Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN 114/2010 (6.10.2010.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

3008

Na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike definirane člankom 2. stavkom 1. Zakona o proračunu, (»Narodne novine«, br. 87/08) i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09 – u daljnjem tekstu: proračun i proračunski korisnici).

Članak 3.

(1) Proračunski korisnik čija je vrijednost imovine i godišnji prihod prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manji od 100.000,00 kuna nije obvezan sastavljati i predavati financijske izvještaje te primjenjivati propisani Računski plan. Odluku o navedenom donosi osnivač proračunskog korisnika.

(2) Proračunski korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je voditi najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda.

(3) Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda,

3. naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje,

4. opis poslovne promjene,

5. iznos prihoda ili rashoda.

(4) U knjigu blagajne se kronološkim redom unose podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. datum i broj knjigovodstvene isprave,

3. opis,

4. uplaćeni ili isplaćeni iznos.

Članak 4.

Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Članak 5.

(1) Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Članak 6.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi naputke i daje objašnjenja o primjeni ovoga Pravilnika.

II. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 7.

(1) Poslovne knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

(2) Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.

(3) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.

Članak 8.

(1) Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.

(2) Proračun i proračunski korisnici obvezno vode analitička knjigovodstva:

1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima,

2. kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,

3. financijske imovine i obveza, i to:

– potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.),

– primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima),

– potraživanja i obveza po osnovi primljenih kredita i zajmova te danih zajmova (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama).

(3) Pored analitičkih knjigovodstava iz stavka 2. ovoga članka, proračun i proračunski korisnici vode:

– knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge),

– evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,

– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila,

– knjigu izlaznih računa,

– knjigu ulaznih računa te

– ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

(4) Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne moraju se voditi ako obveznik iz članka 2. ovoga Pravilnika izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

Članak 9.

(1) Poslovne knjige vode se za proračunsku godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.

(2) Poslovne knjige otvaraju se na početku proračunske godine ili danom osnivanja.

(3) Početna stanja glavne knjige na početku proračunske godine moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne proračunske godine.

Članak 10.

(1) Poslovne knjige zaključuju se na kraju proračunske godine i čuvaju u sljedećim rokovima:

1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,

2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.

(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju proračunske godine potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis, zaštititi na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova i da se može u svakom trenutku otisnuti na papir. U suprotnom se glavna knjiga ispisuje i uvezuje u roku od 120 dana od isteka proračunske godine na koju se odnosi, a osoba ovlaštena za zastupanje proračuna i proračunskog korisnika mora je potpisati.

(3) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana proračunske godine na koju se odnose.

Članak 11.

(1) Knjiženje i evidentiranje u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni.

(3) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

(4) Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.

Članak 12.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave ili na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.

(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen drugi rok:

1. trajno se čuvaju obračunske isprave u vezi s plaćama ili analitička evidencija plaća,

2. najmanje jedanaest godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu,

3. najmanje sedam godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige.

Članak 14.

(1) Proračun i proračunski korisnici mogu vođenje knjigovodstva povjeriti ovlaštenoj stručnoj organizaciji ili osobi.

(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka odgovornost za vođenje računovodstva ne može se prenijeti na izvršitelja.

III. POPIS IMOVINE I OBVEZA

Članak 15.

(1) Proračun i proračunski korisnici, na početku poslovanja, moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.

(2) Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance. Iznimno proračun i proračunski korisnici koji obavljaju muzejsku, knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

(3) Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva.

Članak 16.

(1) Povjerenstvo za popis osniva čelnik proračuna odnosno proračunskog korisnika.

(2) Čelnik iz stavka 1. ovoga članka određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.

(3) Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga čelniku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

Čelnik proračuna odnosno proračunskog korisnika na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista odlučuje o:

1. načinu likvidacije utvrđenih manjkova,

2. načinu knjiženja utvrđenih viškova,

3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,

4. rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,

5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

IV. NAČELA ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA, VLASTITIH IZVORA, PRIHODA I RASHODA

Iskazivanje imovine i obveza

Članak 18.

(1) Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj proračuna odnosno proračunskih korisnika.

(2) Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.

(3) Obveze su neizmirena dugovanja proračuna odnosno proračunskih korisnika proizašle iz prošlih događaja, za čiju se namiru očekuje odljev resursa.

(4) Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.

(5) Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

(6) Vlastiti izvori su ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

(7) Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška.

Članak 19.

(1) Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti) odnosno, po procijenjenoj vrijednosti.

(2) Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Dugotrajna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

(3) Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.

(4) Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

(5) Dugotrajna imovina se, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Članak 20.

(1) Vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) u pravilu se ne ispravljaju.

(3) Sastavni dio ovoga Pravilnika jest popis stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

(4) Ako se za neproizvedenu nematerijalnu imovinu (patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, dugogodišnji zakup i slično) ne može utvrditi koristan vijek upotrebe, takva imovina se ne otpisuje do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

(5) Osnovica za otpis dugotrajne imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost.

(6) Za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori.

Iskazivanje prihoda i rashoda

Članak 21.

(1) Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja.

(2) Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

– ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,

– ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,

– prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti,

– rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,

– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti. Iznimno, u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu iskazuju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje,

– za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti.

(3) Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, prihode iz proračuna te kazne, upravne mjere i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

(4) Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

(5) Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

(6) Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

V. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 22.

(1) Računskim planom proračuna utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su proračun i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode/primitke i rashode/izdatke.

(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.

(3) Osnovni računi iz Računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje osnovnih računa u Računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

Članak 23.

(1) Računski plan sadrži 10 razreda, i to:

0 – Nefinancijska imovina,

1 – Financijska imovina,

2 – Obveze,

3 – Rashodi poslovanja,

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,

5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,

6 – Prihodi poslovanja,

7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja,

9 – Vlastiti izvori.

(2) Razredi 0, 1, 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika, a to su:

– financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i

– neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza).

(3) Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 jesu razredi u kojima se prema propisanoj ekonomskoj klasifikaciji prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti.

Va. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 24.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

– 01 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 02 Proizvedenu dugotrajnu imovinu,

– 03 Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti,

– 04 Sitni inventar,

– 05 Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi i

– 06 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 25.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.

(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima proračun i proračunski korisnici imaju pravo vlasništva.

(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

(4) Vrijednost rudnih bogatstava evidentira se odvojeno od vrijednosti građevinskih objekata i opreme za eksploataciju rudnih bogatstava (iskopi, rudnici i slično).

(5) Elektromagnetske frekvencije sastoje se od radio i televizijskih frekvencija koje služe za prenošenje zvukova, podataka i slike. Njihova vrijednost utvrđuje se kao neto sadašnja vrijednost očekivanih budućih koristi.

(6) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

(7) Goodwill je više plaćeni iznos od iznosa utvrđenog kao razlika između imovine i obveza kupljenoga trgovačkog društva.

Članak 26.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.

(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost (najčešće su to građevinski objekti).

(3) Spomenici u obliku zgrada i građevinskih objekata evidentiraju se na računima zgrada odnosno građevinskih objekata.

(4) Knjige (u papirnatom obliku ili na elektronskim medijima), umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje muzeji, galerije, knjižnice i slične ustanove unutar općeg proračuna posjeduju i izlažu. Knjigama se smatraju i stručna, znanstvena i ostala izdanja koja se nabavljaju za potrebe stručnog i kontinuiranog obrazovanja i obavljanja djelatnosti. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga, evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

(5) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: istraživanja rudnih bogatstava, ulaganja u računalne programe, umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i slično.

1. Vrijednost istraživanja rudnih bogatstava sastoji se od troškova ispitivanja tla, troškova bušenja, kopanja i sličnih aktivnosti koje se poduzimaju. U vrijednost istraživanja ulaze i vrijednosti plaćenih licenci, nabave, troškovi transporta i svi ostali troškovi nastali u toku provođenja istraživanja.

2. Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 27.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, pohranjene knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 28.

Skupina računa 04 – Sitni inventar sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar jest dugotrajna imovina čiji je upotrebni vijek duži od godinu dana, a pojedinačna nabavna vrijednost manja od 3.500 kuna.

Članak 29.

Skupina računa 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 30.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode i robu za daljnju prodaju.

(2) Zalihe su dobra i usluge koja se čuvaju za upotrebu u izvanrednim situacijama, u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga) i za preraspodjelu proračunskim korisnicima

(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

Financijska imovina

Članak 31.

Financijska imovina sastoji se od:

– 11 Novca u banci i blagajni,

– 12 Depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo,

– 13 Potraživanja za dane zajmova,

– 14 Vrijednosnih papira,

– 15 Dionica i udjela u glavnici,

– 16 Potraživanja za prihode poslovanja,

– 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine i

– 19 Rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda (aktivna vremenska razgraničenja).

Članak 32.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.

(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, trezorskih zapisa, mjenica, akreditiva, obveznica i slično.

Članak 33.

(1) Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i slično sadrži: depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od zaposlenih, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.

(2) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – kreditnih i ostalih financijskih institucija.

(3) Jamčevni polozi su jamčevine odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 34.

(1) Skupina računa 13 – Potraživanja za dane zajmove obuhvaća dane zajmove klasificirane na tuzemne i inozemne, prema ročnosti (kratkoročne i dugoročne) te prema primateljima i to:

– međunarodne organizacije, institucije i tijela EU te inozemne vlade,

– neprofitne organizacije, građani i kućanstva,

– kreditne i ostale financijske institucije u javnom sektoru,

– trgovačka društva u javnom sektoru,

– kreditne i ostale financijske institucija izvan javnog sektora,

– trgovačka društva i obrtnici izvan javnog sektora,

– druge razine vlasti.

(2) Pod pojmom »međunarodne organizacije« podrazumijevaju se organizirani oblici suradnje zasnovani na ugovorima između država koji mogu posjedovati pravni subjektivitet, a nisu rezidenti nijedne države. Izdvojeno se prati Europska unija, odnosno njene institucije i tijela.

(3) Pod pojmom institucije i tijela Europske unije u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se institucije i tijela koja su utvrđena važećim pravnim aktima Europske unije: Europski parlament, Europska komisija, Vijeće Europske unije, Europski sud i Revizorski sud, savjetodavna tijela (Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija), financijska tijela (Europska investicijska banka, Europski investicijski fond i Europska središnja banka), međuinstitucionalna tijela (Ured za službene publikacije, Europski ured za odabir osoblja i Europska škola za javnu upravu), agencije Europske unije i ostala specijalizirana tijela (Europski ombudsman i Europski nadzornik zaštite podataka).

Članak 35.

(1) Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

(2) Na razini odjeljka vrijednosni papiri se klasificiraju na tuzemne i inozemne tako da:

– brojčana oznaka 1 znači tuzemni vrijednosni papiri, a

– brojčana oznaka 2 znači inozemni vrijednosni papiri.

(3) Na razini osnovnog računa vrijednosni papiri se dijele po ročnosti i to tako da:

– brojčana oznaka 1 znači kratkoročni vrijednosni papiri, a

– brojčana oznaka 2 znači dugoročni vrijednosni papiri.

Članak 36.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici sastoji se od dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava u javnom sektoru i izvan javnog sektora.

Članak 37.

(1) Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja sadrži potraživanja: za poreze, za doprinose, za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU, za prihode od imovine, za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, za prihode iz proračuna, za kazne i upravne mjere te ostale prihode.

(2) Sredstva pomoći Europske unije ostvaruju se iz proračuna Europske unije, a mogu se prenositi između proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Namijenjena su za financiranje utvrđenih projekata i rashoda vezanih uz upravljanje i provedbu programa i projekata koji se sufinanciraju iz sredstava pomoći Europske unije.

(3) Sredstva pomoći iz stavka 2. ovoga članka koja se refundiraju temeljem realiziranih rashoda evidentiraju se zaduživanjem odgovarajućeg računa podskupine 163 Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU i odobravanjem odgovarajućeg računa podskupine 963 Obračunate pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU, u visini realiziranih rashoda.

Članak 38.

Skupina računa 17 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine sadrži potraživanja od prodaje: neproizvedene dugotrajne imovine, proizvedene dugotrajne imovine, plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti te proizvedene kratkotrajne imovine.

Članak 39.

Proračun i proračunski korisnici potraživanja mogu različito od odredbi članaka 37. i 38. evidentirati na računu 120 – Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 40.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) sadrži:

– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i

– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

Vb. OBVEZE

Članak 41.

Obveze se sastoje od:

– 23 Obveza za rashode poslovanja,

– 24 Obveza za nabavu nefinancijske imovine,

– 25 Obveza za vrijednosne papire,

– 26 Obveza za kredite i zajmove i

– 29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).

Članak 42.

Skupina računa 23 – Obveze za rashode poslovanja sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 3 – Rashodi poslovanja, a to su obveze za: zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, temeljem sredstava pomoći EU, naknade građanima i kućanstvima, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze.

Članak 43.

Skupina računa 24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a to su obveze za nabavu: neproizvedene dugotrajne imovine, proizvedene dugotrajne imovine, plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti, zaliha te obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Članak 44.

Proračuni i proračunski korisnici obveze mogu, različito od odredbi članaka 41., 42. i 43., evidentirati na računu 220 Obveze za nabavu dobara i usluga. U trenutku nastanka obveze se priznaju kao rashod na računima razreda 3 – Rashodi poslovanja ili razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Članak 45.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 23.

