Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji

NN 110/2010 (22.9.2010.), Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2906

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 2. i 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), te članka 83. stavka 5. i članka 85. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PREGLEDU SIROVOG MLIJEKA NAMIJENJENOG JAVNOJ POTROŠNJI

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način postupanja sa sirovim mlijekom, obavljanje pregleda sirovog mlijeka te mjere koje se poduzimaju u cilju osiguranja zdravstvene ispravnosti mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji u sirovom ili prerađenom stanju.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

inhibitorne tvari – antimikrobni lijekovi, detergenti i dezinficijensi;

geometrijski prosjek za somatske stanice – geometrijski prosjek tijekom tromjesečnog razdoblja, s najmanje jednim uzorkom mjesečno;

geometrijski prosjek za ukupni broj mikroorganizama – geometrijski prosjek tijekom dvomjesečnog razdoblja, s najmanje dva uzorka mjesečno;

otkupljivač mlijeka – pravna ili fizička osoba koja otkupljuje sirovo mlijeko namijenjeno javnoj potrošnji;

proizvođač mlijeka (u daljnjem tekstu: proizvođač) – pravna ili fizička osoba koja se bavi proizvodnjom mlijeka od životinja kojih je posjednik, namijenjenog javnoj potrošnji.

II. POSEBNE ODREDBE

A. Zdravstveni i higijenski zahtjevi za proizvodnju sirovog mlijeka

Članak 3.

1) Proizvođač sirovoga mlijeka mora osigurati ispunjavanje sljedećih zahtjeva:

1. Mlijeko namijenjeno za javnu potrošnju mora potjecati od životinja:

– koje ne pokazuju simptome zaraznih bolesti prenosivih na ljude putem mlijeka,

– koje su dobrog općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuju znakove bolesti koje bi mogle dovesti do kontaminacije mlijeka, nemaju vidljive upale vimena,

– koje nemaju nikakve ozljede vimena,

– kojima nisu davane nedopuštene tvari ili proizvodi,

– kod kojih su se poštivale propisane karencije ako su im davani odobreni veterinarsko-medicinski proizvodi (u daljnjem tekstu: VMP);

2. Ispunjavanje zahtjeva vezanih za brucelozu i tuberkulozu u skladu s posebnim propisima;

3. Oprema za mužnju i prostor za skladištenje mlijeka:

– zaštićeni su od štetočina,

– odvojeni su od prostora u kojima se drže životinje,

– ima instaliranu odgovarajuću opremu za hlađenje,

– osiguravaju mlijeko od kontaminacije,

– imaju glatke, lako perive površine koje se mogu čistiti i po potrebi dezinficirati,

– održavaju se redovito i u čistom su i ispravnom stanju;

4. Mužnja se obavlja na higijenski način, a proizvođač je osigurao da se za javnu potrošnju može koristiti samo mlijeko životinja:

– kod kojih nisu utvrđene organoleptičke ili fizikalno-kemijske anomalije mlijeka,

– koje ne pokazuju kliničke znakove bolesti vimena,

– kod kojih se za pranje ili uranjanje sisa upotrebljavaju samo sredstva odobrena od nadležnog tijela;

5. Mlijeko i kolostrum se prikupljaju i drže odvojeno;

6. Mlijeko se odmah po mužnji hladi na odgovarajuću propisanu temperaturu (≤8 ºC kod svakodnevne otpreme mlijeka, ili ≤6 ºC ako nije svakodnevna otprema), osim ukoliko se prerađuje u roku od dva sata od mužnje ili je za proizvodnju određenih mliječnih proizvoda potrebna viša temperatura;

7. Proizvođač osigurava da osoba koja obavlja mužnju:

– nosi odgovarajuću čistu radnu odjeću,

– održava osobnu higijenu,

– ne boluje od bolesti koja se može prenijeti hranom, da nije kliconoša takve bolesti, da nema inficirane ozljede, kožne infekcije i rane ili diareju.

2) Nadležni ovlašteni veterinari dužni su jednom godišnje, u sklopu veterinarskog pregleda gospodarstava, utvrditi da li je proizvođač ispunio zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka.

B. Kriteriji za sirovo mlijeko

B.1. Somatske stanice

Članak 4.

1) Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka u Križevcima (u daljnjem tekstu: SLKM) obvezan je dostavljati nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama i nadležnom tijelu – Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije, izvješća o geometrijskom prosjeku broja somatskih stanica tijekom tromjesečnog razdoblja, s najmanje jednim uzorkom mjesečno, za svakog proizvođača čije mlijeko ne udovoljava propisanim kriterijima. Navedeno izvješće SLKM dužan je dostavljati odmah po utvrđivanju neudovoljavanja sirovog mlijeka propisanim kriterijima, odnosno čim prvi tromjesečni geometrijski prosjek broja somatskih stanica premaši 400.000 u ml mlijeka.

2) SLKM je obvezan dostavljati jednom mjesečno izvješća o analizama stajskog uzorka mlijeka na broj somatskih stanica i to geometrijski prosjek tijekom tromjesečnog razdoblja s najmanje jednim uzorkom mjesečno, svakom proizvođaču te otkupljivačima sirovog mlijeka.

3) Po primitku obavijesti o neispunjavanju propisanih kriterija za sirovo mlijeko proizvođač mlijeka obvezan je javiti se nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, te poduzeti odgovarajuće korektivne mjere kako bi u roku od naredna 3 mjeseca nalaz mlijeka (geometrijski prosjek) ponovno bio sukladan propisanim kriterijima.

4) Mlijeko muznih krava kod kojih veterinar utvrdi poremećenu sekreciju vimena mora biti mikrobiološki pretraženo. Uzorke mlijeka upućene na mikrobiološku pretragu treba pratiti popunjen obrazac iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Nakon utvrđenog pozitivnog mikrobiološkog nalaza, tijekom provođenja terapije i do isteka propisanog roka karencije, zabranjeno je stavljanje mlijeka u promet. Nakon isteka karencije, potrebno je obaviti provjeru uspješnosti liječenja mastitis testom, a u slučaju pozitivne reakcije potrebno je ponoviti mikrobiološku pretragu.

5) Proizvođaču mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih javnoj potrošnji koji je u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a, a kod kojega je utvrđen povećan broj somatskih stanica u stajskom uzorku mlijeka (geometrijski prosjek kroz tri mjeseca) te kojemu se i nakon tri mjeseca od prvog utvrđivanja nesukladnog mlijeka ponovo utvrdi povećan broj somatskih stanica (geometrijski prosjek kroz tri mjeseca) u stajskom uzorku mlijeka, nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar mora zabraniti isporuku mlijeka. Zabrana ostaje na snazi sve dok proizvođač ne dokaže da sirovo mlijeko ponovno ispunjava propisane kriterije. Jedan primjerak rješenja o zabrani isporuke mlijeka dostavlja se i otkupljivaču. Kao dokaz udovoljavanja mlijeka propisanim kriterijima, proizvođač je dužan predočiti nalaz pretraženog službenog (stajskog) uzorka mlijeka na somatske stanice koji pokazuje manje od 400.000 (pojedinačni rezultat) somatskih stanica u 1 ml mlijeka. Službeni stajski uzorak mlijeka na laboratorijsku pretragu mora pratiti popunjen obrazac iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

6) Otkupljivač mlijeka obvezan je, po zaprimanju nalaza o povećanom broju somatskih stanica (geometrijski prosjek) o tome, pismenim putem, obavijestiti nadležni veterinarski ured u čijoj se nadležnosti nalazi proizvođač nesukladnog mlijeka. Otkupljivač mlijeka obvezan je proizvođača mlijeka kod kojega je utvrđen povećan broj somatskih stanica (geometrijski prosjek) upozoriti na poduzimanje propisanih mjera, te obustaviti otkup mlijeka od proizvođača koji kroz tri mjeseca nije udovoljio propisanim kriterijima.

7) Proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih javnoj potrošnji, osim proizvođača iz članka 11. ovoga Pravilnika, a koji nisu u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a, dužni su obaviti kontrolu sirovog mlijeka pretragom stajskih uzoraka mlijeka na somatske stanice najmanje 4 puta godišnje u pravilnim razmacima u nekom od službenih laboratorija. Uzorke za pretragu uzima nadležni ovlašteni veterinar i dostavlja na laboratorijsku pretragu s popunjenim obrascem iz Priloga 2. ovoga Pravilnika. U slučaju da dobiveni pojedinačni rezultat analize mlijeka pokaže broj somatskih stanica veći od 400.000 u ml mlijeka, proizvođač je dužan obratiti se nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja će postupiti kako je navedeno u stavku 4. ovoga članka.

8) Ukoliko tijekom službene kontrole ili po dojavi ovlaštenog veterinara veterinarski inspektor/službeni veterinar utvrdi da proizvođač iz stavka 7. ovoga članka ne ispunjava propisane uvjete, zabranit će stavljanje na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda. Zabrana ostaje na snazi dok proizvođač ne dokaže ispunjavanje propisanog kriterija odgovarajućim laboratorijskim nalazom službenog uzorka mlijeka.

Poremećena sekrecija vimena u koza i ovaca

Članak 5.

1) Ovce i koze čije se mlijeko koristi za javnu potrošnju a prije stavljanja mlijeka u promet ili preradu, moraju biti pretražene mastitis testom na poremećenu sekreciju vimena jednom godišnje.

2) U slučaju pozitivnog nalaza mlijeko ovaca i koza u kojih se utvrdi poremećena sekrecija vimena mora biti mikrobiološki pretraženo. Nakon utvrđenog pozitivnog mikrobiološkog nalaza, tijekom provođenja terapije i do isteka propisanog roka karencije, zabranjeno je stavljanje mlijeka u promet.

3) Nakon isteka karencije potrebno je obaviti provjeru uspješnosti liječenja mastitis testom, a u slučaju pozitivne reakcije potrebno je ponoviti mikrobiološku pretragu.

B.2. Ukupni broj mikroorganizama

Kravlje mlijeko

Članak 6.

1) SLKM je obvezan dostavljati nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama i nadležnom tijelu – Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije, izvješća o geometrijskom prosjeku ukupnog broja mikroorganizama u mlijeku tijekom dvomjesečnog razdoblja, s najmanje dva uzorka mjesečno, za svakog proizvođača čije mlijeko ne udovoljava propisanim kriterijima. Navedeno izvješće SLKM dužan je dostavljati odmah po utvrđivanju neudovoljavanja sirovog mlijeka propisanim kriterijima, odnosno čim prvi dvomjesečni geometrijski prosjek broja mikroorganizama premaši 100.000 u ml kravljeg mlijeka.

2) SLKM je obvezan dostavljati jednom mjesečno izvješća o analizama stajskog uzorka mlijeka na ukupni broj mikroorganizama svakom proizvođaču te otkupljivačima sirovog mlijeka.

3) Po primitku obavijesti o neispunjavanju propisanih kriterija za sirovo mlijeko proizvođač mlijeka obvezan je javiti se nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, te poduzeti korektivne mjere kako bi u roku od naredna 3 mjeseca nalaz mlijeka (geometrijski prosjek) ponovno bio sukladan propisanim kriterijima.

4) Otkupljivač mlijeka obvezan je po zaprimanju nalaza o povećanom ukupnom broju mikroorganizama (geometrijski prosjek) o tome, pismenim putem, obavijestiti nadležni veterinarski ured u čijoj se nadležnosti nalazi proizvođač nesukladnog mlijeka. Otkupljivač mlijeka obvezan je proizvođača mlijeka kod kojega je utvrđen povećan ukupni broj mikroorganizama (geometrijski prosjek) upozoriti na poduzimanje odgovarajućih mjera, te obustaviti otkup mlijeka od proizvođača koji kroz tri mjeseca od primitka nalaza o nesukladnom mlijeku nije udovoljio propisanim kriterijima.

