Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 113/2010 (4.10.2010.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2977

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine« br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010 i 77/2010), u članku 7. podstavku c) Radna mjesta I. vrste točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

U novoj točki 5. u Stručnim uvjetima broj: »6« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. iza riječi »Ministarstvu pravosuđa« zarez i riječi: »uprave i lokalne samouprave« brišu se.

U članku 21. stavku 1. dodaje se novi podstavak a) koji glasi:

»a) Položaji I. vrste

1. zamjenik zastupnika Vlade pred Europskim sudom za ljudska prava 3,50

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, položen pravosudni ispit, ostali uvjeti prema posebnim propisima«.

Dosadašnji stavak a) postaje stavak b).

U dosadašnjem stavku a) koji postaje stavak b) dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. savjetnik zastupnika Vlade pred Europskim sudom za ljudska prava 1,80

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, položen pravosudni ispit, ostali uvjeti prema općem aktu«.

Dosadašnje točke 1. – 3. postaju točke 2. – 4.

U novoj točki 2. u Stručnim uvjetima broj: »1« zamjenjuje se brojem: »2«.

U novoj točki 3. u Stručnim uvjetima broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«.

U novoj točki 4. u Stručnim uvjetima broj: »3« zamjenjuje se brojem: »4«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/10-01/01

Urbroj: 5030106-10-8

Zagreb, 23. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.