Članak 46.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove obuhvaća obveze koje proračuni i proračunski korisnici imaju za primljene kredite i zajmove.

(2) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 23.

Članak 47.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja sadrži rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

Vc. RASHODI POSLOVANJA

Članak 48.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 31 Rashodi za zaposlene,

– 32 Materijalni rashodi,

– 34 Financijski rashodi,

– 35 Subvencije,

– 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

– 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i

– 38 Ostali rashodi.

Članak 49.

(1) Skupina računa 31 – Rashodi za zaposlene sadrži:

– plaće (u bruto iznosu),

– ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i

– doprinose na plaće.

(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad.

(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).

(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje proračuni i proračunski korisnici daju zaposlenima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 50.

(1) Skupina računa 32 – Materijalni rashodi obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

(2) U materijalne rashode uključuju se utrošeni lijekovi i ostali potrošni materijal u djelatnosti zdravstva, troškovi nabave robe za daljnju prodaju te troškovi materijala i sirovina utrošenih u proizvodnji.

(3) Naknade troškova zaposlenima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, rashode za stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima.

(4) Evidentiranje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje obavlja se samo ako se materijal i dijelovi nabavljaju posebno. Ako su materijal i dijelovi nabavljeni u sklopu usluge evidentiraju se kao rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

(5) Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

(6) Nabava opreme koja se koristi u vojne svrhe evidentira se na računima skupine iz ovoga članka.

Članak 51.

(1) Rashodi koji nastaju kontinuirano i obračunavaju se za kalendarska razdoblja tijekom proračunske godine (u pravilu mjesečno) kao što su: rashodi za zaposlene, komunalne usluge, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično, uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju.

(2) Rashodi iz prethodnog stavka koji se ne uključuju u tekuće izvještajno razdoblje iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja – rashodi budućih razdoblja.

Članak 52.

(1) Skupina računa 34 – Financijski rashodi obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

(2) Tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije. Razlike zbog primjene valutne klauzule nastaju kad se obveze ugovaraju u tečaju valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti. Tečajna razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule evidentira se kao prihod ili rashod.

(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 53.

(1) Skupina računa 35 – Subvencije sadrži subvencije koje se klasificiraju prema primateljima na:

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim) u javnom sektoru i

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim), poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

(2) Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količine proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

(3) Prema namjenama subvencije se mogu podijeliti na: subvencije kamata, subvencije za socijalne doprinose, za program usavršavanja zaposlenih, za restrukturiranje trgovačkog društva, za zatvaranje proizvodnje i slično.

Članak 54.

(1) Skupina računa 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrži tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU i unutar općeg proračuna.

(2) Pomoći dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine.

(3) Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju:

– pomoći proračunima i to: državnom, županijskim, gradskim i općinskim proračunima,

– pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u te ostalim izvanproračunskim korisnicima i

– pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU.

1. Prijenosi sredstava proračunskim korisnicima ne klasificiraju se u skupini računa 36 već se u proračunu izravno evidentiraju odgovarajući rashodi za čije se pokriće sredstva prenose.

2. Sredstva namijenjena proračunskim korisnicima drugih proračuna klasificiraju se u skupini 36 kao pomoći državnom proračunu, odnosno županijskim, gradskim i općinskim proračunima čiji su proračunski korisnici kojima su sredstva namijenjena.

(4) U konsolidiranom financijskom izvještaju općeg proračuna pomoći unutar općeg proračuna se eliminiraju, a ostaju iskazane samo pomoći dane inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU.

Članak 55.

(1) Skupina računa 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaća:

– naknade utvrđene propisima o mirovinskom, zdravstvenom i socijalnom osiguranju te

– ostale vrste naknada i pomoći koje građani i kućanstva dobiju iz proračuna neovisno o sustavima osiguranja.

(2) Naknade iz prethodnog stavka se dijele na naknade u novcu i naknade u naravi. Naknade u novcu jesu novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se posredno ili neposredno građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra ili usluge. Posredno znači da proračun i proračunski korisnici plate dobavljaču, a građani mogu besplatno podići proizvod ili koristiti uslugu. Neposredno znači da građani odnosno kućanstva imaju odobren iznos novca koji dobiju za kupnju određenih proizvoda ili usluga.

(3) Stipendije i školarine koje proračun i proračunski korisnici daju vlastitim zaposlenicima evidentiraju se u ovoj skupini.

Članak 56.

(1) Skupina računa 38 – Ostali rashodi sadrži tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete i kapitalne pomoći.

(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama koji uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima.

(3) U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine trgovačkim društvima, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom.

Članak 57.

(1) Kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini, donacije dugotrajne nefinancijske imovine i kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda poslovanja i odobravanjem prihoda od prodaje dugotrajne imovine na odgovarajućem računu razreda 7. Istovremeno odobrava se odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a zadužuje odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

(2) Dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se odobravanjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Istovremeno se za primljenu imovinu zadužuje odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

(3) Međusobni prijenosi nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine.

Članak 58.

(1) Skupina računa 39 – Raspored rashoda i prijelazni račun sadrži račune za raspored rezultata i prijelazne račune. Računi za raspored rezultata služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

(2) Prijelazni račun služi u računovodstvu proračuna kao pomoćni račun u tijeku godine za evidentiranje prijenosa sredstava korisnicima. Zbog nužne usklađenosti iz proračuna namjenski prenijetih sredstava sa stvarnim rashodima proračunskih korisnika, knjiženje prijenosa sredstava u računovodstvu proračuna može se obavljati tako da se u trenutku prijenosa odobrava račun novčanih sredstava i zadužuje prijelazni račun u skupini 39. Po primitku povratne informacije o stvarno plaćenim rashodima u proračunu se odobrava prijelazni račun skupine 39 i zadužuju odgovarajući računi rashoda razreda 3.

(3) Proračun može, različito od stavka 2. ovoga članka, odmah u trenutku prijenosa sredstava evidentirati rashode proračunskih korisnika prema planu po kojem se sredstva dostavljaju. U tom slučaju obvezno je u roku 20 dana po proteku mjeseca na koji se evidencije odnose izvršiti usklađivanje i potrebna preknjižavanja, ako se prenesena sredstva i stvarni rashodi proračunskih korisnika razlikuju.

(4) Na kraju izvještajnog razdoblja u skupini 39 ne može ostati saldo neraspoređenih sredstava.

(5) Ako se pojavi odstupanje između namjenski primljenih i stvarno utrošenih sredstava, proračunski korisnik je dužan, suglasno nalogu (uputi) proračuna iz kojega se financira, neutrošena sredstva vratiti u proračun ili zadržati uz iskazivanje obveze za više primljena sredstva.

(6) Proračunski korisnici dužni su u roku od 15 dana po isteku mjeseca za koji su sredstva primili izvijestiti proračun o stvarno nastalim rashodima.

Vd. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Članak 59.

(1) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima.

(2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i evidentiraju na sljedeći način: nabava nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24 i zaduženjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4. Istovremeno s evidencijom obveze i rashoda evidentira se nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Plaćanje se evidentira odobrenjem računa novčanih sredstava u skupini 11 i zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24.

(3) Kod nabave nefinancijske imovine na robni zajam i financijski najam osim knjiženja iz prethodnog stavka provode se i sljedeća knjiženja: zadužuje se račun obveza za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24 i odobrava odgovarajući račun primljenih zajmova u razredu 8 te se zadužuje odgovarajući račun ispravka vlastitih izvora u skupini 91 i odobrava odgovarajući račun obveza za primljene zajmove u skupini 26.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka rashodi za nabavu vojne nefinancijske imovine evidentiraju se odobrenjem računa obveza 23226 Vojna oprema i zaduženjem računa rashoda 32261 Vojna oprema. Istovremeno s evidencijom obveza i rashoda analitički se evidentira nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Ispravak vrijednosti vojne nefinancijske imovine provodi se po stopama koje odlukom utvrđuje čelnik proračunskog korisnika uz suglasnost Ministarstva financija.

Članak 60.

Rashodi za dodatna ulaganja jesu ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine. Za vrijednost dodatnih ulaganja povećava se vrijednost imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Ve. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Članak 61.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

Članak 62.

(1) Proračuni i proračunski korisnici koji prema drugim propisima mogu davati zajmove evidentiraju ih zaduživanjem odgovarajućeg računa izdataka za dane zajmove u skupini računa 51 i odobravanjem računa novčanih sredstava te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun zajmova u skupini 13 i odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9. Potraživanja za kamate evidentiraju se odvojeno na odgovarajućem računu potraživanja za prihode poslovanja u skupini 16.

(2) Dugoročni depoziti i kratkoročni koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u skupini računa 51 te se istovremeno zadužuje račun depozita u skupini 12 i odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

Članak 63.

(1) Kupljeni vrijednosni papiri evidentiraju se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za vrijednosne papire u skupini 52 te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun vrijednosnih papira u skupini 14 i odobrava račun vlastitih izvora u skupini 91.

(2) Kupnja dionica i udjela u glavnici knjigovodstveno se evidentira kao i poslovni događaji opisani u prethodnom stavku ovoga članka samo na odgovarajućim računima izdataka za dionice i udjele u glavnici u skupini 53 i dionica i udjela u glavnici u skupini 15.

Članak 64.

(1) Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova evidentira se odobrenjem računa novčanih sredstava i zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u skupini 54 te se istovremeno zadužuje odgovarajući račun obveza za kredite i zajmove u skupini 26 i odobrava se odgovarajući račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91.

(2) Kamate za primljene kredite i zajmove evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i zaduženjem odgovarajućeg računa financijskih rashoda u skupini 34, a plaćanje kamata evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i odobrenjem računa novčanih sredstava.

(3) Izdaci za otplatu glavnice za vrijednosne papire koje su proračuni izdali evidentiraju se na isti način na koji je opisana otplata glavnice primljenih kredita i zajmova u prethodnom stavku ovoga članka, ali na odgovarajućim računima izdataka za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire u skupini 55 i obveza za vrijednosne papire u skupini 25.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka otplata primljenih kratkoročnih kredita i zajmova te amortizacija izdanih kratkoročnih vrijednosnih papira izvršena u istoj proračunskoj godini knjiži se na dugovnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 82 i 84 na kojima su knjiženi primici novčanih sredstava po osnovi kratkoročnog zaduživanja.

Vf. PRIHODI POSLOVANJA

Članak 65.

Prihodi obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na povećanje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće skupine računa:

– 61 Prihodi od poreza,

– 62 Doprinosi,

– 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna,

– 64 Prihodi od imovine,

– 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,

– 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,

– 67 Prihodi iz proračuna i

– 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Članak 66.

(1) Skupina računa 61 – Prihodi od poreza sadrži: porez i prirez na dohodak, porez na dobit, poreze na imovinu, poreze na robu i usluge, poreze na međunarodnu trgovinu i transakcije i ostale prihode od poreza.

(2) Povrati poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost prema godišnjoj prijavi umanjuju iskazane prihode na ovoj skupini. Iznimno, ako su povrati poreza na kraju obračunskog razdoblja veći od uplata poreza iskazuju se analitički na računu ostalih nespomenutih rashoda u skupini 32.

Članak 67.

Skupina računa 62 – Doprinosi obuhvaća tri temeljne vrste doprinosa: za zdravstveno osiguranje, za mirovinsko osiguranje i za zapošljavanje.

Članak 68.

Skupine računa 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, 64 – Prihodi od imovine, 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, 67 – Prihodi iz proračuna, 68 – Kazne i upravne mjere obuhvaćaju neporezne prihode proračuna i proračunskih korisnika.

Članak 69.

Skupina računa 63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje proračuni i proračunski korisnici dobiju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, iz proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Članak 70.

(1) Skupina računa 64 – Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

(2) Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

(3) Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

(4) Prihode od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine evidentiraju proračuni. Proračunski korisnici koji iznajmljuju ili daju u zakup imovinu ostvarene prihode iskazuju kao prihode od pruženih usluga.

Članak 71.

(1) Skupina računa 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te komunalne doprinose i naknade.

Članak 72.

(1) Skupina računa 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrži prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se ne financiraju iz proračuna i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

(2) Donacije su sredstva koja, bez obveze vraćanja, proračun i proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Članak 73.

(1) Kada se prihodi koje naplate proračunski korisnici uplaćuju na račun nadležnog proračuna, proračunski korisnici evidentiraju potraživanje iz proračuna za uplaćena sredstva uz odobravanje analitičkog računa novčanih sredstava.

(2) Kada se prihodi proračunskih korisnika uplaćuju izravno na račun nadležnog proračuna, proračunski korisnici evidentiraju prihode na odgovarajućem računu prihoda uz zaduživanje potraživanja iz proračuna za uplaćena sredstva. Nadležni proračun dužan je mjesečno dostaviti proračunskim korisnicima nalog za knjiženje prihoda u roku od 5 dana po isteku mjeseca u kojem su sredstva uplaćena na račun nadležnog proračuna.

Članak 74.

Skupina računa 67 – Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika obuhvaća prihode za financiranje rashoda poslovanja, prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i prihode na temelju ugovorenih obveza.

Članak 75.

Skupina računa 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi obuhvaćaju kazne za carinske, devizne, porezne prekršaje, prekršaje trgovačkih društava, prekršaje u prometu te kazne i druge mjere u kaznenom postupku, kazne za prekršaje na kulturnim dobrima, upravne mjere, ostale kazne i ostale prihode.

Vg. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Članak 76.