5) Proizvođaču mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih javnoj potrošnji koji je u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a, a kod kojega je utvrđen povećan ukupni broj mikroorganizama u stajskom uzorku mlijeka (geometrijski prosjek) te kojemu se i nakon tri mjeseca od prvog utvrđivanja nesukladnog mlijeka ponovo utvrdi više od 100.000 mikroorganizama u 1 ml mlijeka (geometrijski prosjek), nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar mora zabraniti isporuku mlijeka. Zabrana ostaje na snazi sve dok proizvođač ne dokaže da sirovo mlijeko ponovno ispunjava propisane kriterije. Jedan primjerak rješenja o zabrani isporuke mlijeka dostavlja se otkupljivaču. Kao dokaz udovoljavanja mlijeka propisanim kriterijima, proizvođač je dužan predočiti nalaz pretraženog službenog (stajskog) uzorka mlijeka na broj mikroorganizama koji pokazuje manje od 100.000 u 1 ml mlijeka (pojedinačni rezultat). Službeni stajski uzorak mlijeka na pretragu mora pratiti popunjen obrazac iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

6) a) Ovlaštene veterinarske organizacije po pozivu proizvođača obavljaju pregled na licu mjesta kako slijedi:

– higijenu staje,

– higijenu mužnje,

– higijenu opreme – za mužnju, za čuvanje i hlađenje mlijeka,

– osobnu higijenu,

– način hlađenja mlijeka, mjerenja i bilježenja temperature.

b) Ovisno o nalazu prilikom pregleda ovlašteni veterinar daje proizvođaču pisanu uputu o postupanju na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

7) Proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda koji su namijenjeni javnoj potrošnji, a nisu u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a, osim proizvođača iz članka 11. ovoga Pravilnika, dužni su obaviti kontrolu sirovog mlijeka pretragom stajskih uzoraka mlijeka na ukupni broj mikroorganizama najmanje 4 puta godišnje u pravilnim vremenskim razmacima u nekom od ovlaštenih laboratorija. Uzorke uzima i dostavlja u laboratorij ovlašteni veterinar. U slučaju da dobiveni pojedinačni rezultat analize mlijeka pokaže broj mikroorganizama veći od 100.000 u ml mlijeka, proizvođač je dužan o tome obavijestiti nadležni veterinarski ured, te poduzeti korektivne mjere kako bi u roku od naredna 3 mjeseca nalaz pretrage mlijeka bio povoljan.

Mlijeko drugih vrsta životinja

Članak 7.

1) a) SLKM je obvezan dostavljati nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama, nadležnom tijelu – Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije izvješća o geometrijskom prosjeku ukupnog broja mikroorganizama u mlijeku, za svakog proizvođača sirovoga mlijeka drugih vrsta životinja (osim kravljega) u kojemu je ustanovljen ukupni broj mikroorganizama veći od 500.000 u 1 ml.

b) Navedeno izvješće SLKM dužan je dostavljati odmah po utvrđivanju neudovoljavanja sirovog mlijeka propisanim kriterijima.

2) U slučaju nalaza ukupnog broja mikroorganizama (geometrijski prosjek) u mlijeku drugih vrsta životinja većeg od:

– 500.000 u 1 ml ukoliko se proizvodi izrađuju od sirovoga mlijeka

– 1.500.000 u 1 ml ukoliko se proizvodi izrađuju od toplinski obrađenoga mlijeka

na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6. stavaka 2. do 6. ovoga Pravilnika.

3) Kod proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda od drugih vrsta životinja koji su namijenjeni javnoj potrošnji, a nisu u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a, na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 6. stavka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

1) Subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost prerade mlijeka isključivo u sireve s razdobljem zrenja od najmanje 60 dana, sukladno članku 10. stavku 4. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07 i 28/10) mogu u proizvodnji koristiti mlijeko koje ne udovoljava propisanim kriterijima za sirovo mlijeko u Prilogu III, Odjeljku IX Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla, u pogledu broja somatskih stanica i ukupnog broja mikroorganizama.

2) Subjekti u poslovanju s hranom iz stavka 1. ovoga članka odredit će u planovima samokontrole maksimalno dopušten broj somatskih stanica i broja mikroorganizama.

Monitoring

Članak 9.

Monitoring kontrola mlijeka obavlja se u skladu s godišnjim planom provođenja službenih kontrola.

Inhibitorne tvari

Članak 10.

