Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

NN 108/2010 (15.9.2010.), Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2881

Na temelju članka 105. stavka 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98., 127/00., 59/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) i članka 33. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.), donosim

ODLUKU

O DOPUNI I IZMJENI ODLUKE O OVLAŠTENJU PODRUČNIH USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA PRIMJENOM MEĐUNARODNIH UGOVORA

I.

U Odluci o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 61/03, 75/06, 45/07 i 39/09) u točki I. stavku 1. Odluke između riječi »Dubrovniku« i »Karlovcu« dodaje se riječ »Gospiću«.

II.

U točki 1. Odluke stavak 3. briše se.

III.

Ova se odluka objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmi dan nakon objave.

Klasa: 140-01/09-02/5

Urbroj: 341-99-06-10-2

Zagreb, 6. rujna 2010.

Ravnatelj
Mile Rukavina, v. r.