Prodaja nefinancijske imovine evidentira se odobrenjem odgovarajućeg računa obračunatih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 97 i zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17. Istovremeno se odobrava račun prodane nefinancijske imovine u razredu 0 i zadužuje odgovarajući račun izvora vlasništva u skupini 91. Kada kupac plati kupljenu imovinu zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u skupini računa 17, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda u skupini računa 97 i odobrava odgovarajući račun prihoda od prodaje nefinancijske imovine u razredu 7.

Vh. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Članak 77.

Primici od financijske imovine i zaduživanja obuhvaćaju: primljene otplate (povrate) glavnice danih zajmova, primitke od izdanih vrijednosnih papira, primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici, primljene kredite i zajmove i primitke od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja.

Članak 78.

(1) Povrati glavnice koje proračun i proračunski korisnici dobiju na ime danih zajmova evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova u skupini 81 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun danih zajmova u skupini 13 i zadužuje račun izvora vlasništva u skupini 91.

(2) Kamate na dane zajmove evidentiraju se zaduženjem računa potraživanja za kamate na dane zajmove u skupini 16 i odobrenjem računa obračunatih prihoda od kamata na dane zajmove u skupini 96. Kada se kamate naplate, zadužuje se račun novčanih sredstava i odobrava račun potraživanja za kamate, istovremeno se zadužuje račun obračunatih prihoda i odobrava račun prihoda od kamata na dane zajmove u skupini 64.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka povrati glavnice danih kratkoročnih zajmova ostvareni u istoj proračunskoj godini i primici od prodaje vrijednosnih papira kupljenih u istoj proračunskoj godini knjiže se na potražnoj strani odgovarajućih računa u skupinama 51 i 52 na kojima su knjiženi izdaci u trenutku davanja zajmova odnosno kupnje vrijednosnih papira.

Članak 79.

(1) Prodaja vrijednosnih papira evidentira se odobrenjem računa primitaka od prodaje vrijednosnih papira u skupini 82 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun obveza za vrijednosne papire u skupini 25 i zadužuje odgovarajući račun ispravka vlastitih izvora u skupini 91.

(2) Prodaja dionica i udjela u glavnici evidentira se odobrenjem računa primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici u skupini 83 i zaduženjem računa novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava račun dionica i udjela u glavnici u skupini 15 i zadužuje račun izvora vlasništva u skupini 91.

Članak 80.

Primljeni zajmovi evidentiraju se odobrenjem računa primitaka od zaduživanja u skupini 84 i zaduženjem novčanih sredstava te se odobrava račun obveza za zajmove u skupini 26 i zadužuje račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91.

Vi. VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA

Članak 81.

Vlastiti izvori sadrže:

– 91 Vlastite izvore i ispravak vlastitih izvora,

– 92 Rezultat poslovanja,

– 96 Obračunate prihode poslovanja,

– 97 Obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine,

– 98 Rezerviranja i

– 99 Izvanbilančne zapise.

Članak 82.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza jesu događaji koji utječu na imovinu i obveze, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija. Evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret odgovarajućeg računa u podskupini 915.

(2) Svaka promjena evidentirana na računima podskupine 915 prenosi se u korist ili na teret odgovarajućeg računa u skupini 91.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka kao promjene u obujmu imovine i obveza iskazuje se reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovine/obveza drugom.

(4) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) najčešće su rezultat inflacije ili promjena u tržišnoj vrijednosti imovine odnosno obveza.

(5) Promjene u obujmu najčešće su rezultat početka priznavanja odnosno prestanka priznavanja imovine i drugih promjena u količini i kvaliteti već priznate imovine. Druge promjene u obujmu nastaju zbog:

– izvanrednih događaja (kao što su potresi, poplave, požar i slično, otpisi potraživanja, nepredviđeno zastarijevanje i/ili propadanje imovine),

– nepredviđenih šteta (znatni gubitci inventara zbog požara, krađe i slično) i

– prirodnog prirasta.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 83.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda i izdataka odobravaju računi rasporeda rashoda i izdataka u skupinama 39, 49 i 59 i zadužuju odgovarajući računi rezultata poslovanja skupine 92. Za ukupnu svotu prihoda i primitaka zadužuju se računi rasporeda prihoda i primitaka u skupinama 69, 79 i 89 i odobravaju odgovarajući računi rezultata poslovanja u skupini 92.

(2) Ako je potražna strana na računima rezultata poslovanja skupine 92 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se odgovarajući račun rezultata poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda i primitaka u skupini 92. Ako je dugovna strana na računima rezultata poslovanja skupine 92 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se odgovarajući račun rezultata poslovanja i zadužuje odgovarajući račun manjka prihoda i primitaka u skupini 92.

(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3, 4, 5, 6, 7 i 8 se zatvaraju.

Članak 84.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine) na razini osnovnog računa. Za iznose koji su bili evidentirani tijekom godine na računima kapitalnih prijenosa sredstava, a to su: 63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU, 63122 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU, 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija, 63241 Kapitalne pomoći od institucije i tijela EU, 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, 6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU, 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, 6632 Kapitalne donacije te 67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a koji su utrošeni za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine zadužuje se račun viška ili manjka prihoda poslovanja, a odobrava račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine. Za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su tijekom godine utrošeni za financiranje rashoda poslovanja koji pripadaju kategoriji kapitalnih rashoda u skladu s člankom 70. stavkom 2. Zakona o proračunu, zadužuje se račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine, a odobrava račun viška ili manjka prihoda poslovanja.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Članak 85.

(1) Skupine računa 96 – Obračunati prihodi poslovanja i 97 – Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine sadrže obračunate tekuće prihode i obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine.

(2) Obračunati prihodi iskazuju se po načelu nastanka događaja u izvještajnom razdoblju i izražavaju vrijednost novčanih primitaka koji će uslijediti pri naplati potraživanja po navedenim osnovama.

(3) Nakon naplate nastalih potraživanja odgovarajuće svote iskazanih obračunatih prihoda priznaju se kao prihodi izvještajnog razdoblja.

Članak 86.

Skupina računa 98 – Rezerviranja sadrži rezerviranja novčanih sredstava za određene namjene kao što su:

– rezerviranja za otplate zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godini i

– rezerviranja za ostale namjene sukladno propisima.

VI. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 87.

Skupina računa 99 – Izvanbilančni zapisi sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:

– tuđa imovina dobivena na korištenje,

– dana jamstva, dana kreditna pisma i slično.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

(1) Skupine računa 93 Obračunati rashodi poslovanja i 94 Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukidaju se.

(2) Zastarjele obveze i obračunati rashodi povezani s njima otpisuju se i prenose u izvanbilančnu evidenciju. Obračunati rashodi za obveze koje nisu zastarjele prenose se na odgovarajuće osnovne račune razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Članak 89.

Računovodstveno evidentiranje za 2010. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 27/05 i 127/07).

Članak 90.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 27/05 i 127/07).

Članak 91.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/382
Urbroj: 513-05-02/10-1
Zagreb, 30. rujna 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

RAČUNSKI PLAN

0

Nefinancijska imovina

1

Financijska imovina

2

Obveze

3

Rashodi poslovanja

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

6

Prihodi poslovanja

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

9

Vlastiti izvori

RAČUNSKI PLAN

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

0

 

 

 

Nefinancijska imovina

01

 

 

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

 

011

 

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

 

 

0111

 

Zemljište

 

 

 

01111

Poljoprivredno zemljište

 

 

 

01112

Građevinsko zemljište

 

 

 

01119

Ostala zemljišta

 

 

0112

 

Rudna bogatstva

 

 

 

01121

Nafta i zemni plin

 

 

 

01122

Plemeniti metali

 

 

 

01123

Drago kamenje

 

 

 

01129

Ostala rudna bogatstva

 

 

0113

 

Ostala prirodna materijalna imovina

 

 

 

01131

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

 

 

 

01132

Vodna bogatstva (vode)

 

 

 

01133

Elektromagnetske frekvencije

 

 

 

01139

Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina

 

012

 

 

Nematerijalna imovina

 

 

0121

 

Patenti

 

 

 

01211

Patenti

 

 

0122

 

Koncesije

 

 

 

01221

Koncesije

 

 

0123

 

Licence

 

 

 

01231

Licence

 

 

0124

 

Ostala prava

 

 

 

01241

Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

 

 

 

01242

Višegodišnji zakup građevinskih objekata

 

 

 

01243

Zaštitni znak

 

 

 

01244

Prava korištenja telefonskih linija

 

 

 

01245

Dugogodišnji zakup zemljišta

 

 

 

01249

Ostala nespomenuta prava

 

 

0125

 

Goodwill

 

 

 

01251

Goodwill

 

 

0126

 

Ostala nematerijalna imovina

 

 

 

01261

Ostala nematerijalna imovina

 

019

 

 

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

0191

 

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

01911

Ispravak vrijednosti materijalne imovine

 

 

 

01912

Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine

02

 

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

 

021

 

 

Građevinski objekti

 

 

0211

 

Stambeni objekti

 

 

 

02111

Stambeni objekti za zaposlene

 

 

 

02112

Stambeni objekti za socijalne skupine građana

 

 

 

02119

Ostali stambeni objekti

 

 

0212

 

Poslovni objekti

 

 

 

02121

Uredski objekti

 

 

 

02122

Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb

 

 

 

02123

Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

 

 

 

02124

Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

 

 

 

02125

Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti

 

 

 

02126

Sportske dvorane i rekreacijski objekti

 

 

 

02127

Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično

 

 

 

02129

Ostali poslovni građevinski objekti

 

 

0213

 

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

 

 

 

02131

Ceste

 

 

 

02132

Željeznice

 

 

 

02133

Zrakoplovne piste

 

 

 

02134

Mostovi i tuneli

 

 

 

02139

Ostali slični prometni objekti

 

 

0214

 

Ostali građevinski objekti

 

 

 

02141

Plinovod, vodovod, kanalizacija

 

 

 

02142

Kanali i luke

 

 

 

02143

Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva

 

 

 

02144

Energetski i komunikacijski vodovi

 

 

 

02145

Sportski i rekreacijski tereni

 

 

 

02146

Spomenici (povijesni, kulturni i slično)

 

 

 

02147

Javna rasvjeta

 

 

 

02149

Ostali nespomenuti građevinski objekti

 

022

 

 

Postrojenja i oprema

 

 

0221

 

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

02211

Računala i računalna oprema

 

 

 

02212

Uredski namještaj

 

 

 

02219

Ostala uredska oprema

 

 

0222

 

Komunikacijska oprema

 

 

 

02221

Radio i TV prijemnici

 

 

 

02222

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji

 

 

 

02223

Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama

 

 

 

02229

Ostala komunikacijska oprema

 

 

0223

 

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

 

02231

Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje

 

 

 

02232

Oprema za održavanje prostorija

 

 

 

02233

Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)

 

 

 

02234

Oprema za civilnu zaštitu

 

 

 

02235

Policijska oprema

 

 

 

02239

Ostala oprema za održavanje i zaštitu

 

 

0224

 

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

 

02241

Medicinska oprema

 

 

 

02242

Laboratorijska oprema

 

 

0225

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

 

02251

Precizni i optički instrumenti

 

 

 

02252

Mjerni i kontrolni uređaji

 

 

 

02253

Strojevi za obradu zemljišta

 

 

 

02259

Ostali instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

0226

 

Sportska i glazbena oprema

 

 

 

02261

Sportska oprema

 

 

 

02262

Glazbeni instrumenti i oprema

 

 

0227

 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

 

 

02271

Uređaji

 

 

 

02272

Strojevi

 

 

 

02273

Oprema

 

023

 

 

Prijevozna sredstva

 

 

0231

 

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

 

02311

Osobni automobili

 

 

 

02312

Autobusi

 

 

 

02313

Kombi vozila

 

 

 

02314

Kamioni

 

 

 

02315

Traktori

 

 

 

02316

Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)

 

 

 

02317

Motocikli

 

 

 

02318

Bicikli

 

 

 

02319

Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

0232

 

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

 

 

 

02321

Lokomotive

 

 

 

02322

Vagoni

 

 

 

02323

Uspinjače

 

 

 

02324

Tramvaji

 

 

 

02329

Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično

 

 

0233

 

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

 

02331

Plovila

 

 

 

02332

Trajekti

 

 

 

02339

Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

0234

 

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

 

 

02341

Helikopteri

 

 

 

02342

Zrakoplovi

 

 

 

02349

Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

024

 

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

0241

 

Knjige

 

 

 

02411

Knjige

 

 

0242

 

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

 

02421

Djela likovnih umjetnika

 

 

 

02422

Kiparska djela

 

 

 

02429

Ostala umjetnička djela

 

 

0243

 

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

 

02431

Muzejski izlošci

 

 

 

02432

Predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

0244

 

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

 

 

02441

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

025

 

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

 

0251

 

Višegodišnji nasadi

 

 

 

02511

Šume

 

 

 

02519

Ostali višegodišnji nasadi

 

 

0252

 

Osnovno stado

 

 

 

02521

Osnovno stado

 

026

 

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

0261

 

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

 

02611

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

0262

 

Ulaganja u računalne programe

 

 

 

02621

Ulaganja u računalne programe

 

 

0263

 

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

 

02631

Filmovi, kazališne i glazbene predstave

 

 

 

02632

Zvučni i tekstualni zapisi

 

 

 

02633

Radio i TV programi

 

 

 

02634

Kulturne i sportske priredbe

 

 

 

