Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita

NN 110/2010 (22.9.2010.), Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2911

Na temelju članka 64. stavka 6. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05 i 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU LOVA S PTICAMA GRABLJIVICAMA I PROGRAMU O POLAGANJU SOKOLARSKOG ISPITA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način lova s pticama grabljivicama koje se koriste u sokolarenju (u daljnjem tekstu: sokolarske ptice) te način i program polaganja sokolarskog ispita.

II. LOV SA SOKOLARSKIM PTICAMA

Članak 2.

Sa sokolarskim pticama može loviti osoba koja ima položen lovački i sokolarski ispit (u daljnjem tekstu: sokolar).

Članak 3.

Sokolar mora loviti u skladu s važećom lovnogospodarskom osnovom, programom uzgoja divljači i programom zaštite divljači.

Članak 4.

(1) Sokolar može tijekom čitave godine letjeti sokolarsku pticu, uz pisano odobrenje ovlaštenika prava lova.

(2) Letom sokolarske ptice iz stavka 1. ovoga članka smatra se puštanje sokolarske ptice bez prava lova.

(3) Uz pisano odobrenje ovlaštenika prava lova, sokolar se može kretati sa sokolarskom pticom na ruci, a ista mora imati opute na obje noge.

(4) Prilikom leta ili lova sa sokolarskom pticom opute sokolarske ptice moraju biti slobodne.

III. SOKOLARSKE PTICE

Članak 5.

(1) Sokolar može loviti jedino sa sokolarskom pticom iz umjetnog uzgoja koju je stekao i koju drži u skladu s propisima iz područja zaštite prirode.

(2) Sve ptice iz stavka 1. ovoga članka moraju biti označene zatvorenim nožnim prstenom ili mikročipom, u skladu s propisima iz područja zaštite prirode.

Članak 6.

(1) Ptice iz članka 5. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik sokolarskih ptica iz umjetnog uzgoja koji vodi Hrvatski sokolarski savez.

(2) Obrazac upisnika iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika.

IV. PROGRAM O POLAGANJU SOKOLARSKOG ISPITA

Članak 7.

(1) Program o polaganju sokolarskog ispita sadrži sljedeće tematske cjeline:

I. skupina:

Pravni propisi koji uređuju sokolarstvo, uključujući propise o lovstvu, zaštiti prirode, dobrobiti životinja, uvjetima prijevoza životinja te međunarodne konvencije koje uređuju ovu problematiku;

II. skupina: (sokolarska zoologija)

1. Zoologija i biologija ptica grabljivica,

2. Pojedine vrste ptica grabljivica najčešće korištene u sokolarstvu, njihove podvrste, opis, veličina, raspoznavanje u prirodi, način gniježđenja, migracije, hranjenje i karakteristike;

III. skupina: (držanje i uzgoj sokolarskih ptica grabljivica)

1. Najčešće bolesti ptica grabljivica, njihova prevencija i liječenje,

2. Osnovni načini saniranja prijeloma ptica grabljivica,

3. Osnove inkubacije,

4. Osnove pravilne ishrane mladih i odraslih ptica grabljivica,

5. Načini držanja sokolarskih ptica (vrste stalaka i volijera),

6. Etologija u lovačkoj praksi;

IV. skupina: (vježbanje sokolarskih ptica i sokolarski lov)

1. Sokolarska oprema za ptice grabljivice, njezino korištenje i izrada,

2. Osnove vježbanja pojedine vrste sokolarskih ptica,

3. Lov s pojedinom vrstom sokolarske ptice,

4. Načini sokolarskog lova.

(2) Literatura za polaganje sokolarskog ispita prema Programu iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za lovstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

V. SOKOLARSKI ISPIT

Članak. 8.

(1) Sokolarski ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ministar nadležan za poslove lovstva (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Rad povjerenstva uređuje se poslovnikom.

(3) Visinu naknade za provedbu postupaka sokolarskih ispita određuje ministar nadležan za poslove lovstva posebnom odlukom.

Članak 9.

(1) Polaganju sokolarskog ispita može pristupiti osoba s navršenih 18 godina.

(2) Kandidat za polaganje sokolarskog ispita podnosi zahtjev za polaganje ispita Ministarstvu, na obrascu koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora biti potpisan od strane kandidata te mentora ovlaštenoga za obuku kandidata.

