Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

NN 112/2010 (29.9.2010.), Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2963

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I BIJELE MORSKE RIBE U LIMSKOM ZALJEVU

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu (»Narodne novine«, broj 33/2010) i na temelju ponuda pristiglih na Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije, održano 22. travnja 2010. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu Cromaris d.d., Zadar, Trg tri bunara 5, (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka (250 tona godišnje proizvodnje izražene u točki 2.2. Idejnog projekta za lokacijsku dozvolu uzgajališta bijele morske ribe i školjaka u Limskom zaljevu, trgovačkog društva Cromaris d.d., Zadar kao investitora) određeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Kruegerovoj projekciji, kako slijedi:

Broj točke

Y

X

1

5 397 085,83

4 999 555,89

2

5 397 720,43

4 999 894,78

3

5 397 774,91

4 999 902,57

4

5 398 202,97

4 999 965,68

5

5 398 237,53

4 999 969,76

6

5 399 026,93

4 999 988,15

7

5 399 068,23

4 999 980,58

8

5 399 699,64

4 999 788,55

9

5 400 132,88

4 999 591,01

10

5 399 363,26

4 999 695,62

11

5 399 337,40

4 999 695,28

12

5 398 692,55

4 999 741,28

13

5 398 501,29

4 999 708,13

14

5 398 000,55

4 999 593,69

15

5 397 978,15

4 999 587,78

16

5 397 563,33

4 999 508,95

17

5 397 498,81

4 999 481,14

18

5 396 734,95

4 999 181,11

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele morske ribe (300 tona godišnje proizvodnje, sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klase: UP/I-351-03/08-02/87, urbroja: 531-14-1-1-06-09-10, od 12. lipnja 2009. godine) određeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Kruegerovoj projekciji, kako slijedi:

Broj točke

Y

X

A

5 395 766,94

4 999 602,22

B

5 395 763,46

4 999 390,78

C

5 396 806,08

4 999 370,64

D

5 396 809,20

4 999 562,33

III.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 24 000 metara kvadratnih, od čega se površina od 13 000 metara kvadratnih odnosi na uzgoj školjaka, a površina od 11 000 metara kvadratnih na uzgoj bijele morske ribe.

IV.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti dano pomorsko dobro u Limskom zaljevu i u isto uložiti sveukupno 3.227.000,00 kuna, kao investicijsko ulaganje u vremenskom razdoblju od početnih 5 (pet) mjeseci trajanja koncesije, a sve u opsegu i na način kako je opisano u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja u obnovu i modernizaciju uzgojne infrastrukture i tehnologije uzgoja u uzgajalištu ribe i školjaka u Limskom zaljevu (stranica broj 23 Studije), koja čini Prilog I. ove Odluke, a ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Od navedenog ukupnog investicijskog ulaganja iz stavka 2. ove točke, a prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja u dano pomorsko dobro, Ovlaštenik koncesije dužan je iznos od 1.045.000,00 kuna investirati u zaštitu okoliša koncesijskog područja (stranica broj 23 Studije).

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku novu gradnju ili rekonstrukciju postojećeg stanja i budućih novih građevina na koncesijskom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

V.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (lokacijska dozvola za zahvat u prostoru – uzgajalište bijele morske ribe i školjaka u Limskom zaljevu, izdanoj od strane Istarske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Pula, klase: UP/I-350-05/09-02/562, urbroja: 2163/1-18/2-10-8, od 20. siječnja 2010. godine), te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VI.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke, Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da za

školjke

a) stalni dio iznosi 0,30 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 3.900,00 kuna godišnje u jednom obroku;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,20% od ukupnog godišnjeg prihoda;

bijela morska riba

a) stalni dio iznosi 0,75 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 8.250,00 kuna godišnje u jednom obroku;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,30% od ukupnog godišnjeg prihoda.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka;

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja;

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku i to:

do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture, da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje, te nadzor pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva financija, na iznos od 15% od ukupne vrijednosti investicije, a koja, prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja u koncesijsko pomorsko dobro u Limskom zaljevu, koja prileže ponudi, iznosi 484.050,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-02/01

Urbroj: 5030116-10-3

Zagreb, 9. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.