02636

Znanstveni radovi i dokumentacija

 

 

 

02637

Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)

 

 

 

02639

Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

0264

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

 

 

02641

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

029

 

 

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

 

 

0292

 

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

02921

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

 

 

 

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

 

 

 

02923

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

 

 

 

02924

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

 

 

 

02925

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

 

 

 

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

03

 

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

031

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

0311

 

Plemeniti metali i drago kamenje

 

 

 

03111

Plemeniti metali

 

 

 

03112

Drago kamenje

 

 

0312

 

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

 

 

 

03121

Pohranjene knjige

 

 

 

03122

Pohranjena djela likovnih umjetnika

 

 

 

03123

Pohranjena kiparska djela

 

 

 

03124

Pohranjeni nakit

 

 

 

03125

Arhivska građa

 

 

 

03126

Državna službena kartografija

 

 

 

03129

Ostale pohranjene vrijednosti

04

 

 

 

Sitni inventar

 

041

 

 

Zalihe sitnog inventara

 

 

0411

 

Zalihe sitnog inventara

 

 

 

04111

Zalihe sitnog inventara

 

042

 

 

Sitni inventar u upotrebi

 

 

0421

 

Sitni inventar u upotrebi

 

 

 

04211

Sitni inventar u upotrebi

 

049

 

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

 

 

0492

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi

 

 

 

04921

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi

05

 

 

 

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

 

051

 

 

Građevinski objekti u pripremi

 

 

0511

 

Građevinski objekti u pripremi

 

 

 

05111

Stambeni objekti u pripremi

 

 

 

05112

Poslovni objekti u pripremi

 

 

 

05113

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u pripremi

 

 

 

05119

Ostali građevinski objekti u pripremi

 

052

 

 

Postrojenja i oprema u pripremi

 

 

0522

 

Postrojenja i oprema u pripremi

 

 

 

05221

Uredska oprema i namještaj u pripremi

 

 

 

05222

Komunikacijska oprema u pripremi

 

 

 

05223

Oprema za održavanje i zaštitu u pripremi

 

 

 

05224

Medicinska i laboratorijska oprema u pripremi

 

 

 

05225

Instrumenti, uređaji i strojevi u pripremi

 

 

 

05226

Sportska i glazbena oprema u pripremi

 

 

 

05229

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u pripremi

 

053

 

 

Prijevozna sredstva u pripremi

 

 

0533

 

Prijevozna sredstva u pripremi

 

 

 

05331

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u pripremi

 

 

 

05332

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu u pripremi

 

 

 

05333

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu u pripremi

 

 

 

05334

Prijevozna sredstva u zračnom prometu u pripremi

 

054

 

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

 

 

0541

 

Višegodišnji nasadi u pripremi

 

 

 

05411

Višegodišnji nasadi u pripremi

 

 

0542

 

Osnovno stado u pripremi

 

 

 

05421

Osnovno stado u pripremi

 

055

 

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

 

0551

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

 

 

05511

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

056

 

 

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

 

 

0561

 

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

 

 

 

05611

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

06

 

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

 

061

 

 

Zalihe za obavljanje djelatnosti

 

 

0611

 

Strateške zalihe

 

 

 

06111

Robne zalihe

 

 

 

06119

Ostale strateške zalihe

 

 

0612

 

Zalihe za preraspodjelu drugima

 

 

 

06121

Zalihe za preraspodjelu drugima

 

 

0613

 

Zalihe materijala za redovne potrebe

 

 

 

06131

Uredske zalihe

 

 

 

06132

Zalihe goriva

 

 

 

06133

Zalihe materijala za proizvodnju

 

 

 

06139

Zalihe ostalih materijala za redovne potrebe

 

062

 

 

Proizvodnja i proizvodi

 

 

0621

 

Proizvodnja u tijeku

 

 

 

06211

Proizvodnja u tijeku

 

 

0622

 

Gotovi proizvodi

 

 

 

06221

Gotovi proizvodi

 

064

 

 

Roba za daljnju prodaju

 

 

0641

 

Roba za daljnju prodaju

 

 

 

06411

Roba za daljnju prodaju

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

1

 

 

 

Financijska imovina

11

 

 

 

Novac u banci i blagajni

 

111

 

 

Novac u banci

 

 

1111

 

Novac na računu kod Hrvatske narodne banke

 

 

 

11111

Novac na žiro-računu kod Hrvatske narodne banke

 

 

 

11112

Novac na deviznom računu kod Hrvatske narodne banke

 

 

1112

 

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

 

11121

Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

 

11122

Novac na deviznom računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

1113

 

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

 

 

 

11132

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

 

 

1114

 

Prijelazni račun

 

 

 

11141

Prijelazni žiro-račun

 

 

 

11142

Prijelazni devizni račun

 

112

 

 

Izdvojena novčana sredstva

 

 

1121

 

Izdvojena novčana sredstva

 

 

 

11211

Izdvojena novčana sredstva za čekove

 

 

 

11212

Izdvojena novčana sredstva za trezorske zapise

 

 

 

11213

Izdvojena novčana sredstva za mjenice

 

 

 

11214

Izdvojena novčana sredstva za akreditive

 

 

 

11215

Izdvojena novčana sredstva za obveznice

 

 

 

11219

Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene

 

113

 

 

Novac u blagajni

 

 

1131

 

Blagajna

 

 

 

11311

Kunska blagajna

 

 

 

11312

Blagajna u stranim sredstvima plaćanja

 

114

 

 

Vrijednosnice u blagajni

 

 

1141

 

Vrijednosnice u blagajni

 

 

 

11411

Poštanske vrijednosnice

 

 

 

11412

Administrativne vrijednosnice (biljezi i slično)

 

 

 

11419

Ostale vrijednosnice

12

 

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

 

121

 

 

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 

 

1211

 

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 

 

 

12111

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni

 

 

 

12112

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – dugoročni

 

 

1212

 

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

 

 

 

12121

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – kratkoročni

 

 

 

12122

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama – dugoročni

 

122

 

 

Jamčevni polozi

 

 

1221

 

Jamčevni polozi

 

 

 

12211

Jamčevni polozi

 

123

 

 

Potraživanja od zaposlenih

 

 

1231

 

Potraživanja od zaposlenih

 

 

 

12311

Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća

 

 

 

12319

Ostala potraživanja od zaposlenih

 

124

 

 

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

 

 

1241

 

Potraživanja za više plaćene poreze

 

 

 

12411

Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak

 

 

 

12412

Potraživanja za više plaćeni porez na dobit

 

 

 

12413

Potraživanja za više plaćeni porez od imovine

 

 

1242

 

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

 

 

 

12421

Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost

 

 

 

12422

Potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu

 

 

1243

 

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

 

 

 

12431

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

 

 

1244

 

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

 

 

 

12441

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

 

 

1245

 

Potraživanja za više plaćene doprinose

 

 

 

12451

Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje

 

 

 

12452

Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje

 

 

 

12453

Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje

 

129

 

 

Ostala potraživanja

 

 

1291

 

Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove

 

 

 

12911

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

 

 

 

12912

Potraživanja za predujmove

 

 

1292

 

Ostala nespomenuta potraživanja

 

 

 

12921

Ostala nespomenuta potraživanja

13

 

 

 

Potraživanja za dane zajmove

 

131

 

 

Zajmovi međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

 

 

1313

 

Zajmovi međunarodnim organizacijama

 

 

 

13131

Zajmovi međunarodnim organizacijama – kratkoročni

 

 

 

13132

Zajmovi međunarodnim organizacijama – dugoročni

 

 

1314

 

Zajmovi institucijama i tijelima EU

 

 

 

13141

Zajmovi institucijama i tijelima EU – kratkoročni

 

 

 

13142

Zajmovi institucijama i tijelima EU – dugoročni

 

 

1315

 

Zajmovi inozemnim vladama u EU

 

 

 

13151

Zajmovi inozemnim vladama u EU – kratkoročni

 

 

 

13152

Zajmovi inozemnim vladama u EU – dugoročni

 

 

1316

 

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU

 

 

 

13161

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU – kratkoročni

 

 

 

13162

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU – dugoročni

 

132

 

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

 

1321

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

 

 

 

13211

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni

 

 

 

13212

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni

 

 

1322

 

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

 

 

 

13221

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni

 

 

 

13222

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni

 

133

 

 

Zajmovi kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

1332

 

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

13321

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13322

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

 

 

1333

 

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

 

 

 

13331

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13332

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni

 

 

1334

 

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

13341

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13342

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

 

134

 

 

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

1341

 

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

13411

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

13412

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni

 

135

 

 

Zajmovi kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

1353

 

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

13531

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13532

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1354

 

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

13541

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13542

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1355

 

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

13551

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13552

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1356

 

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

 

 

 

13561

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – kratkoročni

 

 

 

13562

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – dugoročni

 

 

1357

 

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

 

 

 

13571

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – kratkoročni

 

 

 

13572

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – dugoročni

 

 

1358

 

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

 

 

 

13581

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – kratkoročni

 

 

 

13582

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – dugoročni

 

136

 

 

Zajmovi trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

 

1363

 

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

13631

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

13632

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

1364

 

Zajmovi tuzemnim obrtnicima

 

 

 

13641

Zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni

 

 

 

13642

Zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni

 

 

1365

 

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

 

 

 

13651

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – kratkoročni

 

 

 

13652

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – dugoročni

 

 

1366

 

Zajmovi inozemnim obrtnicima

 

 

 

13661

Zajmovi inozemnim obrtnicima – kratkoročni

 

 

 

13662

Zajmovi inozemnim obrtnicima – dugoročni

 

137

 

 

Zajmovi drugim razinama vlasti

 

 

1371

 

Zajmovi državnom proračunu

 

 

 

13711

Zajmovi državnom proračunu – kratkoročni

 

 

 

13712

Zajmovi državnom proračunu – dugoročni

 

 

1372

 

Zajmovi županijskim proračunima

 

 

 

13721

Zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

13722

Zajmovi županijskim proračunima – dugoročni

 

 

1373

 

Zajmovi gradskim proračunima

 

 

 

13731

Zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

13732

Zajmovi gradskim proračunima – dugoročni

 

 

1374

 

Zajmovi općinskim proračunima

 

 

 

13741

Zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

13742

Zajmovi općinskim proračunima – dugoročni

 

 

1375

 

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

 

 

 

13751

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni

 

 

 

13752

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni

 

 

1376

 

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

 

 

 

13761

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni

 

 

 

13762

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni

 

 

1377

 

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

 

 

13771

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

 

 

 

13772

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

 

139

 

 

Ispravak vrijednosti danih zajmova

 

 

1391

 

Ispravak vrijednosti danih zajmova

 

 

 

13911

Ispravak vrijednosti danih zajmova

14

 

 

 

Vrijednosni papiri

 

141

 

 

Čekovi

 

 

1411

 

Čekovi – tuzemni

 

 

 

14111

Čekovi – tuzemni

 

 

1412

 

Čekovi – inozemni

 

 

 

14121

Čekovi – inozemni

 

142

 

 

Komercijalni i blagajnički zapisi

 

 

1421

 

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

 

14211

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

1422

 

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

 

 

14221

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

143

 

 

Mjenice

 

 

1431

 

Mjenice – tuzemne

 

 

 

14311

Mjenice – tuzemne

 

 

1432

 

Mjenice – inozemne

 

 

 

14321

Mjenice – inozemne

 

144

 

 

Obveznice

 

 

1441

 

Obveznice – tuzemne

 

 

 

14412

Obveznice – tuzemne

 

 

1442

 

Obveznice – inozemne

 

 

 

14422

Obveznice – inozemne

 

145

 

 

Opcije i drugi financijski derivati

 

 

1451

 

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

 

 

 

14511

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – kratkoročni

 

 

 

14512

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – dugoročni

 

 

1452

 

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

 

 

 

14521

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – kratkoročni

 

 

 

14522

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – dugoročni

 

146

 

 

Ostali vrijednosni papiri

 

 

1461

 

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

 

 

 

14611

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – kratkoročni

 

 

 

14612

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni

 

 

1462

 

Ostali inozemni vrijednosni papiri

 

 

 

14621

Ostali inozemni vrijednosni papiri – kratkoročni

 

 

 

14622

Ostali inozemni vrijednosni papiri – dugoročni

 

149

 

 

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

 

 

1491

 

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

 

 

 

14911

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

15

 

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

 

151

 

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

1512

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

 

15122

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

1513

 

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

 

15132

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

1514

 

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

15142

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

152

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

1521

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

 

15212

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

153

 

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

1531

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

15313

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

15314

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 

 

 

15315

Dionice i udjeli u glavnici ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

1532

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

 

 

 

15323

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih institucija

 

 

 

15324

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih osiguravajućih društava

 

 

 

15325

Dionice i udjeli u glavnici ostalih inozemnih financijskih institucija

 

154

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

1541

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

 

15412

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

1542

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

 

 

15422

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

159

 

 

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

 

 

1591

 

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

 

 

 

15911

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

16

 

 

 

Potraživanja za prihode poslovanja

 

161

 

 

Potraživanja za poreze

 

 

1611

 

Porez i prirez na dohodak

 

 

 

16111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

 

 

 

16112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

 

 

 

16113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

 

 

 

16114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

 

 

 

16115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

 

 

 

16116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

 

 

 

16119

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

 

 

1612

 

Porez na dobit

 

 

 

16121

Porez na dobit od poduzetnika

 

 

 

16122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

 

