Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu

NN 111/2010 (27.9.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2921

Na temelju članka 34. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U NOVIGRADU

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Novigradu, a koja je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novigrad (»Narodne novine«, br. 102/2000, 35/2001, 58/2002, 10/2003 i 87/2003) s društva Civitas Nova d.d. (u daljnjem tekstu: Dosadašnji ovlaštenik koncesije) na društvo Sigma Poslovodstvo d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 6a, OIB: 21462841905 (u daljnjem tekstu: Novi ovlaštenik koncesije), a radi namirenja tražbine založnog vjerovnika Hypo – Leasing Kroatien d.o.o., kako je upisano u Upisnik koncesija na pomorsko dobro, čiji izvadak čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1. i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

II.

Novi ovlaštenik koncesije stupa u položaj ovlaštenika koncesije, te preuzima sva prava i sve obveze iz Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Novigradu od 16. lipnja 2003. godine.

III.

Dosadašnji ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke dobrovoljno izvršiti primopredaju luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Novigradu, u posjed Novog ovlaštenika koncesije, uz nazočnost predstavnika Davatelja koncesije i uz sastavljanje primopredajnog zapisnika pod prijetnjom ovrhe.

Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture, da imenuje povjerenstvo za primopredaju, sastavljeno od predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i dva predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

IV.

Ukoliko Dosadašnji ovlaštenik koncesije u roku iz točke III. ove Odluke dobrovoljno ne izvrši primopredaju luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Novigradu, na Novog ovlaštenika koncesije, Novi ovlaštenik koncesije uvest će u posjed luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Novigradu prisilnim putem uz nazočnost povjerenstva iz točke III. ove Odluke.

V.

Novi ovlaštenik koncesije dužan je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostavljati godišnje financijsko izvješće, te račun dobiti i gubitka najkasnije do 1. lipnja svake tekuće godine za prethodnu godinu sve do namirenja tražbina založnog vjerovnika Hypo – Leasing Kroatien d.o.o., koja je predmet ove Odluke.

Novi ovlaštenik koncesije koristit će koncesiju do namirenja osigurane tražbine u iznosu od 139. 615 465,91 kuna, odnosno najdulje do 3. siječnja 2022. godine.

VI.

Po namirenju tražbina založnog vjerovnika Hypo – Leasing Kroatien d.o.o., koja je predmet ove Odluke, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture brisat će zaloge upisane u korist založnog vjerovnika Hypo – Leasing Kroatien d.o.o. u Upisniku koncesija na pomorsko dobro.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/03-01/03

Urbroj: 5030116-10-2

Zagreb, 16. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.