Odluka o odlikovanju dr. sc. Alfreda Brogyányija Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 112/2010 (29.9.2010.), Odluka o odlikovanju dr. sc. Alfreda Brogyányija Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2949

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. sc. Alfred Brogyányi

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobiti doprinos u kulturi.

Klasa: 060-04/10-13/03

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 8. rujna 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.