 

 

16123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

 

 

 

16124

Porez na dobit po godišnjoj prijavi

 

 

1613

 

Porezi na imovinu

 

 

 

16131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

 

 

 

16132

Porez na nasljedstava i darove

 

 

 

16133

Porez na kapitalne i financijske transakcije

 

 

 

16134

Povremeni porezi na imovinu

 

 

 

16135

Ostali stalni porezi na imovinu

 

 

1614

 

Porezi na robu i usluge

 

 

 

16141

Porez na dodanu vrijednost

 

 

 

16142

Porez na promet

 

 

 

16143

Posebni porezi i trošarine

 

 

 

16145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

 

 

 

16146

Ostali porezi na robu i usluge

 

 

 

16147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

 

 

 

16148

Naknade za priređivanje igara na sreću

 

 

1615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

 

16151

Carine i carinske pristojbe

 

 

 

16152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

 

 

1616

 

Ostali prihodi od poreza

 

 

 

16161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

 

 

 

16162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

 

 

 

16163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

 

162

 

 

Potraživanja za doprinose

 

 

1621

 

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

16211

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

16212

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

 

 

1622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

16221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

1623

 

Doprinosi za zapošljavanje

 

 

 

16232

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

 

163

 

 

Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

1632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

 

 

 

16321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

 

 

 

16322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

 

 

 

16323

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

 

 

 

16324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

 

 

1633

 

Pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

16333

Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

16334

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU

 

164

 

 

Potraživanja za prihode od imovine

 

 

1641

 

Potraživanja za prihode od financijske imovine

 

 

 

16412

Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima

 

 

 

16413

Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

 

 

 

16414

Potraživanja za zatezne kamate

 

 

 

16415

Potraživanja za pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

 

 

 

16416

Potraživanja za dividende

 

 

 

16417

Potraživanja za prihode iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

 

 

 

16419

Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine

 

 

1642

 

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

 

 

 

16421

Potraživanja za dane koncesije

 

 

 

16422

Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

 

 

16423

Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine

 

 

 

16424

Potraživanja za naknade za ceste

 

 

 

16429

Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine

 

 

1643

 

Potraživanja za kamate na dane zajmove

 

 

 

16431

Potraživanja za kamate na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

 

 

 

16432

Potraživanja za kamate na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

 

 

16433

Potraživanja za kamate na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

16434

Potraživanja za kamate na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

16435

Potraživanja za kamate na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

16436

Potraživanja za kamate na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

 

 

16437

Potraživanja za kamate na dane zajmove drugim razinama vlasti

 

165

 

 

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

 

 

1651

 

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe

 

 

 

16511

Državne upravne i sudske pristojbe

 

 

 

16512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

 

 

 

16513

Ostale upravne pristojbe i naknade

 

 

 

16514

Ostale pristojbe i naknade

 

 

1652

 

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

 

 

16521

Prihodi državne uprave

 

 

 

16522

Prihodi vodnog gospodarstva

 

 

 

16524

Doprinosi za šume

 

 

 

16525

Mjesni samodoprinos

 

 

 

16526

Ostali nespomenuti prihodi

 

 

 

16527

Naknade od financijske imovine

 

 

1653

 

Potraživanja za komunalne doprinose i naknade

 

 

 

16531

Komunalni doprinosi

 

 

 

16532

Komunalne naknade

 

 

 

16533

Naknade za priključak

 

166

 

 

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

 

 

1661

 

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

 

 

 

16614

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe

 

 

 

16615

Potraživanja za prihode od pruženih usluga

 

167

 

 

Potraživanja za prihode iz proračuna

 

 

1671

 

Potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

 

 

 

16711

Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja

 

 

 

16712

Potraživanja za prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

 

 

 

16713

Potraživanja za prihode na temelju ugovornih obveza

 

 

1672

 

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

 

 

 

16721

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

 

168

 

 

Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode

 

 

1681

 

Potraživanja za kazne i upravne mjere

 

 

 

16811

Kazne za carinske prekršaje

 

 

 

16812

Kazne za devizne prekršaje

 

 

 

16813

Kazne za porezne prekršaje

 

 

 

16814

Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe

 

 

 

16815

Kazne za prekršaje u prometu

 

 

 

16816

Kazne i druge mjere u kaznenom postupku

 

 

 

16817

Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima

 

 

 

16818

Upravne mjere

 

 

 

16819

Ostale kazne

 

 

1683

 

Potraživanja za ostale prihode

 

 

 

16831

Ostali prihodi

 

169

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

1691

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

 

16911

Ispravak vrijednosti potraživanja

17

 

 

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

 

171

 

 

Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

1711

 

Potraživanja od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

 

 

 

17111

Zemljište

 

 

 

17112

Rudna bogatstva

 

 

 

17113

Ostala prirodna materijalna imovine

 

 

1712

 

Potraživanja od prodaje nematerijalne imovine

 

 

 

17121

Patenti

 

 

 

17122

Koncesije

 

 

 

17123

Licence

 

 

 

17124

Ostala prava

 

 

 

17125

Goodwill

 

 

 

17126

Ostala nematerijalna imovina

 

172

 

 

Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

 

 

1721

 

Potraživanja od prodaje građevinskih objekata

 

 

 

17211

Stambeni objekti

 

 

 

17212

Poslovni objekti

 

 

 

17213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

 

 

 

17214

Ostali građevinski objekti

 

 

1722

 

Potraživanja od prodaje postrojenja i opreme

 

 

 

17221

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

17222

Komunikacijska oprema

 

 

 

17223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

 

17224

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

 

17225

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

 

17226

Sportska i glazbena oprema

 

 

 

17227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

 

1723

 

Potraživanja od prodaje prijevoznih sredstava

 

 

 

17231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

 

17232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

 

 

 

17233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

 

17234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

 

1724

 

Potraživanja od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

 

 

 

17241

Knjige

 

 

 

17242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

 

17243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

 

17244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

 

1725

 

Potraživanja od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada

 

 

 

17251

Višegodišnji nasadi

 

 

 

17252

Osnovno stado

 

 

1726

 

Potraživanja od prodaje nematerijalne proizvedene imovine

 

 

 

17261

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

 

17262

Ulaganja u računalne programe

 

 

 

17263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

 

17264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

173

 

 

Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

 

 

1731

 

Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

 

 

 

17311

Plemeniti metali

 

 

 

17312

Drago kamenje

 

 

 

17313

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

 

174

 

 

Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

 

 

1741

 

Potraživanja od prodaje zaliha

 

 

 

17411

Strateške zalihe

 

179

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

 

 

1791

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

 

 

 

17911

Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

19

 

 

 

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

 

191

 

 

Rashodi budućih razdoblja

 

 

1911

 

Rashodi budućih razdoblja

 

 

 

19111

Rashodi budućih razdoblja

 

192

 

 

Nedospjela naplata prihoda

 

 

1921

 

Nedospjela naplata prihoda

 

 

 

19211

Nedospjela naplata prihoda

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

2

 

 

 

Obveze

23

 

 

 

Obveze za rashode poslovanja

 

231

 

 

Obveze za zaposlene

 

 

2311

 

Obveze za plaće – neto

 

 

 

23111

Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene

 

 

 

23112

Obveze za vježbenike

 

 

 

23113

Obveze za plaće po sudskim presudama

 

 

2312

 

Obveze za naknade plaća – neto

 

 

 

23121

Obveze za bolovanje na teret poslodavca

 

 

 

23122

Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda

 

 

 

23123

Obveze za naknade plaća za godišnji odmor i plaćene izostanke

 

 

 

23129

Obveze za ostale naknade plaća

 

 

2313

 

Obveze za plaće u naravi – neto

 

 

 

23131

Obveze za plaće u naravi

 

 

2314

 

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

 

 

 

23141

Porez na dohodak iz plaća

 

 

 

23142

Prirez porezu na dohodak iz plaća

 

 

2315

 

Obveze za doprinose iz plaća

 

 

 

23151

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

2316

 

Obveze za doprinose na plaće

 

 

 

23161

Obveze za doprinose za mirovinsko osiguranje

 

 

 

23162

Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

23163

Obveze za doprinose za zapošljavanje

 

 

 

23164

Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

 

 

2317

 

Ostale obveze za zaposlene

 

 

 

23171

Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slično)

 

232

 

 

Obveze za materijalne rashode

 

 

2321

 

Naknade troškova zaposlenima

 

 

 

23211

Službena putovanja

 

 

 

23212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

 

23213

Stručno usavršavanje zaposlenika

 

 

23214

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

 

2322

 

Rashodi za materijal i energiju

 

 

 

23221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

 

 

23222

Materijal i sirovine

 

 

 

23223

Energija

 

 

 

23224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

 

 

23225

Sitni inventar i auto gume

 

 

 

23226

Vojna oprema

 

 

 

23227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

 

 

2323

 

Rashodi za usluge

 

 

 

23231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

 

 

23232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

 

23233

Usluge promidžbe i informiranja

 

 

 

23234

Komunalne usluge

 

 

 

23235

Zakupnine i najamnine

 

 

 

23236

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

 

 

23237

Intelektualne i osobne usluge

 

 

 

23238

Računalne usluge

 

 

 

23239

Ostale usluge

 

 

2324

 

Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

 

 

23241

Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

 

2329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

 

 

23291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

 

 

 

23292

Premije osiguranja

 

 

 

23293

Reprezentacija

 

 

 

23294

Članarine

 

 

 

23295

Pristojbe i naknade

 

 

 

23299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

234

 

 

Obveze za financijske rashode

 

 

2341

 

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

 

23411

Obveze za kamate za izdane trezorske zapise

 

 

 

23412

Obveze za kamate za izdane mjenice

 

 

 

23413

Obveze za kamate za izdane obveznice

 

 

 

23419

Obveze za kamate za izdane ostale vrijednosne papire

 

 

2342

 

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove

 

 

 

23421

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

 

 

 

23422

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

23423

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

23425

Obveze za odobrene, a nerealizirane zajmove (interkalarne kamate i slično)

 

 

 

23426

Obveze za kamate na primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

 

23427

Obveze za kamate na primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

 

 

 

23428

Obveze za kamate na primljene zajmove od drugih razina vlasti

 

 

2343

 

Obveze za ostale financijske rashode

 

 

 

23431

Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

 

 

23432

Obveze za negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

 

 

 

23433

Obveze za zatezne kamate

 

 

 

23439

Obveze za ostale nespomenute financijske rashode

 

235

 

 

Obveze za subvencije

 

 

2351

 

Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

23511

Obveze za subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

23512

Obveze za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

2352

 

Obveze za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

 

 

23521

Obveze za subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

23522

Obveze za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

23523

Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

 

236

 

 

Obveze temeljem sredstava pomoći EU

 

 

2362

 

Obveze prema korisnicima pomoći EU

 

 

 

23621

Obveze prema korisnicima pomoći EU – tekuće

 

 

 

23622

Obveze prema korisnicima pomoći EU – kapitalne

 

 

2363

 

Obveze za povrat refundacija pomoći EU u državni proračun

 

 

 

23631

Obveze za povrat refundacija pomoći EU u državni proračun – tekuće

 

 

 

23632

Obveze za povrat refundacija pomoći EU u državni proračun – kapitalne

 

237

 

 

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

 

 

2371

 

Obveze za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

 

 

 

23711

Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

 

 

23712

Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi

 

 

2372

 

Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

 

 

23721

Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

 

 

23722

Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi

 

238

 

 

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

 

 

2383

 

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

 

 

 

23831

Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

 

 

23832

Obveze za penale, ležarine i drugo

 

 

 

23833

Obveze za naknade šteta zaposlenicima

 

 

 

23834

Obveze za ugovorene kazne i ostale naknade šteta

 

 

2386

 

Obveze za kapitalne pomoći

 

 

 

23861

Obveze za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

23862

Obveze za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

23863

Obveze za kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

 

239

 

 

Ostale tekuće obveze

 

 

2391

 

Obveze za poreze

 

 

 

23911

Obveze za porez na dobit

 

 

 

23912

Obveze za posebne poreze (trošarine)

 

 

 

23913

Obveze za lokalne poreze

 

 

 

23919

Obveze za ostale poreze

 

 

2392

 

Obveze za porez na dodanu vrijednost

 

 

 

23921

Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a

 

 

 

23922

Obveze za porez na dodanu vrijednost po obračunu

 

 

2393

 

Obveze za više uplaćene poreze, carine, pristojbe, naknade i ostalo

 

 

 

23931

Obveze za više uplaćen porez i prirez na dohodak

 

 

 

23932

Obveze za više uplaćen poseban porez (trošarine)

 

 

 

23933

Obveze za više uplaćene lokalne poreze

 

 

 

23934

Obveze za više uplaćene carine

 

 

 

23935

Obveze za više uplaćene pristojbe

 

 

 

23936

Obveze za više uplaćene naknade

 

 

 

23939

Obveze za više uplaćene ostale nespomenute prihode

 

 

2394

 

Obveze za više uplaćene doprinose

 

 

 

23941

Obveze za više uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje

 

 

 

23942

Obveze za više uplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje

 

 

 

23943

Obveze za više uplaćene doprinose za zapošljavanje

 

 

2395

 

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

 

 

 

23951

Obveze za predujmove

 

 

 

23952

Obveze za depozite

 

 

 

23953

Obveze za jamčevine

 

 

 

23954

Ostale nespomenute obveze

 

 

 

23955

Obveze za naplaćene tuđe prihode

24

 

 

 

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

 

241

 

 

Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

2411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

 

 

 

