Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Vitrenjak

NN 112/2010 (29.9.2010.), Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Vitrenjak

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2967

Na temelju članka 18. stavka 1. i stavka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 125/2008), u svezi s člankom 80. stavkom 4. točkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijela

OBAVIJEST

O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – SPORTSKE LUKE VITRENJAK

I.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak i obavljanja ugostiteljske djelatnosti, na dijelu k.o. Zadar, na području Grada Zadra, u skladu s Prostornim planom Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 2/2001, 6/2004, 2/2005 i 17/2006), Prostornim planom uređenja Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br. 4/2004 i 3/2008) i Izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja sportske luke Vitrenjak – Zadar (Glasnik Grada Zadra, br. 2/2001 i 5/2005).

II.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak, na dijelu k.o. Zadar, na području Grada Zadra, može se dati udruzi registriranoj za obavljanje sportske djelatnosti u skladu s člankom 81. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Udruga registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, te za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području pomorskog dobra koje se daje u koncesiju, mora statutom imati propisano i obavljanje gospodarske djelatnosti.

III.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak, i obavljanja ugostiteljske djelatnosti, na dijelu k.o. Zadar, na području Grada Zadra, obuhvaća čestice zemljišta zemljišnoknjižnih oznaka: 1709/2, 1710/3, 9321/2, 9321/3, 10814, 10815, 10816, 10817, 10818, 10819, 10820, 10821, 10822 i 10823, te česticu mora zemljišnoknjižne oznake 10813.

Kopneni i morski dio područja koje se daje u koncesiju obilježen je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji, kako slijedi:

