Pravilnik o dopuni Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

NN 111/2010 (27.9.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2922

Na temelju članka 65. alineja 6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPOŽELJNIM TVARIMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

U Pravilniku o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 80/10) iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a«

Ovim se Pravilnikom određuju tvari zabranjene za korištenje u hranidbi životinja. Popis tvari zabranjenih za korištenje u hranidbi životinja naveden je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Prilog I. tiskan je u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/203

Urbroj: 525-06-2-0261/10-1

Zagreb, 14. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

POPIS TVARI ZABRANJENIH ZA KORIŠTENJE U HRANIDBI ŽIVOTINJA

1. Izmet, mokraća i odvojen sadržaj probavnog trakta nakon pražnjenja ili uklanjanja probavnog trakta bez obzira na način obrade ili primjesu.

2. Koža obrađivana sredstvima za štavljenje, uključujući i njezin otpad.

3. Sjemenski i drugi sadni materijala koji su nakon žetve tretirani sredstvima za zaštitu bilja i njihovi nusproizvodi.

4. Drvo, piljevina i drugi materijali podrijetlom od drva koje je obrađivano sredstvima za zaštitu drveta u skladu s Prilogom V. Pravilnika o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisanima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka (»Narodne novine«, broj 90/08).

5. Sav otpad dobiven u različitim fazama pročišćavanja gradskih, industrijskih otpadnih voda i otpadnih voda iz domaćinstva u skladu s člankom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine«, broj 94/08). 6. Kruti gradski otpad, kao što je otpad iz domaćinstva.

7. Pakiranja i dijelovi ambalaže korišteni u poljoprivredno-prehrambenoj industriji.