24111

Zemljište

 

 

 

24112

Rudna bogatstva

 

 

 

24113

Ostala prirodna materijalna imovina

 

 

2412

 

Nematerijalna imovina

 

 

 

24121

Patenti

 

 

 

24122

Koncesije

 

 

 

24123

Licence

 

 

 

24124

Ostala prava

 

 

 

24125

Goodwill

 

 

 

24126

Ostala nematerijalna imovina

 

242

 

 

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

2421

 

Građevinski objekti

 

 

 

24211

Stambeni objekti

 

 

 

24212

Poslovni objekti

 

 

 

24213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

 

 

 

24214

Ostali građevinski objekti

 

 

2422

 

Postrojenja i oprema

 

 

 

24221

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

24222

Komunikacijska oprema

 

 

 

24223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

 

24224

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

 

24225

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

 

24226

Sportska i glazbena oprema

 

 

 

24227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

 

2423

 

Prijevozna sredstva

 

 

 

24231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

 

24232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

 

 

 

24233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

 

24234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

 

2424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

 

24241

Knjige

 

 

 

24242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

 

24243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

 

24244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

 

2425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

 

 

24251

Višegodišnji nasadi

 

 

 

24252

Osnovno stado

 

 

2426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

 

24261

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

 

24262

Ulaganja u računalne programe

 

 

 

24263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

 

24264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

243

 

 

Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

2431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

 

24311

Plemeniti metali i drago kamenje

 

 

 

24312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

 

244

 

 

Obveze za nabavu zaliha

 

 

2441

 

Zalihe

 

 

 

24411

Strateške zalihe

 

245

 

 

Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

2451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

 

 

24511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

 

2452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

 

 

24521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

 

2453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

 

 

 

24531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

 

 

2454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

 

 

 

24541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

25

 

 

 

Obveze za vrijednosne papire

 

251

 

 

Obveze za čekove

 

 

2511

 

Obveze za čekove – tuzemne

 

 

 

25111

Obveze za čekove – tuzemne

 

 

2512

 

Obveze za čekove – inozemne

 

 

 

25121

Obveze za čekove – inozemne

 

252

 

 

Obveze za trezorske zapise

 

 

2521

 

Obveze za trezorske zapise – tuzemne

 

 

 

25211

Obveze za trezorske zapise – tuzemne

 

 

2522

 

Obveze za trezorske zapise – inozemne

 

 

 

25221

Obveze za trezorske zapise – inozemne

 

253

 

 

Obveze za mjenice

 

 

2531

 

Obveze za mjenice – tuzemne

 

 

 

25311

Obveze za mjenice – tuzemne

 

 

2532

 

Obveze za mjenice – inozemne

 

 

 

25321

Obveze za mjenice – inozemne

 

254

 

 

Obveze za obveznice

 

 

2541

 

Obveze za obveznice – tuzemne

 

 

 

25412

Obveze za obveznice – tuzemne

 

 

2542

 

Obveze za obveznice – inozemne

 

 

 

25422

Obveze za obveznice – inozemne

 

255

 

 

Obveze za opcije i druge financijske derivate

 

 

2551

 

Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemne

 

 

 

25511

Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemne – kratkoročne

 

 

 

25512

Obveze za opcije i druge financijske derivate – tuzemne – dugoročne

 

 

2552

 

Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemne

 

 

 

25521

Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemne – kratkoročne

 

 

 

25522

Obveze za opcije i druge financijske derivate – inozemne – dugoročne

 

256

 

 

Obveze za ostale vrijednosne papire

 

 

2561

 

Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemne

 

 

 

25611

Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemne – kratkoročne

 

 

 

25612

Obveze za ostale vrijednosne papire – tuzemne – dugoročne

 

 

2562

 

Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemne

 

 

 

25621

Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemne – kratkoročne

 

 

 

25622

Obveze za ostale vrijednosne papire – inozemne – dugoročne

 

259

 

 

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

 

 

2591

 

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

 

 

 

25911

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

26

 

 

 

Obveze za kredite i zajmove

 

261

 

 

Obveze za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

 

 

2613

 

Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija

 

 

 

26131

Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija – kratkoročne

 

 

 

26132

Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija – dugoročne

 

 

2614

 

Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU

 

 

 

26141

Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU – kratkoročne

 

 

 

26142

Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU – dugoročne

 

 

2615

 

Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU

 

 

 

26151

Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU – kratkoročne

 

 

 

26152

Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU – dugoročne

 

 

2616

 

Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU

 

 

 

26161

Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU – kratkoročne

 

 

 

26162

Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU – dugoročne

 

262

 

 

Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

2622

 

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

 

26221

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročne

 

 

 

26222

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročne

 

 

2623

 

Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

 

26231

Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru – kratkoročne

 

 

 

26232

Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročne

 

 

2624

 

Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

26241

Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – kratkoročne

 

 

 

26242

Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročne

 

263

 

 

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

2631

 

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

 

26311

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru – kratkoročne

 

 

 

26312

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročne

 

264

 

 

Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

2643

 

Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

26431

Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne

 

 

 

26432

Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročne

 

 

2644

 

Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 

 

 

26441

Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – kratkoročne

 

 

 

26442

Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročne

 

 

2645

 

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

26451

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne

 

 

 

26452

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročne

 

 

2646

 

Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija

 

 

 

26461

Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročne

 

 

 

26462

Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija – dugoročne

 

 

2647

 

Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava

 

 

 

26471

Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava – kratkoročne

 

 

 

26472

Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročne

 

 

2648

 

Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

 

 

 

26481

Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija – kratkoročne

 

 

 

26482

Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročne

 

265

 

 

Obveze za zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

 

 

2653

 

Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

 

26531

Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – kratkoročne

 

 

 

26532

Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročne

 

 

2654

 

Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika izvan javnog sektora

 

 

 

26541

Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika izvan javnog sektora – kratkoročne

 

 

 

26542

Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika izvan javnog sektora – dugoročne

 

 

2655

 

Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava

 

 

 

26551

Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava – kratkoročne

 

 

 

26552

Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava – dugoročne

 

 

2656

 

Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika

 

 

 

26561

Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika – kratkoročne

 

 

 

26562

Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika – dugoročne

 

267

 

 

Obveze za zajmove od drugih razina vlasti

 

 

2671

 

Obveze za zajmove od državnog proračuna

 

 

 

26711

Obveze za zajmove od državnog proračuna – kratkoročne

 

 

 

26712

Obveze za zajmove od državnog proračuna – dugoročne

 

 

2672

 

Obveze za zajmove od županijskih proračuna

 

 

 

26721

Obveze za zajmove od županijskih proračuna – kratkoročne

 

 

 

26722

Obveze za zajmove od županijskih proračuna – dugoročne

 

 

2673

 

Obveze za zajmove od gradskih proračuna

 

 

 

26731

Obveze za zajmove od gradskih proračuna – kratkoročne

 

 

 

26732

Obveze za zajmove od gradskih proračuna – dugoročne

 

 

2674

 

Obveze za zajmove od općinskih proračuna

 

 

 

26741

Obveze za zajmove od općinskih proračuna – kratkoročne

 

 

 

26742

Obveze za zajmove od općinskih proračuna – dugoročne

 

 

2675

 

Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

 

 

 

26751

Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročne

 

 

 

26752

Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročne

 

 

2676

 

Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

 

 

 

26761

Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročne

 

 

 

26762

Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročne

 

 

2677

 

Obveze za zajmove od izvanproračunskim korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

 

 

26771

Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnici županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročne

 

 

 

26772

Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročne

29

 

 

 

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)

 

291

 

 

Odgođeno plaćanje rashoda

 

 

2911

 

Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

 

 

 

29111

Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

 

292

 

 

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

 

 

2921

 

Unaprijed plaćeni prihodi

 

 

 

29211

Unaprijed plaćeni prihodi

 

 

2922

 

Odgođeno priznavanje prihoda

 

 

 

29221

Odgođeno priznavanje prihoda

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

31

 

 

 

Rashodi za zaposlene

 

311

 

 

Plaće (Bruto)

 

 

3111

 

Plaće za redovan rad

 

 

 

31111

Plaće za zaposlene

 

 

 

31112

Plaće za vježbenike

 

 

 

31113

Plaće po sudskim presudama

 

 

3112

 

Plaće u naravi

 

 

 

31121

Korištenje stambenih zgrada i stanova

 

 

 

31122

Korištenje odmarališta, sportskih i rekreacijskih objekata i usluga

 

 

 

31123

Korištenje garaža i parkirališta

 

 

 

31124

Korištenje prijevoznih sredstava

 

 

 

31125

Korištenje kredita uz kamate ispod propisane stope

 

 

 

31126

Dnevni obroci

 

 

 

31129

Ostale plaće u naravi

 

 

3113

 

Plaće za prekovremeni rad

 

 

 

31131

Plaće za prekovremeni rad

 

 

3114

 

Plaće za posebne uvjete rada

 

 

 

31141

Plaće za posebne uvjete rada

 

312

 

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

 

3121

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

 

 

31211

Bonus za uspješan rad

 

 

 

31212

Nagrade

 

 

 

31213

Darovi

 

 

 

31214

Otpremnine

 

 

 

31215

Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

 

 

 

31216

Regres za godišnji odmor

 

 

 

31219

Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

 

313

 

 

Doprinosi na plaće

 

 

3131

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

 

31311

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

 

3132

 

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

31321

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

 

 

 

31322

Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

 

 

 

31329

Ostali doprinosi

 

 

3133

 

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

 

 

 

31332

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

 

 

 

31333

Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

32

 

 

 

Materijalni rashodi

 

321

 

 

Naknade troškova zaposlenima

 

 

3211

 

Službena putovanja

 

 

 

32111

Dnevnice za službeni put u zemlji

 

 

 

32112

Dnevnice za službeni put u inozemstvu

 

 

 

32113

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji

 

 

 

32114

Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu

 

 

 

32115

Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji

 

 

 

32116

Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu

 

 

 

32119

Ostali rashodi za službena putovanja

 

 

3212

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

 

 

32121

Naknade za prijevoz na posao i s posla

 

 

 

32122

Naknade za rad na terenu

 

 

 

32123

Naknade za odvojeni život

 

 

3213

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

 

 

 

32131

Seminari, savjetovanja i simpoziji

 

 

 

32132

Tečajevi i stručni ispiti

 

 

3214

 

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

 

 

32141

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

 

 

 

32149

Ostale naknade troškova zaposlenima

 

322

 

 

Rashodi za materijal i energiju

 

 

3221

 

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

 

 

32211

Uredski materijal

 

 

 

32212

Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)

 

 

 

32213

Arhivski materijal

 

 

 

32214

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

 

32216

Materijal za higijenske potrebe i njegu

 

 

 

32219

Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

 

 

3222

 

Materijal i sirovine

 

 

 

32221

Osnovni materijal i sirovine

 

 

 

32222

Pomoćni materijal

 

 

 

32223

Kalo, rasip, lom i kvar materijala

 

 

 

32224

Namirnice

 

 

 

32225

Roba

 

 

 

32229

Ostali materijal i sirovine

 

 

3223

 

Energija

 

 

 

32231

Električna energija

 

 

 

32232

Topla voda (toplana)

 

 

 

32233

Plin

 

 

 

32234

Motorni benzin i dizel gorivo

 

 

 

32239

Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)

 

 

3224

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

 

 

32241

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata

 

 

 

32242

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme

 

 

 

32243

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava

 

 

 

32244

Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

 

3225

 

Sitni inventar i auto gume

 

 

 

32251

Sitni inventar

 

 

 

32252

Auto gume

 

 

3226

 

Vojna oprema

 

 

 

32261

Vojna oprema

 

 

3227

 

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

 

 

 

32271

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

 

323

 

 

Rashodi za usluge

 

 

3231

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

 

 

32311

Usluge telefona, telefaksa

 

 

 

32312

Usluge interneta

 

 

 

32313

Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

 

 

 

32314

Rent-a-car i taxi prijevoz

 

 

 

32319

Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

 

 

3232

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

 

32321

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

 

 

 

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

 

 

 

32323

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava

 

 

 

32329

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

3233

 

Usluge promidžbe i informiranja

 

 

 

32331

Elektronski mediji

 

 

 

32332

Tisak

 

 

 

32333

Izložbeni prostor na sajmu

 

 

 

32334

Promidžbeni materijali

 

 

 

32339

Ostale usluge promidžbe i informiranja

 

 

3234

 

Komunalne usluge

 

 

 

32341

Opskrba vodom

 

 

 

32342

Iznošenje i odvoz smeća

 

 

 

32343

Deratizacija i dezinsekcija

 

 

 

32344

Dimnjačarske i ekološke usluge

 

 

 

32347

Pričuva

 

 

 

32349

Ostale komunalne usluge

 

 

3235

 

Zakupnine i najamnine

 

 

 

32351

Zakupnine za zemljišta

 

 

 

32352

Zakupnine i najamnine za građevinske objekte

 

 

 

32353

Zakupnine i najamnine za opremu

 

 

 

32354

Licence

 

 

 

32359

Ostale zakupnine i najamnine

 

 

3236

 

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

 

 

32361

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

 

 

 

32362

Veterinarske usluge

 

 

 

32363

Laboratorijske usluge

 

 

 

32369

Ostale zdravstvene i veterinarske usluge

 

 

3237

 

Intelektualne i osobne usluge

 

 

 

32371

Autorski honorari

 

 

 

32372

Ugovori o djelu

 

 

 

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

 

 

 

32374

Revizorske usluge

 

 

 

