Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN 110/2010 (22.9.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2913

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 17/09., 23/09., 53/09., 116/09., 4/10. i 88/10.) članak 102. mijenja se i glasi:

»Članak 102.

Radi utvrđivanja cijena pomagala Zavod provodi postupak u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Upravno vijeće Zavoda može, u slučaju izvanrednih okolnosti, utvrditi cijene ortopedskih i drugih pomagala.

Iznimno od stavka 1. ovog članka cijena stomatološkog pomagala utvrđuje se u skladu s drugim općim aktima Zavoda sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Utvrđene cijene pomagala objavljuju se u Popisu pomagala iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»Članak 103.

Zavod na osnovi odredbi ovog Pravilnika raspisuje natječaj za sklapanje ugovora o isporuci ortopedskih i drugih pomagala s pravnim i fizičkim osobama upisanim u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda i pravnim i fizičkim osobama koje imaju rješenje za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima koji su upisani u očevidnik medicinskih proizvoda, te ostalim ponuditeljima u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima i propisima donesenim osnovom toga Zakona.

S odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka Zavod sklapa ugovor o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.

Za isporuku pojedinih grupa i vrsta pomagala iz Popisa pomagala Zavod sklapa ugovore s ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno ugovornim zdravstvenim radnicima privatne prakse iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i ugovornim zdravstvenim radnicima privatne prakse uvrštenim u mrežu javne zdravstvene službe, a prema cijenama utvrđenim u skladu s člankom 102. ovog Pravilnika.

Ugovorom iz stavka 2. i 3. ovog članka, osim uvjeta iz ovog Pravilnika kao i natječaja iz stavka 1. ovog članka, uređuju se i sljedeći uvjeti:

– rok na koji se ugovor sklapa

– način i rokovi plaćanja za isporučeno pomagalo

– način obavljanja nadzora i kontrole izvršenja ugovornih obveza

– odgovornost za štetu nastalu zbog neizvršavanja, odnosno nepravodobnog izvršavanja ugovornih obveza

– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.«

Članak 3.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»Članak 104.

Iznimno od članka 103. stavka 1. ovog Pravilnika, radi osiguranja dostupnosti i ostvarivanja prava osiguranih osoba na pomagala pod jednakim uvjetima, Upravno vijeće Zavoda može donijeti odluku o sklapanju ugovora za isporuku pomagala pojedine klase medicinskih proizvoda (skupina pomagala) za koje nema dostatnog broja ugovornih isporučitelja.

Ugovori iz stavka 1. ovog članka mogu se sklopiti samo s isporučiteljima pomagala koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pravilnikom.

Odluku o isporučiteljima iz stavka 2. ovog članka s kojima će se sklopiti ugovori prema Odluci iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće Zavoda.«

Članak 4.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»Članak 105.

Uvrštenje ortopedskih i drugih pomagala u Popis pomagala iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/164

Urbroj: 338-01-01-10-1

Zagreb, 13. rujna 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.