1) Kod svakog proizvođača mlijeka u sustavu otkupa od strane odobrenog objekta za preradu mlijeka SLKM provodi barem jedan puta mjesečno pretragu stajskog uzorka mlijeka na prisutnost inhibitornih tvari. Izvješća o proizvođačima kod kojih je ustanovljena prisutnost inhibitornih tvari u stajskom uzorku mlijeka SLKM odmah nakon dobivenih rezultata dostavlja nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama, nadležnom tijelu – Upravi za veterinarstvo i Upravi za veterinarske inspekcije.

2) Ovlaštene veterinarske organizacije, službeni veterinari i veterinarski inspektori dužni su svakodnevno pratiti izvješća SLKM-a o pretragama na inhibitorne tvari.

3) U slučajevima pozitivnih rezultata na prisutnost inhibitornih tvari u sirovom mlijeku, službeni veterinar/veterinarski inspektor će, bez odlaganja, organizirati uzimanje i slanje službenog uzorka (kod proizvođača navedenog u izvješću SLKM-a), na pretragu na Hrvatski veterinarski institut (u daljnjem tekstu: HVI). Uzorak mora pratiti popunjen obrazac iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i preslika nalaza SLKM-a.

4) HVI obvezan je nadležnom veterinarskom uredu, odmah po završenoj analizi, dostaviti rezultate pretrage na inhibitorne tvari.

5) U slučaju pozitivnog nalaza zaprimljenog od HVI-a veterinarski inspektor/službeni veterinar rješenjem zabranjuje proizvođaču isporuku mlijeka, te isto ostaje na snazi sve dok proizvođač ne dokaže da sirovo mlijeko ne sadrži inhibitorne tvari. Jedan primjerak rješenja o zabrani isporuke mlijeka dostavlja se otkupljivaču. Kako bi dokazao ispravnost sirovog mlijeka, proizvođač je obvezan obratiti se nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja obavlja uzorkovanje i dostavu uzoraka u ovlašteni laboratorij.

Sirovo mlijeko namijenjeno prodaji putem automata (mljekomati)

Članak 11.

1) Proizvođač sirovog mlijeka namijenjenog prodaji putem automata mora osigurati da mlijeko ispunjava kriterije propisane u Prilogu III., Odjeljku IX. Poglavlju I. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

2) Do stjecanja statusa stada službeno slobodnog od bruceloze, u stadima goveda iz kojih se mlijeko stavlja u promet za javnu potrošnju, mora svaka tri mjeseca, biti uzet i pretražen na brucelozu skupni uzorak mlijeka iz svakog spremnika na farmi.

3) Do stjecanja statusa stada službeno slobodnog od bruceloze (B.melitensis), ovce i koze, starije od 6 mjeseci, koje se nalaze u stadima iz kojih se mlijeko stavlja u promet za javnu potrošnju, moraju biti serološki pretražene na brucelozu 2 puta godišnje u razmaku od najmanje 6 mjeseci.

4) Prodaju sirovog mlijeka na jednom automatu može obavljati samo jedan proizvođač mlijeka i to od životinja iz vlastitog uzgoja.

Dokumentacija/evidencije

Članak 12.

1) Proizvođači mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji moraju voditi sve propisane evidencije.

2) Proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda koji su namijenjeni javnoj potrošnji, a nisu u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a, osim proizvođača iz članka 11. ovoga Pravilnika, dužni su posjedovati ovjereni evidencijski obrazac iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Obrazac ovjerava ovlašteni veterinar nakon svakog primitka nalaza pretrage mlijeka u skladu s člankom 4. stavkom 7. te člankom 6. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

3) Proizvođači mlijeka iz članka 11. ovoga Pravilnika dužni su redovito u nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ovjeravati podatke o provedenim dijagnostičkim ispitivanjima, navedenim na obrascu iz Priloga 5. a. ili 5. b. ovoga Pravilnika.

4) Prilozi 1., 2., 3., 4., 5.a. i 5.b. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Poglavlja III., točke 37. Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti te njihovom financiranju u 2010. godini (»Narodne novine« broj 7/10, 33/10 i 37/10).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/60

Urbroj: 525-06-2-0263/10-7

Zagreb, 8. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.


PRILOG 2.


PRILOG 3.

PRILOG 4.


PRILOG 5.a.


PRILOG 5.b.