(4) Mentor iz stavka 3. ovoga članka može biti osoba koja posjeduje sokolarsku iskaznicu iz članka 11. ovoga Pravilnika, a svojim potpisom na zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potvrđuje da je kandidat upoznat s osnovama sokolarenja.

Članak 10.

(1) Sokolarski ispit polaže se rješavanjem testa, sastavljenog u pisanom obliku prema Programu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Znanje kandidata ocjenjuje se ocjenom »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«, za svaku skupinu sadržanu u Programu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kandidat koji je ocijenjen ocjenom »nije zadovoljio« u dvije ili više skupina sadržanih u Programu iz stavka 1. ovoga članka ima pravo pristupiti ponovnom polaganju sokolarskog ispita na narednom ispitnom roku.

(4) Ispitni rokovi održavaju se najmanje dva puta godišnje, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, osim u slučaju kada nije podnesen niti jedan zahtjev iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) O polaganju sokolarskog ispita povjerenstvo sastavlja zapisnik koji potpisuje predsjednik povjerenstva te članovi povjerenstva koji su obavljali testiranje iz stavka 1. ovoga članka.

VI. SOKOLARSKA ISKAZNICA

Članak 11.

(1) Osobi koja je položila sokolarski ispit izdaje se sokolarska iskaznica.

(2) Sokolarsku iskaznicu izdaje Ministarstvo, na temelju dokaza o položenom sokolarskom ispitu, dostavljenog od povjerenstva.

(3) Obrazac sokolarske iskaznice te njezin opis tiskani su u Prilogu 3 ovoga Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Osobe koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika posjeduju dopuštenje središnjeg tijela državne uprave nadležnoga za zaštitu prirode za držanje sokolarskih ptica ili drugi odgovarajući dokaz o iskustvu u bavljenju sokolarenjem mogu u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti Ministarstvu Zahtjev za izdavanje sokolarske iskaznice iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje sokolarsku iskaznicu na temelju prethodnog mišljenja povjerenstva.

Članak 13.

Prilozi 1 – 3 tiskani su u Dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu lova sa pticama grabljivicama (»Narodne novine«, broj 62/06).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/05
Urbroj: 538-08-10-10
Zagreb, 6. rujna 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC UPISNIKA SOKOLARSKIH PTICA

REDNI BROJ

IME I PREZIME

ADRESA

MJESTO I POŠTANSKI BROJ

BROJ SOKOLARSKE ISKAZNICE

DATUM IZDAVANJA ISKAZNICE

ZNANSTVENI NAZIV PTICE

HRVATSKI NAZIV PTICE

SPOL

TIP OZNAKE

BROJ OZNAKE

BROJČANA OZNAKA RJEŠENJA MINISTARSTVA KULTURE

DATUM IZDAVANJA RJEŠENJA

ROK VAŽENJA DOPUŠTENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG 2.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SOKOLARSKOG ISPITA

Ministarstvo regionalnog razvoja,

šumarstva i vodnoga gospodarstva

Obrazac za prijavu sokolarskog ispita

Ime ____________________________________________________________________

Prezime _________________________________________________________________

Adresa _________________________________________________________________

Broj telefona _____________________________________________________________

E -mail __________________________________________________________________

Datum rođenja _____________ OIB_ ___________________________

Mjesto i datum _________________________ Potpis kandidata ______________

Podaci o mentoru

__________________

Ime i prezime

_____________________

Adresa

______________________

E- mail

__________________________

Broj telefona

Svojim potpisom potvrđujem da je kandidat upoznat sa osnovama sokolarenja te da može pristupiti polaganju sokolarskog ispita

Mjesto i datum __________________

Potpis __________________________________

Prilozi: 1. Potvrda o uplati;

2. Preslika osobne iskaznice.


PRILOG 3.

OBRAZAC SOKOLARSKE ISKAZNICE

Sokolarska iskaznica izrađena je od PVC materijala, dimenzija 85 * 64 mm i tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

Obrazac sokolarske iskaznice sadrži:

a) na prednjoj strani sokolarske iskaznice:

– naziv »sokolarska iskaznica«,

– grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«,

– prostor za upis: imena, prezimena, adrese, datuma izdavanja,

– broj sokolarske iskaznice,

– prostor za fotografiju.

U pozadini iskaznice otisnut je vodeni otisak simbola sokola.

b) na poleđini sokolarske iskaznice:

– zakonski temelj za izdavanje sokolarske iskaznice,

– razdoblje važenja.