Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice

NN 113/2010 (4.10.2010.), Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2982

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI GOSPODARSTAVA NA KOJIMA SE DRŽE KOKOŠI NESILICE[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uvodi sustav registracije svakog gospodarstva na kojeg se odnosi Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (»Narodne novine«, broj 77/10 i 99/10)[2] pri čemu se svakom gospodarstvu dodjeljuje jedinstveni registracijski broj u skladu s Dodatkom ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz članka 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica2 te sljedeći pojam:

»gospodarstvo« – svako proizvodno mjesto, kao što je domaćinstvo, objekt ili uzgoj na otvorenom, na kojem životinje trajno ili povremeno borave i/ili se drže.

Članak 3.

(1) Gospodarstvo ne može obavljati djelatnost dok nije registrirano pri nadležnom tijelu u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Sva gospodarstva upisuju se u Upisnik gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji vodi nadležno tijelo.

(3) Upisnik iz stavka 2. ovoga članka služi nadležnom tijelu za osiguranje sljedivosti jaja koja se stavljaju na tržište za ljudsku potrošnju.

(4) Posjednik gospodarstva mora bez odgode obavijestiti nadležno tijelo o svim promjenama podataka navedenih u Dodatku ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, koje se po primitku unose u Upisnik.

Članak 4.

Dodatak je u tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članak 59. i članak 60. stavak 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine«, broj 136/05, 101/07, 11/10 i 28/10).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/98

Urbroj: 525-06-1-0529/10-6

Zagreb, 17. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

1. PODACI POTREBNI ZA REGISTRACIJU

Za svako se gospodarstvo vode najmanje sljedeći podaci o:

1.1. gospodarstvu:

– naziv gospodarstva,

– adresa;

1.2. fizičkoj osobi koja je odgovorna za kokoši nesilice (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba):

– ime i prezime,

– adresa,

– registracijski broj(evi) drugog/ih gospodarstava na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica2, a koje vodi ili posjeduje odgovorna osoba;

1.3. posjedniku gospodarstva, ukoliko to nije odgovorna osoba:

– ime i prezime,

– adresa,

– registracijski broj(evi) drugog/ih gospodarstava na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica2, a koje vodi ili posjeduje posjednik;

1.4. dodatni podaci o gospodarstvu:

– način(i) uzgoja u skladu s pojmovima iz točke 2.1. ovoga Dodatka,

– maksimalni kapacitet gospodarstva izražen brojem kokoši nesilica koje se mogu istovremeno uzgajati na gospodarstvu, a ukoliko se koriste različiti načini uzgoja, tada se izražava brojem kokoši nesilice koje se istovremeno drže u pojedinom sustavu.

2. JEDINSTVENI REGISTRACIJSKI BROJ

Jedinstveni registracijski broj gospodarstva sastoji se od znamenke koja označava način uzgoja u skladu s točkom 2.1. ovoga Dodatka, zatim koda za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu: HR) i identifikacijskog broja koji gospodarstvu dodjeljuje nadležno tijelo.

2.1. Kod za način uzgoja

Načini uzgoja određeni Pravilnikom o kakvoći jaja (»Narodne novine«, broj 115/06, 69/07 i 76/08)[3] i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica2 koji se primjenjuju na gospodarstvu označavaju se sljedećim kodom:

– 1 slobodni uzgoj

– 2 stajski uzgoj

– 3 kavezni uzgoj

Način uzgoja koji se koristi na gospodarstvima koja proizvode u skladu s uvjetima određenim Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 13/02 i 10/07)[4], označava se sljedećim kodom:

– 0 ekološka proizvodnja

2.2. Identifikacijski broj gospodarstva

Svakom gospodarstvu koje se registrira dodjeljuje se jedinstveni broj koji se može koristiti i u druge svrhe osim onih određenih ovim Pravilnikom, pod uvjetom da se osigura identifikacija gospodarstva.

Identifikacijskom broju mogu se dodati dopunske oznake, primjerice za potrebe identifikacije pojedinih jata koja se drže u zasebnim objektima na gospodarstvu.

[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Direktive Komisije 2002/4/EZ od 30. siječnja 2002. godine o registraciji gospodarstava koje drže kokoši nesilice obuhvaćenih Direktivom Vijeća 1999/74/EZ.

[2] Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (»Narodne novine«, broj 77/10 i 99/10) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 1999/74/EZ od 17. srpnja 1999. godine kojom se određuju minimalni standardi za zaštitu kokoši nesilica.

[3] Pravilnikom o kakvoći jaja (»Narodne novine«, broj 115/06, 69/07 i 76/08) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1028/2006 od 19. lipnja 2006. godine o tržnim standardima za jaja.

[4] Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 13/02 i 10/07) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2092/91 od 24. lipnja 1991. o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i označavanju tako proizvedenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.