Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija

NN 113/2010 (4.10.2010.), Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2983

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 81. stavka 6. Zakona o hrani (»Narodne novine« 46/07) objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH ISPITNIH LABORATORIJA

I.

1. Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Jandrićeva 42, Zagreb, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) alkoholna pića

– određivanje hlapivih komponenata i metanola u alkoholnim pićima

2. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, Svetošimunska 25, Zagreb, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) mlijeko

– određivanje točke smrzavanja – termistorsko krioskopska metoda

– određivanje udjela masti – gravimetrijska metoda (referentna metoda)

– određivanje količine masti (rutinska metoda)

– određivanje sadržaja dušika – 2. dio: metoda blok-digestije – makro metoda

– određivanje sadržaja laktoze – 1. dio: enzimatska metoda uporabom glukoze preko laktoze

– određivanje udjela mliječne masti, bjelančevina i laktoze – uputstva za rad MID – infrared instrumentima

– određivanje sadržaja uree u mlijeku metodom kontinuiranog mjerenja

– horizontalna metoda za brojenje mikroorganizama – tehnika brojenja kolonija na 30 °C

– određivanje broja mikroorganizama u mlijeku metodom protočne citometrije (standardna metoda)

– brojenje somatskih stanica – 1. dio: mikroskopska metoda (referentna metoda)

– brojenje somatskih stanica – 3. dio: fluoro-opto-elektronska metoda

b) mlijeko, vrhnje, evaporirano mlijeko

– određivanje ukupne količine krutina (referentna metoda)

c) sir

– određivanje NaCl u siru, metoda po Mohr-u

– određivanje sadržaja dušika – 2. dio: metoda blok – digestija – makro metoda

– određivanje količine masti – Van Gulikova metoda (rutinska metoda)

– određivanje količine ukupnih krutina (referentna metoda)

– određivanje količine masti – gravimetrijska metoda (referentna metoda)

d) vrhnje

– određivanje udjela masti – gravimetrijska metoda (referentna metoda)

3. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Centar za kontrolu namirnica, Jagićeva 31, Zagreb, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) hrana

– određivanje vitamina C HPLC -metodom

– određivanje vitamina B2 HPLC-metodom

– analiza metilnih estera masnih kiselina plinskom kromatografijom

– određivanje α-tokoferola HPLC-metodom

– određivanje dušika metodom po Kjeldahlu u prehrambenim proizvodima

b) ulja, masti i maslo

– određivanje količine fenolnih antioksidansa HPLC-metodom

c) osvježavajuća bezalkoholna pića i osvježavajuća bezalkoholna pića s povećanom količinom kofeina i drugim dodacima

– određivanje količine kofeina HPLC-metodom

d) bezalkoholna osvježavajuća pića i alkoholna pića

– određivanje količine kinina HPLC-metodom

e) žitarice i mlinski proizvodi od žitarica

– određivanje vode u žitaricama i mlinskim proizvodima

– određivanje ukupnog pepela u žitaricama i mlinskim proizvodima

f) med

– priprema ispitnih uzoraka

– određivanje vode u medu refraktometrijski

– određivanje pepela u medu

– određivanje hidroksimetilfurfurala (HMF) u medu – spektrofotometrijska metoda

g) kakaovo zrno i kakao proizvodi

– priprema ispitnih uzoraka

– određivanje vode u kakaovim proizvodima

– određivanje pepela u kakaovim proizvodima

– određivanje masti u kakaovim proizvodima – Soxhlet ekstrakcijska metoda

4. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) jodirana kuhinjska sol

– određivanje sadržaja joda

b) osvježavajuća bezalkoholna pića

– određivanje ciklamata metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti

– određivanje kofeina metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti

– određivanje acesulfama – K, saharina, benzojeve i sorbinske kiseline metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti

– određivanje aspartama metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti

c) životinjske i biljne masti i ulja

– određivanje kiselinskog broja i kiselosti

– određivanje peroksidnog broja

– određivanje absorbancija u ultraljubičastom spektru izraženih kao specifična UV ekstinkcija

d) suho voće

– određivanje sumpornog dioksida

5. Inspecto d.o.o., Električne centrale 1, Đakovo, Laboratorij – kemijski laboratorij, Martina Divalta 193, Osijek, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) žitarice i proizvodi od žitarica

– određivanje količine vode

– određivanje ukupnog pepela

b) uljarice

– određivanje količine vode i hlapljivih tvari

c) kukuruz

– određivanje sadržaja vlage

6. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Preradovićeva 31/a, Zagreb, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) žitarice

