prema uvjetima iz točke I. i III. Odluke imaju svi korisnici kredita iz točke I. Odluke, osim dužnika kod kojih je kredit otkazan zbog nenamjenskog korištenja kredita, prilaganja netočne dokumentacije kod odobravanja kredita, te pravne osobe koje su u postupku stečaja i likvidacije.«.

V.

Svi postupci započeti prema uvjetima iz Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 105/2004 i 98/2005) završit će se sukladno ovoj Odluci.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/03-01/01

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 9. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.