32375

Geodetsko-katastarske usluge

 

 

 

32376

Usluge vještačenja

 

 

 

32377

Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)

 

 

 

32378

Znanstvenoistraživačke usluge

 

 

 

32379

Ostale intelektualne usluge

 

 

3238

 

Računalne usluge

 

 

 

32381

Usluge ažuriranja računalnih baza

 

 

 

32382

Usluge razvoja software-a

 

 

 

32389

Ostale računalne usluge

 

 

3239

 

Ostale usluge

 

 

 

32391

Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično

 

 

 

32392

Film i izrada fotografija

 

 

 

32393

Uređenje prostora

 

 

 

32394

Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

 

 

 

32395

Usluge čišćenja, pranja i slično

 

 

 

32396

Usluge čuvanja imovine i osoba

 

 

 

32399

Ostale nespomenute usluge

 

324

 

 

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

 

3241

 

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

 

 

32411

Naknade troškova službenog puta

 

 

 

32412

Naknade ostalih troškova

 

329

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

 

3291

 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

 

 

 

32911

Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

 

 

 

32912

Naknade članovima povjerenstava

 

 

 

32913

Naknade za rad osobama lišenih slobode

 

 

 

32919

Ostale slične naknade za rad

 

 

3292

 

Premije osiguranja

 

 

 

32921

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

 

 

 

32922

Premije osiguranja ostale imovine

 

 

 

32923

Premije osiguranja zaposlenih

 

 

3293

 

Reprezentacija

 

 

 

32931

Reprezentacija

 

 

3294

 

Članarine

 

 

 

32941

Tuzemne članarine

 

 

 

32942

Međunarodne članarine

 

 

3295

 

Pristojbe i naknade

 

 

 

32951

Upravne i administrativne pristojbe

 

 

 

32952

Sudske pristojbe

 

 

 

32953

Javnobilježničke pristojbe

 

 

 

32954

Ostale pristojbe i naknade

 

 

3299

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

 

 

32991

Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)

 

 

 

32999

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34

 

 

 

Financijski rashodi

 

341

 

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

3411

 

Kamate za izdane trezorske zapise

 

 

 

34111

Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji

 

 

 

34112

Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu

 

 

3412

 

Kamate za izdane mjenice

 

 

 

34121

Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti

 

 

 

34122

Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti

 

 

3413

 

Kamate za izdane obveznice

 

 

 

34131

Kamate za izdane obveznice u zemlji

 

 

 

34132

Kamate za izdane obveznice u inozemstvu

 

 

3419

 

Kamate za ostale vrijednosne papire

 

 

 

34191

Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji

 

 

 

34192

Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu

 

342

 

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

3421

 

Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

 

 

 

34213

Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija

 

 

 

34214

Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU

 

 

 

34215

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU

 

 

 

34216

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU

 

 

3422

 

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

34222

Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

 

34223

Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

 

34224

Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

3423

 

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

34233

Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

34234

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 

 

 

34235

Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

34236

Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija

 

 

 

34237

Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava

 

 

 

34238

Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

 

 

3425

 

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

 

 

 

34251

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

 

 

3426

 

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

 

34261

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

3427

 

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

 

 

 

34273

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

 

34274

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika izvan javnog sektora

 

 

 

34275

Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava

 

 

 

34276

Kamate za primljene zajmove od inozemnih obrtnika

 

 

3428

 

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti

 

 

 

34281

Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna

 

 

 

34282

Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna

 

 

 

34283

Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna

 

 

 

34284

Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna

 

 

 

34285

Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a

 

 

 

34286

Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

 

 

 

34287

Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

343

 

 

Ostali financijski rashodi

 

 

3431

 

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

 

 

34311

Usluge banaka

 

 

 

34312

Usluge platnog prometa

 

 

3432

 

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

 

 

 

34321

Negativne tečajne razlike

 

 

 

34324

Razlike zbog primjene valutne klauzule

 

 

3433

 

Zatezne kamate

 

 

 

34331

Zatezne kamate za poreze

 

 

 

34332

Zatezne kamate na doprinose

 

 

 

34333

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa

 

 

 

34339

Ostale zatezne kamate

 

 

3434

 

Ostali nespomenuti financijski rashodi

 

 

 

34341

Diskont na izdane vrijednosne papire

 

 

 

34349

Ostali nespomenuti financijski rashodi

35

 

 

 

Subvencije

 

351

 

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

3511

 

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

35112

Subvencije kreditnim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

35113

Subvencije osiguravajućim društvima u javnom sektoru

 

 

 

35114

Subvencije ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

3512

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

35121

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

352

 

 

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

 

3521

 

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

35212

Subvencije kreditnim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

35213

Subvencije osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

35214

Subvencije ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

3522

 

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

35221

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

3523

 

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

 

 

 

35231

Subvencije poljoprivrednicima

 

 

 

35232

Subvencije obrtnicima

36

 

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

 

361

 

 

Pomoći inozemnim vladama

 

 

3611

 

Tekuće pomoći inozemnim vladama

 

 

 

36111

Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU

 

 

 

36112

Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU

 

 

3612

 

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

 

 

 

36121

Kapitalne pomoći inozemnim vladama u EU

 

 

 

36122

Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU

 

362

 

 

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

 

 

3621

 

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

 

 

 

36211

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

 

 

 

36212

Tekuće pomoći institucijama i tijelima EU

 

 

3622

 

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

 

 

 

36221

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

 

 

 

36222

Kapitalne pomoći institucijama i tijelima EU

 

363

 

 

Pomoći unutar općeg proračuna

 

 

3631

 

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

 

 

 

36313

Tekuće pomoći državnom proračunu

 

 

 

36314

Tekuće pomoći županijskim proračunima

 

 

 

36315

Tekuće pomoći gradskim proračunima

 

 

 

36316

Tekuće pomoći općinskim proračunima

 

 

 

36317

Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

 

 

 

36318

Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

 

 

 

36319

Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

 

3632

 

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

 

 

 

36323

Kapitalne pomoći državnom proračunu

 

 

 

36324

Kapitalne pomoći županijskim proračunima

 

 

 

36325

Kapitalne pomoći gradskim proračunima

 

 

 

36326

Kapitalne pomoći općinskim proračunima

 

 

 

36327

Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

 

 

 

36328

Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

 

 

 

36329

Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

 

3633

 

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

36331

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračun temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

36332

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

3634

 

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

36341

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

 

 

 

36342

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

37

 

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

371

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

 

 

3711

 

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

 

 

37111

Naknade za bolest i invaliditet

 

 

 

37112

Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

 

 

 

37113

Naknade za djecu i obitelj

 

 

 

37114

Naknade za nezaposlene

 

 

 

37115

Naknade za mirovine i dodatke

 

 

 

37116

Porodiljne naknade

 

 

 

37117

Obiteljska mirovina

 

 

 

37118

Naknade za tjelesna oštećenja i tuđu pomoć i njegu

 

 

 

37119

Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu

 

 

3712

 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

 

 

 

37121

Medicinske (zdravstvene) usluge

 

 

 

37122

Ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema

 

 

 

37123

Farmaceutski proizvodi

 

 

 

37124

Pomoć i njega u kući

 

 

 

37129

Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi

 

372

 

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

 

3721

 

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

 

 

 

37211

Naknade za dječji doplatak

 

 

 

37212

Pomoć obiteljima i kućanstvima

 

 

 

37213

Pomoć osobama s invaliditetom

 

 

 

37214

Naknade za mirovine i dodatke

 

 

 

37215

Stipendije i školarine

 

 

 

37216

Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama

 

 

 

37217

Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

 

 

 

37218

Pomoć nezaposlenim osobama

 

 

 

37219

Ostale naknade iz proračuna u novcu

 

 

3722

 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

 

 

 

37221

Sufinanciranje cijene prijevoza

 

 

 

37222

Pomoć i njega u kući

 

 

 

37223

Stanovanje

 

 

 

37224

Prehrana

 

 

 

37229

Ostale naknade iz proračuna u naravi

38

 

 

 

Ostali rashodi

 

381

 

 

Tekuće donacije

 

 

3811

 

Tekuće donacije u novcu

 

 

 

38111

Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama

 

 

 

38112

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

 

 

 

38113

Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

 

 

 

38114

Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

 

 

 

38115

Tekuće donacije sportskim društvima

 

 

 

38116

Tekuće donacije zakladama i fundacijama

 

 

 

38117

Tekuće donacije građanima i kućanstvima

 

 

 

38118

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama

 

 

 

38119

Ostale tekuće donacije

 

 

3812

 

Tekuće donacije u naravi

 

 

 

38121

Tekuće donacije u naravi humanitarnim organizacijama

 

 

 

38129

Ostale tekuće donacije u naravi

 

382

 

 

Kapitalne donacije

 

 

3821

 

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

 

 

 

38211

Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama

 

 

 

38212

Kapitalne donacije vjerskim zajednicama

 

 

 

38213

Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

 

 

 

38214

Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama

 

 

 

38215

Kapitalne donacije sportskim društvima

 

 

 

38216

Kapitalne donacije zakladama i fundacijama

 

 

 

38217

Kapitalne donacije humanitarnim organizacijama

 

 

 

38219

Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama

 

 

3822

 

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

 

 

 

38221

Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata

 

 

 

38222

Kapitalne donacije za nabavu opreme

 

 

 

38229

Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima

 

383

 

 

Kazne, penali i naknade štete

 

 

3831

 

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

 

 

38311

Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama

 

 

 

38319

Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

 

3832

 

Penali, ležarine i drugo

 

 

 

38321

Penali, ležarine i drugo

 

 

3833

 

Naknade šteta zaposlenicima

 

 

 

38331

Naknade šteta zaposlenicima

 

 

3834

 

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

 

 

 

38341

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

 

386

 

 

Kapitalne pomoći

 

 

3861

 

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

38612

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

38613

Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

38614

Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru

 

 

 

38615

Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

3862

 

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

38622

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

38623

Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

38624

Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

38625

Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

3863

 

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

 

 

 

38631

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima

 

 

 

38632

Kapitalne pomoći obrtnicima

39

 

 

 

Raspored rashoda i prijelazni računi

 

391

 

 

Raspored rashoda

 

 

3911

 

Raspored rashoda

 

 

 

39111

Raspored rashoda

 

392

 

 

Prijelazni račun

 

 

3921

 

Prijelazni račun

 

 

 

39211

Prijelazni račun

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

4

 

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41

 

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

 

411

 

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

 

 

4111

 

Zemljište

 

 

 

41111

Poljoprivredno zemljište

 

 

 

41112

Građevinsko zemljište

 

 

 

41119

Ostala zemljišta

 

 

4112

 

Rudna bogatstva

 

 

 

41121

Nafta i zemni plin

 

 

 

41122

Plemeniti metali

 

 

 

41123

Drago kamenje

 

 

 

41129

Ostala rudna bogatstva

 

 

4113

 

Ostala prirodna materijalna imovina

 

 

 

41131

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

 

 

 

41132

Vodna bogatstva (vode)

 

 

 

41133

Elektromagnetske frekvencije

 

 

 

41139

Ostala nespomenuta prirodna materijalna imovina

 

412

 

 

Nematerijalna imovina

 

 

4121

 

Patenti

 

 

 

41211

Patenti

 

 

4122

 

Koncesije

 

 

 

41221

Koncesije

 

 

4123

 

Licence

 

 

 

41231

Licence

 

 

4124

 

Ostala prava

 

 

 

41241

Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

 

 

 

41242

Višegodišnji zakup građevinskih objekata

 

 

 

41243

Zaštitni znak

 

 

 

41244

Prava korištenja telefonskih linija

 

 

 

41245

Dugogodišnji zakup zemljišta

 

 

 

41249

Ostala nespomenuta prava

 

 

4125

 

Goodwill

 

 

 

41251

Goodwill

 

 

4126

 

Ostala nematerijalna imovina

 

 

 

41261

Ostala nematerijalna imovina

 

418

 

 

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine

 

 

4181

 

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine

 

 

 

41811

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine

42

 

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

421

 

 

Građevinski objekti

 

 

4211

 

Stambeni objekti

 

 

 

42111

Stambeni objekti za zaposlene

 

 

 

42112

Stambeni objekti za socijalne skupine građana

 

 

 

42119

Ostali stambeni objekti

 

 

4212

 

Poslovni objekti

 

 

 

42121

Uredski objekti

 

 

 

42122

Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb

 

 

 

42123

Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

 

 

 

42124

Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

 

 

 

42125

Restorani, odmarališta i ostali ugostiteljski objekti

 

 

 

42126

Sportske dvorane i rekreacijski objekti

 

 

 

42127

Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično

 

 

 

42129

Ostali poslovni građevinski objekti

 

 

4213

 

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

 

 

 

42131

Ceste

 

 

 

42132

Željeznice

 

 

 

42133

Zrakoplovne piste

 

 

 

42134

Mostovi i tuneli

 

 

 

42139

Ostali slični prometni objekti

 

 

4214

 

Ostali građevinski objekti

 

 

 

42141

Plinovod, vodovod, kanalizacija

 

 

 

42142

Kanali i luke

 

 

 

42143

Iskopi, rudnici i ostali objekti za eksploataciju rudnog bogatstva

 

 

 

42144

Energetski i komunikacijski vodovi

 

 

 

42145

Sportski i rekreacijski tereni

 

 

 

42146

Spomenici (povijesni, kulturni i slično)

 

 

 

42147

Javna rasvjeta

 

 

 

42149

Ostali nespomenuti građevinski objekti

 

422

 

 

Postrojenja i oprema

 

 

4221

 