– određivanje broja padanja

b) žitarice i proizvodi od žitarica

– određivanje količine vode – rutinska referentna metoda

c) žitarice i proizvodi mljevenja žitarica

– određivanje ukupnog pepela

d) žitarice i mahunarke

– određivanje količine dušika i izračunavanje količine sirovih proteina – Kjeldahl metoda

e) mirodije i začini

– priprema uzoraka za ispitivanje

– određivanje ukupnog pepela

f) čaj

– određivanje gubitka mase pri 103 °C

– određivanje ukupnog pepela

g) sirova kava

– određivanje gubitka mase pri 105 °C

h) pržena mljevena kava

– određivanje gubitka mase pri 103 °C

i) meso i mesni proizvodi

– određivanje ukupne količine masti

j) životinjske i biljne masti i ulja

– određivanje količine vode i hlapljivih tvari

– određivanje kiselinskog broja i kiselosti

– priprema uzoraka za ispitivanje

– određivanje apsorbancija u ultraljubičastom spektru izraženih kao UV ekstinkcija

k) kukuruz

– određivanje sadržaja vlage mljevenog zrna

l) šećer

– određivanje vode u šećeru uz gubitak sušenjem

– određivanje polarizacije polarimetrom

m) uljarice

– određivanje količine vode i hlapljivih tvari

– određivanje količine ulja (referentna metoda)

7. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) biljna ulja

– određivanje sastava masnih kiselina plinskom kromatografijom

– određivanje apsorbancije u ultraljubičastom spektru izraženih kao specifična UV ekstinkcija

– određivanje kiselinskog broja i kiselosti

– određivanje peroksidnog broja

8. E.C. Inspekt d.o.o. za kontrolu i tehničko ispitivanje, J. Pupačića 2, Zagreb, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) žitarice i proizvodi mljevenja žitarica

– određivanje ukupnog pepela

b) mirodije i začini

– određivanje ukupnog pepela

c) čaj

– određivanje ukupnog pepela

d) proizvodi od voća i povrća

– određivanje količine topljive suhe tvari (refraktometrijski)

– određivanje kiselosti titracijom

– određivanje pH vrijednosti

e) hrana

– određivanje dušika metodom po Kjeldahlu

– određivanje vode

f) meso i proizvodi od mesa

– određivanje ukupne masti

g) jaka alkoholna pića

– određivanje metanola – plinska kromatografija

h) voda za piće

– određivanje Pb, Cd, Cu, Zn, Ni – metoda plamene atomske apsorpcijske spektrometrije

9. Zavod za javno zdravstvo »dr. Andrija Štampar«, Mirogojska cesta 16, Zagreb, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) hrana

– određivanje količine sirovih vlakana u hrani referentnom metodom

– određivanje količine dušika po Hjeldahlu u namirnicama

b) meso i mesni proizvodi

– određivanje fosfora u mesnim proizvodima

– određivanje količine dušika u mesu i mesnim proizvodima

– određivanje ukupne količine masti u mesu i mesnim proizvodima

c) žitarice i mlinski proizvodi

– određivanje količine vode u žitaricama i proizvodima od žitarica

d) med

– određivanje hidroksimetilfurfurala spektrofotometrijskom metodom po Winkleru

– određivanje aktivnosti dijastaze spektrofotometrijskom metodom

– određivanje relativnog sadržaja peluda

e) osvježavajuća bezalkoholna pića

– određivanje fosforne kiseline spektrofotometrijskom metodom

– određivanje kinina spektrofotometrijskom metodom

f) voda za piće

– određivanje otopljenog florida, klorida, nitrita, ortofosfata, bromida, nitrata i sulfata ionskom kromatografijom

– određivanje otopljenih Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+ ionskom kromatografijom

– određivanje sume kalcija i magnezija – volumetrijska metoda s EDTA

– određivanje anionskih tenzida mjerenjem indeksa metilenskog modrila (MMAT)

– određivanje električne vodljivosti

– uzorkovanje vode za piće za određivanje odabranih kemijskih pokazatelja

– određivanje slobodnog klora kolorimetrijska metoda s N,N-dietil-1,4-fenildiaminom u svrhu rutinske kontrole

10. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, Zadar, za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata za obavljanje sljedećih analiza:

a) voda za piće

– određivanje ukupnog i otopljenog ugljika

– određivanje nitrata

– određivanje pH vrijednosti

– određivanje električne vodljivosti

– određivanje fosfata i ortofosfata

– određivanje ukupnog dušika

– određivanje koncentracije kationa

– određivanje koncentracije aniona

– određivanje pojedinog i ukupnog alkaliteta

– određivanje koncentracije nitrita

– određivanje otopljenog kisika – jodometrijska metoda

b) životinjske i biljne masti i ulja

– određivanje peroksidnog broja

– određivanje kiselinskog broja i kiselosti

c) osvježavajuća bezalkoholna pića

– određivanje acesulfama – K, saharina, benzojeve i sorbinske kiseline – metoda tekućinske kromatografije visokog učinka

d) hrana

– određivanje kalij – jodida u soli

II.

Objavom ovoga Popisa prestaje važiti Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija (»Narodne novine« br. 44/07, 105/08, 28/09, 34/09, 19/10).

Klasa: 310-26/10-01/13
Urbroj: 525-13-1-0501/10-5
Zagreb, 24. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.