TOČKA

Y

X

1

5 517 916.73

4887 027.81

2

5 517 895.82

4887 005.37

3

5 517 820.48

4886 870.95

4

5 517 790.16

4886 817.34

5

5 517 664.27

4886 779.14

6

5 517 376.77

4887 007.67

7

5 517 385.71

4887 008.73

8

5 517 394.57

4887 010.33

9

5 517 403.31

4887 012.47

10

5 517 411.90

4887 015.14

11

5 517 420.32

4887 018.34

12

5 517 428.52

4887 022.03

13

5 517 436.49

4887 026.23

14

5 517 444.18

4887 030.90

15

5 517 451.57

4887 036.03

16

5 517 458.64

4887 041.61

17

5 517 464.07

4887 046.40

18

5 517 365.81

4887 135.81

19

5 517 370.15

4887 134.72

20

5 517 376.32

4887 132.91

21

5 517 379.73

4887 132.09

22

5 517 388.91

4887 130.22

23

5 517 392.21

4887 129.65

24

5 517 398.97

4887 129.13

25

5 517 408.09

4887 129.64

26

5 517 415.44

4887 130.87

27

5 517 422.11

4887 132.79

28

5 517 430.94

4887 136.35

29

5 517 436.23

4887 139.24

30

5 517 438.23

4887 140.54

31

5 517 445.48

4887 145.35

32

5 517 448.84

4887 147.66

33

5 517 454.58

4887 151.76

34

5 517 468.81

4887 162.80

35

5 517 471.71

4887 164.94

36

5 517 476.61

4887 168.33

37

5 517 486.16

4887 174.36

38

5 517 498.50

4887 180.74

39

5 517 515.15

4887 187.24

40

5 517 531.89

4887 192.42

41

5 517 544.55

4887 195.96

42

5 517 561.27

4887 200.19

43

5 517 564.53

4887 200.60

44

5 517 568.58

4887 200.68

45

5 517 572.48

4887 199.88

46

5 517 576.14

4887 198.28

47

5 517 578.74

4887 196.55

48

5 517 580.60

4887 194.49

49

5 517 581.34

4887 193.28

50

5 517 584.34

4887 188.12

51

5 517 591.66

4887 175.36

52

5 517 597.54

4887 165.12

53

5 517 601.93

4887 156.49

54

5 517 604.21

4887 153.40

55

5 517 605.12

4887 151.82

56

5 517 609.62

4887 143.75

57

5 517 611.36

4887 140.63

58

5 517 615.01

4887 134.05

59

5 517 616.11

4887 132.00

60

5 517 614.64

4887 130.00

61

5 517 625.17

4887 122.22

62

5 517 626.84

4887 121.00

63

5 517 648.68

4887 104.93

64

5 517 650.38

4887 103.71

65

5 517 672.14

4887 087.67

66

5 517 673.77

4887 086.49

67

5 517 698.01

4887 068.63

68

5 517 699.66

4887 067.45

69

5 517 731.95

4887 043.67

70

5 517 726.13

4887 035.78

71

5 517 727.78

4887 034.58

72

5 517 760.09

4887 010.81

73

5 517 761.74

4887 009.64

74

5 517 793.97

4886 985.90

75

5 517 795.60

4886 984.72

76

5 517 797.02

4886 983.67

77

5 517 802.29

4886 990.65

78

5 517 809.06

4886 989.29

79

5 517 818.21

4886 988.15

80

5 517 827.01

4886 987.89

81

5 517 834.49

4886 988.35

82

5 517 842.15

4886 989.46

83

5 517 848.22

4886 990.67

84

5 517 853.85

4886 992.23

85

5 517 857.83

4886 993.46

86

5 517 864.25

4887 002.97

87

5 517 871.20

4887 006.79

88

5 517 878.47

4887 011.62

89

5 517 885.73

4887 017.56

90

5 517 892.35

4887 024.30

91

5 517 898.13

4887 031.58

92

5 517 901.33

4887 036.27

93

5 517 905.05

4887 042.80

94

5 517 906.75

4887 046.16

95

5 517 908.82

4887 042.31

1

5 517 916.73

4887 027.81

IV.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

V.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 109.977 metara kvadratnih, od čega su 32.293 metra kvadratna kopneni prostor, dok su 77.684 metra kvadratna morski akvatorij, a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Obavijesti i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VI.

Obvezni prilog ponudi sadrži:

1. dokaz o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz registra udruga za djelatnosti vezane za korištenje luke posebne namjene – sportske luke;

– Statut udruge;

– račun prihoda i rashoda za prošlu godinu sukladno posebnom propisu o računovodstvu neprofitnih organizacija (osim za novoosnovane udruge);

– podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovane udruge);

– izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao;

– izjavu o tome je li ponuditelju do sada oduzimana koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela godišnje naknade za koncesiju, s time da početni iznos sukladno članku 16.B.4. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006 i 63/2008) iznosi:

– stalni dio po metru kvadratnom 0,60 kuna;

– promjenjivi dio u iznosu 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina;

– te 3% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem ugostiteljske djelatnosti, prema Prilogu 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru;

3. studiju gospodarske opravdanosti ulaganja u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak, koja sadrži:

– postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

– plan investicija detaljno razrađen;

– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

– iznos planirane ukupne investicije;

– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

– procjenu rentabilnosti projekta (prihodi – rashodi);

4. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

5. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) da će izdati jamstvo po dobivanju koncesije, koje jamstvo će biti bezuvjetno, »bez prigovora« i naplativo na prvi poziv, o davanju jamstva ponuditelja za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa;

6. idejno rješenje prema Izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja sportske luke Vitrenjak – Zadar (Glasnik Grada Zadra, br. 2/2001 i 5/2005);

7. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta (bankovna garancija, bjanko mjenica ili zadužnica).

VII.

Odabir najpovoljnije ponude obavit će se prema sljedećim kriterijima i načinu bodovanja

– ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade                     25%

– ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade            25%

– ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja

   prema studiji gospodarske opravdanosti                                     20%

– iznos investicije u zaštitu okoliša

   (u okviru ukupnih investicija)                                                       30%


Formule i način izračuna:

a) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade =

  25% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade
______________________________________________

   najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade


b) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade =

 25% × ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade
__________________________________________________

 najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade


c) Koeficijent ukupne investicije =

            20% × ponuđeni iznos ukupne investicije
___________________________________________

                    najviši ponuđeni iznos investicije


d) Koeficijent investicije u zaštiti okoliša =

    30% × ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša
__________________________________________

     najviši ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša

VIII.

Ponuda se dostavlja na adresu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja i s naznakom »Za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za korištenje luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak i obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a sve na dijelu k.o. Zadar, na području Grada Zadra«, te s napomenom »ne otvarati«.

U obzir će se uzimati samo ponude koje se predaju na pošti ili neposredno u pisarnicu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, u roku 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«.

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom (odnosno prema Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj).

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, četvrti dan po isteku roka za predaju ponuda, s početkom u 12 sati (u slučaju da je navedeni dan neradni, otvaranje ponuda bit će prvi sljedeći radni dan).

IX.

Protiv Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak može se izjaviti žalba, putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10 000 Zagreb, Kneza Mutimira 5 (I. kat), u roku od 15 dana, računajući od dana objave iste Odluke u »Narodnim novinama«.

X.

Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Vitrenjak javni je postupak.

XI.

Ova Obavijest stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10-02/07

Urbroj: 5030116-10-1

Zagreb, 9. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.