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

42211

Računala i računalna oprema

 

 

 

42212

Uredski namještaj

 

 

 

42219

Ostala uredska oprema

 

 

4222

 

Komunikacijska oprema

 

 

 

42221

Radio i TV prijemnici

 

 

 

42222

Telefoni i ostali komunikacijski uređaji

 

 

 

42223

Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama

 

 

 

42229

Ostala komunikacijska oprema

 

 

4223

 

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

 

42231

Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje

 

 

 

42232

Oprema za održavanje prostorija

 

 

 

42233

Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)

 

 

 

42234

Oprema za civilnu zaštitu

 

 

 

42235

Policijska oprema

 

 

 

42239

Ostala oprema za održavanje i zaštitu

 

 

4224

 

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

 

42241

Medicinska oprema

 

 

 

42242

Laboratorijska oprema

 

 

4225

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

 

42251

Precizni i optički instrumenti

 

 

 

42252

Mjerni i kontrolni uređaji

 

 

 

42253

Strojevi za obradu zemljišta

 

 

 

42259

Ostali instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

4226

 

Sportska i glazbena oprema

 

 

 

42261

Sportska oprema

 

 

 

42262

Glazbeni instrumenti i oprema

 

 

4227

 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

 

 

42271

Uređaji

 

 

 

42272

Strojevi

 

 

 

42273

Oprema

 

423

 

 

Prijevozna sredstva

 

 

4231

 

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

 

42311

Osobni automobili

 

 

 

42312

Autobusi

 

 

 

42313

Kombi vozila

 

 

 

42314

Kamioni

 

 

 

42315

Traktori

 

 

 

42316

Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)

 

 

 

42317

Motocikli

 

 

 

42318

Bicikli

 

 

 

42319

Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

4232

 

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

 

 

 

42321

Lokomotive

 

 

 

42322

Vagoni

 

 

 

42323

Uspinjače

 

 

 

42324

Tramvaji

 

 

 

42329

Ostala prijevozna sredstva u željezničkom prometu i slično

 

 

4233

 

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

 

42331

Plovila

 

 

 

42332

Trajekti

 

 

 

42339

Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

 

4234

 

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

 

 

42341

Helikopteri

 

 

 

42342

Zrakoplovi

 

 

 

42349

Ostala prijevozna sredstva u zračnom prometu

 

424

 

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

4241

 

Knjige

 

 

 

42411

Knjige

 

 

4242

 

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

 

42421

Djela likovnih umjetnika

 

 

 

42422

Kiparska djela

 

 

 

42429

Ostala umjetnička djela

 

 

4243

 

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

 

42431

Muzejski izlošci

 

 

 

42432

Predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

4244

 

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

 

 

42441

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

425

 

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

 

4251

 

Višegodišnji nasadi

 

 

 

42511

Šume

 

 

 

42519

Ostali višegodišnji nasadi

 

 

4252

 

Osnovno stado

 

 

 

42521

Osnovno stado

 

426

 

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

4261

 

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

 

42611

Istraživanje rudnih bogatstava

 

 

4262

 

Ulaganja u računalne programe

 

 

 

42621

Ulaganja u računalne programe

 

 

4263

 

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

 

42631

Filmovi, kazališne i glazbene predstave

 

 

 

42632

Zvučni i tekstualni zapisi

 

 

 

42633

Radio i TV programi

 

 

 

42634

Kulturne i sportske priredbe

 

 

 

42636

Znanstveni radovi i dokumentacija

 

 

 

42637

Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)

 

 

 

42639

Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

4264

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

 

 

42641

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

428

 

 

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

4281

 

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

 

 

42811

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

43

 

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

 

431

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

4311

 

Plemeniti metali i drago kamenje

 

 

 

43111

Plemeniti metali

 

 

 

43112

Drago kamenje

 

 

4312

 

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

 

 

 

43121

Pohranjene knjige

 

 

 

43122

Pohranjena djela likovnih umjetnika

 

 

 

43123

Pohranjena kiparska djela

 

 

 

43124

Pohranjeni nakit

 

 

 

43125

Arhivska građa

 

 

 

43126

Državna službena kartografija

 

 

 

43129

Ostale pohranjene vrijednosti

 

438

 

 

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih dijela i ostalih vrijednosti

 

 

4381

 

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih dijela i ostalih vrijednosti

 

 

 

43811

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih dijela i ostalih vrijednosti

44

 

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

 

441

 

 

Rashodi za nabavu zaliha

 

 

4411

 

Strateške zalihe

 

 

 

44111

Strateške zalihe

45

 

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

451

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

 

4511

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

 

 

45111

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

452

 

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

 

4521

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

 

 

45211

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

 

453

 

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

 

 

4531

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

 

 

 

45311

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

 

454

 

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

 

 

4541

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

 

 

 

45411

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

 

458

 

 

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

4581

 

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

 

45811

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

49

 

 

 

Raspored rashoda

 

491

 

 

Raspored rashoda

 

 

4911

 

Raspored rashoda

 

 

 

49111

Raspored rashoda

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

5

 

 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

51

 

 

 

Izdaci za dane zajmove

 

511

 

 

Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

 

 

5113

 

Dani zajmovi međunarodnim organizacijama

 

 

 

51131

Dani zajmovi međunarodnim organizacijama – kratkoročni

 

 

 

51132

Dani zajmovi međunarodnim organizacijama – dugoročni

 

 

5114

 

Dani zajmovi institucijama i tijelima EU

 

 

 

51141

Dani zajmovi institucijama i tijelima EU – kratkoročni

 

 

 

51142

Dani zajmovi institucijama i tijelima EU – dugoročni

 

 

5115

 

Dani zajmovi inozemnim vladama u EU

 

 

 

51151

Dani zajmovi inozemnim vladama u EU – kratkoročni

 

 

 

51152

Dani zajmovi inozemnim vladama u EU – dugoročni

 

 

5116

 

Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU

 

 

 

51161

Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU – kratkoročni

 

 

 

51162

Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU – dugoročni

 

512

 

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

 

 

5121

 

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

 

 

 

51211

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni

 

 

 

51212

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni

 

 

5122

 

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

 

 

 

51221

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – kratkoročni

 

 

 

51222

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu – dugoročni

 

513

 

 

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

5132

 

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

51321

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

51322

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

 

 

5133

 

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

 

 

 

51331

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

51332

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni

 

 

5134

 

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

 

 

 

51341

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

51342

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

 

514

 

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

5141

 

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

 

 

51411

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

51412

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni

 

515

 

 

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

5153

 

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

51531

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

51532

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

5154

 

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

51541

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

51542

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

5155

 

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

 

 

 

51551

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

51552

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

5156

 

Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

 

 

 

51561

Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – kratkoročni

 

 

 

51562

Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama – dugoročni

 

 

5157

 

Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

 

 

 

51571

Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – kratkoročni

 

 

 

51572

Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima – dugoročni

 

 

5158

 

Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

 

 

 

51581

Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – kratkoročni

 

 

 

51582

Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama – dugoročni

 

516

 

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

 

5163

 

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

 

 

 

51631

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

 

 

 

51632

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

 

 

5164

 

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima

 

 

 

51641

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni

 

 

 

51642

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni

 

 

5165

 

Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

 

 

 

51651

Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – kratkoročni

 

 

 

51652

Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima – dugoročni

 

 

5166

 

Dani zajmovi inozemnim obrtnicima

 

 

 

51661

Dani zajmovi inozemnim obrtnicima – kratkoročni

 

 

 

51662

Dani zajmovi inozemnim obrtnicima – dugoročni

 

517

 

 

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

 

 

5171

 

Dani zajmovi državnom proračunu

 

 

 

51711

Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni

 

 

 

51722

Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni

 

 

5172

 

Dani zajmovi županijskim proračunima

 

 

 

51721

Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

51722

Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni

 

 

5173

 

Dani zajmovi gradskim proračunima

 

 

 

51731

Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

51732

Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni

 

 

5174

 

Dani zajmovi općinskim proračunima

 

 

 

51741

Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni

 

 

 

51742

Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni

 

 

5175

 

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

 

 

 

51751

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni

 

 

 

51752

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni

 

 

5176

 

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

 

 

 

51761

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni

 

 

 

51762

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni

 

 

5177

 

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

 

 

51771

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

 

 

 

51772

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

52

 

 

 

Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire

 

521

 

 

Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise

 

 

5211

 

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

 

52111

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

5212

 

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

 

 

52121

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

522

 

 

Izdaci za obveznice

 

 

5221

 

Obveznice – tuzemne

 

 

 

52212

Obveznice – tuzemne

 

 

5222

 

Obveznice – inozemne

 

 

 

52222

Obveznice – inozemne

 

523

 

 

Izdaci za opcije i druge financijske derivate

 

 

5231

 

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

 

 

 

52311

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – kratkoročni

 

 

 

52312

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni – dugoročni

 

 

5232

 

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

 

 

 

52321

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – kratkoročni

 

 

 

52322

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni – dugoročni

 

524

 

 

Izdaci za ostale vrijednosne papire

 

 

5241

 

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

 

 

 

52411

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – kratkoročni

 

 

 

52412

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni

 

 

5242

 

Ostali inozemni vrijednosni papiri

 

 

 

52421

Ostali inozemni vrijednosni papiri – kratkoročni

 

 

 

52422

Ostali inozemni vrijednosni papiri – dugoročni

53

 

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

 

531

 

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

5312

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

 

53122

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

5313

 

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

 

53132

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

5314

 

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

53142

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

532

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

5321

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

 

53212

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

 

533

 

 

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

5331

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

53313

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

53314

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 

 

 

53315

Dionice i udjeli u glavnici ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

5332

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

 

 

 

53323

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih institucija

 

 

 

53324

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih osiguravajućih društava

 

 

 

53325

Dionice i udjeli u glavnici ostalih inozemnih financijskih institucija

 

534

 

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

5341

 

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

 

53412

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

5342

 

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

 

 

53422

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

54

 

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

541

 

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

 

 

5413

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

 

 

 

54131

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – kratkoročni

 

 

 

54132

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročni

 

 

5414

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU

 

 

 

54141

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – kratkoročnih

 

 

 

54142

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih

 

 

5415

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU

 

 

 

54151

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – kratkoročnih

 

 

 

54152

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih

 

 

5416

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU

 

 

 

54161

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – kratkoročnih

 

 

 

54162

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih

 

542

 

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

5422

 

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

 

 

 

54221

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih

 

 

 

54222

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih

 

 

5423

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru

 

 

 

54231

Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – kratkoročnih

 

 

 

54232

Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih

 

 

5424

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

 

 

 

54241

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih

 

 

 

54242

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih

 

543

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

5431

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

 

 

 

54311

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – kratkoročni

 

 

 

54312

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni

 

544

 

 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

5443

 

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

54431

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih

 

 

 

54432

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih

 

 

5444

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

 

 

 

54441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – kratkoročnih

 

 

 

54442

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih

 

 

5445

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

 

 

54451

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih

 

 

 

54452

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih

 

 

5446

 

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

 

 

 

54461

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih

 

 

 

54462

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih

 

 

5447

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava

 

 

 

54471

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – kratkoročnih

 

 

 

54472

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih

 

 

5448

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija

 

 

 

54481

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – kratkoročnih

 

 

 

54482

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih

 

545

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

 

 

5453

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

 

 

54531

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – kratkoročnih

 

 

 

54532

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih

 

 

5454

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika izvan javnog sektora

 

 

 

54541

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika izvan javnog sektora – kratkoročnih

 

 

 

54542

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika izvan javnog sektora – dugoročnih

 

 

5455

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava

 

 

 

54551

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – kratkoročnih

 

 

 

54552

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih

 

 

5456

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika

 

 

 

54561

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika – kratkoročnih

 

 

 

54562

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika – dugoročnih

 

547

 

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

 

 

5471

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

 

 

 

54711

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih

 

 

 

54712

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih

 

 

5472

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna

 

 

 

54721

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih

 

 

 

54722

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih

 

 

5473

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna

 

 

 

54731

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih

 

 

 

54732

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih

 

 

5474

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna

 

 

 

54741

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih

 

 

 

54742

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih

 

 

5475

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

 

 

 

54751

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih

 

 

 

54752

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih

 

 

5476

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

 

 

 

54761

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračun – kratkoročnih

 

 

 

54762

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih

 

 

5477

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

 

 

 

54771

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih

 

 

 

54772

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih

55

 

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

 

551

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

 

 

5511

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

 

 

 

55111

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

 

 

5512

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu

 

 

 

55121

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu

 

552

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

 

 

5521

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

 

 

 

55212

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

 

 

5522

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

 

 

 

55222

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

 

553

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire

 

 

5531

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji

 

 

 

55311

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – kratkoročne

 

 

 

55312

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne

 

 

5532

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu

 

 

 

55321

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu – kratkoročne

 

 

 

55322

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu – dugoročne

59

 

 

 

Raspored izdataka

 

591

 

 

Raspored izdataka

 

 

5911

 

Raspored izdataka

 

 

 

59111

Raspored izdataka

Razred/ Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Osn. račun

Naziv

6

 

 

 

Prihodi poslovanja

61

 

 

 

Prihodi od poreza

 

611

 

 

Porez i prirez na dohodak

 

 

6111

 

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

 

 

 

61111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti

 

 

 

61112

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnosti

 

 

6112

 

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

 

 

 

61121

Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjedn