Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/2010 (29.9.2010.), Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2962

Na temelju članka 206. stavka 8. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine donijela

UREDBU

O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se mjerila ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Članak 2.

Mjerila ekonomičnog poslovanja propisana su u Prilogu 1. ove Uredbe.

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo provodi ispitivanje ekonomičnosti poslovanja za svakog isporučitelja vodnih usluga temeljem prijava koje su obvezni popuniti i dostaviti isporučitelji vodnih usluga na obrascu iz Priloga 2. ove Uredbe.

Ispitivanje ekonomičnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga provodi se po odredbama ove Uredbe isključivo u odnosu na poslovanje u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Prijava se popunjava i dostavlja jednom godišnje najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 4.

Na temelju dostavljenih prijava iz članka 3. ove Uredbe ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo izrađuje analizu ekonomičnosti poslovanja i to pojedinačno za svakog isporučitelja vodne usluge i zbirno za sve isporučitelje vodnih usluga.

Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo objavljuje na odgovarajući način analizu iz stavka 1. ovoga članka jednom godišnje, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 5.

Prilozi 1. i 2. prilažu se uz ovu Uredbu i čine njen sastavni dio.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/14

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 16. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Mjerila ekonomičnosti:

1. Stupanj pokrivenosti vodnim uslugama:

1.1. Javna vodoopskrba (%), broj nekretnina priključenih na sustav javne vodoopskrbe/ ukupan broj objekata (nekretnina)

1.2. Javna odvodnja (%), broj objekata (nekretnina) priključenih na sustav javne odvodnje/ ukupan broj objekata (nekretnina)

2. Količina isporučenih vodnih usluga:

2.1. Količina proizvedene (crpljene) vode u m³ (u danima, mjesecima, godini) na vodoopskrbnom/uslužnom području u odnosu na ukupan broj stanovnika

2.2. Količina isporučene vode u m³ u odnosu na ukupan broj stanovnika i broj priključaka (po kategorijama potrošača)

2.3. Količina zbrinute otpadne vode (ispuštene pročišćene i ispuštene nepročišćene) u m³ u (danima, mjesecima, godini) na uslužnom području u odnosu na ukupan broj stanovnika i broj priključaka

3. Količina fakturirane usluge javne vodoopskrbe:

3.1. Nefakturirana usluga javne vodoopskrbe (%) = (isporučena ukupna količina vode-količina fakturirane usluge javne vodoopskrbe (vode))/ isporučena ukupna količina vode

3.2. Gubici vode (m³ nefakturirane vode/km mreže/dani i/ili kroz broj priključaka)

4. Kvaliteta vodnih usluga

4.1. Lomovi/puknuća/km mreže/godina (odvojeno za lomove i puknuća)

4.2. Broj sati prekida isporuke usluge javne vodoopskrbe/ukupan broj sati isporuke usluge javne vodoopskrbe tijekom godine (ili u 1 danu)

4.3. Broj nesukladnih uzoraka vode/otpadne vode u odnosu na broj ukupnih uzoraka

4.4. Isti pokazatelj od ovlaštenog laboratorija neovisnog o isporučitelju vodne usluge

4.5. Broj riješenih prigovora na kvalitetu vodnih usluga u roku 15 dana (ili broj prigovora u odnosu na broj priključaka)/broj zaprimljenih prigovora

5. Troškovi

5.1. Troškovi usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje/ukupni troškovi poslovanja i to:

a) Troškovi usluge javne vodoopskrbe/ukupni troškovi poslovanja/ukupno isporučena količina vode

b) Troškovi usluge javne vodoopskrbe/ukupni troškovi poslovanja/ukupno zahvaćena količina vode

c) Troškovi usluge javne odvodnje/ukupni troškovi poslovanja/ukupna količina zbrinute otpadne vode (ispuštene pročišćene i ispuštene nepročišćene)

5.2. Troškovi usluge javne odvodnje/broj stanovnika koji imaju priključak na javnu odvodnju

5.3. Ukupni broj radnika u odnosu na broj priključaka (javna vodoopskrba+ javna odvodnja) i odvojeno

5.4. Ukupni troškovi radnika/broj priključaka (javna vodoopskrba+ javna odvodnja) i odvojeno

5.5. Broj radnika javne vodoopskrbe/ukupni broj radnika

5.6. Broj radnika javne odvodnje/ukupni broj radnika

5.7. a) Ukupni troškovi radne snage/ukupni troškovi poslovanja

b) Troškovi električne energije/ukupni troškovi poslovanja

c) Troškovi tekućeg održavanja/ukupni troškovi poslovanja

d) Troškovi amortizacije/ukupni troškovi poslovanja

e) Ostali materijalni troškovi/ukupni troškovi poslovanja

5.8. Stupanj pokrivenosti troškova vodnih usluga (prihod redovne djelatnosti/ukupni troškovi redovne djelatnosti)

6. Zaduženost i kapital

6.1. Stupanj zaduženosti

6.2. Kapital društva/broj stanovnika na uslužnom području

PRILOG 2.

Prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Naziv pravne osobe (obveznika):

Adresa:

OIB:

MBPS kod DZS:

Pravni oblik:

 

Red.

broj

PODACI

Jedinica mjere

 

 

 

 

 

 

1. Pokrivenost vodnim uslugama

1.1.

Broj nekretnina priključenih na sustav javne vodoopskrbe

(broj)

 

1.2.

Broj nekretnina priključenih na sustav javne odvodnje

(broj)

 

1.3.

Ukupan broj nekretnina

(broj)

2. Količina vodnih usluga

 

 

 

 

2.1.

Količina proizvedene (crpljene) vode na vodoopskrbnom/uslužnom području

(m3/mjesečno)

 

2.2.

Količina isporučene vode na vodoopskrbnom/uslužnom području

(m3/mjesečno)

 

2.3.

Količina zbrinute otpadne vode na aglomeraciji/uslužnom području

(m3/mjesečno)

 

2.4.

Broj stanovnika priključenih na sustav javne vodoopskrbe

(broj)

 

2.5.

Broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje

(broj)

 

2.6.

Broj stanovnika na vodoopskrbnom/uslužnom području

(broj)

 

2.7.

Broj priključaka (po kategorijama potrošača)

(broj)

3. Količina fakturirane vodne usluge javne vodoopskrbe

3.1.

Količina fakturirane usluge javne vodoopskrbe

(m3/mjesečno)

 

3.2.

Količina nefakturirane usluge javne vodoopskrbe (gubici)

(m3/mjesečno)

 

4. Kvaliteta usluge

 

4.1.

Dužina mreže

(km)

 

4.2.

Lomovi u mreži

(broj)

 

4.3.

Puknuća u mreži

(broj)

4.4.

Broj sati isporuke usluge javne vodoopskrbe

(sati/mjesečno)

 

4.5.

Broj sati prekida isporuke usluge javne vodoopskrbe

(sati/mjesečno)

 

4.6.

Broj nesukladnih uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe

(broj)

 

4.7.

Broj nesukladnih uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje

(broj)

 

4.8.

Ukupan broj uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe

(broj)

 

4.9.

Ukupan broj uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje

(broj)

 

4.10.

Broj nesukladnih uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge

(broj)

4.11.

Broj nesukladnih uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge

(broj)

4.12.

Ukupan broj uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge

(broj)

4.13.

Ukupan broj uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge

(broj)

4.14.

Broj primljenih prigovora na kvalitetu usluge

(broj)

 

4.15.

Broj riješenih prigovora u roku od 15 dana

(broj)

 

5. Troškovi

5.1.

Troškovi usluge javne vodoopskrbe

(kn)

 

 

5.2.

Troškovi usluge javne odvodnje

(kn)

 

 

5.3.

Ukupni troškovi poslovanja

(kn)

 

 

5.4.

Ukupan broj zaposlenika

(broj)

 

 

5.5.

Ukupni troškovi svih zaposlenika

(kn)

 

 

5.6.

Broj zaposlenika u sustavu javne vodoopskrbe

(broj)

 

 

5.7.

Broj zaposlenika u sustavu javne odvodnje

(broj)

 

 

5.8.

Troškovi zaposlenika u sustavu javne vodoopskrbe

(kn)

 

5.9.

Troškovi zaposlenika u sustavu javne odvodnje

(kn)

 

5.10.

Ukupni troškovi električne energije

(kn)

 

 

5.11.

Ukupni troškovi tekućeg održavanja

(kn)

 

 

5.12.

Ukupni troškovi amortizacije

(kn)

 

 

5.13.

Ostali materijalni troškovi

(kn)

 

 

5.14.

Prihod redovne djelatnosti usluge javne vodoopskrbe

(kn)

 

 

5.15.

Prihod redovne djelatnosti usluge javne odvodnje

(kn)

 

 

5.16.

Prihod redovne djelatnosti

(kn)

 

5.17.

Ukupni troškovi redovne djelatnosti

(kn)

 

6. Zaduženost i kapital

 

6.1.

Stupanj zaduženosti

%

 

6.2.

Kapital društva

(kn)

 

Izjava zakonskog zastupnika isporučitelja vodnih usluga

Ja niže potpisani, _____________________, (OIB_______________) s prebivalištem u ______________, na adresi ___________________, u svojstvu zakonskog zastupnika isporučitelja vodne usluge____________________, sa sjedištem u _________________, na adresi _____________________ (OIB_______________) ovim, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrđujem da su podaci u ovoj prijavi vjerodostojni i istiniti, te da odgovaraju stanju u poslovnim knjigama isporučitelja vodne usluge, odnosno da odgovaraju stanju u naravi.

U___________, dana ___________ Vlastoručni potpis